52010PC0735
[pic] | EVROPSKA KOMISIJA |

Bruselj, 13.12.2010

COM(2010) 735 konč.

2010/0355 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o sklenitvi novega protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

OZADJE PREDLOGA

Komisija je na podlagi pooblastila, ki ji ga je dal Svet[1], z Demokratično republiko Sao Tome in Principe izvedla pogajanja za obnovo protokola k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo z dne 23. julija 2007[2] in z iztekom 31. maja 2010. Po teh pogajanjih je bil 15. julija 2010 parafiran nov protokol za obdobje treh let od sprejetja sklepa Sveta o podpisu v imenu Unije in začasni uporabi navedenega protokola.

Komisija naj sprejme predlog priloženega sklepa o sklenitvi novega protokola in ga predloži Svetu.

REZULTATI POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCENE UČINKA

Komisija se je pri opredelitvi pogajalskega stališča med drugim oprla na rezultate naknadne ocene zunanjih strokovnjakov.

Glavni cilj protokola k Sporazumu je določiti ribolovne možnosti za plovila Evropske unije glede na razpoložljive presežke in finančni prispevek, ki se ločeno plača v obliki pravic dostopa in pomoči sektorju.

Splošni cilj je ohraniti sodelovanje med Evropsko unijo in Demokratično republiko Sao Tome in Principe, da se v interesu obeh pogodbenic okrepi partnerski okvir na področju ribištva, ki je bil vzpostavljen leta 2006, zlasti za zagotovitev prispevka k razvoju trajnostne ribiške politike in k odgovornemu izkoriščanju ribolovnih virov v ribolovni coni Demokratične republike Sao Tome in Principe.

Novi protokol je v skladu z željo obeh pogodbenic po okrepitvi partnerstva in sodelovanju v ribiškem sektorju z vsemi razpoložljivimi finančnimi instrumenti.

PRAVNI ELEMENTI PREDLOGA

Ta postopek v zvezi s sklepom Sveta, ob soglasju Evropskega parlamenta, o sklenitvi novega protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko unijo, se začenja sočasno z naslednjima postopkoma:

– sklep Sveta v zvezi s podpisom v imenu Evropske unije in začasni uporabi protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko unije, in

– uredba Sveta o razdelitvi ribolovnih možnosti med zadevnimi državami članicami EU.

PRORAČUNSKE POSLEDICE

Skupni finančni prispevek iz Protokola v višini 2 047 500 EUR za celotno obdobje temelji na:

a) letni referenčni tonaži 7 000 ton za 40 plovil, kar letno znaša 455 000 EUR, in

b) podpori za razvoj sektorske ribiške politike v Demokratični republiki Sao Tome in Principe, kar letno znaša 227 500 EUR. Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne ribiške politike.

NEOBVEZNI ELEMENTI

Kar zadeva ribolovne možnosti, bo ribolov dovoljen 28 plovilom za ribolov tuna s plavarico in 12 plovilom s površinskim parangalom. Vendar bo te ribolovne možnosti mogoče zmanjšati ali povečati glede na letno oceno stanja staleža, kar pomeni, da bo treba tudi ustrezno preračunati finančni prispevek.

2010/0355 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o sklenitvi novega protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43 v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije[3],

po soglasju Evropskega parlamenta[4],

ob upoštevanju naslednjega:

1. Z Uredbo Sveta št. 894/2007[5] je Evropska skupnost sklenila sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Demokratično republiko Sao Tome in Principe,

2. Protokol k prejšnjemu sporazumu je potekel 31. maja 2010,

3. Evropska unija se je nato z Demokratično republiko Sao Tome in Principe pogajala o novem protokolu k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki plovilom Evropske unije omogoča ribolov v vodah, nad katerimi ima Demokratična republika Sao Tome in Principe suverenost, ali ki spadajo pod njeno jurisdikcijo na področju ribištva,

4. Po zaključku pogajanj je bil 15. julija 2010 parafiran nov protokol,

5. S Sklepom Sveta št. 2010/…/UE z dne je bil podpisan protokol k Sporazumu v ribiškem sektorju z Demokratično republiko Sao Tome in Principe in se začasno uporablja od […],

6. V interesu Evropske unije je, da sprejme novi protokol –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo, ki je bil parafiran 15. julija 2010, se odobri v imenu Unije[6].

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je v imenu Unije pooblaščen, da imenuje osebe, pooblaščene, da opravijo obveznosti obveščanja iz člena 14 Protokola, in tako Evropsko unijo zavežejo k izpolnjevanju njegovih določb[7].

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

V …, dne …

Za Svet

Predsednik

PRILOGA

Protokol

o ribolovnih možnostih in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko Unijo .

Člen 1 Obdobje uporabe in ribolovne možnosti

1. V skladu s členom 5 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju se plovilom Evropske unije dodelijo naslednje ribolovne možnosti za obdobje 3 let:

izrazito selivske vrste (vrste iz Priloge 1 h Konvenciji Združenih narodov o pomorskem pravu iz leta 1982):

- plovila za ribolov tuna s plavarico: 28 plovil

- plovila s površinskim parangalom: 12 plovil.

2. Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 5, 6, 8 in 9 tega protokola.

Člen 2 Finančni prispevek – načini plačevanja

1. Finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju znaša 2 047 500 EUR za obdobje iz člena 1.

2. Finančni prispevek zajema:

7. znesek za dostop do izključne ekonomske cone Demokratične republike Sao Tome in Principe v višini 455 000 EUR letno, kar ustreza letni referenčni tonaži 7 000 ton, in

8. posebni znesek v višini 227 500 EUR letno za podporo izvajanju sektorske ribiške politike Demokratične republike Sao Tome in Principe.

3. Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 3, 4, 5, 8 in 9 tega protokola ter členov 12 in 13 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju.

4. Med obdobjem veljavnosti tega protokola Evropska unija plačuje finančni prispevek iz odstavka 1 v višini 682 500 EUR letno, kar ustreza vsoti letnih zneskov iz odstavka 2(a) in (b).

5. Če skupni ulov plovil Evropske unije v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe presega 7 000 ton letno, se skupni znesek letnega finančnega prispevka poveča za 65 EUR za vsako dodatno tono ulova. Vendar skupni letni znesek, ki ga plačuje Evropska unija, ne sme presegati dvakratnega zneska iz odstavka 2(a). Če količine ulova plovil Evropske unije presegajo količine, enakovredne dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za presežek plača naslednje leto.

6. Finančni prispevek se prvo leto plača najkasneje (60) dni po začetku veljavnosti protokola, navedeni v členu 14, vsako naslednje leto pa najkasneje na dan obletnice začetka veljavnosti protokola.

7. Uporaba finančnega prispevka iz odstavka 2(a) je v izključni pristojnosti organov Demokratične republike Sao Tome in Principe.

8. Celotni znesek finančnega prispevka iz odstavka 1 tega člena se plača na enotni račun državne zakladnice, odprt pri centralni banki Demokratične republike Sao Tome in Principe.

Člen 3 Spodbujanje trajnostnega in odgovornega ribolova v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe

1. Pogodbenici se najkasneje tri (3) mesece po začetku veljavnosti tega protokola v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju dogovorita o večletnem sektorskem programu in njegovem načinu izvajanja, zlasti glede naslednjega:

9. letne in večletne smernice za uporabo finančnega prispevka iz člena 2(2);

10. letni in večletni cilji, ki naj bi omogočili razvoj odgovornega in trajnostnega ribolova ob upoštevanju prednostnih ciljev, ki jih Demokratična republika Sao Tome in Principe določi za nacionalno ribiško politiko in druge politike, ki so povezane z razvojem odgovornega in trajnostnega ribolova ali nanj vplivajo;

11. merila in postopki za letno oceno rezultatov.

2. Vse predlagane spremembe večletnega sektorskega programa morata odobriti obe pogodbenici v okviru skupnega odbora.

3. Demokratična republika Sao Tome in Principe lahko na letni osnovi sklene, da je treba povečati sredstva finančnega prispevka iz člena 2(2)(b) za izvajanje večletnega programa. Taka odločitev se sporoči Evropski uniji najkasneje dva (2) meseca pred obletnico tega protokola.

4. Pogodbenici vsako leto ocenita rezultate izvajanja večletnega sektorskega programa. Če letna ocena rezultatov izvajanja večletnega sektorskega programa pokaže, da se cilji, ki se neposredno financirajo z delom finančnega prispevka iz člena 2(2)(b) tega protokola, lahko Evropska komisija ta prispevek zmanjša in tako znesek, namenjen izvajanju Programa, prilagodi rezultatom izvajanja.

Člen 4 Znanstveno sodelovanje na področju odgovornega ribolova

1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe spodbujali odgovoren ribolov po načelu nediskriminacije med različnim ribiškim ladjevjem v teh vodah.

2. V obdobju, ki ga zajema ta protokol, si Evropska unija in Demokratična republika Sao Tome in Principe prizadevata za spremljanje stanja ribolovnih virov v ribolovni coni Demokratične republike Sao Tome in Principe.

3. Pogodbenici upoštevata priporočila in resolucije Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) glede odgovornega upravljanja ribolova.

4. V skladu s členom 4 Sporazuma v ribiškem sektorju se pogodbenici na podlagi priporočil in resolucij, ki jih sprejme komisija IOTC, in najboljših razpoložljivih strokovnih nasvetov posvetujeta v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma ter sprejmeta ukrepe, katerih cilj je trajnostno upravljanje ribolovnih virov, zajetih v tem protokolu, in ki vplivajo na dejavnosti plovil Evropske unije.

Člen 5 Soglasna prilagoditev ribolovnih možnosti

1. Ribolovne možnosti iz člena 1 se lahko soglasno prilagodijo, če priporočila in resolucije, ki jih je sprejela komisija IOTC potrjujejo, da takšna prilagoditev zagotavlja trajnostno upravljanje ribolovnih virov, ki jih zajema ta protokol. V tem primeru se finančni prispevek iz člena 2(2)(a) sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve poveča. Vendar skupni letni znesek finančnega prispevka Evropske unije ne sme presegati dvakratnega zneska iz člena 2(2)(a).

Člen 6 Nove ribolovne možnosti

1. Če plovila Evropske unije izrazijo zanimanje za ribolovne dejavnosti, ki jih člen 1 ne zajema, se pogodbenici posvetujeta, preden organi Demokratične republike Sao Tome in Principe izdajo kakršno koli dovoljenje. Če je primerno, se pogodbenici sporazumeta o pogojih za nove ribolovne možnosti in po potrebi spremenita ta protokol in njegovo prilogo.

