16.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 306/36


Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (prenovitev)

COM(2008) 809 konč. – 2008/0240 (COD)

2009/C 306/08

Svet je 16. februarja 2009 sklenil, da v skladu s členom 95 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti Evropski ekonomsko-socialni odbor zaprosi za mnenje o naslednjem dokumentu:

„Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (prenovitev)“

Strokovna skupina za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje, zadolžena za pripravo dela Odbora na tem področju, je mnenje sprejela 18. maja 2009. Poročevalec je bil g. RETUREAU.

Evropski ekonomsko-socialni odbor je mnenje sprejel na 454. plenarnem zasedanju 10. in 11. junija 2009 (seja z dne 10. junija) s 109 glasovi za in 3 vzdržanimi glasovi.

1.   Sklepi Odbora

1.1

Člen 95 Pogodbe o ES utemeljeno pomeni pravno podlago prenovljene direktive, ki prinaša poenotenje pogojev za proizvodnjo in distribucijo električne in elektronske opreme na notranjem trgu. Izbira direktive kot pravne oblike je upravičena iz dveh razlogov: ker pomeni prenovitev direktive, pa tudi zato, ker so države članice v skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti same pristojne za njeno izvajanje in nadzor.

1.2

Vendar pa Odbor meni, da mora biti cilj nadzora uporabe prenovljene direktive čim večja možna usklajenost izvajanja na notranjem trgu, da bi tako preprečili morebitne upravne zaplete pri čezmejni trgovini in izkrivljanje konkurence kot možne posledice.

1.3

Glede morebitnih sprememb na seznamu strupenih ali nevarnih snovi, katerih uporaba je prepovedana ali strogo omejena, Odbor poudarja, da na uporabo postopka komitologije lahko pristane le, če bodo opravljena posvetovanja z udeleženimi stranmi in bo za vsako snov, ki bo dodana ali odvzeta s seznama, pripravljena ocena učinka.

2.   Predlogi Komisije

2.1

Komisija s predlogom za zamenjavo direktive OEEO (o zbiranju odpadne električne in elektronske opreme) s prenovljeno direktivo, katere cilj je povečanje stopnje zbiranja in obdelave odpadkov, razširitev področja uporabe medicinske in bolnišnične opreme ter instrumentov nadzora in spodbujanja ponovne uporabe obnovljivega materiala želi doseči večje varstvo okolja in poenostavitev upravnih postopkov; predlog direktive „RoHS“, katere cilj je omejitev uporabe strupenih ali nevarnih snovi v električni in elektronski opremi in jo obravnava to mnenje Odbora, dopolnjuje prenovitev direktive OEEO in je z njo povezan, zato je treba prenoviti tudi njo.

2.2

Glede strupenih ali nevarnih snovi službe Komisije ocenjujejo, da bo ta prenovitev nasploh prinesla morda sicer majhne, vendar jasne splošne koristi. Poleg tega bodo priporočene rešitve kmalu imele velik kumulativni učinek, kar bo omogočilo večjo jasnost direktive ter usklajenost izvajanja in izvrševanja ter s tem prispevalo k boljši pripravi zakonodaje.

2.3

Treba je zlasti razširiti področje uporabe obeh direktiv in poleg opreme, ki jo predvidevajo že prejšnje direktive, vključiti še medicinske pripomočke ter instrumente za spremljanje in nadzor. Odbor poudarja tudi potrebo po ponovni uporabi nekaterih delov opreme, namesto da se obravnavajo kot odpadki; ustrezne deklaracije in preverjanja že ločujejo med reciklirano opremo in odpadki.

2.4

Prenovljena direktiva RoHS ohranja svojo pravno podlago (člen 95, notranji trg), tako kot jo tudi prenovljena direktiva OEEO (člen 175, okolje), kar je skladno s cilji obeh direktiv, ki v glavnem ostajajo nespremenjeni.

2.5

Priloge k prenovljeni direktivi RoHS natančneje opredeljujejo vrsto obravnavane opreme (prilogi I in II) in pomenijo novo referenčno točko prenovljene direktive OEEO. Narava in največja sprejemljiva količina strupenih ali nevarnih snovi, ki jih direktiva RoHS skuša omejiti, ostajata nespremenjeni; znanstveni in tehnični razvoj ter morebitna izvzetja bodo upoštevani v postopku komitologije z nadzorom.

2.6

Po mnenju Komisije bo korist za okolje verjetno velika: v medicinskih pripomočkih ter instrumentih za spremljanje in nadzor je uporabljenih več ton težkih kovin, obravnavanih v direktivi RoHS (več kot 1 400 ton svinca, okoli 2,2 toni kadmija), kar predstavlja 0,2 do 0,3 % teže odpadne električne in elektronske opreme; te snovi so ob slabem ravnanju z odpadki lahko odvržene v okolje (samo 49,7 % odpadnih medicinskih pripomočkov ter 65,2 % odpadnih instrumentov za spremljanje in nadzor je zbranih ločeno). Omejitev uporabe teh snovi v okviru direktive RoHS bo srednjeročno in dolgoročno prispevala k temu, da jih proizvodi in odpadki ne bodo več vsebovali. Bolj poglobljena analiza kaže, da bi bila tudi v primerih, ko bi bila stopnja recikliranja višja, vključitev te opreme v področje uporabe direktive RoHS koristna za okolje.

