52007PC0085

Predlog uredba Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo /* KOM/2007/0085 končno - CNS 2007/0034 */


[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 7.3.2007

COM(2007) 85 konč.

2007/0034 (CNS)

Predlog

UREDBA SVETA

o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo

(predložila Komisija)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Skupnost in Demokratična republika Sao Tome in Principe sta 25. junija 2006 sklenili in parafirali Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ribičem Skupnosti omogoča ribolovne možnosti v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa. Ta sporazum o partnerstvu, skupaj s Protokolom in njegovo prilogo, je bil sklenjen za obdobje štirih let od datuma začetka njegove veljavnosti in se lahko podaljša. Sporazum z dnem začetka svoje veljavnosti razveljavi in nadomesti Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Demokratično republiko Sao Tome in Principe o ribolovu v saotomejskih obalnih vodah, ki je začel veljati leta 1984.

Protokol, ki skupaj s svojo prilogo določa tehnične in finančne pogoje ribolovnih dejavnosti plovil ES, je bil sklenjen za obdobje štirih let od 1. junija 2006 dalje. Do začetka veljavnosti novega sporazuma začneta ta protokol in njegova priloga veljati na dan, ko pogodbenici druga drugo obvestita, da so bili postopki, potrebni v ta namen, zaključeni. Uporabljata se od 1. junija 2006.

Glavni cilj novega Sporazuma o partnerstvu je okrepiti sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Demokratično republiko Sao Tome in Principe, da se v interesu obeh pogodbenic ustanovi partnerski okvir za razvoj trajnostne ribiške politike in odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov v saotomejskem ribolovnem območju. Komisija se je pri opredelitvi svojega pogajalskega stališča med drugim oprla na rezultate predhodne in naknadne ocene neodvisnih strokovnjakov.

Pogodbenici sodelujeta v političnem dialogu o zadevah skupnega interesa v ribiškem sektorju. V Sporazumu o partnerstvu bodo sedanje prednostne naloge ribiške politike v Sao Tomeju in Principu obema pogodbenicama omogočile, da sporazumno določita cilje, ki jih je treba uresničiti, ter pripadajoče letne in večletne programe, da se zagotovi trajnostno in odgovorno upravljanje sektorja.

Sporazum o partnerstvu predvideva tudi spodbujanje gospodarskega, znanstvenega in tehničnega sodelovanja v ribiškem sektorju in z njim povezanih sektorjih.

Finančni prispevek znaša 663 000 EUR na leto. Od tega finančnega prispevka bo 50 % namenjenih letni finančni pomoči za razvoj in izvajanje sektorske ribiške politike v Sao Tomeju in Principu, katere cilj je vzpostavitev trajnostnega in odgovornega ribolova. Navedena finančna pomoč bo temeljila na letnih in večletnih programih (glej zgoraj).

Ribolovne možnosti, navedene v Sporazumu, so bile določene glede na dve kategoriji: 1) za kategorijo ribolova z „zamrzovalnimi plovili za ribolov tunov s potegalkami“: 25 plovil; 2) za kategorijo ribolova s „plovili za ribolov s površinskimi parangali“: 18 plovil.

Za vsako kategorijo so bile določene pristojbine za lastnike plovil, ki bi za Sao Tome in Principe na splošno lahko pomenile dodaten letni dohodek v višini približno 165 900 EUR.

Na podlagi tega Komisija predlaga, da Svet z uredbo sprejme sklenitev tega sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo.

2007/0034 (CNS)

Predlog

UREDBA SVETA

o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe v povezavi s členom 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

1. Skupnost in Demokratična republika Sao Tome in Principe sta sklenili in parafirali Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ribičem Skupnosti omogoča ribolovne možnosti v vodah, ki so pod suverenostjo ali jurisdikcijo Republike Sao Tome in Principe.