Člen 7 Pogoji za izvajanje ribolova – klavzula o ekskluzivnosti

1. Ne glede na člen 6 Sporazuma lahko plovila, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske unije, izvajajo ribolov v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe le, če imajo ribolovno dovoljenje, izdano na podlagi tega protokola in pod pogoji iz Priloge k temu protokolu.

Člen 8 Začasna ukinitev in prilagoditev plačila finančnega prispevka

1. Finančni prispevek iz člena 2(2)(a) in (b) se lahko prilagodi ali začasno ukine, če se ugotovi vsaj eno od naslednjega:

12. neobičajne okoliščine, kakor so opredeljene v členu 2(h) Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ovirajo izvajanje ribolovnih dejavnosti v izključni ekonomski coni Demokratične republike Sao Tome in Principe,

13. zaradi bistvene spremembe političnih usmeritev, na podlagi katerih je bil sklenjen ta protokol, ena od pogodbenic zahteva pregled njegovih določb, da bi se te po potrebi spremenile;

14. Evropska unija ugotovi, da Demokratična republika Sao Tome in Principe krši bistvene in temeljne vidike človekovih pravic, kakor so določene v členu 9 Sporazuma iz Cotonouja.

2. Evropska unija si pridržuje pravico do delne ali popolne ukinitve plačila posebnega finančnega prispevka iz člena 2(2)(b) tega protokola:

15. če skupni odbor pri oceni rezultatov ugotovi, da ti niso v skladu z načrtom;

16. če se plačilo finančnega prispevka ne izvaja.

3. Plačilo finančnega prispevka se začne ponovno izvajati po posvetu in ob soglasju pogodbenic, takoj ko se vzpostavi stanje iz obdobja pred dogodki iz odstavka 1 in/ali če to upravičujejo rezultati izvajanja finančnega prispevka iz odstavka 2.

Člen 9 Začasna prekinitev izvajanja Protokola

1. Izvajanje tega protokola se lahko začasno prekine na pobudo ene od pogodbenic, če:

17. neobičajne okoliščine, kakor so opredeljene v členu 2(h) Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ovirajo izvajanje ribolovnih dejavnosti v izključni ekonomski coni Demokratične republike Sao Tome in Principe,

18. zaradi bistvene spremembe političnih usmeritev, na podlagi katerih je bil sklenjen ta protokol, ena od pogodbenic zahteva pregled njegovih določb, da bi se te po potrebi spremenile;

19. ena od pogodbenic ugotovi kršitev bistvenih in temeljnih vidikov človekovih pravic, kakor so določene v členu 9 Sporazuma iz Cotonouja.

20. Evropska unija ne plačuje finančnega prispevka iz člena 2(2)(a) iz razlogov, ki niso navedeni v členu 8 tega protokola;

21. se opazovalci Demokratične republike Sao Tome in Principe ne vkrcajo na plovila, ki jih zajema ta protokol, v skladu z določbami iz poglavja V Priloge I,

22. se med pogodbenicama pojavi spor zaradi razlage tega protokola;

23. katera od pogodbenic ne spoštuje določb tega protokola, njegove priloge in dodatkov.

2. Izvajanje protokola se lahko začasno prekine na pobudo ene od pogodbenic, če se spor med pogodbenicama ne reši s posvetovanji v skupnem odboru.

3. Zadevna pogodbenica mora v primeru začasne prekinitve uporabe protokola poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj tri mesece pred datumom, ko naj bi takšna prekinitev začela veljati.

4. V primeru začasne prekinitve pogodbenici nadaljujeta posvetovanja in poskušata doseči sporazumno rešitev spora. Če spor sporazumno rešita, se protokol začne znova uporabljati, znesek finančnega prispevka pa se zniža sorazmerno ter po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba protokola začasno prekinjena.

Člen 10 Veljavne določbe nacionalne zakonodaje

1. Dejavnosti ribiških plovil Evropske unije, ki opravljajo svojo dejavnost v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe, ureja veljavna zakonodaja Demokratične republike Sao Tome in Principe, razen če ni drugače predpisano v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, v tem protokolu ali v njegovi prilogi in dodatkih.

2. Organi Demokratične republike Sao Tome in Principe Evropsko komisijo obvestijo o vsakršni spremembi ali novi zakonodaji, povezani z ribiškim sektorjem.

3. Evropska komisija organe Demokratične republike Sao Tome in Principe obvesti o vsakršni spremembi ali novi zakonodaji, povezani z ribolovnimi dejavnostmi ladjevja Evropske unije v oddaljenih vodah.

Člen 11 Trajanje

Ta protokol in njegova priloga se uporabljata 3 leta od datuma začasne uporabe v skladu s členoma 13 in 14, razen v primeru odpovedi v skladu s členom 12.

Člen 12 Odpoved

1. V primeru odpovedi protokola zadevna pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da bo odpovedala protokol, in sicer vsaj 6 mesecev pred dnevom, na katerega naj bi odpoved začela veljati.

2. Po uradnem obvestilu iz prejšnjega odstavka pogodbenici začneta posvetovanja.

Člen 13 Začasna uporaba

Ta protokol se začasno uporablja od datuma njegovega podpisa.

Člen 14 Začetek veljavnosti

1. Ta protokol in njegova priloga začneta veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so bili potrebni postopki za začetek veljavnosti zaključeni.

PRILOGA

POGOJI ZA IZVAJANJE RIBOLOVA S PLOVILI EVROPSKE UNIJE V RIBOLOVNI CONI DEMOKRATICNE REPUBLIKE SAO TOME IN PRINCIPE

POGLAVJE I – ZAHTEVKI ZA DOVOLJENJA IN IZDAJA RIBOLOVNIH DOVOLJENJ

Oddelek 1 Izdaja ribolovnih dovoljenj

1. Ribolovno dovoljenje v ribolovni coni Demokratične republike Sao Tome in Principe lahko dobijo le plovila, ki izpolnjujejo pogoje.

2. Plovilo izpolnjuje pogoje, če njegovemu lastniku, kapitanu in plovilu samemu ni prepovedana ribolovna dejavnost v Demokratični republiki Sao Tome in Principe. Imeti morajo urejene odnose z upravo Demokratične republike Sao Tome in Principe, to pomeni, da so izpolnili vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti v Demokratični republiki Sao Tome in Principe v okviru ribiških sporazumov z Evropsko unijo. Poleg tega morajo spoštovati določbe Uredbe (ES) št. 1006/2008[8] o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti.

3. Vsako plovilo Evropske unije, ki zaprosi za ribolovno dovoljenje, mora imeti zastopnika s stalnim bivališčem v Demokratični republiki Sao Tome in Principe. Ime in naslov zastopnika se navede v zahtevku za ribolovno dovoljenje.

4. Pristojni organi Evropske unije ministrstvu Demokratične republike Sao Tome in Principe, pristojnemu za ribištvo, predložijo (po elektronski poti) zahtevek za vsako plovilo, ki želi izvajati ribolov na podlagi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, in sicer vsaj petnajst (15) delovnih dni pred datumom zahtevanega začetka veljavnosti. Če ni bilo v skupnem odboru določeno drugače, je pristojni organ Evropske unije za izvajanje te priloge Delegacija Evropske unije v Gabonu.

5. Vloge se predložijo ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, na obrazcu, pripravljenem na podlagi vzorca iz Dodatka 1. Organi Demokratične republike Sao Tome in Principe storijo vse potrebno za zagotovitev zaupne obravnave podatkov, prejetih v okviru zahtevka za ribolovno dovoljenje. Navedeni podatki bodo uporabljeni samo v okviru izvajanja Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju.

6. Vsakemu zahtevku za ribolovno dovoljenje morajo biti priloženi naslednji dokumenti:

- dokazilo o plačilu pavšalnega predplačila za obdobje veljavnosti dovoljenja,

- vsi drugi dokumenti ali potrdila, ki se zahtevajo na podlagi posebnih določb, ki se uporabljajo za določeno vrsto plovila po tem protokolu.

7. Pristojbina se plača na račun, ki ga navedejo organi Demokratične republike Sao Tome in Principe v skladu s členom 2(8) protokola.

8. Pristojbine vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, razen pristaniških taks in zaračunanih storitev.

9. Ribolovna dovoljenja za vsa plovila se lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom izdajo prek Delegacije Evropske unije v Gabonu v 15 delovnih dneh od datuma, ko ministrstvo Demokratične republike Sao Tome in Principe, pristojno za ribištvo, prejme vse dokumente iz točke 6.

10. Če je ribolovno dovoljenje podpisano, ko je delegacija Evropske unije zaprta, se pošlje neposredno zastopniku plovila, en izvod pa delegaciji.

11. Ribolovna dovoljenja se izdajo za določeno plovilo in niso prenosljiva.

12. Vendar se na zahtevo Evropske unije in če se dokaže višja sila, ribolovno dovoljenje za posamezno plovilo brez plačila dodatnih pristojbin nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo iste kategorije, kot je prvo plovilo, v skladu s členom 1 protokola. V tem primeru se pri izračunu ravni ulova za določitev morebitnega dodatnega plačila upošteva vsota celotnih ulovov obeh plovil.

13. Lastnik prvega plovila ali njegov zastopnik prek Delegacije Evropske unije v Gabonu vrneta preklicano ribolovno dovoljenje ministrstvu Demokratične republike Sao Tome in Principe, pristojnemu za ribištvo.

14. Novo ribolovno dovoljenje začne veljati na dan, ko se preklicano dovoljenje vrne ministrstvu Demokratične republike Sao Tome in Principe, pristojnemu za ribištvo. O prenosu ribolovnega dovoljenja se obvesti delegacija Evropske unije v Gabonu.

15. Ribolovno dovoljenje mora biti ves čas na krovu.

Oddelek 2 Pogoji za izdajo ribolovnega dovoljenja – pristojbine in predplačila

1. Ribolovna dovoljenja veljajo eno leto.

2. Pristojbina znaša 35 EUR na tono ulova v ribolovni coni Demokratične republike Sao Tome in Principe za plovila za ribolov tuna s plavarico in plovila za ribolov s površinskim parangalom.

3. Ribolovna dovoljenja se izdajo po plačilu naslednjih pavšalnih zneskov pristojnim nacionalnim organom:

- 6 125 EUR na plovilo za ribolov tuna s plavarico, kar ustreza pristojbinam za 175 ton na leto;

- 2 275 EUR na plovilo s površinskim parangalom, kar ustreza pristojbinam za 65 ton na leto.

