52008PC0643

Predlog uredba Sveta o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan /* COM/2008/0643 konč. */


[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 15.10.2008

COM(2008) 643 konč.

Predlog

UREDBA SVETA

o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan

(predložila Komisija)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

OZADJE PREDLOGA |

110 | Razlogi za predlog in njegovi cilji Sporazum Skupnosti o partnerstvu in sodelovanju s Kazahstanom določa, da je treba trgovino z nekaterimi jeklenimi izdelki urediti s sporazumom med pogodbenicama. |

120 | Splošno ozadje Sedanji avtonomni ukrepi bodo prenehali veljati 31. decembra 2008. Na pobudo Komisije, da se sklene nov sporazum, ni bilo nobenega odziva. Zato je treba do sklenitve novega sporazuma oziroma do pristopa Kazahstana v STO sprejeti avtonomne ukrepe, ki bodo določali kvote od 1. januarja 2009 dalje. |

130 | Obstoječe določbe na področju, na katero se nanaša predlog Uredba Sveta (ES) št. 1531/2007 (UL L 337, 21.12.2006, str. 2). |

141 | Usklajenost z drugimi politikami in cilji Unije Se ne uporablja. |

POSVETOVANJE Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCENA UčINKA |

Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi |

219 | Z zainteresiranimi stranmi so bila opravljena posvetovanja o zadevnem predlogu. Ta uredba zgolj nadaljuje že nekaj let uveljavljen sistem. |

Zbiranje in uporaba izvedenskih mnenj |

229 | Zunanje izvedensko mnenje ni bilo potrebno. |

230 | Ocena učinka Se ne uporablja. |

PRAVNI ELEMENTI PREDLOGA |

305 | Povzetek predlaganih ukrepov Uredba Sveta določa količinske omejitve od 1. januarja in bo veljala do začetka veljavnosti novega sporazuma. |

310 | Pravna podlaga Člen 133 Pogodbe o ustanovitvi ES. |

329 | Načelo subsidiarnosti Predlog je pod izključno pristojnostjo Skupnosti. Načelo subsidiarnosti se zato ne uporablja. |

Načelo sorazmernosti |

331 | Predlog je v skladu z načelom sorazmernosti zaradi naslednjih razlogov. Za uvoz jeklenih izdelkov iz te uredbe Sveta veljata kvota in uvozno dovoljenje. Uvozniki EU zaprosijo za potrebno uvozno dovoljenje pri pristojnih organih držav članic. Pristojni organ preveri skladnost dokumentacije, ki jo predloži prosilec, in v osrednji podatkovni bazi elektronsko preveri, če so zahtevane količine razpoložljive ter nato izda uvozno dovoljenje. Izvedbeni postopek je zasnovan tako, da se kar najbolj zmanjša število strank v postopku. Sistem je tako precej jasen, z zelo omejenimi stopnjami v postopku in brez udeležbe služb Komisije. |

332 | Mednarodni sporazumi z enakimi cilji in operativnimi predpisi se sklepajo že vrsto let. Ker vključene strani niso zahtevale nobene spremembe, se zdi, da podjetja in nacionalni organi upravičeno menijo, da je sistem dovolj jasen. |

Izbira instrumentov |

341 | Predlagani instrument: uredba. |

342 | Druga sredstva ne bi ustrezala zaradi naslednjega razloga: to je edini način za določitev količinskih omejitev. |

PRORAčUNSKE POSLEDICE |

409 | Predlog ne vpliva na proračun Skupnosti. |

Predlog

UREDBA SVETA

o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 17(1) Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami ter Republiko Kazahstan[1] določa, da se trgovina z nekaterimi jeklenimi izdelki uredi s posebnim sporazumom o količinskih ureditvah.

(2) Dvostranski sporazum med Evropsko skupnostjo in vlado Republike Kazahstan o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki[2], sklenjen 19. julija 2005, je prenehal veljati 31. decembra 2006. V letih 2007 in 2008 so trgovino z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Kazahstanom urejali avtonomni ukrepi, vzpostavljeni z Uredbo Sveta (ES) 1870/2006[3] in Uredbo Sveta (ES) št. 1531/2007[4]

(3) Do podpisa in začetka veljavnosti novega sporazuma oziroma do pristopa Kazahstana k STO je treba določiti količinske omejitve za leto 2009.

