30.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 265/37


Torek, 20. oktobra 2009
Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev (kodificirana različica) ***I

P7_TA(2009)0036

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. oktobra 2009 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (kodificirana različica) (KOM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

2010/C 265 E/15

(Postopek soodločanja – kodifikacija)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0185),

ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 47(2) in 55 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0041/2009),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o delovni metodi za pospešitev uradnega kodificiranja zakonodajnih besedil (1),

ob upoštevanju členov 86 in 55 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0029/2009),

A.

ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


(1)  UL C 102, 4.4.1996, str. 2.