5.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 212/323


Sreda, 6. maja 2009
Zahteve po lastnih sredstvih ***I

P6_TA(2009)0367

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. maja 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES glede bank, pridruženih centralnim institucijam, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja (KOM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

2010/C 212 E/47

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0602),

ob upoštevanju predloga direktive Komisije, ki spreminja nekatere priloge Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta kar zadeva tehnične rezervacije pri obvladovanju tveganja, in resolucije Parlamenta z dne 16. decembra 2008 v zvezi s tem (1),

ob upoštevanju členov 251(2) in 47(2) Pogodbe ES, v skladu s katerima je Komisija predložila predlog Parlamentu (C6-0339/2008),

ob upoštevanju obveze, ki jo je predstavnik Sveta navedel v pismu z dne 29. aprila 2009, o odobritvi predloga, kakor je bil spremenjen, v skladu s prvo alineo drugega pododstavka člena 251(2) Pogodbe ES,

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0139/2009),

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0607.


Sreda, 6. maja 2009
P6_TC1-COD(2008)0191

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. maja 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2007/64/ES glede bank, ki so odvisne od centralnih institucij, nekaterih postavk lastnih sredstev, velikih izpostavljenosti, nadzornih režimov in kriznega upravljanja

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz prve obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2009/111/ES.)