8.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 3/5


Posodobitev seznama dovoljenj za prebivanje iz člena 2(15) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL C 247, 13.10.2006, str. 1, UL C 153, 6.7.2007, str. 5, UL C 192, 18.8.2007, str. 11, UL C 271, 14.11.2007, str. 14, UL C 57, 1.3.2008, str. 31, UL C 134, 31.5.2008, str. 14, UL C 207, 14.8.2008, str. 12)

(2009/C 3/04)

Objava seznama dovoljenj za prebivanje iz člena 2(15) Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), temelji na informacijah, o katerih države članice uradno obvestijo Komisijo v skladu s členom 34 Zakonika o schengenskih mejah.

Poleg objave v UL je na voljo mesečna posodobitev na spletni strani Generalnega direktorata za pravosodje, svobodo in varnost.

NEMČIJA

Sprememba informacij, objavljenih v UL C 247, 13.10.2006.

Oddelek I. „Splošno“ se nadomesti z:

„–

Aufenthaltserlaubnis

(dovoljenje za prebivanje)

Niederlassungserlaubnis

(dovoljenje za naselitev)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(dovoljenje za stalno prebivanje – ES)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(dovoljenje za prebivanje družinskih članov državljana EU ali državljana države članice EGP)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte ‚Aufenthaltserlaubnis – EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind‘, gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort

(v členu 15 Zakona o splošnem prostem gibanju državljanov EU ‚Aufenthaltserlaubnis – EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind (dovoljenje za prebivanje za družinske člane državljana EU ali državljana države članice EGP, ki niso državljani EU ali države članice EGP)‘, izdano pred 28. avgustom 2007, ostane v veljavi kot dovoljenje za prebivanje)

Fiktionsbescheinigung

(začasno potrdilo), v katerem je označeno tretje polje na strani 3 (‚dovoljenje za prebivanje velja‘ (§ odstavek 81(4) AufenthG). Vstop je možen le skupaj z dovoljenjem za prebivanje oziroma vizumom, ki mu je pretekla veljavnost. Prvo in drugo polje izrecno ne dovoljujeta vstopa brez vizuma.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(dovoljenje za prebivanje za švicarske državljane in njihove družinske člane, ki niso švicarski državljani)

Vstop brez vizuma omogočajo imetnikom tudi naslednja dovoljenja, izdana pred 1. januarjem 2005:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(dovoljenje za prebivanje za državljane držav članic ES)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(dovoljenje za prebivanje z neomejeno veljavnostjo v Zvezni republiki Nemčiji)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(dovoljenje za prebivanje za posebne namene v Zvezni republiki Nemčiji)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(dovoljenje za prebivanje za izjemne primere v Zvezni republiki Nemčiji)

Ta dovoljenja nadomeščajo vizum pri vstopu brez vizuma in so veljavna samo, če so izdana v potnem listu ali, če so izdana posebej, skupaj s potnim listom, ne veljajo pa, če so izdana kot interni dokument namesto osebne izkaznice.

Vstopa brez vizuma ne dovoljujeta niti ‚Aussetzung der Abschiebung (Duldung)‘ (odlog izgona (pravica do prebivanja za izjemne primere)) niti ‚Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber‘ (dovoljenje za začasno prebivanje za prosilce za azil)“.

ŠPANIJA

Zamenjava seznama, objavljenega v UL C 247, 13.10.2006

Autorización de Regreso

(dovoljenje za ponovni vstop)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento CE 1030/02 del Consejo de 13 de Junio de 2002

(enotna oblika dovoljenja za prebivanje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002)

Tarjeta de extranjeros „régimen comunitario“

(osebna izkaznica za tujce „režim Skupnosti“)

Tarjeta de extranjeros „estudiante“

(osebna izkaznica za tujce „študent“)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(seznam potnikov za šolska potovanja znotraj Evropske unije)

Vstopnega vizuma ne potrebujejo imetniki naslednjih dokazil o akreditaciji, ki jih izda Ministrstvo za zunanje zadeve in sodelovanje:

osebna izkaznica veleposlanika (rdeče barve)

Na ovitku piše „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatski osebni dokument) z oznako „Embajador/Veleposlanik“ na levi strani, izda se akreditiranim veleposlanikom,

diplomatska osebna izkaznica (rdeče barve)

