52008PC0058

Predlog uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami /* COM/2008/0058 konč. - COD 2008/0026 */


[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 7.2.2008

COM(2008) 58 končni

2008/0026 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami

(predložila Komisija)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. OKVIR PREDLOGA

1.1. Razlogi za predlog in njegovi cilji

Namen tega predloga za spremembo Uredbe (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91[1] je:

- zmanjšati število podjetij, ki jih zakonodaja Skupnosti zavezuje, da poročajo sistemu statistike trgovanja v Skupnosti (Intrastat), in s tem zmanjšati breme statističnega poročanja;

- zaostriti zahteve glede kakovosti za zbiranje statističnih podatkov o trgovanju v Skupnosti za nadomestitev izgube točnosti podatkov o trgovanju, ki jih ne objavijo podjetja, temveč ocenijo nacionalni organi;

- odzvati se na potrebe uporabnikov z zbiranjem statističnih podatkov o trgovanju v Skupnosti, razčlenjenih po značilnostih podjetij;

- prilagoditi – skladno s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije[2] o Sklepu 2006/512/ES – Uredbo (ES) št. 638/2004 Sklepu 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil[3], kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za ukrepe splošnega obsega, namenjene spremembi nebistvenih elementov osnovnega instrumenta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, vključno s črtanjem nekaterih od teh elementov ali z dopolnitvijo instrumenta z dodatkom novih nebistvenih elementov.

1.2. Splošno ozadje

Komisija se je zavezala zmanjšati nepotrebno birokracijo in čezmerno zakonsko urejanje. Kot je na kratko opisano v sporočilu Komisije o „Boljši ureditvi za rast in delovna mesta v Evropski uniji“ [4], je poenostavitev veljavne zakonodaje EU (in s tem zmanjšanje bremena za podjetja) ena od ključnih tem te politične pobude. Na začetku leta 2005 je Komisija začela obsežno posvetovanje držav članic in gospodarstvenikov kot tudi javno spletno posvetovanje. Na osnovi tega posvetovanja je Komisija 25. oktobra 2005 sprejela sporočilo[5] o določitvi nove poenostavitvene strategije na ravni EU. V sporočilu je bil opredeljen prvotni sveženj zakonodaje, ki naj bi ga poenostavili na podlagi širšega posvetovanja, prav tako pa se je s sporočilom začel postopek, ki ga je pospeševal prispevek novih, bolj sistematičnih revizijskih postopkov za opredelitev prihodnjih prednostnih nalog poenostavitvena podlagi obsežne analize vpliva zakonodaje.

Priloga 2 k sporočilu določa postopni program za novo poenostavitveno strategijo. Program navaja tiste dele zakonodaje, ki jih je treba proučiti in oceniti, da bi jih v naslednjih treh letih poenostavili. Obravnava številna specifična vprašanja, ki so se med obsežnim posvetovanjem pojavila na ključnih področjih za poslovno konkurenčnost, kot so pravo družb, finančne storitve, promet, varstvo potrošnikov, odpadki in statistika zunanje trgovine.

Poenostavitev na področju statistike je bila obravnavana v sporočilu Komisije o „Zmanjšanju obremenitve poročanja, poenostavitvi in določanju prednostnih nalog na področju statistike Skupnosti“[6]. V njem je statistika v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami (Intrastat) opredeljena kot področje, na katerem je poenostavitev mogoča in zaželena.

Statistika trgovanja v Skupnosti evidentira fizične pretoke premičnega blaga med državami članicami. Podatke pri družbah mesečno zbirajo nacionalni statistični organi. Statistični podatki, zbrani na podlagi teh podatkov, zajemajo mesečno evidenco o vhodnih tokovih (prihodih) in izhodnih tokovih (odpremah), izraženih v vrednosti in količini, razčlenjenih po državah članicah poročevalkah in partnerskih državah članicah ter glede na blago v skladu s kombinirano nomenklaturo.