2. V interesu Skupnosti je, da odobri navedeni sporazum.

3. Treba je opredeliti način razdeljevanja ribolovnih možnosti med države članice –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Demokratično republiko Sao Tome in Principe se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Ribolovne možnosti, ki jih določa Protokol k Sporazumu, se med države članice razdelijo na naslednji način:

Ribolovna kategorija | Vrsta plovila | Država članica | Dovoljenja ali kvota |

Ribolov tunov | Zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalkami | Španija | 13 |

Francija | 12 |

Ribolov tunov | Plovila za ribolov s površinskimi parangali | Španija | 13 |

Portugalska | 5 |

Če zahtevki za dovoljenja v teh državah članicah ne izčrpajo vseh ribolovnih možnosti, določenih s Protokolom, lahko Komisija upošteva zahtevke za dovoljenja katere koli druge države članice.

Člen 3

Države članice, katerih plovila lovijo na podlagi Sporazuma, Komisijo obvestijo o količinah posameznega staleža, ujetega v saotomejskem ribolovnem območju, v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93[1].

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb, pooblaščenih za podpis sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 5

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Svet

Predsednik

SPORAZUM o partnerstvu v ribiškem sektorju

med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo

DEMOKRATIčNA REPUBLIKA SAO TOME IN PRINCIPE, v nadaljnjem besedilu „Sao Tome in Principe“,

in

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

UPOŠTEVAJOČ tesno sodelovanje med Skupnostjo in Sao Tomejem in Principom, zlasti v okviru Sporazuma iz Cotonouja, in njuno skupno željo po okrepitvi tega sodelovanja;

UPOŠTEVAJOČ željo pogodbenic, da s sodelovanjem spodbudita odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov;

UPOŠTEVAJOČ določbe Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu;

ODLOČENI, da bosta uporabljali sklepe in priporočila Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna, v nadaljnjem besedilu „ICCAT“;

ZAVEDAJOČ SE pomembnosti načel iz Kodeksa odgovornega ribištva, sprejetega na Konferenci FAO leta 1995;

ODLOČENI, da zaradi skupnega interesa sodelujeta pri uvedbi odgovornega ribolova, da zagotovita dolgoročno ohranjanje in trajnostno izkoriščanje živih morskih virov;

V PREPRIČANJU, da mora takšno sodelovanje temeljiti na medsebojnem dopolnjevanju pobud in ukrepov, ki jih pogodbenici lahko izvajata skupaj ali posamično in zagotavljajo usklajenost politik in sinergijo naporov;

ODLOČENI, da za dosego teh ciljev vzpostavita dialog o sektorski ribiški politiki, ki jo je sprejela vlada Sao Tomeja in Principa, in določita primerna sredstva za zagotovitev učinkovitega izvajanja te politike in vključitve gospodarskih subjektov in civilne družbe v proces;

V ŽELJI, da določita načine in pogoje, ki bodo urejali ribolovne dejavnosti plovil Skupnosti v vodah Sao Tomeja in Principa, ter načine in pogoje za podporo Skupnosti za uvedbo odgovornega ribolova v teh vodah;

TRDNO ODLOČENI, da si bosta prizadevali za tesnejše gospodarsko sodelovanje v ribiški industriji in z njo povezanih dejavnostih z ustanovitvijo in razvojem skupnih podjetij, ki bodo vključevala podjetja obeh pogodbenic –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1 – Predmet

Ta sporazum določa načela, predpise in postopke, ki urejajo:

- gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno sodelovanje v ribiškem sektorju za spodbujanje odgovornega ribolova v ribolovnih območjih Sao Tomeja in Principa za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov ter za razvoj ribiškega sektorja v Sao Tomeju in Principu;

- pogoje za dostop ribiških plovil Skupnosti do ribolovnih območij Sao Tomeja in Principa;

- sodelovanje glede podrobnih pravil za nadzor ribolova v ribolovnih območjih Sao Tomeja in Principa, da se zagotovi spoštovanje zgoraj navedenih pogojev, učinkovitost ukrepov za ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov ter preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova;

- partnerstva med podjetji za razvoj gospodarskih dejavnosti v ribiškem sektorju in z njimi povezanih dejavnosti v skupnem interesu.

