14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/6


Povzetek podatkov, ki so ga predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1/2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

(2007/C 162/04)

Številka pomoči: XA 120/06

Država članica: Italija

Regija: Regione Piemonte

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Pravna podlaga: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 250 000 EUR

Največja intenzivnost pomoči: Največji možni prispevek na podjetje bo lahko kril do 80 % stroškov prvih dveh let prilagajanja kontrolnemu sistemu po Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 (1), in sicer v višini do največ 800 EUR na podjetje za dveletno obdobje 2005-2006

Datum začetka izvajanja: 15. decembra 2006, vendar se prva pomoč odobri, šele ko Komisija sporoči identifikacijsko številko, ki jo dodeli po prejemu povzetka podatkov

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Do 30. junija 2007

Cilj pomoči: Spodbuditi poljedelce in živinorejce, da preusmerijo konvencionalno pridelavo v ekološko, s prispevkom za stroške kontrole ekološke pridelave po Uredbi (EGS) št. 2092/91

Upravičeni so stroški, ki so jih imela podjetja med letoma 2005 in 2006 za kontrolo po Uredbi (EGS) št. 2092/91

Uporabljeni členi Uredbe Komisije (ES) št. 1/2004 (2): člen 13(2)(g)

Zadevni sektorji: Kmetijska podjetja za poljedelstvo in živinorejo.

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Spletni naslov: www.regione.piemonte.it/agri

Drugi podatki: Prispevek velja za delujoča kmetijska podjetja, ki so ob predložitvi vloge vključena v kontrolni sistem po Uredbi (EGS) št. 2092/91, imajo svoje osrednje prostore in večino zemljišč v Piemontu ter začnejo ali so začela preusmerjati konvencionalne pridelave v ekološko med 1. januarjem 2005 in 31. decembrom 2006

Prispevek se dodeli po naslednjem prednostnem vrstnem redu:

Številka pomoči: XA 121/06

Država članica: Italija

Regija: Marche

Naziv sheme pomoči: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Pravna podlaga:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Največji načrtovani izdatek za leto 2006 je 150 000 EUR. Za naslednja leta izvajanja sheme bodo največje načrtovane izdatke določili zadevni proračunski zakoni, ki v nobenem primeru ne bodo presegli 1 000 000 EUR za posamezno leto

Največja intenzivnost pomoči: Bruto intenzivnost pomoči ne more presegati 30 % upravičenih stroškov (40 % stroškov na območjih z omejenimi možnostmi)

Do sredstev upravičena naložba ne more presegati zgornje meje 60 000 EUR

Naložba mora biti namenjena zmanjševanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in razvejitvi proizvodnih dejavnosti, izboljšanju kakovosti proizvodov, varstvu in izboljšanju naravnega okolja ter higienskih razmer in dobrega počutja živali

Vrste upravičenih posegov morajo ustrezati eni od naslednjih kategorij:

Datum začetka izvajanja: Najmanj 10 delovnih dni po predložitvi tega obrazca, kot je določeno v členu 19(1) Uredbe (ES) št. 1/2004

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Trajanje ni določeno ter je vezano na proračunska sredstva, ki jih vsako leto dodeli dežela Marke, in na čas veljavnosti Uredbe, ki ureja odstopanje (Uredba (ES) št. 1/2004)

Cilj pomoči: Izboljšati dohodek ter življenjske in delovne razmere v kmetijskih in društvenih zadrugah, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in gozdarstvom, zato da se zmanjšajo proizvodni stroški, izboljšajo in razvejijo proizvodne dejavnosti, izboljša kakovost proizvodov, varujejo in izboljšajo naravno okolje ter higienske razmere in dobro počutje živali

Upravičenci:

1.

Društvene zadruge vrste B, vpisane v register, ustanovljen z Deželnim zakonom št. 34 z dne 18. decembra 2001, za društvene zadruge, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in gozdarstvom;

2.

Kmetijske zadruge in njihovi konzorciji s statusom poklicnega kmetijskega podjetnika (Imprenditore agricolo professionale, IAP)

Zadevni sektorji: Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Spletni naslov:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Drugi podatki: Prispevki se dodelijo izključno naložbam v kmetijstvo, upravičenci se izberejo z javnimi razpisi

Številka pomoči: XA 122/06

Država članica: Italija

Regija: Marche

Naziv sheme pomoči: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali

Pravna podlaga:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Največji načrtovani izdatek za leto 2006 je 350 000 EUR. Za naslednja leta izvajanja sheme bodo največje načrtovane izdatke določili zadevni proračunski zakoni, ki v nobenem primeru ne bodo presegli 1 000 000 EUR za posamezno leto

Največja intenzivnost pomoči: Do prispevka upravičeni izdatek ni manjši od 30 000 EUR

Prispevek ne bo večji od 75 % takšnih izdatkov in je v skladu s členom 14 Uredbe št. 1/2004 v vsakem primeru manjši od 100 000 EUR na upravičenca v triletnem obdobju

Datum začetka izvajanja: Najmanj 10 delovnih dni po predložitvi tega obrazca, kot je določeno v členu 19(1) Uredbe (ES) št. 1/2004

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Trajanje ni določeno ter je vezano na proračunska sredstva, ki jih vsako leto dodeli dežela Marke, in čas veljavnosti Uredbe, ki ureja odstopanje (Uredba (ES) št. 1/2004)