Ekonomsko-finančni svet je 28. novembra 2006 pozdravil pobudo Komisije za zmanjšanje statistične obremenitve in Komisijo pozval, da „preuči izvedljivost enosmerne metode (v Intrastatu) in alternativnih metod, ki bi prinesle v grobem enake rezultate in prehodna vprašanja ter, upoštevajoč to analizo, oktobra 2007 Svetu predloži natančen načrt za nadaljnji razvoj“. Svet je prav tako poudaril, da prehod na enosmerni sistem ali izvajanje katere koli druge metode za dosego bistvenega zmanjšanja bremena statističnega poročanja ne sme vplivati na dostopnost, pravočasnost in kakovost tistih državnih statistik, ki so ključnega pomena za potrebe evropske ekonomske politike, kot so statistika fiktivnih (evidenčnih) računov in podatki o skupnih tokovih med euroobmočjem in drugimi državami članicami EU.

Z namenom nadaljnjega preučevanja načinov posodobitve sistema statistike trgovanja v Skupnosti in zmanjšanja bremena poročanja je Eurostat ustanovil delovno skupino, ki je posebej namenjena poenostavitvi Intrastata. Sestavljajo jo strokovnjaki držav članic in Komisije in deluje kot klirinška hiša za študijsko delo in analize, ki jih izvajajo različne podskupine te skupine.

Analize, ki jih je opravila delovna skupina in njene podskupine, so se osredotočile na dve glavni možnosti poenostavitve: prehod na enosmerni sistem poročanja in dvig pragov za oprostitev poročanja Intrastatu, kar bi zmanjšalo zajetje trgovanja. Za vse druge možnosti je bilo ugotovljeno, da nimajo večjega vpliva na breme poročanja podjetij.

Obe glavni možnosti sta bili ocenjeni glede na tri merila vrednotenja: obremenitev podjetij, pravočasnost podatkov in točnost podatkov. Rezultati kažejo, da je možnost dviga praga najbolj izvedljiva rešitev na kratek rok. To je bila tudi prednostna možnost strokovnjakov držav članic v delovni skupini. Na drugi strani ima možnost enosmernega poročanja velike pomanjkljivosti, ki jih kratkoročno ni mogoče odpraviti.

Trenutno države članice svoje pragove določajo na ravni, ki z vidika vrednosti zagotavlja zajetje najmanj 97 % njihove trgovine. Ob koncu leta 2006 je to pomenilo, da je bilo približno 78 % podjetij, ki trgujejo z drugimi državami članicami, oproščeno obveznosti poročanja. Znižanje najnižje stopnje zajetja bo dodatno povečalo število družb, oproščenih poročanja Intrastatu.

Znižanje najnižje stopnje zajetja za Intrastat bi lahko bilo izvedeno v razmeroma kratkem roku. To je zlasti zato, ker dvig praga ne spremeni logike sistema. Načela in postopki trenutnega sistema ostanejo enaki. Sprememba zajetja trgovanja se tako lahko izvede zelo preprosto: zakonodajne spremembe in spremljevalni ukrepi za zagotavljanje kakovosti statističnih podatkov so manj obsežni in manj zapleteni kot tisti, ki so potrebni za izvajanje možnosti enosmernega poročanja.

Vendar pa se bo hkrati z zmanjšanjem zajetja za Intrastat zmanjšala tudi točnost podatkov. Opraviti bo treba več ocen nezbranih podatkov. Prav tako se bodo povečale asimetrije zrcalnih trgovinskih tokov, zlasti na najbolj podrobni ravni klasifikacije blaga. Zaradi razlik v metodah ocenjevanja, ki jih uporabljajo različne države članice, se utegnejo asimetrije povečati tudi na celotni ravni. Zmanjšanje zajetja zato zahteva spremljevalne ukrepe za zagotovitev zadovoljive kakovosti statističnih podatkov.

Poleg kratkoročne rešitve je koristno še dodatno preučiti možnost prehoda na enosmerno poročanje na dolgi rok, da bi ta morebitna sprememba statističnega sistema postala sprejemljiva za uporabnike. Med prednostnimi vprašanji, ki jih je treba v tem pogledu preučiti, so bistveno zmanjšanje asimetrij zrcalnih trgovinskih tokov, rešitev za problem pravočasnosti z razvojem zanesljivih metod ocenjevanja za manjkajoče ali zapoznele podatke ter razvoj postopkov preverjanja kakovosti, ki bi zadovoljili nacionalne potrebe. Poleg tega bi bilo treba raziskati še številne druge možnosti poenostavitve, kot sta vključitev poročil sistemov Intrastat in VIES (sistem izmenjave informacij o DDV) ter nadaljnji razvoj orodij informacijske tehnologije za avtomatizirano poročanje[7].