Člen 2 – Opredelitve pojmov

V tem sporazumu:

a) „organi Sao Tomeja in Principa“ pomenijo vlado Sao Tomeja in Principa;

b) „organi Skupnosti“ pomenijo Evropsko komisijo;

c) „ribolovno območje Sao Tomeja in Principa“ pomeni vode, ki so na področju ribištva pod suverenostjo ali jurisdikcijo Sao Tomeja in Principa;

d) „ribiško plovilo“ pomeni plovilo, opremljeno za gospodarsko izkoriščanje živih vodnih virov;

e) „plovilo Skupnosti“ pomeni ribiško plovilo, ki plove pod zastavo države članice Skupnosti in je registrirano v Skupnosti;

f) „skupni odbor“ pomeni odbor, sestavljen iz predstavnikov Skupnosti in Sao Tomeja in Principa, kot je opredeljen v členu 9 tega sporazuma;

g) „pretovarjanje“ pomeni prenos dela ali celotnega ulova ribiškega plovila na drugo plovilo v pristanišču ali na morju;

h) „neobičajne okoliščine“ pomenijo okoliščine, ki niso naravni pojavi in so izven razumnega nadzora ene od pogodbenic ter preprečujejo opravljanje ribolovnih dejavnosti v vodah Sao Tomeja in Principa;

i) „mornarji iz držav AKP“ so mornarji, ki so državljani neevropske države, podpisnice Sporazuma iz Cotonouja; zato je mornar Sao Tomeja in Principa mornar iz držav AKP.

j) „prilov“ je kakršna koli količina ulovljenih vrst, ki niso navedene v Prilogi 1 h Konvenciji Združenih narodov iz leta 1982.

Člen 3 – Načela in cilji, v skladu s katerimi se izvaja ta sporazum

1. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov v ribolovnih območjih Sao Tomeja in Principa po načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi ladjevji v teh vodah, brez poseganja v sporazume, sklenjene med državami v razvoju znotraj geografske regije, vključno z vzajemnimi sporazumi o ribolovu.

2. Pogodbenici sodelujeta z namenom izvajanja sektorske ribiške politike, ki jo je sprejela vlada Sao Tomeja in Principa, in zato vzpostavita politični dialog o potrebnih reformah. Pogodbenici se predhodno posvetujeta o morebitnem sprejetju ukrepov na tem področju.

3. Pogodbenici sodelujeta tudi pri skupnem ali enostranskem izvajanju predhodnih, sprotnih in naknadnih vrednotenj ukrepov, programov in dejavnosti, ki jih izvajata na podlagi določb tega sporazuma.

4. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta zagotovili izvajanje tega sporazuma v skladu z načeli dobrega gospodarskega in družbenega upravljanja ter ob upoštevanju stanja ribolovnih virov.

5. Zaposlovanje mornarjev iz držav AKP na plovilih Skupnosti ureja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu, ki se neposredno po pravu uporablja pri ustreznih pogodbah in splošnih pogojih zaposlovanja. To zadeva zlasti svobodo združevanja in dejansko priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

Člen 4 – Sodelovanje na področju znanosti

1. V obdobju veljavnosti Sporazuma si Skupnost in Sao Tome in Principe prizadevata spremljati razvoj stanja virov v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa.

2. Pogodbenici se na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v okviru Mednarodne komisije za ohranjanje atlantskega tuna (ICCAT), ter v luči najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj posvetujeta v skupnem odboru iz člena 9 Sporazuma, da bi, po potrebi po znanstvenem srečanju in sporazumno, sprejeli ukrepe za trajnostno upravljanje ribolovnih virov, ki vplivajo na dejavnosti plovil Skupnosti.

3. Pogodbenici se obvezujeta, da se bosta medsebojno posvetovali, bodisi neposredno, vključno s posvetovanji na ravni podregije v okviru COREP (Regionalnega ribiškega odbora za Gvinejski zaliv), bodisi v okviru pristojnih mednarodnih organizacij, da zagotovita upravljanje in ohranjanje živih virov v Atlantiku ter sodelujeta v ustreznih znanstvenih raziskavah.

Člen 5 – Dostop plovil Skupnosti do ribolovnih območij Sao Tomeja in Principa

1. Sao Tome in Principe se zavezuje, da bo plovilom Skupnosti dovolil opravljanje ribolovnih dejavnosti v svojem ribolovnem območju v skladu s tem sporazumom ter Protokolom in Prilogo.