4. Evropska komisija prek Delegacije Evropske unije v Gabonu najkasneje šestdeset (60) dni po obletnici sklenitve protokola v letu „n+1“ naredi obračun pristojbin, ki se plačajo za leto „n“, na podlagi poročil o ulovu, ki jih predložijo posamezni lastniki ladij in potrdijo znanstveni inštituti, pristojni za preverjanje podatkov o ulovu v državah članicah, kot so inštituti IRD ( Institut de Recherche pour le Développement ), IEO ( Instituto Español de Oceanografía ) in IPIMAR ( Instituto de Investigação das Pescas e do Mar ).

5. Navedeni obračun se istočasno pošlje ministrstvu Demokratične republike Sao Tome in Principe, pristojnemu za ribištvo, in lastnikom plovil.

6. Vsako morebitno dodatno plačilo (za količino ulova, ki presega 175 ton za plovila za ribolov tuna s plavarico in 65 ton za plovila s parangalom) v letu n+1 plačajo lastniki polovil pristojnim nacionalnim organom Demokratične republike Sao Tome in Principe najpozneje tri (3) mesece po obletnici protokola na račun iz odstavka 7 oddelka 1 tega poglavja, in sicer 35 EUR na tono.

7. Če je znesek končnega obračuna nižji od predplačila iz točke 3 tega oddelka, se lastniku plovila nastala razlika ne povrne.

POGLAVJE II – RIBOLOVNE CONE

1. Plovila Evropske unije, ki na podlagi tega protokola izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe, bodo lahko svoje ribolovne dejavnosti s plovili za ribolov tuna s plavarico in plovili s površinskim parangalom izvajala v vodah, ki se nahajajo več kot 12 morskih milj od temeljnih črt.

2. Koordinate izključne ekonomske cone Demokratične republike Sao Tome in Principe so navedene v Dodatku 3.

3. Brez izjem je prepovedana kakršna koli ribolovna dejavnost v območju, ki ga skupaj izkoriščata Demokratična republika Sao Tome in Principe ter Nigerija in katerega koordinate so navedene v Dodatku 3.

POGLAVJE III – SPREMLJANJE IN NADZOR

Oddelek 1 Sistem evidence ulova

1. Kapitani vseh plovil, ki na podlagi tega protokola izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe, morajo svoj ulov sporočati ministrstvu Demokratične republike Sao Tome in Principe, pristojnemu za ribištvo, da lahko slednje preveri ujete količine, ki jih potrdijo pristojni znanstveni inštituti v skladu s postopkom iz oddelka 2(5) poglavja I te priloge. Načini obveščanja o ulovu so naslednji:

1.1. Plovila Evropske unije, ki na podlagi tega protokola izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe, vsak dan izpolnijo ladijski dnevnik (Dodatek 2) za vsako ribolovno potovanje v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe. Ladijski dnevnik se izpolni, tudi če ulova ni.

1.2 Kapitani plovil pošljejo kopije ladijskega dnevnika ministrstvu Demokratične republike Sao Tome in Principe, pristojnemu za ribištvo, ter znanstvenim inštitutom iz točke 4 oddelka 2 poglavja I.

2. Za obdobja, v katerih plovilo ni v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe, se v navedeni ladijski dnevnik vpiše „Zunaj izključne ekonomske cone Demokratične republike Sao Tome in Principe“.

3. Obrazci se izpolnijo čitljivo, podpiše jih kapitan plovila ali njegov zakoniti zastopnik.

4. Ob neizpolnjevanju določb tega poglavja si vlada Demokratične republike Sao Tome in Principe pridržuje pravico, da plovilu, ki krši določbe, začasno odvzame dovoljenje, dokler ne opravi vseh formalnosti, in lastniku plovila naloži kazen v skladu z veljavno zakonodajo Demokratične republike Sao Tome in Principe. O tem se takoj obvestita Evropska komisija in država članica zastave.

5. Poročila vsebujejo količino ulova na posamezno ribolovno potovanje. Pošljejo se v elektronski obliki ministrstvu Demokratične republike Sao Tome in Principe, pristojnemu za ribištvo, in sicer po vsakem ribolovnem potovanju in vsakič, preden plovilo zapusti vode Demokratične republike Sao Tome in Principe. Po en izvod se pošlje Evropski komisiji. Oba naslovnika plovilu in drug drugemu nemudoma pošljeta elektronska potrdila o prejemu.

6. Izvirniki poročil na fizičnem nosilcu, ki pokrivajo letno obdobje veljavnosti ribolovnega dovoljenja v smislu točke 1 oddelka 2 poglavja I te priloge, se ministrstvu Demokratične republike Sao Tome in Principe, pristojnemu za ribištvo, pošljejo v 45 dneh po koncu zadnjega ribolovnega potovanja v navedenem obdobju. Hkrati se Evropski komisiji pošlje po en izvod na fizičnem nosilcu.

7. Pogodbenici storita vse potrebno za vzpostavitev in delovanje sistema za prijavo ulova, ki bo temeljil izključno na elektronski izmenjavi podatkov: pogodbenici bosta morali čim prej nadomestiti tiskano poročilo o ulovu z elektronskim.

8. Po vzpostavitvi sistema elektronske prijave ulova se bosta v primeru tehničnih težav sistema do rešitve le-teh za sporočanje ulova uporabljala odstavka 5 in 6.

Oddelek 2 Sporočanje ulova: vstop in izstop iz vod Demokratične republike Sao Tome in Principe

1. Trajanje ribolovnega potovanja plovila Evropske unije v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe, ki se izvaja v skladu s tem protokolom, se za namene te priloge opredeli:

- bodisi kot obdobje od vstopa v ribolovno cono Demokratične republike Sao Tome in Principe do izstopa iz nje;

- bodisi kot obdobje od vstopa v ribolovno cono Demokratične republike Sao Tome in Principe do pretovarjanja v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe.

- bodisi kot obdobje od vstopa v vode Demokratične republike Sao Tome in Principe do iztovarjanja v Demokratični republiki Sao Tome in Principe.

2. Plovila Evropske unije, ki izvajajo dejavnosti v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe v skladu s tem protokolom, pristojne organe Demokratične republike Sao Tome in Principe vsaj tri (3) ure vnaprej obvestijo, da nameravajo vstopiti v vode Demokratične republike Sao Tome in Principe ali izstopiti iz njih.

3. Pri sporočanju vstopa v izključno ekonomsko cono Demokratične republike Sao Tome in Principe oziroma izstopa iz nje plovila brez poseganja v določbe oddelka 2 sporočijo tudi svoj položaj in ulov, ki je že na krovu. To sporočanje se izvede po elektronski pošti ali faksu na naslove iz Dodatka 4 in v obliki iz navedenega dodatka. Vendar lahko pristojni organi Demokratične republike Sao Tome in Principe plovila s površinskim parangalom, ki nimajo zgoraj navedene tehnične opreme, oprostijo te obveznosti in jim dovolijo, da zahtevane informacije sporočijo po radijski zvezi. Informacije se po možnosti pošljejo po elektronski pošti (dpescas1@cstome.net) ali telefaksu (++ 239 2222 828), sicer pa po radijski zvezi (frekvenca: od 8. ure do 10. ure 12.00 Hz, od 14. ure do 17. ure 8.634 Hz ).

4. Plovila, ki so odkrita pri izvajanju ribolovne dejavnosti in prej niso obvestila pristojnih organov Demokratične republike Sao Tome in Principe, se obravnavajo kot plovila brez ribolovnega dovoljenja in so podvržena kaznim v skladu z nacionalno zakonodajo.

5. Ob izdaji ribolovnega dovoljenja se sporočijo tudi elektronski naslov, številka telefaksa in telefona ter klicna številka radijske postaje.

Oddelek 3 Pretovarjanja

1 Vsa plovila Evropske unije, ki izvajajo ribolovne dejavnosti v skladu s tem protokolom v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe in želijo pretovoriti ulov v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe, to storijo v pristaniščih Demokratične republike Sao Tome in Principe.

1.1. Lastniki teh plovil morajo pristojnim organom Demokratične republike Sao Tome in Principe najmanj 24 ur vnaprej sporočiti:

- imena ribiških plovil, iz katerih bo potekalo pretovarjanje,

- imena tovornega plovila, ki prevzame tovor,

- tonažo po vrstah, ki se bodo pretovorile, ime cone ulova,

- dan pretovarjanja,

- ime prejemnika pretovorjenega ulova.

2. Pretovarjanje je dovoljene le v naslednjih conah: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3. Pretovarjanje se šteje kot izstop iz voda Demokratične republike Sao Tome in Principe. Plovila morajo pristojnim organom Demokratične republike Sao Tome in Principe predložiti poročila o ulovu in navesti, ali nameravajo ribolov nadaljevati ali da zapuščajo vode Demokratične republike Sao Tome in Principe.

4. Vsako pretovarjanje ulova, ki ni zajeto zgoraj, je v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe prepovedano. Kršitve te določbe se kaznujejo po veljavni zakonodaji Demokratične republike Sao Tome in Principe.

Oddelek 4 Satelitski nadzor

Plovila Evropske unije, ki izvajajo ribolovne dejavnosti v skladu s tem protokolom, je treba nadzorovati tudi z nediskriminatornim satelitskim nadzorom v skladu z naslednjim:

1. Zaradi satelitskega nadzora organi Demokratične republike Sao Tome in Principe predstavnikom ali zastopnikom lastnikov plovil ter nadzornim centrom države zastave sporočijo geografski položaj meja ribolovne cone Demokratične republike Sao Tome in Principe.

2. Na podlagi vzorca iz Dodatka 4 pogodbenici izmenjata informacije o naslovih https in specifikacijah za elektronski prenos podatkov med svojima nadzornima centroma v skladu s pogoji iz točk 4 in 6. Te informacije po možnosti zajemajo imena, telefonske številke, številke teleksa in telefaksa ter elektronske naslove, ki se lahko uporabijo za splošno komuniciranje med nadzornimi centri.

3. Položaj plovila se določi s toleranco, ki je manjša od 500 metrov, in 99% stopnjo natančnosti.

4. Kadar plovilo, ki izvaja ribolovne dejavnosti v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe v skladu s tem protokolom in za katerega se uporablja satelitski nadzor v skladu s predpisi Evropske unije, vstopi v ribolovno cono Demokratične republike Sao Tome in Principe, nadzorni center države zastave centru za spremljanje ribištva Demokratične republike Sao Tome in Principe sproti in najmanj vsaki 2 uri sporoča položaj tega plovila. Ta sporočila so poročila o položaju.

5. Sporočila iz točke 4 se pošljejo v elektronski obliki po protokolu https brez kakršnega koli dodatnega protokola. Sporočila se pošljejo v realnem času v obliki preglednice iz Dodatka 4.

5.1 Plovilom je prepovedano izklopiti napravo za satelitsko spremljanje med zadrževanjem v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe.