2.7

Usklajene opredelitve v vseh s tem povezanih direktivah bodo prispevale tudi k boljši uporabi ter odpravi upravnih ovir (glej točko 3.3 v nadaljevanju) in preveč različnih postopkov uporabe.

3.   Splošne ugotovitve

3.1

S pomočjo tehnike prenovitve instrumentov, kot sta direktivi OEEO in RoHS, je tako kot v obravnavanem primeru mogoče močno spremeniti dosedanjo zakonodajo.

3.2

Odpraviti bi bilo treba vse nejasnosti glede področja uporabe, definicij ter različnih praks držav članic v zvezi s skladnostjo proizvodov in morebitnim podvajanjem starejših direktiv z novim zakonodajnim okvirom REACH. Nujno potrebna je dejanska uskladitev, da se tako omejijo stroški izvajanja predvidenih ukrepov in upravnih obremenitev.

3.3

Potrebna bi bila večja komplementarnost in skladnost obeh direktiv z drugimi zakonodajnimi akti Skupnosti (skupni okvir za trženje proizvodov (1), REACH (2), snovanje okolju prijaznih izdelkov, ki trošijo energijo (3)).

3.4

Odbor z zadovoljstvom ugotavlja, da navsezadnje seznam omejenih ali prepovedanih snovi v električni in elektronski opremi ni spremenjen, tako da se ohranja enaka raven zaščite za delavce in potrošnike.

3.5

V tem okviru Odbor poudarja potrebo po pozornem spremljanju številnih nezakonitih pošiljk nevarnih odpadkov v države, ki nimajo tehnične opreme za ustrezno obdelavo, kar pomeni veliko nevarnost za okolje in zdravje v teh državah. Obdelava elektronskih odpadkov že predstavlja resne probleme na področju javnega zdravja v nekaterih izmed teh držav, ta položaj pa bi se lahko še poslabšal, če predhodna obdelava odpadkov, ki jo predvideva direktiva OEEO, ne bi bila pravilno izvedena, pa tudi, če bi zaradi razširitve področja uporabe na kategoriji 8 in 9 nastala nova tveganja.

3.6

Odbor ugotavlja, da predlagana prenovljena različica ne spreminja seznama prepovedanih ali omejenih snovi; pri odobritvi nadomestkov za najbolj strupene ali najbolj nevarne snovi je treba zagotoviti, da tudi ti niso nevarni. Izvzeti je mogoče le snovi, ki so glede na sedanje védenje in tehnološki napredek popolnoma nenadomestljive, pri tem pa je treba upoštevati vse potrebne varnostne in previdnostne ukrepe.

3.7

Področje uporabe, opredeljeno v prilogah I in II prenovljene direktive RoHS, lahko Komisija spremeni po postopku komitologije z nadzorom, vendar Odbor meni, da bi bile za vse kasnejše večje spremembe potrebne nove ocene učinka in nova predhodna posvetovanja. Pozdravlja uporabo metodologije REACH za morebitne nove prepovedi snovi.

3.8

Odbor priznava, da je horizontalna uskladitev opredelitev v vseh direktivah (glej zgoraj točko 3.3) ukrep, ki bo prispeval k jasnosti in zmanjšanju upravnih stroškov.

3.9

Prav tako priznava, da določitev razumne časovne omejitve – štiri leta – za izjeme pri nekaterih snoveh olajšuje iskanje alternativnih rešitev in proizvajalcem zagotavlja zadostno pravno varnost.

3.10

Odbor se zaveda, da spremenjeni regulativni okvir vpliva na rast podjetij in zaposlovanje, in pozdravlja večjo usklajenost obeh prenovljenih direktiv ter zakonodajno in upravno poenostavitev, ki jo omogočata.

3.11

Odbor pozdravlja širitev področja uporabe direktive RoHS na dve dodatni kategoriji opreme (kategoriji 8 in 9: medicinski pripomočki in instrumenti za spremljanje in nadzor) ter sprejetje načela delne ponovne uporabe zbrane opreme; meni, da je preverjanje, ki pomaga ločevati odpadke in reciklirane pripomočke, in temelji na deklaraciji in morebitnem nadzoru, sorazmerno.

3.12

Prav tako pozdravlja uskladitev opredelitev gospodarskih subjektov s paketom „trženja proizvodov“ ter dodanih novih opredelitev (na primer opredelitev medicinskih pripomočkov).

3.13

Odbor izraža močno željo, da bi bila uskladitev izvajanja na ravni držav članic učinkovitejša, kot je bila v preteklih direktivah pred prenovitvijo. Po nekaj letih bi bila zaželena ocena, da bi tako preverili, ali so bili zastavljeni cilji dejansko doseženi.

V Bruslju, 10. junija 2009

Predsednik

Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Mario SEPI


(1)  UL L 218, 13.2.2008, str. 82.

(2)  UL L 396, 30.12.2006.

(3)  UL L 191, 22.7.2005, str. 29.