2. Za ribolovne dejavnosti, ki jih ureja ta sporazum, veljajo veljavni zakoni in predpisi Sao Tomeja in Principa. Organi Sao Tomeja in Principa obvestijo Skupnost o vseh spremembah navedene zakonodaje.

3. Sao Tome in Principe se zavezuje, da bo sprejel vse ustrezne ukrepe za učinkovito izvajanje določb v zvezi z nadzorom ribolova, določenih v Protokolu. Plovila Skupnosti sodelujejo z organi Sao Tomeja in Principa, pristojnimi za izvajanje navedenega nadzora.

4. Skupnost se zavezuje, da bo sprejela vse ustrezne določbe za zagotovitev skladnosti njenih plovil z določbami tega sporazuma in zakonodajo, ki ureja ribolov v vodah pod jurisdikcijo Sao Tomeja in Principa.

Člen 6 – Dovoljenja

1. Plovila Skupnosti lahko ribolovne dejavnosti v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa opravljajo le, če imajo ribolovno dovoljenje, izdano v skladu s tem sporazumom in Protokolom k Sporazumu.

2. Postopek za pridobitev ribolovnega dovoljenja za plovilo, veljavne takse in način plačila s strani lastnika plovila so določeni v Prilogi k Protokolu.

Člen 7 – Finančni prispevek

1. Skupnost plača Sao Tomeju in Principu finančni prispevek v skladu z določili in pogoji, določenimi v Protokolu in Prilogi. Navedeni enkratni prispevek se določi glede na:

a) dostop plovil Skupnosti do voda in ribolovnih virov Sao Tomeja in Principa ter

b) finančno podporo Skupnosti za spodbujanje odgovornega ribolova in trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah Sao Tomeja in Principa.

2. Del finančnega prispevka, naveden v točki 1(a) zgoraj, se določi glede na cilje, ki jih pogodbenici opredelita sporazumno in v skladu z določbami Protokola ter jih je treba doseči v okviru sektorske ribiške politike, ki jo določi vlada Sao Tomeja in Principa, in v skladu z letnim in večletnim programom za njeno izvajanje.

3. Finančni prispevek Skupnosti se izplača vsako leto v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Protokolu, ter ob upoštevanju določb tega sporazuma in Protokola glede morebitne spremembe njegove višine zaradi:

a) neobičajnih okoliščin;

b) sporazumnega zmanjšanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Skupnosti, zaradi ukrepov za upravljanje zadevnih staležev, če je to na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja potrebno za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje virov;

c) sporazumnega povečanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Skupnosti, če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje potrdi, da stanje virov to dopušča;

d) ponovne ocene pogojev finančne podpore za izvajanje sektorske ribiške politike v Sao Tomeju in Principu, če to upravičujejo rezultati letnega in večletnega programa, ki jih ugotovita pogodbenici;

e) odpovedi tega sporazuma v skladu s členom 13 Sporazuma;

f) začasne prekinitve izvajanja tega sporazuma v skladu s členom 12 Sporazuma.

Člen 8 – Spodbujanje sodelovanja na ravni gospodarskih subjektov in civilne družbe

1. Pogodbenici spodbujata gospodarsko, znanstveno in tehnično sodelovanje v ribiškem sektorju in z njim povezanih sektorjih. Med seboj se posvetujeta za uskladitev različnih ukrepov, ki se lahko sprejmejo v ta namen.

2. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali izmenjavo informacij o ribolovnih tehnikah in orodjih, metodah konzerviranja in postopkih industrijske predelave ribiških proizvodov.

3. Pogodbenici si prizadevata ustvariti ugodne pogoje za spodbujanje odnosov med njunimi podjetji na tehničnem, gospodarskem in trgovskem področju, in sicer s spodbujanjem vzpostavitve okolja, naklonjenega razvijanju poslovanja in naložb.

4. Pogodbenici spodbujata zlasti ustanavljanje skupnih podjetij, ki so v obojestranskem interesu, ob sistematičnem upoštevanju veljavne zakonodaje Sao Tomeja in Principa ter Skupnosti.

