19.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 325/66


Mnenje Odbora regij – Evropski akcijski načrt za poklicno mobilnost (2007–2010)

(2008/C 325/11)

ODBOR REGIJ

odločno podpira stališče Komisije, da je „mobilnost delavcev (…) ključni instrument za učinkovito delovanje enotnega trga in je bistvenega pomena za to, da bi več ljudi našlo boljšo zaposlitev, kar je glavni cilj lizbonske strategije“;

poudarja, da je „mobilnost“ v tem primeru treba razumeti in spodbujati tako v smislu geografske mobilnosti (znotraj držav članic EU in med njimi) kot v smislu gospodarske in družbene mobilnosti in mobilnosti med zaposlitvami;

se strinja s ciljem Komisije za spodbujanje večje ozaveščenosti širše javnosti o možnostih in prednostih mobilnosti in poudarja posebno vlogo, ki jo lahko imajo lokalne in regionalne oblasti pri širjenju ustreznih informacij;

poziva k odstranitvi vseh pravnih in upravnih ovir prostemu pretoku delovne sile do izteka tega akcijskega načrta leta 2011:

vključno z odstranitvijo vseh preostalih ovir prostemu pretoku delavcev iz 10 držav članic, ki so se EU pridružile leta 2004, ter iz Bolgarije in Romunije,

nobenih omejitev ne bi smelo biti za nove države članice, ko se pridružijo EU;

priporoča, da lokalne in regionalne oblasti povečajo možnosti za zaposlovanje posameznikov iz drugih držav članic za kratko ali srednje dolgo obdobje;

meni, da morajo lokalne in regionalne oblasti imeti pravna pooblastila za izvajanje teh dejavnosti v zvezi s poklicno mobilnostjo, zlasti pri širjenju informacij na lokalni in regionalni ravni tako delavcem kot delodajalcem. Poleg tega je pomembno, da jim nacionalni in evropski organi po potrebi podelijo pristojnosti za to.

Poročevalec

:

Dave Quayle (UK/PES), član mestnega sveta Trafforda

Referenčni dokument

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – „Mobilnost, instrument za nova in boljša delovna mesta: Evropski akcijski načrt za poklicno mobilnost (2007–2010)“

COM(2007) 773 konč.

POLITIČNA PRIPOROČILA

Splošne ugotovitve

ODBOR REGIJ

1.

odločno podpira stališče Komisije, da je „mobilnost delavcev (…) ključni instrument za učinkovito delovanje enotnega trga in je bistvenega pomena za to, da bi več ljudi našlo boljšo zaposlitev, kar je glavni cilj lizbonske strategije“;

2.

poudarja, da je „mobilnost“ v tem primeru treba razumeti in spodbujati tako v smislu geografske mobilnosti (znotraj držav članic EU in med njimi) kot v smislu gospodarske in družbene mobilnosti in mobilnosti med zaposlitvami;

3.

poudarja, da bi se v duhu dogovorjenih načel prožne varnosti mobilnost morala izvajati kot izbira delavcev. Treba bi jo bilo podpreti, da bi čim bolj zmanjšali nevarnosti, povezane z njo, in čim bolj izkoristili prednosti, ki jih prinaša tako delavcem kot delodajalcem.

Spremljanje po akcijskem načrtu 2002

ODBOR REGIJ

4.

podpira prizadevanja za to, da bi se sistemi izobraževanja in usposabljanja bolje odzivali na potrebe trga dela ter da bi se ljudi z učenjem jezikov in razvojem strokovnih znanj pripravilo na mobilnost;

5.

podpira odstranitev pravnih in upravnih ovir in spodbujanje čezmejnega priznavanja kvalifikacij;

6.

podpira vzpostavitev informacijskega portala za mobilnost „vse na enem mestu“, temelječega na sistemu prostih delovnih mest EURES.

Akcijski načrt za poklicno mobilnost 2007–2010

ODBOR REGIJ

7.

podpira namene, da bi izboljšali obstoječo zakonodajo in upravne prakse glede mobilnosti delavcev in zagotovili, da izvajanje pravice do mobilnosti ne pomeni izgube socialne varnosti ali kakšne druge nesorazmerne nevarnosti;

8.

se zaveda, da je treba zagotoviti politično podporo cilju poklicne mobilnosti pri oblasteh na vseh ravneh: lokalni, regionalni, nacionalni in evropski;

9.

se strinja, da je treba okrepiti EURES kot instrument za spodbujanje mobilnosti delavcev in njihovih družin;

10.

