1.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 87/126


Četrtek, 12. marca 2009
Razvijanje skupnega zračnega prostora z Izraelom

P6_TA(2009)0127

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2009 o razvijanju skupnega zračnega prostora z Izraelom (2008/2136(INI))

2010/C 87 E/22

Evropski parlament,

ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. novembra 2007 z naslovom „Razvijanje skupnega zračnega prostora z Izraelom“ (KOM(2007)0691),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2006 o razvijanju agende zunanje letalske politike Skupnosti (1),

ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6-0090/2009),

A.

ker je zbliževanje pravil predpogoj za uspešno sklenitev celovitih sporazumov o zračnem prevozu, zlasti v zvezi s pravili o varnosti, varovanju, konkurenčnosti, državni pomoči, okolju in pravicah zaposlenih iz delovnega razmerja,

B.

ker mora Komisija pri pogajanjih za celovit sporazum o zračnem prevozu z Izraelom upoštevati strokovno mnenje in informacije držav članic in drugih zainteresiranih strani ter jih mora v postopek vključiti pred in med pogajanji ter po njih,

C.

ker je Izrael najpomembnejši letalski trg na Bližnjem vzhodu z močnim potencialom rasti, in ker ima strateški položaj kot most med Evropo in Bližnjim vzhodom ter proti bolj oddaljenim regijam,

1.

pozdravlja začetek pogajanj z Izraelom o celovitem sporazumu o zračnem prevozu;

2.

poudarja, da je sporazum pomemben zaradi ustvarjanja pogojev za širitev skupnega zračnega prostora;

3.

poudarja, da sporazum ne sme omejevati ravni dostopa na trg, ki je bila dosežena z obstoječimi dvostranskimi sporazumi;

4.

poudarja, da mora biti sporazum na področju dostopa na trg uravnovešen, odpiranje trga pa mora biti postopno, vzajemno in trajnostno;

5.

poudarja, da mora odpiranje trgov vedno slediti zbliževanju pravil o varnosti, varovanju, okolju, državni pomoči in konkurenčni zakonodaji ter tudi pravicah zaposlenih iz delovnega razmerja, stopnja liberalizacije pa mora biti povezana s tem, v kolikšni meri so na teh področjih doseženi enaki pogoji delovanja;

6.

priznava, da je letalski sektor na področju dolgih in srednjih razdalj najhitrejši način za povezovanje držav, krajev in ljudi ter da bo tudi v prihodnje še vedno najbolj privlačen način potovanja, kar zadeva hitrost in stroške;

7.

priznava, da letalski sektor precej prispeva k ustvarjanju delovnih mest, tako neposredno kot posredno, zlasti s povezovanjem tistih krajev na svetu, kjer trenutno ni nobenih konkurenčnih prevoznih sredstev; vseeno spodbuja uporabo in razvijanje intermodalnosti ter drugih prevoznih sredstev;

8.

priznava, da ima letalski sektor določene negativne učinke na okolje, zlasti ker povzroča hrup in znatno prispeva k emisijam onesnaževal; zato meni, da mora sporazum nujno dopuščati možnosti za sprejemanje ukrepov znotraj Evropske unije na področju okoljskih vprašanj, da bi tako ublažili vplive letalstva na vodo, kakovost zraka in ravni hrupa;

9.

poudarja, da mora sporazum določiti stroga pravila o varnosti in varovanju v letalstvu;

10.

poudarja, da morajo pogajanja potekati v tesnem sodelovanju z državami članicami, glede na to, da imajo potrebno strokovno znanje in izkušnje za prispevanje pri takšnih pogajanjih;

11.

poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo med pogajanji Parlament in vse ustrezne zainteresirane strani v celoti obveščene in vključene v posvetovanja;

12.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Države Izrael.


(1)  UL C 287 E, 24.11.2006, str. 84.