(4) Glede na to, da pogoji, ki so bili podlaga za določitev količinskih omejitev za leti 2007 in 2008, v veliki meri ostajajo enaki, je primerno, da se količinske omejitve za leto 2009 določijo na enaki ravni kakor za leti 2007 in 2008.

(5) Treba je določiti način za upravljanje tega režima v Skupnosti tako, da bo v čim večji možni meri predvidel podobne določbe in bo izvajanje novega sporazuma čim bolj enostavno.

(6) Treba je zagotoviti, da se preverja poreklo zadevnih izdelkov in se v ta namen vzpostavijo ustrezne metode upravnega sodelovanja.

(7) Izdelkov, ki so bili dani v prosto cono ali uvoženi po postopkih, ki urejajo carinsko skladiščenje, začasni uvoz ali aktivno oplemenitenje (sistem opustitve), se ne sme všteti v omejitve, določene za zadevne izdelke.

(8) Za učinkovito uporabo te uredbe je treba uvesti zahtevo po uvoznem dovoljenju Skupnosti za sprostitev zadevnih izdelkov v prosti promet v Skupnosti.

(9) Da bi preprečili prekoračitev teh količinskih omejitev, je treba določiti postopek upravljanja, na podlagi katerega pristojni organi držav članic ne izdajo uvoznih dovoljenj, dokler od Komisije ne dobijo potrdila, da so ustrezne količine še na razpolago v okviru zadevnih količinskih omejitev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2009 za uvoz jeklenih izdelkov iz Priloge I s poreklom iz Republike Kazahstan v Skupnost. Če začne veljati sporazum med Evropsko skupnostjo in Kazahstanom o trgovini s temi jeklenimi izdelki ali če Kazahstan pristopi k STO, ta uredba preneha veljati na dan začetka veljavnosti sporazuma oziroma na dan pristopa Kazahstana k STO.

2. Jekleni izdelki se uvrstijo v skupine izdelkov iz Priloge I.

3. Uvrstitev izdelkov s seznama v Prilogi I temelji na kombinirani nomenklaturi (KN), sprejeti z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87[5].

4. Poreklo izdelkov iz odstavka 1 se določi v skladu z veljavnimi predpisi v Skupnosti.

Člen 2

1. Za uvoz jeklenih izdelkov iz Priloge I s poreklom iz Republike Kazahstan v Skupnost se uporabljajo količinske omejitve iz Priloge V. Za sprostitev izdelkov iz Priloge I s poreklom iz Republike Kazahstan v prosti promet v Skupnosti se zahteva predložitev potrdila o poreklu, določenega v Prilogi II in uvoznega dovoljenja, ki so ga izdali organi države članice v skladu z določbami člena 4.

2. Da bi zagotovili, da količine, za katere so izdana uvozna dovoljenja, nikoli ne prekoračijo skupnih količinskih omejitev za vsako skupino izdelkov, pristojni organi iz Priloge IV izdajo uvozna dovoljenja šele, ko od Komisije dobijo potrdilo, da so v mejah količinskih omejitev še vedno na razpolago količine za ustrezno skupino jeklenih izdelkov za državo dobaviteljico, za katero je uvoznik ali so uvozniki navedenim organom predložili vloge.

3. Dovoljeni uvoz se odpiše od ustrezne količinske omejitve iz Priloge V. Za odpremo izdelkov se šteje datum njihovega natovarjanja na prevozno sredstvo, s katerim se izvozijo.

Člen 3

1. Količinske omejitve iz Priloge V ne veljajo za izdelke, dane v prosto cono ali prosto skladišče ali uvožene po postopkih, ki urejajo carinsko skladiščenje, začasni uvoz ali aktivno oplemenitenje (sistem odloga).

2. Če se izdelki iz odstavka 1 pozneje sprostijo v prosti promet v nespremenjenem stanju ali po obdelavi ali predelavi, se uporablja člen 2(2), tako sproščeni izdelki pa se odpišejo od ustreznih količinskih omejitev iz Priloge V.