V naslednjih letih bo te aktivnosti obravnaval program MEETS (Posodobitev evropske statistike podjetij in trgovine)[8]. MEETS naj bi začne delovati leta 2008, in sicer za dobo 5 let (do leta 2013). Eden njegovih štirih ciljev je opravljati študije na področju poenostavitve sistema Intrastat. V ta namen bo odmerjen proračun v višini 8,965 mio EUR.

1.3. Predlagana rešitev

Kratkoročna rešitev mora biti skladna z morebitno dolgoročno možnostjo poenostavitve, npr. enosmerno poročanje. Hkrati mora privesti do bistvenega zmanjšanja bremena statističnega poročanja za podjetja, obenem pa zagotoviti zadovoljivo kakovost statističnih podatkov.

Skladno s tem obstaja predlog za zmanjšanje zajetja trgovanja za prihode na 95 % in ohranitev trenutnega 97-odstotnega zajetja trgovanja za odpreme. Taka rešitev je skladna z morebitno enosmerno možnostjo v prihodnosti na podlagi zbiranja odpremnih podatkov. Možnosti za zmanjšanje bremena poročanja za mala in srednja podjetja (MSP) so še posebej velike zaradi strukture družb poročevalk na strani prihodov: tu prevladujejo mala in srednja podjetja. Analiza je poleg tega pokazala, da ima zmanjšanje zajetja trgovanja na 95 % le manjši vpliv na kakovost statističnih podatkov in bi tako bilo sprejemljivo za uporabnike. Kljub temu so ukrepi za izboljšanje kakovosti in primerljivosti statističnih podatkov, ki jih zberejo države članice, zaželeni in bodo predlagani v zakonodaji.

Poleg pobude za zmanjšanje statistične obremenitve za podjetja predlog upošteva tudi druge zahteve uporabnikov glede statistike trgovanja po značilnostih podjetij. Države članice naj bi predložile letne podatke o trgovanju, razčlenjene po značilnostih podjetij, in tako pokazale, na primer, kako evropske družbe poslujejo v okviru globalizacije. Povezavo med statistiko podjetij in trgovine lahko vzpostavimo tako, da podatke, ki so na voljo v registru trgovanja v Skupnosti, povežemo s podatki iz poslovnih registrov držav članic. Trenutno večina držav članic te statistične podatke zbira prostovoljno. Cilj predloga je zagotoviti pravno podlago za obvezno zbiranje. Hkrati se enaki podatki za trgovanje z državami nečlanicami zahtevajo v predlogu za revizijo zakonodaje o Extrastatu[9].

Nazadnje je bil s Sklepom Sveta 2006/512/ES spremenjen Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o komitologiji. Uvedel je „regulativni postopek s pregledom“ za ukrepe splošnega obsega, namenjene spremembi nebistvenih elementov temeljnih aktov. Veljavno Uredbo (ES) št. 638/2004 je treba ustrezno prilagoditi.

1.4. Obstoječe določbe na področju, na katero se nanaša predlog

Uredba (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91[10]. Uredba se spremeni s tem predlogom.

Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004 z dne 18. novembra 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 1901/2000 in (EGS) št. 3590/92[11]. Cilj predloga je spremeniti izvedbene določbe.

1.5. Skladnost z drugimi politikami in cilji EU

Predlog je skladen s pobudo za boljšo pravno ureditev Evropske unije.

2. POSVETOVANJE Z ZAINTERESIRANIMI STRANKAMI IN PRESOJA VPLIVA

2.1. Posvetovanje z zainteresiranimi strankami

Z namenom nadaljnjega preučevanja načinov posodobitve sistema statistike trgovanja v Skupnosti in zmanjšanja bremena poročanja je Eurostat ob koncu leta 2006 ustanovil delovno skupino, ki je posebej namenjena poenostavitvi Intrastata.

Ekonomsko-finančni svet je 13. novembra 2007 znova razpravljal o ukrepih za zmanjšanje statistične obremenitve ter soglašal s predlogom za kratkoročno znižanje stopnje zajetja in hkratno pripravo dolgoročne alternativne metode, kot je na primer enosmerna metoda, ki zahteva nadaljnjo preučitev.

