2.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 196/15


Obvestilo o zahtevi v okviru člena 30 Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta – Podaljšanje roka

Zahteva naročnika

(2008/C 196/11)

Komisija je 19. junija 2008 prejela zahtevo v okviru člena 30(5) Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (1).

Ta zahteva Posten AB zadeva poštne in druge storitve, razen poštnih storitev (glej člen 6(2)(b) in (c) Direktive 2004/17/ES), na Švedskem. Zahteva je bila objavljena v UL C 166, 1.7.2008, str. 26. Prvotni rok se izteče 20. septembra 2008.

Ker morajo službe Komisije pridobiti in pregledati dodatne informacije, se v skladu z določbami drugega stavka člena 30(6) rok, v katerem mora Komisija sprejeti odločbo o navedeni zahtevi, podaljša za tri mesece.

Končni rok se torej izteče 20. decembra 2008.


(1)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1.