Člen 4

1. Za uporabo člena 2(2) pristojni organi države članice iz Priloge IV pred izdajo uvoznih dovoljenj obvestijo Komisijo o količinah iz prejetih zahtevkov za uvozna dovoljenja, ki jih spremljajo izvirna izvozna dovoljenja. Komisija jih nato obvesti, ali so zahtevane količine na razpolago za uvoz v enakem kronološkem zaporedju, kakor so bila prejeta obvestila držav članic (po načelu „kdor prej pride, prej melje“).

2. Zahtevki v obvestilih Komisiji so veljavni, če v vsakem primeru jasno določajo državo izvoznico, šifro zadevnega izdelka, količine za uvoz, številko izvoznega dovoljenja, kvotno leto in državo članico, v kateri naj bi bili izdelki sproščeni v prosti promet.

3. Če je mogoče, Komisija organom potrdi celotno količino, navedeno v zahtevku, poslanem za vsako skupino izdelkov.

4. Pristojni organi obvestijo Komisijo takoj, ko so obveščeni o količinah, ki niso bile porabljene med trajanjem veljavnosti uvoznega dovoljenja. Take neizkoriščene količine se samodejno prenesejo na preostale količine v okviru skupne količinske omejitve Skupnosti za vsako skupino izdelkov.

5. Obvestila iz odstavkov 1 do 4 se pošljejo v elektronski obliki v okviru integriranega omrežja, vzpostavljenega v ta namen, razen kadar je iz nujnih tehničnih razlogov treba začasno uporabiti druga komunikacijska sredstva.

6. Uvozna dovoljenja ali enakovredne listine se izdajajo v skladu s členi 12 do 16.

7. Pristojni organi držav članic obvestijo Komisijo o vsakem preklicu že izdanih uvoznih dovoljenj ali enakovrednih listin v primerih, ko pristojni organi Republike Kazahstan odvzamejo ali prekličejo ustrezna izvozna dovoljenja. Če pa pristojni organi Republike Kazahstan obvestijo Komisijo ali pristojne organe države članice o odvzemu ali preklicu izvoznega dovoljenja potem, ko so bili zadevni izdelki že uvoženi v Skupnost, se zadevne količine odpišejo od ustreznih količinskih omejitev, določenih v Prilogi V.

Člen 5

1. Če Komisija utemeljeno sumi, da so bili izdelki iz Priloge I s poreklom iz Republike Kazahstan pretovorjeni, preusmerjeni ali drugače uvoženi v Skupnost z izogibanjem količinskim omejitvam iz člena 2 in da so potrebne ustrezne prilagoditve, zahteva začetek posvetovanj, da se doseže dogovor o potrebnih prilagoditvah ustreznih količinskih omejitev.

2. Dokler niso znani rezultati posvetovanj iz odstavka 1, lahko Komisija od Republike Kazahstan zahteva, naj sprejme potrebne varnostne ukrepe in s tem zagotovi, da se po posvetovanjih lahko izvedejo prilagoditve količinskih omejitev, dogovorjene na posvetovanjih.

3. Če Skupnost in Kazahstan ne najdeta zadovoljive rešitve in če Komisija ugotovi, da obstajajo jasni dokazi o izogibanju, odpiše ustrezno količino izdelkov s poreklom iz Republike Kazahstan od količinskih omejitev.

Člen 6

1. Za vsako pošiljko jeklenih izdelkov, za katere se uporabljajo količinske omejitve iz Priloge V, se zahtevajo izvozna dovoljenja (ki jih izdajo pristojni organi Republike Kazahstan), dokler navedene omejitve niso dosežene..

2. Za izdajo uvoznega dovoljenja iz člena 12 uvoznik predloži izvirnik izvoznega dovoljenja.

Člen 7

1. Izvozno dovoljenje za količinske omejitve ustreza vzorcu iz Priloge II in med drugim potrjuje, da je bila zadevna količina izdelka odpisana od ustrezne količinske omejitve, določene za zadevno skupino izdelkov.

2. Vsako izvozno dovoljenje zajema samo eno skupino izdelkov iz Priloge I.

Člen 8

Izvoz se odpiše od zadevnih količinskih omejitev iz Priloge V in se odpremi v smislu člena 2(3).