2.2. Zbiranje in uporaba strokovnega znanja

Zunanje strokovno znanje ni bilo potrebno.

2.3. Analiza učinkov in posledic

Opredeljene so bile tri možnosti:

Možnost A: Obdržati obstoječe stanje in pustiti veljavno zakonodajo nespremenjeno.Zbiranje podatkov o trgovanju v Skupnosti ureja zakonodaja Skupnosti. Posledično je zavezanost Komisije nadaljnjemu zmanjševanju statistične obremenitve za podjetja na področju sistema Intrastat mogoče doseči le s spremembo obstoječega pravnega okvira.

Možnost B: Določiti znižano najnižjo stopnjo zajetja za Intrastat ter zahteve glede kakovosti neposredno v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta.Trenutno je stopnja zajetja za Intrastat določena v členu 10(3) Uredbe (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta. Možnost B bi zahtevala spremembo tega člena ter uvedbo zahtev glede kakovosti statističnih podatkov.Vendar je zajetje trgovanja precej tehničen parameter in ga je kot takega ustrezneje določiti v izvedbenih določbah. Poleg tega bi se z določitvijo stopnje zajetja trgovanja v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta namesto v izvedbenih določbah zmanjšala prožnost, potrebna za omogočanje morebitnih prihodnjih sprememb tega parametra med nadaljnjo poenostavitvijo sistema statistike trgovanja v Skupnosti. Prav tako bi bilo težko v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta vnaprej določiti vse zahteve glede kakovosti, tak pristop pa tudi ne bi pustil dovolj prožnosti za morebitne spremembe.

Možnost C: Umakniti stopnjo zajetja trgovanja, izraženo v odstotkih, iz Uredbe (ES) št. 638/2004 ter na Komisijo prenesti pooblastila določanja najnižje stopnje zajetja za Intrastat in zahtev glede kakovosti.Ta pristop bo zagotovil prožnost za morebitne prihodnje spremembe stopnje zajetja za Intrastat. Te spremembe bi temeljile na rednem ocenjevanju pragov, izvedenem v skladu s postopkom komitologije v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi (odbor Intrastat se sestane trikrat na leto), z namenom najti optimalno razmerje med statistično obremenitvijo in točnostjo podatkov.Izvedbene določbe bi morale nato najprej omogočiti državam članicam, da do začetka leta 2009 znižajo stopnjo zajetja za tokove prihodov in tako zberejo vsaj 95 % vrednosti prihodov, hkrati pa ohranijo prag za odpreme pri 97 odstotkih.Klavzule o zahtevah glede kakovosti bodo spremenjene na podoben način. Člen 13(3) Uredbe (ES) št. 638/2004 bi moral Komisijo prenesti pooblastila za izvajanje vseh ukrepov, potrebnih za izboljšanje kakovosti podatkov. Dobro bi bilo, če bi bili bolj specifični, kar zadeva oceno manjkajočih podatkov. Po veljavni zakonodaji je ocena manjkajočih podatkov odgovornost posamezne države članice (člen 12(2)). Zakonodaja bi se torej morala spremeni tako, da bo omogočila sprejem standardiziranih postopkov v skladu s postopkom komitologije.

Komisija se zavzema za možnost C, saj za možnost dviga praga omogoča ciljno naravnano poenostavitev. Poleg tega pomeni največjo možno prožnost za prilagajanje sistema Intrastat, saj bosta določbe urejala Eurostat in odbor Intrastat.

3. PRAVNI ELEMENTI PREDLOGA

3.1. Povzetek predlaganih ukrepov

Ta predlog zagotavlja pravni okvir za izvzetje še več družb iz obveznosti pošiljanja podatkov za Intrastat ter hkratno ohranitev točnosti podatkov in izpolnitev zahtev uporabnikov glede statistike trgovanja po značilnostih podjetij.

3.2. Pravna podlaga

Člen 285 Pogodbe zagotavlja pravno podlago za statistiko Skupnosti. Svet v skladu s postopkom soodločanja sprejme ukrepe za pripravo statistike, potrebne za izvajanje dejavnosti Skupnosti. Ta člen določa zahteve za pripravo statistike Skupnosti, ki mora izpolnjevati standarde nepristranskosti, zanesljivosti, objektivnosti, znanstvene neodvisnosti, stroškovne učinkovitosti in statistične zaupnosti.

