6.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/22


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja

(2008/C 111/08)

Številka pomoči: XA 7054/07

Država članica: Italija

Regija: Umbria

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Pravna podlaga: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Ta shema pomoči se šteje za prilagoditev predhodne sheme pomoči, ki je v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2004 pri Komisiji registrirana pod številko XA 02/05. Objavljena bo v posebnem javnem razpisu, v katerem se bodo določili pogoji za predložitev vlog za pomoč, vendar bo objava, kot določa člen 9 Uredbe (ES) št. 70/2001, mogoča šele po obvestilu Komisije, da je prejela ta povzetek in ga objavila na svoji spletni strani.

Treba je poudariti, da se za kategorije pomoči, ki se nanašajo na sektor proizvodnje proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, pravna podlaga, ki jo predstavlja navedena shema izvzete pomoči št. XA 02/05, prilagodi v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1857/2006. Zato se v skladu s členom 20 navedene Uredbe Komisiji ES skupaj s sedanjo shemo pomoči pošlje tudi zadevni povzetek podatkov, ki je pravni predpogoj za izvajanje sheme izvzete pomoči za navedeni sektor

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 5 450 000 EUR, od katerih:

5 000 000 EUR predvsem za podjetja na območju jezera Trasimeno v pokrajini Perugia (Magione, Panicale, C. del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano),

450 000 EUR za prvo dodelitev in dodelitev pomoči za podporo integriranih projektov agroživilskih mrež v drugih delih regije v skladu z opredelitvijo programa za razvoj podeželja Umbrije 2007–2013, ki je v postopku odobritve s strani Evropske komisije

Največja intenzivnost pomoči:

1.

V sektorju primarne proizvodnje se pomoč v obliki kapitalskega prispevka dodeli v naslednjem največjem znesku:

40 % stroškov za naslednje posege/dejavnosti:

(a)

Gradnja ali izboljšanje nepremičnin in nakup kmetijskih zemljišč do zneska največ 10 % skupnih stroškov, ki jih krije vsaka vključena stran. Pomoč se lahko poleg tega odobri za nakup nepremičnin, če so nujne za cilje projekta, do največjega dovoljenega zneska 516,00 EUR na uporabni kvadratni meter;

(b)

Stroški uvajanja podjetniških sistemov kakovosti v skladu z merili standarda ISO 9000;

20 % stroškov nakupa strojev in opreme, vključno z računalniško opremo,

12 % splošnih stroškov, povezanih s stroški pod točkama (a) in (b), vključno z nakupom patentov in licenc.

Zgoraj navedeni odstotni deleži se povečajo za 10 točk, če se poseg/dejavnost opravlja na gorskih območjih ali območjih z omejenimi možnostmi, opredeljenih v programu za razvoj podeželja Umbrije 2007–2013 in v skladu s členoma 50 in 94 Uredbe (ES) št. 1698/2005, ter za dodatnih 10 točk, če je izvajalec mladi kmet.

V vsakem primeru skupni znesek odobrenih pomoči za posamezno gospodarstvo ne sme preseči 400 000 EUR v katerem koli triletnem obdobju ali 500 000 EUR, če je gospodarstvo na gorskem območju ali območju z omejenimi možnostmi, opredeljenem v programu za razvoj podeželja Umbrije 2007–2013 in v skladu s členoma 50 in 94 Uredbe (ES) št. 1698/2005.

V sektor primarne proizvodnje spadajo tudi naložbe v kmetijsko gospodarstvo, potrebne za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. Prva prodaja je opredeljena kot prodaja trgovcu na drobno ali predelovalcu, ki jo opravi primarni proizvajalec, ter katera koli dejavnost, potrebna za pripravo proizvoda za prvo prodajo, vključno s prodajo končnemu uporabniku, če se opravlja v prostorih, ki niso ločeni od prostorov, namenjenih primarni dejavnosti.

Iz pomoči se izključijo:

nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin,

drenažna dela, oprema za namakanje in namakalna dela,

zasaditev letnih rastlin,

preproste naložbe za nadomestitev,

naložbe za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.

2.

V sektorju predelave in trženja se pomoč v obliki kapitalskega prispevka dodeli v največjem možnem znesku 40 % stroškov za naslednje posege/dejavnosti:

(a)

Gradnja ali izboljšava nepremičnin. Pomoč se lahko poleg tega odobri za nakup nepremičnin, če so nujne za cilje projekta, do največjega dovoljenega zneska 516,00 EUR na uporabni kvadratni meter;

(b)

Stroški uvajanja podjetniških sistemov kakovosti v skladu z merili standarda ISO 9000.

(c)

Nakup strojev in opreme, vključno z računalniško opremo, ter tehnoloških naprav;

(d)

Splošni stroški, povezani s stroški pod točkami a), b) in c), vključno z nakupom patentov in licenc, do zneska največ 12 % teh stroškov.

Iz pomoči se izključijo:

naložbe v faze, ki sledijo prvi predelavi, če se prva predelava proizvoda iz Priloge I k Pogodbi ne izvede v podjetju,

naložbe na ravni trgovine na drobno,

naložbe za predelavo ali trženje proizvodov, ki izvirajo iz držav zunaj Skupnosti.