Člen 9

1. Izvozno dovoljenje iz člena 6 lahko vsebuje dodatne izvode, ki so kot taki tudi ustrezno označeni. Izvozno dovoljenje in njegove kopije ter potrdilo o poreklu in njegove kopije so sestavljeni v angleškem jeziku.

2. Če so dokumenti iz odstavka 1 izpolnjeni na roko, morajo biti napisani s črnilom in tiskanimi črkami.

3. Izvozna dovoljenja ali enakovredne listine merijo 210 x 297 mm. Uporabi se bel brezlesni pisalni papir določene velikosti, teže najmanj 25 g/m2. Na vsakem delu mora biti v ozadju natisnjen vzorec giljoše, zato da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno že na prvi pogled.

4. Pristojni organi Skupnosti v skladu z določbami te uredbe kot veljavni dokument sprejmejo samo izvirnik.

5. Vsako izvozno dovoljenje ali enakovredna listina ima standardizirano serijsko številko, natisnjeno ali ne, ki omogoča identifikacijo.

6. Serijsko številko sestavljajo naslednji elementi:

- dve črki, ki označujeta državo izvoznico:KZ = Republika Kazahstan

- dve črki, ki označujeta namembno državo članico:

BE = Belgija

BG = Bolgarija

CZ = Češka

DK = Danska

DE = Nemčija

EE = Estonija

GR = Grčija

ES = Španija

FR = Francija

IE = Irska

IT = Italija

CY = Ciper

LV = Latvija

LT = Litva

LU = Luksemburg

HU = Madžarska

MT = Malta

NL = Nizozemska

AT = Avstrija

PL = Poljska

PT = Portugalska

RO = Romunija

SI = Slovenija

SK = Slovaška

FI = Finska

SE = Švedska

GB = Združeno kraljestvo,

- enomestna številka, ki označuje kvotno leto in ustreza zadnji številki zadevnega leta, na primer „9“ za leto 2009,

- dvomestna številka za označitev organa v državi izvoznici, ki je dokument izdal,

- petmestna številka, ki teče zaporedoma od 00 001 do 99 999, dodeljena določeni namembni državi članici.

Člen 10

Izvozno dovoljenje se lahko izda po odpremi izdelkov, na katere se nanaša. V takih primerih vsebuje zaznamek „issued retrospectively“ („izdano naknadno“).

Člen 11

V primeru kraje, izgube ali uničenja izvoznega dovoljenja lahko izvoznik zaprosi pristojne organe, ki so dovoljenje izdali, za dvojnik, ki se izdela na podlagi izvoznih listin, s katerimi razpolaga.

Tako izdan dvojnik dovoljenja ima zaznamek „dvojnik“ („duplicate“). Na dvojniku je enak datum kakor na izvirniku.

Člen 12

1. Če Komisija v skladu s členom 4 potrdi, da so zahtevane količine na razpolago v okviru zadevnih količinskih omejitev, pristojni organi države članice izdajo uvozno dovoljenje v roku največ petih delovnih dni od dneva, ko uvoznik predloži izvirnik ustreznega izvoznega dovoljenja. Izvozno dovoljenje se predloži najkasneje do 31. marca v letu, ki sledi letu, v katerem je bilo odpremljeno blago, zajeto v dovoljenju. Uvozna dovoljenja izdajajo pristojni organi katere koli države članice ne glede na to, katera država članica je navedena na izvoznem dovoljenju, če Komisija v skladu s členom 4 potrdi, da je zahtevana količina na razpolago v okviru zadevne količinske omejitve.

2. Uvozna dovoljenja so veljavna štiri mesece od datuma izdaje. Na ustrezno utemeljeno zahtevo uvoznika lahko pristojni organi države članice podaljšajo veljavnost za nadaljnje obdobje največ štirih mesecev.