3.3. Načelo subsidiarnosti

Načelo subsidiarnosti se uporablja, če predlog ne sodi v izključno pristojnost Skupnosti.

Cilja predlaganih ukrepov, namreč določitev stopenj zajetja, zahtev glede kakovosti in zbiranje statističnih podatkov o trgovanju po značilnostih podjetij, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ga je zato laže doseči na ravni Skupnosti na podlagi pravnega akta Skupnosti, saj lahko le Komisija koordinira potrebno usklajevanje statističnih podatkov na ravni Skupnosti. Zato lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe.

3.4. Načelo sorazmernosti

Predlog je skladen z načelom sorazmernosti iz naslednjih razlogov:

- Uredba se omejuje na zahtevani minimum za dosego tega cilja in ne presega za to potrebnega okvira.

- Pričakuje se bistveno zmanjšanje bremena za družbe, ki so po tej uredbi oproščene poročanja Intrastatu. Kljub temu lahko pride do povečanja delovne obremenitve za nacionalne statistične uprave, saj bodo zahteve glede kakovosti zahtevale večji napor pri potrjevanju in nadzoru.

- V letu 2008 je načrtovan začetek programa MEETS[12]. Del proračuna tega programa je predviden za zahteve glede kakovosti Intrastata.

3.5. Izbira instrumentov

Predlagani instrument: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta.

Druga sredstva ne bi bila primerna iz naslednjih razlogov:

- Splošno je priznano, da je Uredba Evropskega parlamenta in Sveta primerna za večino statističnih dejavnosti, ki zahtevajo podrobno in enotno izvajanje po vsej Skupnosti.

- Uredba ima prednost pred direktivo kot temeljnim aktom, ker v nasprotju z direktivo uvaja enako zakonodajo v vsej Skupnosti in državam članicam ne daje pooblastil, da bi jo uporabljale le delno ali selektivno, kot tudi ne izbire pri obliki in metodah, ki naj jih uporabljajo za dosego njenih ciljev.

- Poleg tega se uredba neposredno uporablja, kar pomeni, da je ni treba prenesti v nacionalno pravo, s čimer se izognemo odlogom, povezanim s takimi prenosi. Prav tako vodi v boljšo in hitrejšo zakonodajo.

Cilj predloga je spremeniti obstoječe določbe, ki so že določene v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta.

4. PRORAčUNSKE POSLEDICE

Znižanje stopnje zajetja za družbe, ki poročajo za Intrastat, ne bo imelo proračunskih posledic.

Za uvedbo strožjih zahtev glede kakovosti utegne biti potrebno vlaganje v raziskave ter v orodja za potrjevanje in prilagajanje v državnih upravnih organih. Te stroške izvajanja lahko pokrije proračun programa MEETS (2008: 1 400 000; 2009: 1 355 000; 2010: 2 000 000; 2011: 1 500 000; 2012: 1 500 000; 2013: 1 210 000 v EUR je rezerviranih za Intrastat).

Združitev dveh različnih obstoječih podatkovnih nizov za namen prikaza trgovanja po značilnostih podjetij lahko vključuje tudi zanemarljive stroške za nekatere državne upravne organe.

5. DODATNE INFORMACIJE

5.1. Poenostavitev

Ta pobuda je del tekočega programa Komisije za poenostavitev. Glavni cilj je zmanjšanje bremena statističnega poročanja za družbe, ki poročajo sistemu Intrastat. Znižanje stopnje zajetja za prihode na 95 % bi pomenilo, da bi bilo poročanja nacionalnim organom o tokovih prihodov oproščenih dodatnih 190 000 družb.

5.2. Razveljavitev veljavne zakonodaje

Sprejetje predloga bo dopolnilo veljavno zakonodajo.

5.3. Evropski gospodarski prostor

Ne velja za EGP.

2008/0026 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

skladno s postopkom iz člena 251 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91[13] uvaja temeljne določbe za statistične podatke Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami.