Na ovitku piše „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatski osebni dokument), izda se osebju z diplomatskim statusom, akreditiranem pri diplomatskih predstavništvih. Dokument, ki se izda zakoncem in otrokom, je označen s črko F,

konzularna osebna izkaznica (temno zelene barve)

Na ovitku piše „Documento de Identidad Consular“ (konzularni osebni dokument), izda se poklicnim konzularnim uslužbencem, akreditiranim v Španiji. Dokument, ki se izda zakoncem in otrokom, je označen s črko F,

izkaznica konzularnega uslužbenca (svetlo zelene barve)

Na ovitku piše „Tarjeta de Identidad Consular“ (konzularna osebna izkaznica), izda se administrativnim konzularnim uslužbencem, akreditiranim v Španiji. Dokument, ki se izda zakoncem in otrokom, je označen s črko F,

osebna izkaznica administrativnega in tehničnega osebja akreditiranega diplomatskega predstavništva (rumene barve)

Na ovitku piše „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatski osebni dokument), izda se administrativnim uslužbencem pri akreditiranih diplomatskih predstavništvih. Dokument, ki se izda zakoncem in otrokom, je označen s črko F,

osebna izkaznica diplomatskega, administrativnega in tehničnega osebja mednarodnih organizacij in predstavništev Evropske unije (modre barve)

Na ovitku piše „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatski osebni dokument), izda se diplomatskemu osebju ter administrativnemu in tehničnemu osebju, akreditiranemu pri mednarodnih organizacijah in predstavništvih Evropske unije. Dokument, ki se izda zakoncem in otrokom, je označen s črko F,

osebna izkaznica za gospodinjsko osebje diplomatskih predstavništev, konzularnih mest, mednarodnih organizacij in predstavništev Evropske unije ter za zasebno gospodinjsko osebje akreditiranih diplomatskih in konzularnih uslužbencev (sive barve)

Na ovitku piše „Documento de Identidad Diplomático“ (diplomatski osebni dokument), izda se gospodinjskemu osebju diplomatskih predstavništev, konzularnih mest, mednarodnih organizacij in predstavništev Evropske unije ter zasebnemu gospodinjskemu osebju akreditiranih diplomatskih in konzularnih uslužbencev. Dokument, ki se izda zakoncem in otrokom, je označen s črko F,

osebna izkaznica za starše akreditiranega osebja in otroke akreditiranega osebja v starosti od osemnajst do triindvajset let (bež barve)

Na ovitku piše „Tarjeta de Identidad“ (osebna izkaznica), izda se staršem akreditiranega osebja in otrokom akreditiranega osebja v starosti od osemnajst do triindvajset let.

MADŽARSKA

Zamenjava seznama, objavljenega v UL C 247, z dne 13.10.2006

Dovoljenja za prebivanje

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

(dovoljenje za prebivanje za imetnike dovoljenja za priselitev ali naselitev, v obliki nalepke v nacionalnem potnem listu; izdano v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002)

Datum izdaje: 1. julij 2007.

V rubriki MEGJEGYZÉSEK (opombe) v primeru naslednjih vrst dovoljenj za prebivanje:

(a)

„bevándorlási engedély“ – za dovoljenje za priselitev;

(b)

„letelepedési engedély“ – za dovoljenje za naselitev;

(c)

„ideiglenes letelepedési engedély“ – za dovoljenje za začasno prebivanje;

(d)

„nemzeti letelepedési engedély“ – za dovoljenje za naselitev v državi;

(e)

„huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK“ – dovoljenje za naselitev v ES).

Tartózkodási engedély

(dovoljenje za prebivanje – v obliki izkaznice skupaj z nacionalnim potnim listom; izdano v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002)

Tartózkodási engedély

(dovoljenje za prebivanje – v obliki nalepke v nacionalnem potnem listu; izdano v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002)

Letelepedési engedély

(dovoljenje za stalno prebivanje skupaj z nacionalnim potnim listom, ki izkazuje izdajo odobritve dovoljenja za stalno prebivanje

Vrsta: plastificirana izkaznica

Datum izdaje: med letoma 2002 in 2004

Veljavnost: do 5 let od datuma izdaje, vendar ne dlje kot do leta 2009)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

(dovoljenje za prebivanje za državljane Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in njihove družinske člane

Vrsta: plastificirana izkaznica, dvostranski papirni dokument velikosti ID-2 (105 × 75 mm) v plastificiranem ovoju.