3. Uvozna dovoljenja se pripravijo na obrazcu iz Priloge III in so veljavna na celotnem carinskem območju Skupnosti.

4. Izjava ali zahtevek, ki ga predloži uvoznik za pridobitev uvoznega dovoljenja, vsebuje:

(a) polno ime in naslov izvoznika,

(b) polno ime in naslov uvoznika,

(c) točen opis blaga in oznake TARIC,

(d) državo porekla blaga,

(e) državo odpreme,

(f) ustrezno skupino izdelkov in količino zadevnih izdelkov,

(g) neto težo po tarifni številki TARIC,

(h) vrednost CIF izdelkov na meji Skupnosti po tarifni številki TARIC,

(i) navedbo, ali so zadevni izdelki drugorazredni ali slabše kakovosti,

(j) če je primerno, datume plačila in dostave ter izvod tovornega lista in pogodbe o nakupu,

(k) datum in številko izvoznega dovoljenja,

(l) vse interne oznake, ki se uporabljajo za upravne namene,

(m) datum in podpis uvoznika.

5. Uvozniki niso obvezani uvoziti celotne količine, zajete v uvozno dovoljenje, v eni sami pošiljki.

Člen 13

Veljavnost uvoznih dovoljenj, ki jih izdajo organi držav članic, je odvisna od veljavnosti izvoznih dovoljenj in količin, navedenih v izvoznih dovoljenjih, ki jih izdajo pristojni organi Republike Kazahstan in na podlagi katerih so bila uvozna dovoljenja izdana.

Člen 14

Pristojni organi držav članic izdajo uvozna dovoljenja ali enakovredne listine v skladu s členom 2(2) in ne glede na sedež uvoznika v Skupnosti, brez poseganja v izpolnjevanje drugih pogojev, ki jih določajo veljavna pravila.

Člen 15

1. Če Komisija ugotovi, da skupne količine, ki jih obsegajo izvozna dovoljenja, ki jih je izdala Republika Kazahstan za določeno skupino izdelkov, presegajo količinske omejitve, določene za navedeno skupino izdelkov, se organe, pristojne za izdajo dovoljenj v državah članicah takoj obvesti, naj prenehajo z izdajanjem uvoznih dovoljenj. V tem primeru Komisija takoj začne posvetovanja.

2. Pristojni organi v državi članici zavrnejo izdajo uvoznih dovoljenj za izdelke s poreklom iz Republike Kazahstan, ki niso zajeti v izvozna dovoljenja, izdana v skladu z določbami členov 6 do 11.

Člen 16

1. Obrazci, ki jih pristojni organi držav članic uporabljajo za izdajo uvoznih dovoljenj iz člena 12, ustrezajo vzorcu uvoznega dovoljenja iz Priloge III.

2. Obrazci za uvozno dovoljenje in delna dovoljenja so sestavljeni v dveh izvodih, pri čemer se en izvod, ki nosi oznako „izvod imetnika“ („Holder's copy“) in številko 1, izda prosilcu, drugega, ki nosi oznako „izvod organa izdaje“ („Copy for the issuing authority“) in številko 2 pa hrani organ, ki je dovoljenje izdal. Za administrativne namene lahko pristojni organi priložijo dodatne izvode k obrazcu 2.

3. Obrazci so natisnjeni na belem brezlesnem pisalnem papirju teže od 55 do 65 g/m². Merijo 210 x 297 mm; razmik med vrsticami je 4,24 mm (ena šestina palca); obliko obrazcev je treba natančno upoštevati. Obe strani obrazca št. 1, ki je dovoljenje samo, imata poleg tega ozadje potiskano z rdečim vzorcem giljoše, tako da je opazno vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi.

4. Za tiskanje obrazcev so pristojne države članice. Obrazce lahko tiskajo tudi tiskarji, ki jih določi država članica, v kateri imajo sedež. V tem primeru mora biti na vsakem obrazcu razvidno, da je tiskarja imenovala država članica. Na vsakem obrazcu je navedeno tiskarjevo ime in naslov ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo.

5. Ob izdaji se uvozna dovoljenja ali delna dovoljenja opremijo s številko izdaje, ki jo določijo pristojni organi države članice. Številka uvoznega dovoljenja se v elektronski obliki sporoči Komisiji znotraj integriranega omrežja, vzpostavljenega na podlagi člena 4.