Člen 9 – Skupni odbor

1. Ustanovi se skupni odbor, ki je odgovoren za nadzor uporabe tega sporazuma. Skupni odbor opravlja naslednje naloge:

a) nadzira izpolnjevanje, razlago in uporabo Sporazuma ter zlasti določanje in oceno izvajanja letnega in večletnega programa iz člena 7(2);

b) zagotavlja potrebne povezave za zadeve skupnega interesa na področju ribolova, zlasti statistično analizo podatkov o ulovu;

c) deluje kot forum za mirno reševanje sporov, ki lahko nastanejo zaradi razlage ali uporabe Sporazuma;

d) kjer je potrebno, ponovno oceni stopnjo ribolovnih možnosti in posledično finančnega prispevka;

e) katero koli drugo nalogo, ki jo pogodbenici določita sporazumno.

2. Skupni odbor se sestane vsaj enkrat letno, izmenično v Sao Tomeju in Principu in Skupnosti, predseduje pa mu pogodbenica, ki gosti zasedanje. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skliče tudi izredno zasedanje.

Člen 10 – Geografsko območje, na katerem se uporablja Sporazum

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Sao Tomeja in Principa.

Člen 11 – Trajanje

Ta sporazum se uporablja za obdobje štirih let od datuma začetka njegove veljavnosti; s tihim soglasjem pogodbenic se podaljšuje za dodatna obdobja štirih let, razen če se Sporazum odpove v skladu s členom 13 Sporazuma.

Člen 12 – Začasna prekinitev

1. Uporaba tega sporazuma se lahko na pobudo ene izmed pogodbenic začasno prekine v primeru velikega nesoglasja glede uporabe določb Sporazuma. Pri taki prekinitvi mora zadevna pogodbenica poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj tri mesece pred začetkom veljavnosti prekinitve. Po prejemu uradnega obvestila pogodbenici skličeta posvetovanja za mirno rešitev nesoglasij.

2. Plačilo finančnega prispevka iz člena 7 se zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na trajanje prekinitve.

Člen 13 – Odpoved

1. Vsaka izmed pogodbenic lahko ta sporazum odpove v primeru neobičajnih dogodkov, kot so zmanjšanje zadevnih staležev, ugotovljeno znižanje ravni izkoriščanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Skupnosti, ali neupoštevanje obvez, ki sta jih pogodbenici sprejeli glede boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu.

2. Zadevna pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da odpoveduje Sporazum, in sicer vsaj šest mesecev pred dnevom izteka začetnega obdobja ali vsakega dodatnega obdobja.

3. Po uradnem obvestilu iz prejšnjega odstavka pogodbenici skličeta posvetovanja.

4. Plačilo finančnega prispevka iz člena 7 za leto, v katerem začne odpoved veljati, se zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

Člen 14 – Protokol in Priloga

Protokol in Priloga sta sestavna dela tega sporazuma.

Člen 15 Veljavne določbe nacionalne zakonodaje

Dejavnosti ribiških plovil Skupnosti v vodah Sao Tomeja in Principa ureja veljavna zakonodaja Sao Tomeja in Principa, razen če Sporazum, ta protokol ter njegova priloga in dodatki določajo drugače.

Člen 16 – Razveljavitev

Ta sporazum z dnem začetka svoje veljavnosti razveljavi in nadomesti Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sao Tome in Principe o ribolovu v obalnih vodah Sao Tomeja in Principa, ki je začel veljati 25. februarja 1984.

Vendar Protokol, ki za obdobje od 1. junija 2006 do 31. maja 2010 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Republiko Sao Tome in Principe o ribolovu v obalnih vodah Sao Tomeja in Principa, ostaja v veljavi za obdobje iz člena 1(1) navedenega protokola in je sestavni del tega sporazuma.

Člen 17 – Začetek veljavnosti

Ta sporazum, napisan v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno, stopi v veljavo na dan, ko pogodbenici druga drugo uradno obvestita, da so bili njuni notranji postopki, potrebni v ta namen, zaključeni.

Protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Demokratično republiko Sao Tome in Principe o ribolovu v obalnih vodah Sao Tomeja in Principa, za obdobje od 1. junija 2006 do 31. maja 2010

Člen 1 Obdobje uporabe in ribolovne možnosti

1. Od 1. junija 2006 in za obdobje štirih let so ribolovne možnosti, dodeljene na podlagi člena 5 Sporazuma, naslednje:Izrazito selivske vrste (vrste, navedene v Prilogi 1 h Konvenciji Združenih narodov iz leta 1982)

▪ zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalkami: 25 plovil.

▪ plovila s površinskimi parangali: 18 plovil.

2. Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 4 in 5 tega protokola.

3. Plovila, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske skupnosti, lahko ribolovne dejavnosti v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa izvajajo le, če imajo ribolovno dovoljenje, izdano na podlagi tega protokola in v skladu s podrobnimi pravili iz Priloge k temu protokolu.

Člen 2 Finančni prispevek – načini plačevanja

1. Finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma je za obdobje iz člena 1 sestavljen iz letnega zneska v višini 552 500 EUR, ki ustreza referenčni tonaži 8 500 ton na leto, in posebnega letnega zneska v višini 110 500 EUR, namenjenega podpori in izvajanju pobud, sprejetih v okviru sektorske ribiške politike Sao Tomeja in Principa. Ta posebni znesek je sestavni del enkratnega finančnega prispevka iz člena 7 Sporazuma.

2. Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju členov 4, 5 in 7 tega protokola.

3. V obdobju uporabe tega protokola Skupnost vsako leto plača vsoto zneskov iz odstavka 1 (tj. 663 000 EUR).

4. Če skupni ulov plovil Skupnosti v vodah Sao Tomeja in Principa presega 8 500 ton letno, se znesek 552 500 EUR finančnega prispevka poveča za 65 EUR za vsako dodatno tono ulova. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Skupnost, ne sme presegati dvakratnega zneska referenčne tonaže (tj. 1 105 000 EUR). Če količine ulova plovil Skupnosti presegajo količine, enakovredne dvakratnemu skupnemu letnemu znesku (17 000 ton), se znesek za presežek plača naslednje leto.

5. Finančni prispevek iz odstavka 1 se plača najpozneje 15. maja 2007 za prvo leto in najpozneje 31. julija 2007, 2008 in 2009 za naslednja leta.

6. Ob upoštevanju določb člena 6 je uporaba navedenega prispevka v izključni pristojnosti organov Sao Tomeja in Principa.

7. Finančni prispevek se plača na račun državne zakladnice Sao Tomeja in Principa, odprt pri finančni instituciji, ki jo določijo organi Sao Tomeja in Principa.

Člen 3 Sodelovanje na področju odgovornega ribolova – znanstveno sodelovanje

1. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v vodah Sao Tomeja in Principa spodbujali odgovoren ribolov po načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi ladjevji v navedenih vodah.

2. V obdobju veljavnosti tega protokola si Skupnost in organi Sao Tomeja in Principa prizadevajo spremljati razvoj stanja virov v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa.

3. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali sodelovanje na ravni podregije v zvezi z odgovornim ribolovom in zlasti v okviru Regionalnega odbora za ribištvo v Gvinejskem zalivu (COREP).

4. V skladu s členom 4 Sporazuma ter na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v okviru Mednarodne komisije za ohranjanje atlantskega tuna (ICCAT), ter v luči najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj se pogodbenici posvetujeta v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma in po potrebi po znanstvenem srečanju (če možno na ravni podregije) sporazumno sprejmeta ukrepe, ki zagotavljajo trajnostno upravljanje ribolovnih virov, povezanih z dejavnostmi plovil Skupnosti.

Člen 4 Sporazumna sprememba ribolovnih možnosti

1. Ribolovne možnosti iz člena 1 se lahko sporazumno povečajo, če na podlagi zaključkov znanstvenega srečanja iz člena 3(4) to povečanje ne škoduje trajnostnemu upravljanju virov Sao Tomeja in Principa. V tem primeru se finančni prispevek 552 500 EUR iz člena 2(1) poveča sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve. Vendar pa skupni znesek finančnega prispevka, ki ga izplača Evropska skupnost glede na referenčno tonažo, ne sme preseči dvakratnika zneska 552 500 EUR. Če letne količine ulova plovil Skupnosti presegajo dvakratnik količine 8 500 ton (tj. 17 000 ton), se znesek za presežek plača naslednje leto.