6. Če na napravi za stalno satelitsko spremljanje, nameščeni na krovu ribiškega plovila, pride do tehnične napake ali okvare, kapitan plovila v primernem času pošlje podatke iz točke 4 nadzornemu centru države zastave. V takih okoliščinah se poročilo o položaju pošilja vsakih 24 ur, dokler je plovilo v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe.

6.1 V poročilu o splošnem položaju plovila so navedeni položaji za vsako uro, ki jih je zabeležil kapitan v teh 24 urah.

6.2 Nadzorni center države zastave ali plovilo ta sporočila nemudoma pošlje centru za spremljanje ribištva Demokratične republike Sao Tome in Principe.

6.3 Po potrebi ali v dvomu lahko pristojni organi Demokratične republike Sao Tome in Principe za posamezno plovilo zahtevajo dodatne informacije pri nadzornem centru države zastave.

7. Poškodovana oprema se popravi ali zamenja, takoj ko plovilo konča ribolovno potovanje ali najkasneje v enem mesecu. Po tem roku zadevno plovilo ne sme odpluti na novo ribolovno potovanje, dokler se oprema ne popravi ali zamenja.

8. Strojna in programska oprema sistema za satelitski nadzor mora biti zaščitena pred manipulacijami, to pomeni, da ne omogoča vnosa ali izbrisa napačnih položajev in da se je ne da manipulirati. Sistem je v celoti avtomatski in deluje ne glede na okoljske razmere. Prepovedano je uničiti, poškodovati, onesposobiti ali posegati v sistem za satelitski nadzor.

8.1 Kapitan ladje se mora prepričati, da:

- podatki nikakor niso spremenjeni,

- antene, povezane s sistemom za satelitski nadzor, nikakor niso blokirane,

- je dovajanje elektrike v sistem za satelitski nadzor nemoteno,

- sistem za satelitski nadzor plovil ni odstranjen s plovila ali z mesta, na katerem je bil prvotno nameščen,

- o vsaki zamenjavi sistema za satelitski nadzor plovila se takoj obvestijo pristojni organi Demokratične republike Sao Tome in Principe.

8.2 Če plovilo izvaja ribolovne dejavnosti v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe, je po zakonih in predpisih Demokratične republike Sao Tome in Principe za vsako kršitev navedenih obveznosti odgovoren kapitan ali lastnik plovila.

9. Nadzorni centri držav zastave spremljajo gibanje svojih plovil v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe. Če spremljanje plovil ne poteka v predvidenih pogojih, se to nemudoma sporoči centru za spremljanje ribištva Demokratične republike Sao Tome in Principe ter se uporabi postopek iz točke 6.

10. Nadzorni centri držav zastave morajo sodelovati s centrom za spremljanje ribištva Demokratične republike Sao Tome in Principe, da se zagotovi izvajanje teh določb. Če center za spremljanje ribištva Demokratične republike Sao Tome in Principe ugotovi, da država zastave ne pošilja podatkov v skladu s točko 4, se nemudoma obvesti druga pogodbenica. Takoj po prejetju obvestila se mora slednja odzvati v 24-ih urah in centru za spremljanje ribištva Demokratične republike Sao Tome in Principe sporočiti, zakaj mu ni predložila zahtevanih podatkov ter navesti razumni rok, do katerega bo začela izvajati določbe točke 4. Če v predpisanem roku ne začne izvajati teh določb, pogodbenici spor rešita pisno oziroma kot določa točka 14.

11. Podatki o spremljanju, poslani drugi pogodbenici v skladu s temi določbami, so namenjeni izključno organom Demokratične republike Sao Tome in Principe za nadzor in spremljanje ribiškega ladjevja Evropske unije, ki lovi na podlagi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju. Ti podatki se nikakor ne smejo sporočati tretjim osebam.

12. Pogodbenici se dogovorita, da si bosta na zahtevo izmenjali informacije o opremi, ki se uporablja za satelitski nadzor, da se zagotovi popolna skladnost vsakega dela opreme z zahtevami druge pogodbenice za namene teh določb.

13. Pogodbenici se zavežeta, da bosta po potrebi pregledali te določbe, zlasti v primeru motenj ali nepravilnosti v zvezi s plovili. Pristojni organi Demokratične republike Sao Tome in Principe o takih primerih obvestijo državo zastave najkasneje 15 dni pred pregledom.

14. Pogodbenici se o vsakem sporu glede razlage ali uporabe teh določb posvetujeta v skupnem odboru iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju.

POGLAVJE IV – VKRCANJE MORNARJEV

1. Lastniki plovil za ribolov tuna in plovil za ribolov s površinskim parangalom zaposlijo državljane držav AKP ob upoštevanju naslednjih pogojev in omejitev:

- ladjevje za ribolov tuna s plavarico: v obdobju ribolova tuna v ribolovni coni tretje države je vsaj 20 % mornarjev na krovu iz Demokratične republike Sao Tome in Principe ali eventualno iz ene od držav AKP;

- ladjevje za ribolov tuna s površinskim parangalom: v obdobju lova na tuna v ribolovni coni tretje države je vsaj 20 % mornarjev na krovu iz Demokratične republike Sao Tome in Principe ali eventualno iz ene od držav AKP;

2. Lastniki plovil si prizadevajo za vkrcanje dodatnih mornarjev iz Demokratične republike Sao Tome in Principe.

3. Lastniki plovil svobodno izberejo mornarje, ki jih bodo vzeli na krov svojega plovila, s seznama sposobnih in kvalificiranih mornarjev, ki ga dobijo pri zastopnikih Demokratične republike Sao Tome in Principe.

4. Lastnik ladje ali njegov zastopnik pristojnim organom Demokratične republike Sao Tome in Principe sporoči imena lokalnih mornarjev, ki jih sprejme na krov zadevnega plovila, in njihovo mesto v posadki.

5. Za mornarje, ki se vkrcajo na plovila Evropske unije, se neposredno po pravu uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To zadeva zlasti svobodo združevanja in dejansko priznavanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

6. Pogodbe o zaposlitvi mornarjev iz Demokratične republike Sao Tome in Principe in držav AKP, od katerih po en izvod prejmejo ministrstvo za delo, ministrstvo za ribištvo in podpisniki, se sklenejo med zastopniki lastnikov plovil in mornarji in/ali njihovimi sindikati ali zastopniki. Te pogodbe mornarjem zagotavljajo stopnjo socialne varnosti, ki jim pripada po veljavni zakonodaji, vključno z življenjskim, zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem.

7. Plače mornarjev plačujejo lastniki plovil. Višino plač sporazumno določijo lastniki plovil ali njihovi zastopniki in mornarji in/ali njihovi sindikati ali zastopniki. Plačilni pogoji mornarjev ne smejo biti slabši od tistih, ki veljajo za posadke v njihovih državah, vsekakor pa morajo izpolnjevati standarde ILO.

8. Vsi mornarji, najeti za delo na plovilih Evropske unije, se zglasijo pri kapitanu določenega plovila dan pred predlaganim datumom vkrcanja. Če mornarja ob dogovorjenem času za vkrcanje ni na dogovorjenem kraju, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti, da tega mornarja vkrca.

9. Če na krovu ni nobenega mornarja iz Demokratične republike Sao Tome in Principe ali države AKP iz razlogov, navedenih v prejšnji točki, morajo lastniki zadevnih plovil za vsak dan ribolovnega potovanja v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe plačati pavšalni znesek v višini 20 EUR na dan in na plovilo. Navedeni znesek se plača najkasneje v rokih iz točke 4 oddelka 2 poglavja I te priloge.

10. Ta vsota se uporabi za usposabljanje mornarjev ribiških plovil iz držav AKP in se plača na račun, ki ga določijo organi Demokratične republike Sao Tome in Principe.

POGLAVJE V – OPAZOVALCI

1. Plovila Evropske unije, ki izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe v skladu s tem protokolom, vkrcajo opazovalce, ki jih določi ministrstvo za ribištvo Demokratične republike Sao Tome in Principe, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1.1 Plovila Evropske unije na zahtevo pristojnih organov Demokratične republike Sao Tome in Principe vkrcajo na krov opazovalca, ki ga imenujejo navedeni pristojni organi in ki je zadolžen za preverjanje ulova v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe.

1.2 Pristojni organi Demokratične republike Sao Tome in Principe pripravijo seznam plovil, ki so izbrana, da na krov sprejmejo opazovalca, in seznam opazovalcev, določenih za vkrcanje. Seznama se posodabljata. Takoj po pripravi in vsake tri mesece po njuni posodobitvi se predložita Evropski komisiji.

1.3 Pristojni organi Demokratične republike Sao Tome in Principe sporočijo zadevnim lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom ime opazovalca, določenega za vkrcanje na plovilo, ob izdaji dovoljenja za ribolov ali najpozneje 15 dni pred predvidenim datumom vkrcanja opazovalca.

2. Opazovalec se na plovilo vkrca za eno ribolovno potovanje. Na izrecno zahtevo pristojnih organov Demokratične republike Sao Tome in Principe so lahko opazovalci prisotni na krovu tudi več potovanj, odvisno od povprečnega trajanja ribolovnega potovanja določenega plovila. To zahtevo pristojni organ izrazi takrat, ko sporoči ime opazovalca, določenega za vkrcanje na zadevno plovilo.

3. O pogojih za vkrcanje opazovalca na plovilo se sporazumno dogovorita lastnik plovila ali njegov zastopnik in pristojni organ.

4. Opazovalci se vkrcajo na plovilo in izkrcajo iz njega v pristanišču, ki ga določi lastnik plovila. Vkrcanje se izvede na začetku prvega ribolovnega potovanja v ribolovnih vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe po prejetju obvestila o izbranih plovilih.

5. Zadevni lastniki plovil v roku dveh tednov in z desetdnevnim predhodnim obvestilom sporočijo imena pristanišč podregije in datume, predvidene za vkrcanje in izkrcanje opazovalcev.

6. Če se opazovalec vkrca na krov v državi, ki ni Demokratična republika Sao Tome in Principe, njegove potne stroške krije lastnik plovila. Če plovilo z opazovalcem na krovu zapusti ribolovno cono Demokratične republike Sao Tome in Principe, se sprejmejo vsi ukrepi, da se opazovalcu čim prej zagotovi vrnitev v domovino na stroške lastnika plovila.

7. Če opazovalec ob dogovorjenem času oziroma v dvanajstih urah po dogovorjenem času ni prisoten na dogovorjenem kraju, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti do vkrcanja opazovalca.