6. Dovoljenja in delna dovoljenja se izpolnijo v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice izdaje.

7. Pristojni organi v polju 10 navedejo ustrezno skupino jeklenih izdelkov.

8. Oznake organov izdaje in organov odpisa se vtisnejo z žigom. Vendar se žig organa izdaje lahko nadomesti z reliefnim tiskom, kombiniranim s črkami in številkami, ki se ga dobi s perforiranjem ali tiskanjem na dovoljenje. Organ izdaje mora za zapis dodeljene količine uporabiti metodo, ki preprečuje nedovoljeno spreminjanje, tako da onemogoča naknaden vnos številk ali oznak.

9. Na hrbtni strani izvoda št. 1 in izvoda št. 2 je polje, v katero lahko količine vpišejo bodisi carinski organ ob zaključku carinskih formalnosti bodisi pristojni upravni organi ob izdaji delnega dovoljenja. Če na dovoljenju ali delnem dovoljenju ni dovolj prostora, namenjenega odpisu, lahko pristojni organ priloži eno ali več dodatnih strani s polji, ki so enaka poljem na hrbtnih straneh izvoda št. 1 in izvoda št. 2 dovoljenja ali delnega dovoljenja. Organ odpisa odtisne žig tako, da je polovica žiga na dovoljenju ali delnem dovoljenju in druga polovica na dodatni strani. Kadar je dodatnih strani več, je treba dodatni žig odtisniti na podoben način, tako da se žigosa vsako stran in predhodno stran.

10. Uvozna dovoljenja in delna dovoljenja, ki jih izdajo, izpolnijo in overijo organi ene izmed držav članic, imajo enako pravno veljavo v vsaki drugi državi članici kakor dokumenti, ki jih izdajo, izpolnijo in overijo organi teh držav članic.

11. Pristojni organi zadevne države članice lahko, če je nujno, zahtevajo prevod vsebine dovoljenj ali delnih dovoljenj v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov navedene države članice.

Člen 17

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Svet

Predsednik

[…]