2. Če pa se pogodbenici dogovorita o zmanjšanju ribolovnih možnosti iz člena 1, se finančni prispevek zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

3. Pogodbenici lahko po posvetovanju in sporazumno prerazporedita ribolovne možnosti med različne vrste plovil, pri čemer morata upoštevati morebitna priporočila znanstvenega srečanja iz člena 3 glede upravljanja staležev, ki bi jih takšna prerazporeditev lahko prizadela. Pogodbenici se sporazumeta o ustrezni prilagoditvi finančnega prispevka, če je to upravičeno zaradi prerazporeditve ribolovnih možnosti.

Člen 5 Nove ribolovne možnosti

1. Če ribiška plovila Skupnosti izrazijo zanimanje za ribolovne dejavnosti, ki niso vključene v člen 1, se Skupnost posvetuje s Sao Tomejem in Principom v zvezi z morebitnim dovoljenjem za te nove dejavnosti. Če je to primerno, se pogodbenici sporazumeta o pogojih za te nove ribolovne možnosti in po potrebi spremenita ta protokol in njegovo Prilogo.

Člen 6 Začasna ustavitev in revizija plačila finančnega prispevka zaradi neobičajnih okoliščin

1. Če neobičajne okoliščine, ki niso naravni pojavi, preprečijo opravljanje ribolovnih dejavnosti v izključni ekonomski coni Sao Tomeja in Principa, lahko Evropska skupnost začasno ustavi plačevanje finančnega prispevka iz člena 2(1). Odločitev o začasni ustavitvi se sprejme po predhodnem posvetovanju med pogodbenicama v dveh mesecih po zahtevi ene od pogodbenic, pod pogojem da je Evropska skupnost v celoti poravnala vse zneske, dolgovane do dneva začasne ustavitve plačevanja.

2. Finančni prispevek se začne ponovno plačevati takoj, ko pogodbenici po posvetovanju sporazumno ugotovita, da okoliščin, zaradi katerih so bile ribolovne dejavnosti ustavljene, ni več in/ali da razmere ponovno omogočajo opravljanje ribolovnih dejavnosti.

3. Veljavnost dovoljenj za plovila Skupnosti, ki se začasno prekine hkrati z ustavitvijo plačila finančnega prispevka, se podaljša za enako dolgo obdobje, kot je trajala začasna ustavitev ribolovnih dejavnosti.

Člen 7 Spodbujanje odgovornega ribolova v vodah Sao Tomeja in Principa

1. Od skupnega zneska finančnega prispevka (663 000 EUR) iz člena 2 se letno 50 % (tj. 331 500 EUR) nameni podpori in izvajanju pobud, sprejetih v okviru sektorske ribiške politike, ki jo opredeli vlada Sao Tomeja in Principa.

Sao Tome in Principe upravlja ustrezni znesek na podlagi ciljev, ki jih je treba uresničiti, in pripadajočih letnih in večletnih programov, ki jih pogodbenici določita sporazumno v skladu s spodnjim odstavkom 2 in v skladu s trenutnimi prednostnimi nalogami ribiške politike Sao Tomeja in Principa za zagotovitev trajnostnega in odgovornega upravljanja sektorja.

2. Na predlog Sao Tomeja in Principa in za namene izvajanja prejšnjega odstavka se Skupnost ter Sao Tome in Principe takoj po začetku veljavnosti Protokola in najpozneje tri mesece po začetku njegove veljavnosti v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma dogovorita o večletnem sektorskem programu in podrobnih pravilih za njegovo izvajanje, ki zajemajo zlasti:

a) letne in večletne smernice za uporabo deleža finančnega prispevka iz zgornjega odstavka 1 in posebnih zneskov za pobude, ki se bodo izvajale vsako leto;

b) letne in večletne cilje, ki jih je treba doseči, za spodbujanje trajnostnega in odgovornega ribolova, ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih Sao Tome in Principe določi v svoji nacionalni ribiški politiki ali drugih politikah, ki so povezane s spodbujanjem odgovornega in trajnostnega ribolova ali nanj vplivajo;

c) merila in postopke za vsakoletno vrednotenje rezultatov;

d) morebitno spremembo deleža skupnega zneska finančnega prispevka iz odstavka 1 tega člena, ki se uporablja v letih, ki sledijo prvemu letu uporabe tega protokola.

