14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/13


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2004/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o merilnih instrumentih

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda

(in referenčni dokument)

Referenca za nadomestni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomestnega standarda

Opomba 1

CEN

EN 1359:1998

Plinomeri – Mehovni plinomeri

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Toplotni števci – 1. del: Splošne zahteve

 

CEN

EN 1434-2:2007

Toplotni števci – 2. del: Konstrukcijske zahteve

 

CEN

EN 1434-4:2007

Toplotni števci – 4. del: Preskusi za odobritev tipa

 

CEN

EN 1434-5:2007

Toplotni števci – 5. del: Preskusi prve overitve

 

CEN

EN 12261:2002

Plinomeri – Turbinski plinomeri

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Plinomeri – Korektorji – 1. del: Volumska konverzija

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Plinomeri – Plinomeri z rotacijskimi bati

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Vodomeri – 1. del: Splošne zahteve

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Vodomeri – 2. del: Napeljava in pogoji uporabe

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Vodomeri – 3. del: Preskusne metode in oprema

 

CEN

EN 14236:2007

Ultrazvočni plinomeri za gospodinjstva

 

Opomba 1

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 3

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

Opomba:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES (2) Evropskega parlamenta in Sveta, spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj, tel. (32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj, tel. (32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.