Za vsako podjetje so upravičeni stroški omejeni na 40 % prihodkov, prijavljenih v zadnjem odobrenem proračunu na dan predložitve vloge, ali na desetkratni znesek osnovnega kapitala podjetja, vpisanega na isti dan.

V vsakem primeru so za podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, upravičeni stroški le tisti, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 70/2001

3.

V sektorju integralnega upravljanja na področju kakovosti, varstva okolja, javnega zdravja, zdravja rastlin in živali, dobrega počutja živali in varstva pri delu se pomoč v obliki kapitalskega prispevka dodeli v naslednjem znesku:

Do 100 % stroškov, ki jih krijejo posamezni ali združeni proizvajalci, in do največ 30 000 EUR na podjetje za naslednje posege:

(a)

stroški kontrol, povezanih z izdajo prvih potrdil za kakovostne proizvode, priznane na ravni Skupnosti (DOC, DOCG, ZOP, IGT, ZGO, SGT in ekološki proizvodi).

Do 50 % stroškov in do zneska največ 100 000 EUR na podjetje za naslednje posege:

(b)

stroški uvajanja okoljskih sistemov kakovosti v skladu z merili standarda ISO 14000 ali EMAS.

Do 80 % stroškov in do zneska največ 100 000 EUR na podjetje za naslednje posege:

(c)

stroški uvajanja sistemov za potrjevanje v prehranjevalni verigi.

Do 70 % stroškov, ki jih krijejo posamezna ali povezana podjetja, in do zneska največ 200 000 EUR za posege v zvezi z dejavnostmi za podporo trženja, med katere spadajo:

(d)

publikacije, kot so katalogi ali spletne strani, ki vsebujejo informacije o zadevnem proizvodu iz sektorja, pod pogojem, da so informacije nevtralne in da imajo vsi nosilci dejavnosti v sektorju enake možnosti za predstavitev v publikaciji;

(e)

priprava srečanj za izmenjavo znanja med podjetji, natečajev, sejmov in razstav ter sodelovanje na njih, pri čemer se priznajo le stroški za: kotizacije, prevoz, publikacije, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca;

(f)

za kakovostne proizvode, priznane na ravni Skupnosti (DOC, DOCG, ZOP, IGT, ZGO, SGT in ekološki proizvodi):

(i)

razširjanje znanstvenih dognanj;

(ii)

informacije o sistemih kakovosti in prehrambenih koristih navedenih proizvodov ter njihovi uporabi, kadar sklicevanje na poreklo proizvoda popolnoma ustreza sklicevanjem, ki jih je za zadevne proizvode registrirala Skupnost.

Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v nobenem primeru ne vključuje neposrednih plačil kmetom, razen v primerih iz člena 14(5) Uredbe (ES) št. 1857/2006

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Do 31. decembra 2008

Cilj pomoči: Podpora srednjim in malim podjetjem, ki delujejo v sektorju proizvodnje, predelave in trženja proizvodov iz Priloge I Pogodbe ES (razen proizvodov iz sektorjev gozdarstva, bioenergije in ribištva), namenjeni krepitvi konkurenčnosti glavnih agroživilskih mrež v Umbriji z uvajanjem inovacij na področju proizvodov in postopkov, integralnega upravljanja na področju kakovosti, varstva in zaščite okolja ter dejavnosti za podporo trženja kmetijskih proizvodov, zlasti kakovostnih.

V proizvodnem sektorju se za izvzetje iz te sheme uporabljajo členi 4, 14 in 15 Uredbe (ES) št. 1857/2006.

V sektorju predelave in trženja se za izvzetje iz te sheme uporabljata člena 4 in 5 Uredbe 70/2001.

Upravičeni stroški, ki jih pokriva shema pomoči, so navedeni v odstavku „Največja intenzivnost pomoči“

Zadevni sektorji: Sektorji, ki jih zajema shema pomoči, so proizvodnja, predelava in trženje proizvodov iz Priloge I Pogodbe ES (razen proizvodov iz sektorjev gozdarstva, bioenergije in ribištva).

Za vse pobude, ki jih zajema ta shema pomoči, bo treba dokazati obstoj normalnih tržnih možnosti. Naložbe, ki povečujejo proizvodne možnosti v sektorjih, v katerih so prisotne posebne omejitve znotraj običajnih tržnih organizacij, niso upravičene do pomoči, razen če se dokaže, da so bile pridobljene zadevne proizvodne kvote

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Spletna stran: www.regione.umbria.it

izberite „aree tematiche“,

izberite „agricoltura e foreste“ na levi,

pod „ultime notizie“ izberite „D.G.R. del“,

izberite „clicca qui“

E-naslov: fgarofalo@regione.umbria.it

Drugi podatki: Pomoč v sektorju proizvodnje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi se obravnava v okviru sheme izvzete pomoči v skladu z Uredbo (ES) št. 1857/2006. Zato se v skladu s členom 20 navedene uredbe povzetek informacij o pomoči, dodeljeni v okviru sheme izvzete pomoči v navedenem sektorju, pošlje Komisiji skupaj s tem povzetkom informacij