PRILOGA I

SA Ploščato valjani izdelki |

SA1. kolobarji | SA2. debela pločevina | SA3. drugi ploščato valjani izdelki |

7208 10 00 00 | 7208 40 00 10 | 7208 40 00 90 | 7210 49 00 10 | 7212 50 40 11 |

7208 25 00 00 | 7208 51 20 00 | 7208 53 90 00 | 7210 50 00 10 | 7212 50 61 11 |

7208 26 00 00 | 7208 51 91 00 | 7208 54 00 00 | 7210 61 00 10 | 7212 50 69 11 |

7208 27 00 00 | 7208 51 98 00 | 7210 69 00 10 | 7212 50 90 13 |

7208 36 00 00 | 7208 52 91 00 | 7208 90 80 10 | 7210 70 10 10 | 7212 60 00 11 |

7208 37 00 10 | 7208 52 10 00 | 7210 70 80 10 | 7212 60 00 91 |

7208 37 00 90 | 7208 52 99 00 | 7209 15 00 00 | 7210 90 30 10 | 7219 21 10 00 |

7208 38 00 10 | 7208 53 10 00 | 7210 90 40 10 | 7219 21 90 00 |

7208 38 00 90 | 7211 13 00 00 | 7209 16 10 00 | 7210 90 80 91 | 7219 22 10 00 |

7208 39 00 10 | 7211 14 00 90 | 7219 22 90 00 |

7208 39 00 90 | 7209 16 90 00 | 7211 19 00 90 | 7219 23 00 00 |

7211 14 00 10 | 7209 17 10 00 | 7211 23 20 10 | 7219 24 00 00 |

7211 19 00 10 | 7209 17 90 00 | 7211 23 30 10 | 7219 31 00 00 |

7219 11 00 00 | 7209 18 10 00 | 7211 23 30 91 | 7219 32 10 00 |

7219 12 10 00 | 7209 18 91 00 | 7211 23 80 10 | 7219 32 90 00 |

7219 12 90 00 | 7209 18 99 00 | 7211 23 80 91 | 7219 33 10 00 |

7219 13 10 00 | 7209 25 00 00 | 7211 29 00 10 | 7219 33 90 00 |

7219 13 90 00 | 7209 26 10 00 | 7211 90 80 10 | 7219 34 10 00 |

7219 14 10 00 | 7209 26 90 00 | 7212 10 10 00 | 7219 34 90 00 |

7219 14 90 00 | 7209 27 10 00 | 7212 10 90 11 | 7219 35 10 00 |

7225 30 10 00 | 7209 27 90 00 | 7212 20 00 11 | 7219 35 90 00 |

7225 30 30 10 | 7209 28 10 00 | 7212 30 00 11 | 7225 40 12 90 |

7225 30 90 00 | 7209 28 90 00 | 7212 40 20 10 | 7225 40 90 00 |

7225 40 15 10 | 7209 90 80 10 | 7212 40 20 91 |

7225 50 20 10 | 7210 11 00 10 | 7212 40 80 11 |

7210 12 20 10 | 7212 50 20 11 |

7210 12 80 10 | 7212 50 30 11 |

7210 20 00 10 |

7210 30 00 10 |

7210 41 00 10 |

PRILOGA II

EXPORT LICENCE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

EXPORT LICENCE |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

EXPORT LICENCE

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

EXPORT LICENCE |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

CERTIFICATE OF ORIGIN

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

CERTIFICATE OF ORIGIN

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No |

3 Year | 4 Product group |

CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) |

5 Consignee (name, full address, country) |

6 Country of origin | 7 Country of destination |

8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details |

10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) |

14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. |

15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) |

PRILOGA III

Uvozno dovoljenje Evropske skupnosti

1 | 1. Prejemnik (ime, polni naslov, država, DDV št.) | 2. Številka izdaje |

Izvod imetnika | 3. Leto |

4. Organ, pristojen za izdajo (ime, naslov in telefonska številka) |

5. Deklarant/zastopnik (ime in polni naslov) | 6. Država porekla (in šifra po geonomenklaturi) |

7. Država odpreme (in šifra po geonomenklaturi) |

1 | 8. Zadnji dan veljavnosti |

9. Poimenovanje blaga | 10. Oznaka TARIC |

11. Količina v enoti kvote |

12. Varščina/garancija |

13. Nadaljnji podatki |

14. Zaznamek pristojnega organa Datum: …………………………………. (Podpis) (Žig) |

15. PRIPISANE KOLIČINE Razpoložljivo količino navedite v prvem delu stolpca 17 in pripisano količino v drugem delu stolpca 17. |

16. Neto količina (neto masa ali druga merska enota z navedbo enote) | 19. Carinska listina (vrsta in številka) ali številka delnega dovoljenja in datum pripisa | 20. Naziv, država članica, žig in podpis organa, ki je pripisal količine |

17. S številko | 18. Z besedo za pripisano količino |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

Dodatne strani se pripnejo. |

Uvozno dovoljenje Evropske skupnosti

2 | 1. Prejemnik (ime, polni naslov, država, DDV št.) | 2. Številka izdaje |

Izvod za pristojni organ izdaje | 3. Leto |

4. Organ, pristojen za izdajo (ime, naslov in telefonska številka) |

5. Deklarant/zastopnik (ime in polni naslov) | 6. Država porekla (in šifra po geonomenklaturi) |

7. Država odpreme (in šifra po geonomenklaturi) |

2 | 8. Zadnji dan veljavnosti |

9. Poimenovanje blaga | 10. Oznaka TARIC |

11. Količina v enoti kvote |

12. Varščina/garancija |

13. Nadaljnji podatki |

14. Zaznamek pristojnega organa Datum: …………………………………. (Podpis) (Žig) |

15. PRIPISANE KOLIČINE Razpoložljivo količino navedite v prvem delu stolpca 17 in pripisano količino v drugem delu stolpca 17. |

16. Neto količina (neto masa ali druga merska enota z navedbo enote) | 19. Carinska listina (vrsta in številka) ali številka delnega dovoljenja in datum pripisa | 20. Naziv, država članica, žig in podpis organa, ki je pripisal količine |

17. S številko | 18. Z besedo za pripisano količino |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

1. |

2. |

Dodatne strani se pripnejo. |

PRILOGA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie Direction générale du potentiel économique Service des licences Rue de Louvain 44 B-1000 Bruxelles Telefaks: (32-2) 277 50 63 | БЪЛГАРИЯ дирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’ ул. ‘Славянска’ № 8 1052 София Факс: (359-2) 981 50 41 Telefaks: (359-2) 980 47 10 (359-2) 988 36 54 |