se strinja s ciljem Komisije za spodbujanje večje ozaveščenosti širše javnosti o možnostih in prednostih mobilnosti in poudarja posebno vlogo, ki jo lahko imajo lokalne in regionalne oblasti pri širjenju ustreznih informacij;

11.

pozdravlja oblikovanje Evropskega partnerstva za mobilnost delavcev, pobude, ki vključuje mrežo zainteresiranih strani, namenjeno razvoju poklicne mobilnosti v EU (ukrep 14), in vključitev, v okviru programa PROGRESS, podpore za financiranje pilotnih dejavnosti, izmenjavo dobrih praks, razširjanje rezultatov o novem razvoju ter nastanek inovativnih programov (ukrep 15);

12.

poziva k odstranitvi vseh pravnih in upravnih ovir prostemu pretoku delovne sile do izteka tega akcijskega načrta leta 2011:

(i)

vključno z odstranitvijo vseh preostalih ovir prostemu pretoku delavcev iz 10 držav članic, ki so se EU pridružile leta 2004, ter iz Bolgarije in Romunije,

(ii)

nobenih omejitev ne bi smelo biti za nove države članice, ko se pridružijo EU;

13.

meni, da je za zagotovitev uspeha te strategije – da torej mobilnost postane realnost za vse delavce, ki si želijo iskati zaposlitev v drugi državi članici – treba:

(i)

informacije o prostih delovnih mestih v drugih državah članicah posredovati prek portala EURES, nacionalnih služb za zaposlovanje, na lokalni in regionalni ravni pa prek lokalnih ali regionalnih oblasti;

(ii)

države članice spodbuditi, da geografsko mobilnost in prehajanje z enega na drugo delovno mesto kot prednostno nalogo vključijo v svoje nacionalne strategije za zaposlovanje in vseživljenjsko učenje (ukrep 5);

(iii)

delavce seznaniti z njihovo pravico do iskanja zaposlitve v drugi državi članici in jim dati praktične napotke o tem, kako se lotiti tega procesa in kako pri tem zavarovati svoje pravice iz socialnega varstva;

(iv)

delodajalce, zlasti MSP na lokalni ravni, seznaniti s tem, da lahko ob strogem upoštevanju vseh veljavnih predpisov s področja delovnega prava, varstva pri delu in socialnega varstva najamejo delavce iz drugih držav članic, in s potencialnimi prednostmi tega za obe strani;

(v)

dati večji poudarek učenju jezikov in spodbujanju večjezičnosti;

(vi)

povečati čezmejno priznavanje kvalifikacij, tudi poklicnih kvalifikacij;

(vii)

v vse vidike poklicne mobilnosti vključiti socialne partnerje;

(viii)

priznati bistven pomen prenosljivosti pravic iz pokojninskega zavarovanja (ukrep 4) ter prožnejših ukrepov socialne varnosti v državah članicah in med njimi;

(ix)

zagotoviti ustrezno usposabljanje lokalnih, regionalnih in nacionalnih javnih uslužbencev s področij, povezanih z mobilnostjo delavcev, da bi lahko delavcem, ki iščejo delo v drugih državah, hitro posredovali prave informacije in jim prek stikov s pristojnimi organi države gostiteljice pomagali pri uveljavljanju pravice do socialnega varstva;

14.

meni, da je za zagotovitev tega, da ta mobilnost ne ustvari napetosti in socialne nestabilnosti v skupnostih gostiteljicah, treba:

(i)

podpreti Evropsko komisijo pri spodbujanju koncepta „poštene mobilnosti“;

(ii)

zagotoviti nadaljevanje boja proti neprijavljenemu delu in socialnemu dampingu (ukrep 6);

(iii)

podpreti splošno načelo, da delavci migranti dobijo enako plačilo ter imajo enakovredne delovne pogoje in razmere kot delavec na enakem delovnem mestu ali v isti panogi v državi članici gostiteljici;

(iv)

spodbujati koncept socialne solidarnosti in vključenosti med delavci migranti in delavci države članice gostiteljice.