Cilj pomoči: Spodbujati proces združevanja obstoječih zadrug, širjenja njihovih članov, združevanja novih podjetij v zadružno obliko zaradi povečanja konkurenčnosti strukture zadrug, omogočiti zadrugam, da najdejo nova tržišča ter strnejo in preuredijo ponudbo kmetijskih in gozdarskih proizvodov

Upravičenci: Zadruge ali konzorciji zadrug, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom, živilskopredelovalno industrijo in agroživilstvom, imajo pravni sedež na ozemlju dežele in so vpisani v državni register zadružnih družb, ustanovljen z dekretom Ministrstva za proizvodne dejavnosti z dne 23. junija 2004

Zadevni sektorji: Ni posebnih zadevnih sektorjev

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Spletni naslov:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Drugi podatki: Prispevki se dodelijo izključno projektom na kmetijskem področju, upravičenci se izberejo z javnimi razpisi

Pomoči gozdarskim zadrugam se izplačajo pod istimi pogoji ob upoštevanjem nekmetijske de minimis pomoči iz Uredbe Komisije (ES) št. 69/2001 z dne 12. januarja 2001 (3)

Številka XA: XA 123/06

Država članica: Nizozemska

Regija: Provincie Limburg

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg (Premestitev kmetijskega gospodarstva s kravami molznicami Snijders v južnem Limburgu)

Pravna podlaga: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Enkratni skupni znesek province v višini 100 000 EUR na premestitev

Največja intenzivnost pomoči: Največja intenzivnost pomoči za rejca krav molznic znaša 40 % stroškov premestitve, pri čemer je največja pomoč 100 000 EUR. Zgoraj navedeni znesek pomoči je enak dovoljeni pomoči za kmetovalca, če premestitev v splošnem interesu prispeva k modernejšim obratom in povečanju proizvodnih zmogljivosti. V primeru povečanja vrednosti zadevnih obratov in proizvodnih zmogljivosti mora znesek kmetovalca znašati najmanj 60 % povečane vrednosti zadevnih obratov ali izdatkov, povezanih s povečanjem zmogljivosti To je v skladu s členom 6(3) in (4) Uredbe (ES) št. 1/2004. Živinorejec krije najmanj 60 % stroškov. Kmetijsko gospodarstvo s kravami molznicami Snijders: predvideni stroški: 1 524 792 EUR

Datum začetka izvajanja: Odločba o dodelitvi subvencije bo sprejeta, potem ko bo EU potrdila prejem tega obvestila

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Od decembra 2006 do 31. decembra 2008

Cilj pomoči: Pomoč zadeva premestitev perspektivnih kmetijskih gospodarstev s kravami molznicami v skupnem interesu v območjih z omejitvami, zlasti pri urejanju prostora, kjer je prisotnost kmetijskih gospodarstev bistvena za vzdrževanje kakovosti okolja in podeželja. V skladu s cilji province mora biti premestitev usmerjena v kakovost podeželja in okolja ter trajnost

Zadevni gospodarski sektorji: Pomoč je namenjena intenzivnih kmetijskim gospodarstvom s kravami molznicami (malim in srednje velikim podjetjem) v velikosti 75 nizozemskih enot velikosti (Nederlandse grootte eenheden—NGE) ali več, ki ležijo v območjih južnega Limburga z naklonom več kot 2 %

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Spletna stran: www.limburg.nl

Številka XA: XA 124/06

Država članica: Nizozemska

Regija: Provincie Limburg

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg (Premestitev kmetijskega gospodarstva s kravami molznicami Milgens v južnem Limburgu)

Pravna podlaga: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Enkratni skupni znesek province v višini 100 000 EUR na premestitev

Največja intenzivnost pomoči: Največja intenzivnost pomoči za rejca krav molznic znaša 40 % stroškov premestitve, pri čemer je največja pomoč 100 000 EUR. Zgoraj navedeni znesek pomoči je enak dovoljeni pomoči za kmetovalca, če premestitev v splošnem interesu prispeva k modernejšim obratom in povečanju proizvodnih zmogljivosti. V primeru povečanja vrednosti zadevnih obratov in proizvodnih zmogljivosti mora znesek kmetovalca znašati najmanj 60 % povečane vrednosti zadevnih obratov ali izdatkov, povezanih s povečanjem zmogljivosti To je v skladu s členom 6(3) in (4) Uredbe (ES) št. 1/2004. Živinorejec krije najmanj 60 % stroškov. Kmetijsko gospodarstvo s kravami molznicami Mingels: predvideni stroški: 1 874 970 EUR

Datum začetka izvajanja: Odločba o dodelitvi subvencije bo sprejeta, potem ko bo EU potrdila prejem tega obvestila

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Od decembra 2006 do 31. decembra 2008

Cilj pomoči: Pomoč zadeva premestitev perspektivnih kmetijskih gospodarstev s kravami molznicami v skupnem interesu v območjih z omejitvami, zlasti pri urejanju prostora, kjer je prisotnost kmetijskih gospodarstev bistvena za vzdrževanje kakovosti okolja in podeželja. V skladu s cilji province mora biti premestitev usmerjena v kakovost podeželja in okolja ter trajnost

Zadevni gospodarski sektorji: Pomoč je namenjena intenzivnih kmetijskim gospodarstvom s kravami molznicami (malim in srednje velikim podjetjem) v velikosti 75 nizozemskih enot velikosti (Nederlandse grootte eenheden—NGE) ali več, ki ležijo v območjih južnega Limburga z naklonom več kot 2 %

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Spletna stran: www.limburg.nl


(1)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1.

(2)  UL L 1, 3.1.2004, str. 1.

(3)  UL L 10, 13.1.2001, str. 30.