8. Opazovalci se na krovu obravnavajo kot častniki. Ko plovilo pluje v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe, opravljajo naslednje naloge:

8.1 opazovanje ribolovnih dejavnosti plovil,

8.2 preverjanje položaja plovil, ki izvajajo ribolovne dejavnosti,

8.3 beleženje uporabljenega ribolovnega orodja,

8.4 preverjanje podatkov o ulovu v ribolovnih vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe, ki so zapisani v ladijskem dnevniku;

8.5 preverjanje deleža prilova in ocena količine zavrženih vrst tržnih rib;

8.6 sporočanje podatkov o ribolovu na ustrezen način, vključno s količino ulova in prilova na krovu, svojemu pristojnemu organu.

9. Kapitan stori vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi fizično varnost in dobro počutje opazovalca med izvajanjem njegovih nalog.

10 Opazovalec ima na voljo vso opremo, ki jo potrebuje za opravljanje svojih nalog. Kapitan mu omogoči dostop do sredstev komuniciranja, potrebnih za opravljanje njegovih nalog, dokumentacije, neposredno povezane z ribolovnimi dejavnostmi plovila, vključno z ladijskim dnevnikom in navigacijskim dnevnikom, in dostop do tistih delov plovila, ki so potrebni za olajšanje njegovih nalog.

11. Opazovalec med bivanjem na krovu:

11.1 stori vse potrebno, da zagotovi, da njegovo vkrcanje in navzočnost na krovu plovila ne prekinjata ali ovirata ribolovnih dejavnosti,

11.2 spoštuje premoženje in opremo na krovu ter zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo omenjenemu plovilu.

12. Ob koncu obdobja opazovanja in pred izkrcanjem opazovalec pripravi poročilo o dejavnostih, ki ga pošlje pristojnim organom Demokratične republike Sao Tome in Principe, en izvod pa prejme Evropska komisija. Podpiše ga v navzočnosti poveljnika plovila, ki lahko poročilu pripiše kakršne koli ugotovitve ali zahteva pripis ugotovitev, ki se mu zdijo potrebne, nato pa se podpiše še sam. Izvod poročila se poveljniku izroči, ko se opazovalec izkrca.

13. Lastnik plovila krije stroške nastanitve in hrane opazovalcev pod enakimi pogoji kot za častnike in v skladu s praktičnimi možnostmi plovila.

14. Plačo in socialne prispevke za opazovalca krije Demokratična republika Sao Tome in Principe.

POGLAVJE VI – NADZOR

Evropska ribiška plovila morajo spoštovati ukrepe in priporočila Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC) glede ribolovnega orodja in njegovih tehničnih specifikacij ter vse druge tehnične ukrepe, ki se nanašajo na njihove ribolovne dejavnosti.

1. Seznam plovil

1.1. Evropska unija hrani posodobljeni osnutek seznama plovil, za katera je bilo v skladu z določbami tega protokola izdano ribolovno dovoljenje. Seznam se organom Demokratične republike Sao Tome in Principe, pristojnim za nadzor ribištva, pošlje, takoj ko je sestavljen in ob vsaki posodobitvi.

2. Nadzorni postopki

2.1 Kapitani plovil Evropske unije, ki izvajajo ribolovne dejavnosti v vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe, dovolijo in omogočijo vkrcanje in opravljanje nalog uradnikom Demokratične republike Sao Tome in Principe, ki so pristojni za inšpekcijske preglede in za nadzor ribolovnih dejavnosti.

2.2. Ti uradniki se na krovu ne zadržujejo dlje, kot je potrebno za izvedbo njihovih nalog.

2.3. Po vsakem opravljenem inšpekcijskem pregledu in nadzoru se poveljniku in Delegaciji Evropske komisije v Gabonu plovila izda izvod poročila o pregledu.

2.4. Za zagotovitev varnih nadzornih postopkov in brez poseganja v zakonodajo Demokratične republike Sao Tome in Principe morajo biti inšpekcijske ladje in inšpektorji pri pregledih obravnavani kot uradniki, pooblaščeni s strani organov Demokratične republike Sao Tome in Principe.

2.5 Kapitani plovil Evropske unije, ki so vključena v pretovarjanje v conah Demokratične republike Sao Tome in Principe iz točke 2 oddelka 3 poglavja III inšpektorjem Demokratične republike Sao Tome in Principe dovolijo in olajšajo nadzor pretovarjanja.

POGLAVJE VII – KRŠITVE

1.1 Pristojni organi Demokratične republike Sao Tome in Principe najkasneje v 24 urah državo zastave in Evropsko komisijo obvestijo, če je bilo pri pregledu ugotovljeno, da je plovilo Evropske unije kršilo predpise.

1.2 Država zastave in Evropska komisija istočasno prejmeta kratko poročilo o okoliščinah in razlogih, ki so bili podlaga ugotovitve o kršitvi.

2. Zapisnik o pregledu plovila

2.1 Ko pristojni organ Demokratične republike Sao Tome in Principe predloži zapisnik, ki vsebuje ugotovitev o kršitvi, ga kapitan plovila podpiše.

2.2 Ta podpis ne vpliva na pravice kapitana do obrambe in na sredstva obrambe, ki jih lahko uporabi v zvezi z domnevno kršitvijo.

2.3 Kapitan mora s plovilom vpluti v pristanišče, ki ga določijo organi Demokratične republike Sao Tome in Principe. V primeru manjših kršitev lahko pristojni organi Demokratične republike Sao Tome in Principe plovilu, ki je pregledano, dovolijo, da nadaljuje ribolovne dejavnosti.

3. Posvetovalni sestanek v primeru kršitve

3.1 Pred sprejetjem morebitnih ukrepov proti kapitanu ali posadki plovila ali v zvezi s tovorom in opremo na plovilu, razen tistih za varovanje dokazov o domnevni kršitvi, se v roku enega delovnega dne od prejema zgoraj navedenih informacij izvede posvetovalni sestanek med Evropsko komisijo in pristojnimi organi Demokratične republike Sao Tome in Principe, ki se ga po možnosti udeleži predstavnik zadevne države članice.

3.2 Na posvetovalnem sestanku si strani izmenjajo ustrezne dokumente ali informacije, ki bi lahko pomagale pojasniti okoliščine ugotovljenih dejstev. Lastnik plovila ali njegov zastopnik je obveščen o sklepih posvetovalnega sestanka in ukrepih, ki sledijo pregledu plovila.

4. Reševanje sporov v zvezi s pregledom plovila

4.1. Razen v primerih, ki jih določa kazensko pravo, se domnevna kršitev poskuša razrešiti s postopkom poravnave, preden se uporabi kakršen koli sodni postopek. Postopek poravnave se zaključi najpozneje tri delovne dni po pregledu plovila.

4.2. V primeru postopka poravnave se višina denarne kazni določi v skladu z zakonodajo Demokratične republike Sao Tome in Principe.

4.3. Če spora ni možno razrešiti s poravnavo in se ga predloži pristojnemu sodnemu organu, lastnik plovila na banki, ki jo določijo pristojni organi Demokratične republike Sao Tome in Principe, položi bančno varščino, v kateri so všteti stroški pregleda plovila ter denarne kazni in nadomestila, naloženi odgovornim za kršitev.

4.4. Do zaključka sodnega postopka je bančna varščina nepreklicna. Sprosti se takoj, ko se sodni postopek konča brez obsodbe. Prav tako pristojni organi Demokratične republike Sao Tome in Principe sprostijo preostanek zneska, če obsodba nalaga denarno kazen, ki je nižja od položene varščine.

4.5. Zaplemba plovila se ukine in njegova posadka sme zapustiti pristanišče:

- ko so obveznosti, ki izhajajo iz postopka poravnave, izpolnjene ali

- ko je bančna varščina iz točke 4.3 položena in jo pristojni organi Demokratične republike Sao Tome in Principe sprejmejo do zaključka sodnega postopka.

DODATKI

1 – Zahtevek za izdajo ribolovnega dovoljenja

2 – Ladijski dnevnik

3 – Koordinate cone, v kateri je ribolov prepovedan

4 – Pošiljanje sporočil sistema za spremljanje plovil (VMS) Demokratični republiki Sao Tome in Principe

5 – Meje izključne ekonomske cone Demokratične republike Sao Tome in Principe in koordinate izključne ekonomske cone

6 – Koordinate centra za spremljanje ribištva Demokratične republike Sao Tome in Principe

7 – Koordinate nadzornih centrov držav članic Evropske unije, ki jih zadeva protokol k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju

Dodatek 1

MINISTRSTVO DEMOKRATIČNE REPUBLIKE SAO TOME IN PRINCIPE, PRISTOJNO ZA RIBIŠTVO

ZAHTEVEK ZA IZDAJO RIBOLOVNEGA DOVOLJENJA ZA TUJA PLOVILA ZA INDUSTRIJSKI RIBOLOV

1. Ime lastnika plovila:

2. Naslov lastnika plovila:

3. Ime predstavnika ali zastopnika:

4. Naslov predstavnika ali lokalnega zastopnika lastnika plovila:

5. Ime kapitana:

6. Ime plovila:

7. Registrska številka:

8. Številka telefaksa:

9. Elektronski naslov:

10. Radijski klicni znak:

11. Datum in kraj izgradnje:

12. Država zastave:

13. Pristanišče registracije:

14. Pristanišče opreme plovila:

15. Celotna dolžina:

16. Širina:

17. Bruto tonaža:

18. Zmogljivost skladiščenja:

19. Hladilna in zamrzovalna zmogljivost:

20. Vrsta in moč motorja:

21. Ribolovno orodje:

22. Število mornarjev:

23. Komunikacijska oprema:

24. Klicni znak:

25. Razpoznavne oznake:

26. Ribolovne dejavnosti, ki se bodo opravljale:

27. Kraj iztovarjanja:

28. Ribolovne cone:

29. Vrste, ki se bodo lovile:

30. Obdobje veljavnosti:

31. Posebni pogoji:

Mnenje Generalnega direktorata za ribištvo in ribogojstvo:

Pripombe ministrstva, pristojnega za ribištvo:

Dodatek 2

LADIJSKI DNEVNIK |

Parangal Živa vaba Zaporna plavarica Vlečna mreža Drugo |

Država zastave: ……………………………………………………………………........................... | Zmogljivost – (mt): ……………………………………………........ |

Registrska številka: ………………………………………………………………................................... | Kapitan: ……………………………………………………….... |

Lastnik plovila: ………………………………………………………….......................... | Število članov posadke: ….…………………………………………………........................ |

Naslov: ………………………………………………………………………….... | Datum poročila: ………………………………………………...... |

(Avtor poročila): ………………………………………………................................. | Število dni na morju: | Število dni ribolova: Število metov: | Št. plovbe: |

