52010DC0724

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stališčem Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekstilnih imenih in s tem povezanim označevanjem tekstilnih izdelkov /* KOM/2010/0724 končno - COD 2009/0006 */


[pic] | EVROPSKA KOMISIJA |

Bruselj, 8.12.2010

COM(2010) 724 konč.

2009/0006 (COD)

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s

stališčem Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekstilnih imenih in s tem povezanim označevanjem tekstilnih izdelkov

2009/0006 (COD)

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s

stališčem Sveta o sprejetju uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekstilnih imenih in s tem povezanim označevanjem tekstilnih izdelkov

1. OZADJE

Datum posredovanja predloga Evropskemu parlamentu in Svetu (dokument COM(2009) 31 konč. – 2009/0006 COD): | 30. januar 2009 |

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: | 16. december 2009 |

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prva obravnava: | 18. maj 2010 |

Datum sprejetja stališča Sveta: | 6. december 2010 |

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE

Predlog Komisije je bil sprejet v okviru pobude za boljšo zakonodajo. Cilj predloga je poenostaviti in izboljšati obstoječi regulativni okvir za označevanje tekstilnih izdelkov, da se spodbudijo razvoj in tržno uvajanje novih vlaken ter inovacije v sektorju tekstila in oblačil. Za dosego tega splošnega cilja je cilj predloga:

- poenostavitev zakonodajnega postopka za prilagoditev zakonodaje tehničnemu napredku, in sicer s preoblikovanjem obstoječih treh direktiv v eno samo uredbo, s čimer se bo mogoče izogniti prenosu povsem tehničnih posodobitev;

- skrajšanje časa med vložitvijo vloge in sprejetjem imena novega vlakna.

3. PRIPOMBE K STALIščU SVETA

3.1 Splošne pripombe k stališču Sveta med prvo obravnavo

Svet je pozdravil predlog Komisije, da se poenostavi obstoječa zakonodaja o tekstilnih imenih in s tem povezanim označevanjem tekstilnih izdelkov. Stališče Sveta med prvo obravnavo je v skladu s prvotnim predlogom; uvaja zgolj dopolnila in izboljšave za jasnejšo določitev področja uporabe, natančnejšo določitev strukture, jasnejše opredelitve in prilagoditev besedila najnovejšim pravnim in institucionalnim spremembam.

Komisija pozdravlja zaključek prve obravnave v Svetu. Pomembno je ponovno opozoriti na prednosti poenostavljenega regulativnega okvira za zainteresirane strani in nacionalne organe, zato je za inovativnejši sektor tekstila in oblačil primerno, da se nova zakonodaja sprejme hitro.

3.2 Obravnava sprememb, ki jih je predlagal Parlament med prvo obravnavo

3.2.1. Spremembe Evropskega parlamenta, ki so v celoti, delno ali načelno vključene v stališče Sveta med prvo obravnavo

Stališče Sveta med prvo obravnavo obsega večinoma tehnične spremembe, ki jih je uvedel tudi Parlament, za uskladitev besedila s Pogodbo o delovanju Evropske unije in novim zakonodajnim okvirom za trženje blaga[1]. Poleg tega Svet v njem predlaga formalne spremembe za razjasnitev nekaterih določb, kot so operativne podrobnosti ali odgovornost gospodarskih subjektov.

Stališče vključuje tudi tehnične spremembe, ki omogočajo nadaljnjo poenostavitev, in sicer je predlagan prehod na sistem, ki temelji na standardih, pri čemer je treba podroben opis metod kvantifikacije nadomestiti s sklicevanjem na evropske standarde.

Po začetku veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije je Svet uvedel potrebne spremembe zaradi nadomestitve prvotnih določb o komitologiji z novimi predpisi za izvajanje člena 290 Pogodbe. Medtem ko spremembe, ki jih je predlagal Parlament, omejujejo obdobje pooblastila in tako uvajajo klavzulo o časovni omejitvi, Komisija podpira spremembe iz stališča Sveta, ki predvidevajo samodejno obnovitev pooblastila, podeljenega Komisiji.

Komisija podpira te tehnične spremembe.

3.2.2. Spremembe Evropskega parlamenta, ki niso vključene v stališče Sveta med prvo obravnavo

Svet meni, da širitev področja uporabe uredbe ni združljiva s ciljem poenostavitve iz izvornega predloga. Zato stališče Sveta med prvo obravnavo ne vključuje sprememb, povezanih z vstavitvijo novih določb o označevanju porekla ali navajanju delov živalskega izvora. Svet meni, da bi bilo ta vprašanja primerneje preučiti pri nadaljnjem spremljanju po sprejetju uredbe. Komisija podpira označevanje porekla, kot kaže sprejetje predloga s tega področja iz leta 2005[2], ki se uporablja za več kategorij uvoženega blaga, tudi za tekstilne izdelke. Za lažjo dosego medinstitucionalnega soglasja je Komisija v tej zadevi lahko prilagodljiva.

Stališče Sveta ne vključuje klavzule o pregledu; vseeno pa je Svet izrazil podporo podrobni preučitvi zahtev o označevanju tekstilnih izdelkov po sprejetju uredbe. Komisija bi ta pristop podprla.

Glede sprememb, ki zadevajo določene izdelke, kot so izdelki po naročilu ali tekstilne igrače, Komisija soglaša s stališčem Sveta, ki ohranja obstoječe določbe.

Svet priznava pomen popolnega opisa vlaken v posameznem tekstilnem izdelku, vendar v svojem stališču ohranja obstoječe pravne obveznosti na tem področju.

V stališču Sveta je jasneje opredeljena jezikovna ureditev uredbe. V zvezi z uvedbo sistema nejezikovnih znakov Svet meni, da vključitev novih določb na tej stopnji ni primerna, in se zavzema za preučitev te možnosti v okviru prihodnjega pregleda označevanja tekstilnih izdelkov; Komisija bi ta pristop podprla.

3.3 Nove določbe, ki jih je uvedel Svet

Svet je pregledal tehnične opredelitve ter uporabo izrazov za etiketiranje in označevanje v celotnem besedilu. Stališče Sveta med prvo obravnavo tudi jasneje določa postopek odobritve večjih odstopanj pri proizvodnji in natančneje določa tehnične podrobnosti prilog k uredbi.

Komisija se strinja z glavnimi značilnostmi teh sprememb.

4. SKLEP

Svet je odločil s kvalificirano večino.

Komisija podpira glavne poteze stališča Sveta med prvo obravnavo. Vendar je Komisija označevanje porekla pri najrazličnejših vrstah blaga, vključno s tekstilnimi izdelki, predlagala že leta 2005 in bi ga lahko vključila v sedanjo uredbo. S tem ciljem in ob upoštevanju različnih mnenj sozakonodajalcev o področju uporabe uredbe se Komisija zavezuje, da bo olajšala medinstitucionalna pogajanja, da se doseže sprejemljiv kompromis za oba sozakonodajalca.

[1] UL L218, 13.8.2008, str. 21–47, str. 82–128.

[2] COM(2005) 661 konč.