Vloga regionalnih in lokalnih oblasti pri spodbujanju poklicne mobilnosti

ODBOR REGIJ

15.

meni, da imajo lokalne in regionalne oblasti – skupaj z drugimi nacionalnimi in evropskimi agencijami – ključno vlogo pri zagotavljanju informacij o prostih delovnih mestih v drugih državah članicah in praktičnih napotkov o možnostih dostopa do njih;

16.

meni, da je treba zagotoviti, da se lokalni delodajalci, zlasti MSP, zavedajo svoje pravice, da lahko najamejo delavce iz vse EU; poleg tega jim je treba dati na voljo praktično pomoč in nasvete, če želijo to tudi narediti;

17.

se zaveda, da so lokalne in regionalne oblasti pogosto glavni organizatorji izobraževanja na osnovnošolski in srednješolski ravni, in meni, da bi to moralo vključevati tudi učenje jezikov, spodbujanje večjezičnosti in razvoj medkulturnih spretnosti, ki so potrebne, da bodo ljudje pripravljeni na življenje in delo v drugačnih kulturnih okoljih;

18.

poudarja, da lokalne in regionalne oblasti spodbujajo in zagotavljajo vseživljenjsko učenje (pogosto v partnerstvu z drugimi agencijami);

19.

opozarja na dejstvo, da so lokalne in regionalne oblasti pomembni delodajalci in bi jih bilo treba spodbujati, naj delavce za svoja prosta delovna mesta iščejo v vseh državah članicah EU. Priporoča, da lokalne in regionalne oblasti tudi povečajo možnosti za zaposlovanje posameznikov iz drugih držav članic za kratko ali srednje dolgo obdobje.

Za izpolnjevanje teh nalog in splošno sodelovanje pri poklicni mobilnosti lokalne in regionalne oblasti potrebujejo naslednje:

—   Pravno podlago in pristojnosti

20.

Odbor regij meni, da morajo lokalne in regionalne oblasti imeti pravna pooblastila za izvajanje teh dejavnosti v zvezi s poklicno mobilnostjo, zlasti pri širjenju informacij na lokalni in regionalni ravni tako delavcem kot delodajalcem. Poleg tega je pomembno, da jim nacionalni in evropski organi po potrebi podelijo pristojnosti za to.

—   Vire

21.

Ko se veliko število delavcev migrantov naseli na nekem območju in začne tam delati, je to za tamkajšnje lokalne in regionalne oblasti lahko precejšnje breme, zlasti če do spremembe pride nenadoma. To velja zlasti za socialne službe, izobraževanje, zdravstvo in stanovanjske razmere; zato je treba zagotoviti vire, ki bodo to pokrili. To ne pomaga le novim priseljencem, ampak zmanjša tudi nevarnost ustvarjanja napetosti med delavci migranti in skupnostjo gostiteljico. OR zato podpira prizadevanja za pridobitev statističnih podatkov o potrebah različnih delov trga dela in za izmenjavo teh podatkov na evropski ravni, da bi lahko izboljšali načrtovanje in upravljanje tokov delovne sile. Nacionalne, regionalne in lokalne oblasti morajo vnaprej usklajeno načrtovati, kako bodo oblikovale takšne socialne službe, da bodo bolje obvladovale pritok evropskih migrantov. To je potrebno delno zato, ker se bo število migracij zaradi dela znotraj Evrope v prihodnosti precej povečalo, in delno zato, ker bo sicer neuspešno načrtovanje povzročilo socialne napetosti in slabe odnose v skupnosti, ki bodo ovirali migracije znotraj Evrope, ogrozijo pa lahko celo evropsko enotnost kot tako;

22.

zagotoviti je treba tudi sredstva za posredovanje informacij o poklicni mobilnosti in širjenju učenja jezikov.

—   Ozaveščenost in dostop do „dobrih praks“

23.

OR poudarja svojo pripravljenost, da je še naprej dejaven glede vprašanja poklicne mobilnosti – tako pri njenem spodbujanju kot pri iskanju dobrih praks in pri zagotavljanju, da so dostopne čim širšemu krogu lokalnih in regionalnih oblasti;

24.

spodbuja lokalne in regionalne oblasti, da se povežejo z ustreznimi institucijami drugih držav članic pri razvijanju dobrih praks na tem področju ter te razširjajo na nacionalni ravni in v vseh državah članicah (ukrepa 7 in 15).

EURES

ODBOR REGIJ

25.

podpira Komisijo pri njenem namenu, da razvije in okrepi EURES kot „instrument ‚vse na enem mestu‘ za spodbujanje mobilnosti delavcev in njihovih družin“. Zaradi spoštovanja subsidiarnosti pa ga je treba povezati s strukturami na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

26.

se strinja s Komisijo, da je ključna naloga EURESA, da bo „ozaveščal o načelu enake obravnave in upoštevanju delovnih standardov na evropskih trgih dela“ (ukrep 9);

27.

se strinja, da mora EURES okrepiti „svoje službe, da bi zadovoljil potrebe posebnih kategorij delavcev (dolgotrajno brezposelni, mladi delavci, starejši delavci, ženske“ itd.) (ukrep 10).

V Bruslju, 9. oktobra 2008

Predsednik

Odbora regij

Luc VAN DEN BRANDE