Datum | Sektor | Temperatura vode na površini (ºC) | Ribolovni napor Število uporabljenih trnkov | Ulov | Isco usado na pesca (Uporabljena vaba) |

1 – Uporabi se en list na mesec in ena vrstica na dan. | 3 – „Dan“ se nanaša na dan, ko se namesti parangal. | 5 – Zadnja vrstica (Masa iztovarjanja) se izpolni šele ob koncu plovbe. Zabeleži se dejanska teža ob iztovarjanju. |

2 - Ob koncu vsake plovbe se izvod dnevnika pošlje dopisniku ali na sedež ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Španija. | 4 – Območje ribolova se nanaša na položaj plovila. Treba je zaokrožiti minute in zabeležiti stopinje zemljepisne širine in dolžine. Treba je označiti S/J in V/Z. | 6 – Vsi tukaj zabeleženi podatki so strogo zaupni. |

Appendice 3

[pic]

Dodatek 4

POŠILJANJE SPOROČIL VMS DEMOKRATIČNI REPUBLIKI SAO TOME IN PRINCIPE

Preglednica II – Oblika podatkov VMS

Podatek | Oznaka | Pripombe |

Začetek zapisa | SR | Podatek o sistemu – označuje začetek zapisa |

Naslovnik | AD | Podatek o sporočilu – naslovnik. Tričrkovna oznaka države ISO |

Pošiljatelj | FR | Podatek o sporočilu – pošiljatelj. Tričrkovna oznaka države ISO |

Država zastave | FS |

Vrsta sporočila | TM | Podatek o sporočilu – vrsta sporočila „POS“ |

Radijski klicni znak | RC | Podatek o plovilu – mednarodni radijski klicni znak plovila |

Notranja referenčna številka pogodbenice | IR | Podatek o plovilu – enotna številka pogodbenice (tričrkovna oznaka ISO države zastave, ki ji sledi številka) |

Zunanja registrska številka | XR | Podatek o plovilu – številka na boku plovila |

Zemljepisna širina | LA | Podatek o položaju – položaj plovila v stopinjah in minutah S/J SS.mmm) (WGS – 84) |

Zemljepisna dolžina | LO | Podatek o položaju – položaj plovila v stopinjah in minutah V/Z SSS.mmm) (WGS – 84) |

Smer | CO | Smer plovila v obsegu 360° |

Hitrost | SP | Hitrost plovila v desetinah vozlov |

Datum | DA | Podatek o položaju – datum zabeleženja položaja UTC (LLLLMMDD) |

Ura | TI | Podatek o položaju – čas zabeleženja položaja UTC (UUMM) |

Konec zapisa | ER | Podatek o sistemu – označuje konec zapisa |

Nabor znakov: ISO 8859.1

Vsak prenos podatkov je strukturiran na naslednji način:

- dvojna poševnica (//) in oznaka polja označujeta začetek prenosa,

- enojna poševnica (/) ločuje oznako polja in podatke.

Neobvezni podatki se vstavijo med začetek in konec zapisa.

Oblika za sporočanje ulova in poročila ribiških plovil

Poročilo „Ulov ob vstopu v izključno ekonomsko cono“

Poročilo „Ulov ob pretovarjanju“

Poročilo „Ulov ob izstopu iz izključne ekonomske cone“

Dodatek 5

MEJE IZKLJUČNE EKONOMSKE CONE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE SAO TOME IN PRINCIPE

KOORDINATE IZKLJUČNE EKONOMSKE CONE

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Dodatek 6

PODATKI O CENTRU ZA SPREMLJANJE RIBOLOVA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE SAO TOME IN PRINCIPE

Ime centra za spremljanje ribolova:

Telefon VMS:

Telefaks VMS:

E-naslov VMS:

Telefon DSPG:

Telefaks DSPG:

Naslov X25 =

Obvestilo o vstopu/izstopu:

Dodatek 7

KOORDINATE NADZORNIH CENTROV DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE, KI JIH ZADEVA PROTOKOL K SPORAZUMU O PARTNERSTVU V RIBIŠKEM SEKTORJU MED DEMOKRATIČNO REPUBLIKO SAO TOME IN PRINCIPE IN EU

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA

1. OKVIR PREDLOGA/POBUDE

1.1. Naslov predloga/pobude

1.2. Zadevna področja v okviru ABM/ABB

1.3. Vrsta predloga/pobude

1.4. Cilji

1.5. Utemeljitev predloga/pobude

1.6. Trajanje ukrepa in finančnega vpliva

1.7. Načrtovani načini upravljanja

2. UKREPI UPRAVLJANJA

2.1. Določbe glede spremljanja in poročanja

2.2. Sistem upravljanja in nadzora

2.3. Ukrepi preprečevanja goljufij in nepravilnosti

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE

3.1. Zadevni razdelki večletnega finančnega okvira in proračunske vrstice odhodkov

3.2. Ocenjeni učinek na odhodke

3.2.1. Povzetek ocenjenega učinka na odhodke

3.2.2. Ocenjeni učinek na odobritve za poslovanje:

3.2.3. Ocenjeni učinek na odobritve upravne narave

3.2.4. Skladnost z veljavnim večletnim finančnim okvirom

3.2.5. Udeležba tretjih oseb pri financiranju

3.3. Ocenjeni vpliv na prihodke

OKVIR PREDLOGA/POBUDE

Naslov predloga/pobude

Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi novega protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo

Zadevna področja v okviru ABM/ABB[9]

11. – Ribištvo in pomorske zadeve

11.03 – Mednarodno ribištvo in pomorsko pravo

Vrsta predloga/pobude

( Predlog/pobuda se nanaša na nov ukrep.

( Predlog/pobuda se nanaša na nov ukrep, ki je nadaljevanje pilotnega projekta / pripravljalnega ukrepa[10].

X Predlog/pobuda je namenjena podaljšanju obstoječega ukrepa.

( Predlog/pobuda se nanaša na ukrep z novo usmeritvijo.

Cilji

Večletni strateški cilji Komisije, ki naj bi bili doseženi s predlogom/pobudo

Komisija v okviru svoje izključne pristojnosti za izvedbo pogajanj za sklenitev dvostranskih sporazumov na področju ribištva izvede pogajanja in izvaja sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju ter hkrati zagotavlja politični dialog med partnerji na področju ribiške politike zadevnih tretjih držav.

Pogajanja o ribiških sporazumih s tretjimi državami in njihova sklenitev so v skladu s splošnim ciljem ohranitve tradicionalnih ribolovnih dejavnosti ladjevja Evropske unije, vključno z ladjevjem za ribolov v oddaljenih vodah, in razvoja partnerskih odnosov za okrepitev trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov zunaj voda EU ob upoštevanju okoljskih, socialnih in gospodarskih vprašanj.

Sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju prav tako zagotavljajo skladnost med načeli, po katerih deluje skupna ribiška politika, in zavezami, sprejetimi v okviru drugih evropskih politik (trajnostno izkoriščanje virov tretjih držav, boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu (IUU), vključevanje partnerskih držav v globalno gospodarstvo in boljše upravljanje ribolova s političnega in finančnega vidika).

Specifični cilji in zadevne dejavnosti v okviru ABM/ABB

Specifični cilj št.1[11]

S pogajanji za sklenitev sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju ter sklenitvijo takih sporazumov z obalnimi državami (tretjimi državami) v skladu z drugimi evropskimi politikami prispevati k trajnostnemu ribolovu zunaj voda Unije, ohranjati evropsko prisotnost pri ribolovu v oddaljenih vodah ter zaščititi interese evropskega ribiškega sektorja in potrošnikov.

V novem protokolu, sklenjenem z Demokratično republiko Sao Tome in Principe, je bila raven ulova za ladjevje EU za ribolov tuna določena kot letna referenčna tonaža 7 000 ton. Stroški na enoto so 100 EUR/t, pri čemer se 65 EUR/t krije iz proračuna EU, 35 EUR/t pa krijejo gospodarski subjekti.

Zadevne dejavnosti v okviru AMB/ABB

pomorske zadeve in ribištvo, mednarodno ribištvo in pomorsko pravo, mednarodni ribiški sporazumi (proračunska vrstica 11.0301)

Pričakovani izid in učinki

Navedite, kako naj bi predlog/pobuda učinkovala na upravičence/ciljne skupine.

1. Sklenitev ribiškega protokola med EU in Demokratično republiko Sao Tome in Principe prispeva k ohranitvi ravni ribolovnih možnosti, ki jih imajo plovila EU, zlasti ladjevje za ribolov tuna, v vodah tretjih držav v obdobju 2011–2013. Protokol prispeva k zagotovitvi neprekinjene uporabe ribolovnih con, zajetih v sporazumih, sklenjenih v zvezi z Gvinejskim zalivom.

2. S finančno pomočjo (sektorska podpora) za izvajanje letnih in večletnih programov, ki jih partnerska država sprejme na nacionalni ravni, protokol prispeva tudi k izboljšanju upravljanja in ohranjanju ribolovnih virov.

Kazalniki izida in učinkov

Navedite, s katerimi kazalniki bi bilo mogoče spremljati izvajanje predloga/pobude.

V okviru ABM (upravljanje po dejavnostih) se bodo uporabili naslednji kazalniki, da se zagotovi spremljanje izvajanja Sporazuma:

– spremljanje stopnje uporabe ribolovnih možnosti (% ribolovnih dovoljenj, ki se uporabljajo v določenem letu, glede na število dovoljenj, ki so na voljo v skladu s protokolom).

– zbiranje in preučitev podatkov o ulovu in komercialne vrednosti Sporazuma (količina ulova v tonah in njeno letno gibanje glede na referenčno tonažo, ki jo določa protokol);

– v povezavi z drugimi sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki jih je EU sklenila s tretjimi državami, bi se lahko v okviru večletne analize uporabljali naslednji kazalniki:

– prispevek k zaposlovanju in dodani vrednosti v EU,

– prispevek k stabilizaciji trga EU,

Med drugim se v okviru partnerskega dialoga predlaga tudi uporaba naslednjega kazalnika spremljanja:

– število strokovnih srečanj in srečanj skupnih odborov.

Utemeljitev predloga/pobude

Potrebe, ki jih je treba kratkoročno ali dolgoročno zadovoljiti

Protokol k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo za obdobje 2006–2010 je potekel 31. maja 2010. Novi protokol naj bi zajel obdobje 2011–2013 pod pogojem, da se postopek v zvezi s sprejetjem sklepa Sveta o začasni uporabi protokola, ki poteka sočasno s tem postopkom, čim prej zaključi.