(2) V okviru sporočila Komisije o zmanjšanju obremenitve poročanja, poenostavitvi in določanju prednostnih nalog na področju statistike Skupnosti[14] je bil Intrastat, sistem za zbiranje statističnih podatkov Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami, opredeljen kot področje, na katerem je poenostavitev mogoča in zaželena.

(3) Mogoče je takojšnje ukrepanje z namenom zmanjšanja statistične obremenitve, in sicer z znižanjem stopnje zajetja podatkov, zbranih z Intrastatom. To se lahko izvede z dvigom pragov, pod katerimi so stranke oproščene pošiljanja podatkov za Intrastat. Posledično se bo povečal delež statističnih podatkov na podlagi ocen nacionalnih organov.

(4) Države članice morajo Eurostatu poslati letne zbirne podatke o trgovanju, razčlenjene po značilnostih podjetij. Uporabniki bodo tako imeli na voljo nove statistične informacije o pomembnih gospodarskih vprašanjih in mogoča bo nova vrsta analize, na primer analiza poslovanja evropskih družb v okviru globalizacije, ne da bi to družbam poročevalkam naložilo nove statistične zahteve. Povezavo med statistiko podjetij in trgovine je treba vzpostaviti tako, da se združijo informacije iz registra subjektov znotraj skupnosti z informacijami, ki jih zahteva Uredba Sveta (EGS) št. 2186/93 z dne 22. julija 1993 o koordinaciji Skupnosti pri vzpostavljanju poslovnih registrov v statistične namene[15].

(5) Izvedbena pooblastila za zmanjšanje najmanjšega zajetja trgovanja je treba dati Komisiji. S tem bo zagotovljena prožnost za morebitne prihodnje spremembe na podlagi rednega ocenjevanja pragov v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi z namenom najti optimalno razmerje med statistično obremenitvijo in točnostjo podatkov.

(6) Zmanjšanje najmanjšega zajetja trgovanja zahteva ukrepe za kompenzacijo manj popolne zbirke podatkov; od tod negativni učinek na kakovost, zlasti na točnost podatkov. Komisiji je treba dati pooblastila za zaostritev ureditev držav članic glede kakovosti, še zlasti za določitev meril za oceno trgovine, ki ni zbrana z Intrastatom.

(7) Uredba (ES) št. 638/2004 določa, da je treba v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil[16] sprejeti nekatere ukrepe.

(8) Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za ukrepe splošnega obsega, namenjene spremembi nebistvenih elementov osnovnega instrumenta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, vključno s črtanjem nekaterih od navedenih elementov ali z dopolnitvijo instrumenta z dodatkom novih nebistvenih elementov.

(9) Da bi se ta novi postopek uporabljal za instrumente, ki so bili sprejeti v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe in že veljajo, je treba skladno s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije[17] o Sklepu 2006/512/ES navedene instrumente prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki.

(10) Kar zadeva Uredbo (ES) št. 638/2004, je treba Komisiji dati pooblastila zlasti, da določi pogoje, po katerih sme Komisija sprejeti različna ali posebna pravila, ki se uporabljajo za posebno blago ali promet, prilagodi referenčno obdobje tako, da se upošteva povezava z davkom na dodano vrednost in carinskimi obveznostmi, opredeli način zbiranja teh informacij, zlasti oznak, ki jih je treba uporabiti, določi najmanjše zajetje za Intrastat, določi pogoje in zahteve glede kakovosti, pod katerimi smejo države članice poenostaviti podatke, ki jih je treba zagotoviti za manjše posamezne sklenjene posle, določi zbirne podatke, ki jih je treba poslati, in merila, ki jih morajo ocene izpolnjevati, sprejme izvedbene določbe za pripravo statističnih podatkov s povezovanjem podatkov o značilnostih podjetij, evidentiranih v skladu z Uredbo (EGS) št. 2186/93, s statističnimi podatki o odpremah in prihodih blaga, opredeli kazalce in standarde, ki omogočajo kakovost podatkov, ki se ocenjujejo, opredeli zgradbo poročil o kakovosti, ki jih morajo predložiti države članice, ter stori vse potrebno za ocenjevanje ali izboljšanje kakovosti podatkov. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spremembi nebistvenih elementov Uredbe (ES) št. 638/2004 ali dopolnitvi te uredbe z dodatkom novih nebistvenih elementov, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(11) Zato je treba Uredbo (ES) št. 638/2004 ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 638/2004 se spremeni:

1. V členu 3 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4. Komisija lahko sprejme različna ali posebna pravila, ki se uporabljajo za posebno blago ali promet. Ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih elementov te uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

2. V členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2. Komisija lahko prilagodi referenčno obdobje tako, da upošteva povezavo z davkom na dodano vrednost (DDV) in carinskimi obveznostmi. Ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih elementov te uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

3. V členu 9(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Opredelitve statističnih podatkov iz točk (e) do (h) so navedene v Prilogi. Po potrebi Komisija opredeli način zbiranja teh podatkov, zlasti oznake, ki jih je treba uporabiti. Ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih elementov te uredbe, med drugim z dopolnitvijo le-te, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

4. Člen 10 se spremeni:

5. Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3. Opredelitev pragov, pod katerimi so stranke oproščene pošiljanja informacij za Intrastat, določi Komisija. Ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih elementov te uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

6. V odstavku 4 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Opredelitev teh pragov določi Komisija. Ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih elementov te uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

7. Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. Države članice lahko pod določenimi pogoji, ki ustrezajo zahtevam glede kakovosti, poenostavijo informacije, ki jih je treba poslati za manjše posamezne sklenjene posle. Pogoje določi Komisija. Ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih elementov te uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

8. Člen 12 se spremeni:

9. V odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a) 40 koledarskih dni po koncu referenčnega meseca za zbirne podatke, ki jih določi Komisija. Ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih elementov te uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

10. V odstavku 2 se dodata naslednja stavka:

„Ocene izpolnjujejo merila, ki jih določi Komisija. Ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih elementov te uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

11. Doda se naslednji odstavek 4:

„4. Države članice Komisiji (Eurostatu) pošljejo letno statistiko o trgovanju po značilnostih podjetij.Ti statistični podatki se pripravijo s povezovanjem podatkov o značilnostih podjetij, evidentiranih v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2186/93 z dne 22. julija 1993 o koordinaciji Skupnosti pri vzpostavljanju poslovnih registrov v statistične namene[18], s statističnimi podatki iz člena 3 te uredbe.Izvedbene določbe za pripravo statističnih podatkov določi Komisija. Ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih elementov te uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

12. V členu 13 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Kazalce in standarde, ki omogočajo kakovost podatkov, ki se ocenjujejo, sestavo poročil o kakovosti, ki jih morajo predložiti države članice, in vse ukrepe, potrebne za ocenjevanje ali izboljšanje kakovosti podatkov, opredeli Komisija. Ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih elementov te uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

13. V členu 14 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

[…] […]

[1] UL L 102, 7.4.2004, str. 1.

[2] UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

[3] UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

[4] COM(2005) 97 konč. z dne 16. marca 2005.

[5] Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju lizbonskega programa Skupnosti: Strategija za poenostavitev zakonodajnega okolja, COM(2005) 535 konč. z dne 25.10.2005.

[6] COM(2006) 693 konč. z dne 14. novembra 2006.

[7] Združitev sistemov Intrastat in VIES utegne imeti še druge poenostavitvene učinke, ki presegajo področje statistike. Stiki med Eurostatom in GD TAXUD kažejo, da tesnejše sodelovanje med statističnim in davčnim organom lahko koristi obema. Statistični organi bi lahko izboljšali kakovost podatkov, medtem ko bi imeli davčni organi korist od zgodnejše dostopnosti in večje podrobnosti podatkov, ki jih uporabljajo za odkrivanje goljufij na področju DDV in boj proti njim.

[8] COM(2007) 433 z dne 19. julija 2007.

[9] Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z zunanjo trgovino z državami nečlanicami in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95, COM(2007) 653 z dne 30.10.2007.

[10] UL L 102, 7.4.2004, str. 1.

[11] UL L 343, 19.11.2004, str. 3.

[12] COM(2007) 433 z dne 19. julija 2007.

[13] UL L 102, 7.4.2004, str. 1.

[14] ` COM(2006) 693 z dne 14. novembra 2006.

[15] UL L 196, 5.8.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

[16] UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

[17] UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

[18] UL L 196, 5.8.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).