Izdano: od leta 2004.

Veljavnost: do 5 let, vendar ne dlje kot do 29. junija 2012)

Állandó tartózkodási kártya

(dovoljenje za stalno prebivanje skupaj z nacionalnim potnim listom

Datum vnosa: 1. julij 2007 na podlagi Zakona I iz leta 2007 o vstopu oseb, ki imajo pravico do prostega gibanja in prebivanja.

Če je izdana državljanom EGP in njihovim družinskim članom, ki uživajo pravico do stalnega prebivanja, velja skupaj z nacionalno osebno izkaznico ali nacionalnim potnim listom.

Za državljane tretjih držav velja samo skupaj z nacionalnim potnim listom)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(dovoljenje za prebivanje družinskih članov državljanov EGP

Datum vnosa: 1. julij 2007 na podlagi Zakona I iz leta 2007 o vstopu oseb, ki imajo pravico do prostega gibanja in prebivanja; veljavnost: v obdobju največ pet let. Dvostranski papirni dokument velikosti ID-2 v plastificiranem ovoju.

V rubriki „EGYÉB MEGJEGYZÉSEK“ (druge opombe): „tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére“ (dovoljenje za prebivanje družinskih članov državljanov EGP)

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(dovoljenje za prebivanje družinskih članov madžarskih državljanov iz tretjih držav)

Vrsta: nalepka, nalepljena v nacionalnem potnem listu

Datum izdaje: od 1. julija 2007 naprej nepretrgano

Veljavnost: v obdobju 5 let od datuma izdaje

Oznaka „Tartózkodási engedély“ („dovoljenje za prebivanje“)

V rubriki „AZ ENGEDÉLY TÍPUSA“ (vrsta dovoljenja): „Tartózkodási kártya“ (dovoljenje za prebivanje)

V rubriki „MEGJEGYZÉSEK“ (opombe): „tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére“ (dovoljenje za prebivanje družinskih članov madžarskih državljanov iz tretjih držav)

Humanitárius tartózkodási engedély

(dovoljenje za prebivanje iz humanitarnih razlogov

Vrsta: v obliki izkaznice skupaj z nacionalnim potnim listom; izdano v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002)

Opomba:

Dovoljenje za prebivanje iz humanitarnih razlogov, izdano prosilcem za azil (v skladu s členom 29(1)(c) Zakona II iz leta 2007) ali osebam s prepovedjo vstopa ali bivanja (v skladu s členom 25 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma) nosilcu omogoča bivanje na Madžarskem, ne pa potovanja znotraj EU ali prečkanja zunanjih meja.

Drugi dokumenti:

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

(dokument, ki skupaj z nacionalnim potnim listom izkazuje istovetnost in pravico do prebivanja upravičencev do začasne zaščite; izdan v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002)

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(osebna izkaznica za begunce in za osebe, ki uživajo pravico do subsidiarne zaščite

za begunce velja skupaj s potnimi listinami, izdanimi v skladu z Ženevsko konvencijo iz leta 1951

za osebe, ki uživajo subsidiarno zaščito, velja skupaj s potnimi listinami, izdanimi osebam, ki uživajo subsidiarno zaščito)

Diáklista

(Seznam udeležencev šolskih izletov znotraj Evropske unije)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(posebno potrdilo za diplomate in njihove družinske člane (diplomatska osebna izkaznica) skupaj z vizumom D, ki ga po potrebi izda Ministrstvo za zunanje zadeve)

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(posebno potrdilo za konzularne predstavnike in njihove družinske člane (konzularna osebna izkaznica) skupaj z vizumom D, ki ga po potrebi izda Ministrstvo za zunanje zadeve)

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(posebno potrdilo za člane administrativnega in tehničnega osebja diplomatskih predstavništev ter njihove družinske člane skupaj z vizumom D, ki ga po potrebi izda Ministrstvo za zunanje zadeve)

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(posebno potrdilo za pomožno osebje diplomatskih predstavništev, osebne strežnike in njihove družinske člane skupaj z vizumom D, ki ga po potrebi izda Ministrstvo za zunanje zadeve)