Novi protokol bo okvir za ureditev ribolovnih dejavnosti evropskega ladjevja, zlasti pa bo lastnikom plovil omogočil pridobitev ribolovnih dovoljenj v izključni ekonomski coni Demokratične republike Sao Tome in Principe od leta 2011.

Eden od ciljev novega protokola je okrepiti sodelovanje med EU in Demokratično republike Sao Tome in Principe za spodbujanje razvoja trajnostne ribiške politike in preudarnega izkoriščanja ribolovnih virov v izključni ekonomski coni Demokratične republike Sao Tome in Principe.

Glavni elementi novega protokola so:

- Ribolovne možnosti: v okviru referenčne tonaže 7 000 ton bo ribolov dovoljen 28 plovilom za ribolov tuna s plavarico in 12 plovilom za ribolov s parangalom. Razdelitev ribolovnih možnosti med zadevnimi državami članicami se določi s posebno uredbo Sveta.

- Letni finančni prispevek: 682 500 EUR;

- predplačila in pristojbine za lastnike plovil[12]: 35 EUR na tono tuna, ulovljenega v ribolovni coni Demokratične republike Sao Tome in Principe. Predplačila znašajo 6 625 EUR letno na plovilo s plavarico in 2 275 EUR letno na plovilo s parangalom.

Dodana vrednost ukrepanja Evropske unije

V zvezi z novim protokolom o partnerstvu v ribiškem sektorju velja poudariti, da bi se brez vključitve EU odprle možnosti za zasebne sporazume, ki ne bi zagotavljali trajnostnega ribolova. Evropska unija upa tudi, da bo protokol Demokratično republiko Sao Tome in Principe spodbudil k nadaljevanju učinkovitega sodelovanja z EU v okviru regionalnih forumov, kot je Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT).

Sredstva, ki jih bo prejela Demokratična republika Sao Tome in Principe na podlagi protokola, bodo podprla prizadevanja države za strateško načrtovanje pri izvajanju politik v ribiškem sektorju in omogočila okrepitev njenih zmogljivosti za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, zlasti z izboljšanjem infrastrukture za nadzor in kontrolo ribolovnih dejavnosti v izključni ekonomski coni.

Ribiški sporazum zagotavlja tudi delovna mesta mornarjem iz EU in iz tretjih držav. Poleg tega zagotavlja znaten del sredstev za izvajanje sektorske ribiške politike v otoški državi. Po zaslugi tega ribiškega sporazuma se bodo okrepile tudi dejavnosti spremljanja, preverjanja in nadzora.

Glavna spoznanja iz podobnih izkušenj

Da bi se omogočil začetek pogajanj o novem protokolu je bila s pomočjo združenja neodvisnih svetovalcev opravljena poglobljena ocena Protokola za obdobje 2006–2010, ki je bila dokončana maja 2010.

Predhodna ocena je zajela nekaj točk, ki so v interesu EU:

- Ker sporazum o ribolovu z Demokratično republiko Sao Tome in Principe izpolnjuje potrebe evropskega ladjevja, bo lahko pripomogel k ohranjanju sposobnosti preživetja dejavnosti ribolova tuna, ki jo EU izvaja v Atlantskem oceanu;

- Protokol k Sporazumu naj bi prispeval k sposobnosti preživetja evropskih panog, ker plovilom in panogam Evropske unije, ki so odvisne od njih, zagotavlja stabilno pravno okolje in srednjeročno razpoznavnost.

Kar zadeva interese Demokratične republike Sao Tome in Principe v okviru protokola, so zaključki ocene naslednji:

- sporazum v ribiškem sektorju bo lahko prispeval k okrepitvi institucionalnih zmogljivosti ribiškega sektorja z izboljšanjem raziskav, dejavnosti nadzora in spremljanja ter usposabljanja in sposobnosti preživetja sektorja priobalnega ribolova.

- Sporazum v ribiškem sektorju bo prav tako pomembno vplival na proračunsko in politično stabilnost države.

Sporazum poleg neposredne tržne vrednosti ulova za zadevna plovila prinaša naslednje koristi:

- zagotovljena delovna mesta na krovu ribiških plovil,

- multiplikacijski učinek za zaposlitev v pristaniščih, na ribjih tržnicah, v predelovalnih obratih, ladjedelnicah, storitvenih podjetjih itd.,

- odpiranje teh zaposlitvenih možnosti v regijah, v katerih ni drugih zaposlitvenih možnosti,

- prispevek k preskrbi EU z ribami.

Poročilo o oceni[13] navaja, da Sporazum pozitivno prispeva k prisotnosti plovil za ribolov tuna s plavarico, medtem ko je njegov vpliv na prisotnost plovil s parangalom zanemarljiv. Izkazalo se je, da prispevek Sporazuma k ohranjanju dejavnosti ladjevja EU pozitivno vpliva na panogo ribolova tuna, čeprav ulov včasih traja le nekaj mesecev v letu.

Ta priporočila so bila upoštevana v novem sporazumu, ki potrjuje omejitev izdaje ribolovnih dovoljenj izključno na kategorijo tuna. Poleg tega so bile ribolovne možnosti za ribolov s površinskim parangalom zmanjšane z 18 na 12 zaradi upoštevanja stopnje uporabe dovoljenj v tej kategoriji v zadnjih letih. Število razpoložljivih ribolovnih dovoljenj za kategorijo plovil s plavarico se je rahlo povečalo kot odziv na nedavno selitev nekaterih gospodarskih subjektov iz Indijskega ocena v Atlantik zaradi pojava piratstva.

Zaradi upoštevanja gibanj v zadnjih letih je bila potrebna tudi prilagoditev referenčne tonaže, in sicer z 8 500 ton letno na 7 000 letno. Sredstva za sektorsko podporo pa so bila v primerjavi s prejšnjim protokolom zvišana, da bi se upoštevale potrebe ribiškega sektorja Demokratične republike Sao Tome in Principe.

Na splošno je bil finančni prispevek zvišan za 19 500 EUR, kar je 2,94 % več kot v protokolu za obdobje 2006–2010.

Združljivost z drugimi finančnimi instrumenti in možnosti dopolnjevanja

Sredstva, ki jih tretje države partnerice prejmejo na podlagi sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorji, so prihodek v proračunu teh držav. Vendar je pogoj za sklenitev in spremljanje sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju, da se del pridobljenih sredstev uporabi za izvajanje ukrepov na področju sektorske politike tretje države partnerice. Ti finančni viri so združljivi s finančnimi sredstvi drugih mednarodnih donatorjev, namenjenimi izvajanju projektov in/ali programov v ribiškem sektorju na nacionalni ravni. Tudi drugi ukrepi, na primer financirani iz Evropskega razvojnega sklada, bi lahko bili združljivi z ukrepi, določenimi v okviru letnega in večletnega načrtovanja sektorske politike države. v tem primeru se rezultati letnega izvajanja iz točke 2.1 spodaj preučijo s splošno analizo.

Trajanje ukrepa in finančnega vpliva

X Časovno omejen predlog/pobuda.

X Predlog/pobuda, ki velja tri leta od sprejetja sklepa Sveta v zvezi s podpisom v imenu Evropske unije in začasni uporabi protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko unije.

X Finančni učinek med letoma 2011in 2013.

( Časovno neomejen predlog/pobuda:

- Izvedba z začetnim obdobjem postopne krepitve med letoma [LLLL] in [LLLL],

- ki mu sledi polno delovanje.

Načrtovani načini upravljanja[14]

Neposredno centralizirano upravljanje – Komisija.

( Posredno centralizirano upravljanje – prenos izvrševanja na:

- ( izvajalske agencije,

- ( organe, ki jih ustanovijo Skupnosti[15],

- ( nacionalne javne organe/organe, ki opravljajo javne storitve,

- ( osebe, ki se jim zaupa izvedba določenih ukrepov v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji in so določene v zadevnem temeljnem aktu v smislu člena 49 finančne uredbe.

( Deljeno upravljanje z državami članicami.

( Decentralizirano upravljanje s tretjimi državami.

( Skupno upravljanje z mednarodnimi organizacijami (navedite).

Pri navedbi več kot enega načina upravljanja je treba to natančneje razložiti v oddelku „opombe“.

Opombe

[…]

UKREPI UPRAVLJANJA

Določbe glede spremljanja in poročanja

Navedite pogostost in pogoje.

Komisija (GD MARE v sodelovanju z Delegacijo Evropske komisije v Gabonu, ki je pristojna tudi za Demokratično republiko Sao Tome in Principe Komorih) bo zagotovila redno spremljanje izvajanja tega protokola, zlasti glede uporabe ribolovnih možnosti s strani gospodarskih subjektov in glede podatkov o ulovu.

Poleg tega Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju določa najmanj en letni sestanek skupnega odbora, pri katerem se Komisija in zadevne države članice srečajo s tretjo državo, da bi razpravljale o izvajanju Sporazuma in njegovega protokola.

Glede izvajanja sektorske podpore protokol določa, da pogodbenici vsako leto ocenita rezultate izvajanja večletnega sektorskega programa. Protokol določa možnost prilagoditve finančnega prispevka za sektorsko podporo, če bi letna ocena pokazala, da doseganje ciljev, ki se financirajo s finančnim prispevkom, ni zadovoljivo.

Sistem upravljanja in nadzora

Ugotovljena tveganja

Sklenitev protokola o ribolovu spremlja določeno število tveganj, kot na primer: zneski, namenjeni financiranju sektorske ribiške politike, niso dodeljeni po dogovoru (nezadostno načrtovanje).

Načrtovani načini nadzora

Da bi se izognili tveganjem, navedenim v prejšnji točki, je predviden tesen dialog o načrtovanju in izvajanju sektorske politike. Ena od metod nadzora je tudi skupna analiza rezultatov iz točke 2.1.

Poleg tega vsebuje protokol posebne klavzule za začasno prekinitev, ki se lahko uporabijo pod določenimi pogoji in v določenih okoliščinah.

Ukrepi preprečevanja goljufij in nepravilnosti

Navedite obstoječe ali načrtovane preprečevalne in zaščitne ukrepe.

Za uporabo finančnega prispevka, ki ga EU izplača na podlagi Sporazuma, je izključno pristojna zadevna suverena tretja država. Vendar si Komisija prizadeva za vzpostavitev trajnega političnega dialoga in sodelovanja, da se izboljša upravljanje Sporazuma in okrepi prispevek EU k trajnostnemu upravljanju virov. Vsekakor pa za vsako plačilo, ki ga Komisija izvede na podlagi ribiškega sporazuma, veljajo običajna proračunska in finančna pravila ter postopki Komisije. To zlasti omogoča, da se natančno določijo bančni računi tretjih držav, na katere se izplačajo zneski finančnih prispevkov. Celotni znesek finančnega prispevka na podlagi tega protokola se v skladu s členom 2(8) protokola plača na račun državne zakladnice, odprt pri centralni banki Demokratične republike Sao Tome in Principe.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE

Zadevni razdelki večletnega finančnega okvira in proračunske vrstice odhodkov

- - Obstoječe proračunske vrstice

Po vrsti, v skladu z razdelki večletnega finančnega okvira in proračunskimi vrsticami.