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie Algemene Directie Economisch Potentieel Dienst Vergunningen Leuvenseweg 44 B-1000 Brussel Telefaks: (32-2) 277 50 63 | ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 CZ-110 15 Praha 1 Telefaks: (420) 224 21 21 33 |

DANMARK Erhvervs- og Byggestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Telefaks: (45) 35 46 60 01 | FRANCE Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des entreprises Sous-direction des biens de consommation Bureau textile-importations Le Bervil 12, rue Villiot F-75572 Paris Cedex 12 Telefaks: (33) 153 44 91 81 |

DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA) Frankfurter Straße 29—35 D-65760 Eschborn 1 Telefaks: (49) 6196 90 88 00 | ITALIA Ministero delle Attività produttive Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America, 341 I-00144 Roma Telefaks: (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36 |

EESTI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE-15072 Tallinn Telefaks: + 372 631 3660 | KYPROS Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6 CY-1421 Λευκωσία Telefaks: (357) 22 37 51 20 |

IRELAND Department of Enterprise, Trade and Employment Import/Export Licensing, Block C Earlsfort Centre Hatch Street IE-Dublin 2 Telefaks: + 353-1-631 25 62 | LATVIJA Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV-1519 Rīga Telefaks: + 371-728 08 82 |

ΕΛΛΑΣ Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Telefaks: (30-210) 328 60 94 | LIETUVA Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Prekybos departamentas Gedimino pr. 38/2 LT-01104 Vilnius Telefaks: + 370-5-26 23 974 |

ESPAÑA Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales Paseo de la Castellana 162 E-28046 Madrid Telefaks: + 34-91 349 38 31 | LUXEMBOURG Ministère de l'économie et du commerce extérieur Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg Telefaks: (352) 46 61 38 |

MAGYARORSZÁG Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. HU-1024 Budapest Telefaks: (36-1) 336 73 02 | ROMÂNIA Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale Direcția Generală Politici Comerciale Str. Ion Câmpineanu, nr. 16 București, sector 1 Cod poștal 010036 Tel.: (40-21) 315 00 81, Telefaks: (40-21) 315 04 54 e-mail: clc@dce.gov.ro |

MALTA Diviżjoni għall-Kummerċ Servizzi Kummerċjali Lascaris MT-Valletta CMR02 Telefaks: (356) 25 69 02 99 | SLOVENIJA Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije Carinski urad Jesenice Spodnji plavž 6C SI-4270 Jesenice Telefaks: (386-4) 297 44 56 |

NEDERLAND Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Telefaks: (31-50) 523 23 41 | SLOVENSKO Ministerstvo hospodárstva Mierová 19 827 15 Bratislava 212 Slovenská republika Telefaks: (421-2) 48 54 31 16 |

ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Telefaks: (43-1) 7 11 00/83 86 | SUOMI/FINLAND Tullihallitus PL 512 FI-00101 Helsinki Faksi + 358-20-492 28 52 Tullstyrelsen PB 512 FI-00101 Helsingfors Telefaks: + 358-20-492 28 52 |

POLSKA Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Polska Telefaks: (48-22) 693 40 21/693 40 22 | SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-113 86 Stockholm Telefaks: (46-8) 30 67 59 |

PORTUGAL Ministério das Finanças e da Administração Pública Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua da Alfândega, n.o 5, r/c P-1149-006 Lisboa Telefaks: (+ 351) 218 81 39 90 | UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House — West Precinct Billingham UK-TS23 2NF Telefaks: + (44-1642) 36 42 69 |

PRILOGA V

KOLIČINSKE OMEJITVE

(v tonah)

Izdelki |

SA. ploščati izdelki |

SA1. kolobarji | 87 125 |

SA2. debela pločevina | 0 |

SA3. drugi ploščati izdelki | 117 875 |

[1] UL L 196, 28.7.1999, str. 3.

[2] UL L 232, 8.9.2005, str. 64.

[3] UL L 360, 19.12.2006, str. 1.

[4] UL L 337, 21.12.2007, str. 2.

[5] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.