1.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 87/340


Sreda, 11. marca 2009
Sistem spremljanja in obveščanja za ladijski promet ***III

P6_TA(2009)0108

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2009 o skupnem besedilu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet, ki ga je potrdil Spravni odbor (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009 – 2005/0239(COD))

2010/C 87 E/56

(Postopek soodločanja: tretja obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je odobril Spravni odbor (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009),

ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave (1) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2005)0589),

ob upoštevanju svojega stališča iz druge obravnave (2) o skupnem stališču Sveta (3),

ob upoštevanju mnenja Komisije o spremembah skupnega stališča, ki jih je predlagal Parlament (KOM(2008)0829),

ob upoštevanju člena 251(5) Pogodbe ES,

ob upoštevanju člena 65 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila delegacije Evropskega parlamenta v Spravnem odboru (A6-0100/2009),

1.

odobri skupno besedilo;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj podpiše akt s predsednikom Sveta v skladu s členom 254(1) Pogodbe ES;

3.

naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj po tem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

4.

naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  UL C 74 E, 20.3.2008, str. 533.

(2)  Sprejeta besedila, 24.9.2008, P6_TA(2008)0443.

(3)  UL C 184 E, 22.7.2008, str. 1.