Razdelek večletnega finančnega okvira | Proračunska vrstica | Vrsta odhodkov | Prispevek |

Številka [Poimenovanje ] | dif./ nedif.[16] | držav Efte[17] | držav kandidatk[18] | tretjih držav | v smislu člena 18(1)(a) finančne uredbe |

2 | 11.0301 Mednarodni ribiški sporazumi | dif. | NE | NE | NE | NE |

- - Zahtevane nove proračunske vrstice

(Se ne uporablja).

Po vrsti, v skladu z razdelki večletnega finančnega okvira in proračunskimi vrsticami.

Razdelek večletnega finančnega okvira | Proračunska vrstica | Vrsta odhodkov | Prispevek |

Številka [Poimenovanje ] | dif./ nedif. | držav Efte | držav kandidatk | tretjih držav | v smislu člena 18(1)(a) finančne uredbe |

[…] | [XX.YY.YY.YY] […] | […] | DA/NE | DA/NE | DA/NE | DA/NE |

Ocenjeni učinek na odhodke

Povzetek ocenjenega učinka na odhodke

v mio. EUR (na štiri decimalna mesta natančno)

Razdelek večletnega finančnega okvira | 2 | Ohranjanje in upravljanje naravnih virov |

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

( Kadrovski načrt (za uradnike in začasno osebje) |

XX 01 01 01 (sedež ali predstavništva Komisije) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 |

XX 01 01 02 (delegacije) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |

XX 01 05 01 (posredne raziskave) | 0 | 0 | 0 | 0 |

10 01 05 01 (neposredne raziskave) | 0 | 0 | 0 | 0 |

( Zunanje osebje (v ekvivalentu polnega delovnega časa EPDČ)[28] |

XX 01 02 01 (PU, NNS, ZU iz splošnih sredstev) | 0 | 0 | 0 | 0 |

XX 01 02 02 (PU, LU, NNS, ZU in MSD na delegacijah) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |

10 01 05 02 (PU, NNS, ZU za neposredne raziskave) |

Druge proračunske vrstice (navedite) |

SKUPAJ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 |

- XX je zadevno področje ali naslov.

Potrebe po človeških virih se krijejo z osebjem, že dodeljenim za upravljanje tega ukrepa in/ali prerazporejenim v GD, po potrebi dopolnjenim z dodatnimi viri, ki se lahko pristojnemu GD dodelijo v okviru postopka letne dodelitve virov glede na proračunske omejitve.

Ocena potrebe po človeških virih:

Uradniki in začasno osebje | 1 uslužbenec GD MARE + vodja enote/namestnik vodje enote + tajništvo: približna ocena: 0,3 osebe/leto 1 vodja enote, 1 uradnik na delegaciji; približna ocena: 0,1 osebe/leto. Izračun stroškov: (0,3 +0,1) oseb/leto x 122 000 EUR/leto = 48 800 EUR |

Zunanje osebje | 1 pogodbeni uslužbenec na delegaciji (Gabon), pristojen za spremljanje ribolovnih dovoljenj, ki se predložijo Demokratični republiki Sao Tome in Principe oziroma ki jih izda Demokratična republika Sao Tome in Principe Izračun stroškov: 0,2 oseb/leto x 64 000 EUR/leto = 12 800 EUR |

Letni stroški za človeške vire SKUPAJ: 48 800 EUR + 12 800 EUR = 61 600 EUR => 0,062 mio EUR

Opis nalog:

- Pomagati pogajalcu pri pripravi in sklenitvi pogajanj v zvezi z ribiškimi sporazumi:

- udeležba pri pogajanjih s tretjimi državami za sklenitev ribiških sporazumov,

- priprava osnutkov poročil o oceni in zapiskov o pogajalski strategiji za pristojnega komisarja,

- predstavitev in zagovarjanje stališč Komisije v delovni skupini Sveta za zunanji ribolov,

- sodelovanje pri iskanju kompromisov z državami članicami in odražanje kompromisov v končnem besedilu sporazumov.

- Spremljanje izvajanja sporazumov:

- vsakodnevno spremljanje ribiških sporazumov,

- priprava in preverjanje obveznosti in plačil finančnega prispevka ter morebitnih dodatnih posebnih prispevkov,

- priprava rednega poročila o izvajanju sporazumov,

- ocena sporazumov: znanstveni in tehnični vidiki,

- priprava osnutka za predlog uredbe in sklepa Sveta ter sestava besedila sporazumov,

- sprožitev in spremljanje postopkov sprejetja.

- Tehnična pomoč:

- priprava stališča Komisije za skupne odbore.

- Medinstitucionalni odnosi:

- zastopati Komisijo v Svetu, Evropskem parlamentu in državah članicah v okviru pogajanj,

- pripraviti odgovore na ustna in pisna vprašanja Evropskega parlamenta.

- Posvetovanje in usklajevanje med službami:

- povezovanje z drugimi generalnimi direktorati glede pogajanj in spremljanja sporazumov;

- organizacija posvetovanj med službami in dajanje odgovorov.

- Ocena:

- sodelovanje pri posodabljanju ocene učinka;

- analiza doseženih ciljev in kazalnikov ocene.

Skladnost z veljavnim večletnim finančnim okvirom

- x Predlog/pobuda je skladna z veljavnim večletnim finančnim okvirom.

- ( Predlog/pobuda bo pomenila spremembo ustreznega razdelka večletnega finančnega okvira.

Pojasnite potrebno spremembo ter navedite zadevne proračunske vrstice in ustrezne zneske.

[…]

- ( Predlog/pobuda zahteva uporabo instrumenta prilagodljivosti ali spremembe večletnega finančnega okvira[31].

Pojasnite te zahteve ter navedite zadevne razdelke in proračunske vrstice ter ustrezne zneske.

[…]

Udeležba tretjih oseb pri financiranju

- X V predlogu/pobudi ni načrtovano sofinanciranje tretjih oseb.

- V predlogu/pobudi je načrtovano sofinanciranje, kot je ocenjeno v nadaljevanju:

odobritve v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Leto N | Leto N+1 | Leto N+2 | Leto N+3 | vstavite ustrezno število let glede na trajanje učinka (prim. točka 1.6) | Skupaj |

Leto N | Leto N+1 | Leto N+2 | Leto N+3 | … vstavite ustrezno število let glede na trajanje učinka (prim. točka 1.6) |

Člen …………. | | | | | | | | | |Za razne prihodke, na katere bo vplival predlog/pobuda, navedite zadevne proračunske vrstice odhodkov.

[…]

Navedite metodo izračuna učinka na prihodke.

[…]

[1] Sklep št. 8627/10, 21.4.2010.

[2] UL L 205, 7.8.2007, str. 59.

[3] UL C […], […], str.[…].

[4] UL C […], […], str.[…].

[5] UL L 205, 7.8.2007, str. 35.

[6] Besedilo Protokola in sklep o njegovem podpisu sta bila objavljena v UL.

[7] Datum začetka veljavnosti Protokola bo v Uradnem listu Evropske unije objavil Generalni sekretariat Sveta.

[8] UL L 286, 29.10.2008, str. 33.

[9] ABM: upravljanje po dejavnostih – ABB: oblikovanje proračuna po dejavnostih.

[10] Pilotni in pripravljalni ukrepi iz člena 49(6)(a) ali (b) finančne uredbe.

[11] p.m.: V „poročilih o dejavnostih“ za proračun za leto 2010 je to specifični cilj 2; Glej . http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2010/apb2010-working-documents-part1-11-mare.pdf

[12] Predplačila in pristojbine, ki jih plačajo lastniki plovil, ne vplivajo na proračun Evropske unije.

[13] Naknadna ocena Protokola za obdobje 2006–2010 in predhodna ocena prihodnjega protokola.

[14] Pojasnitve načinov upravljanja in sklicevanje na finančno uredbo so na voljo na spletišču BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[15] Organi iz člena 185 finančne uredbe.

[16] dif. = diferencirana sredstva / nedif. = nediferencirana sredstva.

[17] Efta: Evropsko združenje za prosto trgovino.

[18] Države kandidatke in, če je ustrezno, potencialne države kandidatke z zahodnega Balkana.

[19] Leto N je leto začetka izvajanja predloga/pobude.

[20] Tehnična in/ali upravna pomoč ter odhodki za podporo izvajanja programov in/ali ukrepov EU (prej vrstice BA), posredne raziskave, neposredne raziskave.

[21] Finančni prispevek zajema: a) 455 000 EUR letno, kar ustreza letni referenčni tonaži 7 000 ton in b) 227 500 EUR letno kot podpora za razvoj sektorske ribiške politike v Demokratični republiki Sao Tome in Principe. Če je skupni letni ulov večji od 7 000 ton letno, se znesek letnega finančnega prispevka poveča za 65 EUR za vsako dodatno tono ulova. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača EU, ne sme presegati 910 000 (glej člen 2(5) protokola).

[22] Ocena stroškov v zvezi z misijami za spremljanje na kraju samem.

[23] Leto N je leto začetka izvajanja predloga/pobude.

[24] Realizacije se nanašajo na dobavljene proizvode in opravljene storitve (npr. Število financiranih izmenjav študentov, število kilometrov novo zgrajenih cest…).

[25] Kakor je opisano v oddelku 1.4.2. „Posebni cilji …“

[26] Leto N je leto začetka izvajanja predloga/pobude.

[27] Tehnična ali upravna pomoč ter odhodki za podporo izvajanja programov in/ali ukrepov EU (prej vrstice BA), posredne raziskave, neposredne raziskave.

[28] PU = pogodbeni uslužbenec; LU = lokalni uslužbenec; NNS = napoteni nacionalni strokovnjak; ZS = začasni uslužbenec; MSD = mlajši strokovnjak v delegaciji.

[29] V okviru zgornje meje za zunanje osebje iz odobritev za poslovanje (prej vrstice BA).

[30] Strukturni skladi, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za ribištvo (ESR).

[31] Glej točki 19 in 24 Medinstitucionalnega sporazuma.

[32] Glede na tradicionalna lastna sredstva (carinske dajatve, prelevmane za sladkor) morajo biti navedeni zneski neto zneski, tj. bruto zneski po odbitku 25 % stroškov pobiranja.