30.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 265/47


Torek, 20. oktobra 2009
Predlogu spremembe proračuna št. 9/2009: potres v Italiji

P7_TA(2009)0048

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. oktobra 2009 o predlogu spremembe proračuna št. 9/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, potres v Italiji, oddelek III – Komisija (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

2010/C 265 E/27

Evropski parlament,

ob upoštevanju člena 272 Pogodbe ES in člena 177 Pogodbe Euratom,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1), zlasti členov 37 in 38,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, kot je bil dokončno sprejet dne 18. decembra 2008 (2),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (3),

ob upoštevanju predhodnega predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 9/2009 za proračunsko leto 2009, ki ga je Komisija predložila 28. avgusta 2009 (KOM(2009)0448),

ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 9/2009, ki ga je Svet pripravil dne 9. oktobra 2009 (14265/2009 – C7-0214/2009),

ob upoštevanju člena 75 in Priloge V svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0023/2009),

A.

ker predlog spremembe proračuna št. 9 k splošnemu proračunu za leto 2009 vključuje naslednje:

uporabo sredstev solidarnostnega sklada EU v višini 493 780 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil, ki se nanašajo na posledice potresa, ki je prizadel Italijo aprila 2009,

ustrezno znižanje skupnih odobritev plačil za 493 780 000 milijonov EUR iz naslednjih proračunskih vrstic:

05 04 02 01 Zaključek programa, ki se financira iz Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada – Regije iz cilja 1 (2000 do 2006);

06 02 06 Program Marco Polo II;

06 04 06 Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – Program „Inteligentna energija – Evropa“

06 06 01 02 Raziskave na področju energetike – Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV);

06 06 02 01 Raziskave na področju prometa (vključno z aeronavtiko);

06 06 02 03 Skupno podjetje SESAR;

06 06 05 02 Zaključek šestega okvirnega programa ES (2003 do 2006);

07 03 07 LIFE+ (Finančni instrument za okolje (2007–2013));

08 02 01 Sodelovanje – Zdravje;

08 07 02 Sodelovanje – Promet – Skupno podjetje Čisto nebo;

08 10 01 Zamisli;

11 06 01 Zaključek finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) – Cilj 1 (2000 do 2006); in

11 06 04 Zaključek finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) – Zunaj cilja 1 (2000 do 2006),

B.

ker je namen predloga spremembe proračuna št. 9/2009 uradno vključiti to proračunsko spremembo v proračun za leto 2009,

1.

je seznanjen s predhodnim predlogom spremembe proračuna št. 9/2009, ki je peti predlog spremembe proračuna, namenjen izključno solidarnostnemu skladu EU, kot sta zahtevala Evropski parlament in Svet v skupni izjavi, sprejeti na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008;

2.

odobri nespremenjeni predlog spremembe proračuna št. 9/2009;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 69, 13.3.2009.

(3)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.