3. Vse predlagane spremembe večletnega sektorskega programa ali uporabe posebnih zneskov za pobude, ki se bodo izvajale vsako leto, morata odobriti obe pogodbenici v okviru skupnega odbora.

4. Sao Tome in Principe vsako leto v skladu z deležem iz odstavka 1 dodeli znesek za izvajanje večletnega programa. V prvem letu veljavnosti Protokola je treba Skupnost o tej dodelitvi obvestiti ob odobritvi večletnega sektorskega programa v okviru skupnega odbora. Za vsako naslednje leto Sao Tome in Principe o tej dodelitvi obvesti Skupnost najpozneje 1. maja predhodnega leta.

5. Evropska skupnost lahko, če to upravičuje letno vrednotenje rezultatov izvajanja večletnega sektorskega programa, zahteva prilagoditev finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola, da dejanski znesek finančnih sredstev, namenjenih izvajanju programa, uskladi s temi rezultati.

Člen 8 Spori – začasna prekinitev uporabe Protokola

1. Vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago določb tega protokola in njegovo uporabo se rešuje z medsebojnim posvetovanjem pogodbenic v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma, po potrebi na izrednem zasedanju.

2. Brez poseganja v člen 9 se uporaba Protokola lahko začasno prekine na pobudo ene izmed pogodbenic, če se meni, da je spor med pogodbenicama resen in če s posvetovanjem v okviru skupnega odbora v skladu z odstavkom 1 ni dosežena sporazumna rešitev spora.

3. Zadevna pogodbenica mora v primeru začasne prekinitve uporabe Protokola poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj tri mesece pred datumom, ko naj bi začasna prekinitev začela veljati.

4. V primeru začasne prekinitve pogodbenici nadaljujeta posvetovanje in skušata doseči sporazumno rešitev spora. Ko spor rešita sporazumno, se Protokol znova začne uporabljati in znesek finančnega prispevka se zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba Protokola začasno prekinjena.

Člen 9 Začasna prekinitev uporabe Protokola zaradi neplačevanja

Če Skupnost ne opravi plačil iz člena 2, se lahko uporaba tega protokola v skladu z določbami člena 6 začasno prekine pod naslednjimi pogoji:

a) Pristojni organi Sao Tomeja in Principa obvestijo Evropsko komisijo o neplačevanju. Evropska komisija opravi ustrezna preverjanja in, če je potrebno, poravna obveznost najpozneje v 60 delovnih dneh od datuma prejema obvestila.

b) Če plačila niso bila izvedena ali niso bili navedeni upravičeni razlogi za neplačevanje v roku iz člena 2(5) tega protokola, imajo pristojni organi Sao Tomeja in Principa pravico začasno prekiniti uporabo Protokola. O tem nemudoma obvestijo Evropsko komisijo.

c) Protokol se ponovno začne uporabljati takoj, ko je zadevno plačilo opravljeno.

Člen 10 Veljavne določbe nacionalne zakonodaje

Dejavnosti ribiških plovil Skupnosti, ki delujejo v vodah Sao Tomeja in Principa, ureja veljavna zakonodaja Sao Tomeja in Principa, razen če Sporazum, ta protokol ter njegova priloga in dodatki določajo drugače.

Člen 11 Razveljavitev

Priloga k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sao Tome in Principe o ribolovu v obalnih vodah Sao Tomeja in Principa se razveljavi in nadomesti s Prilogo k temu protokolu.

Člen 12 Začetek veljavnosti

1. Ta protokol in njegova priloga začneta veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so bili potrebni postopki zaključeni.

2. Uporabljata se od 1. junija 2006.

PRILOGA

POGOJI ZA IZVAJANJE RIBOLOVA S PLOVILI SKUPNOSTI V RIBOLOVNEM OBMOČJU SAO TOMEJA IN PRINCIPA

POGLAVJE I – ZAHTEVKI ZA DOVOLJENJA IN IZDAJA DOVOLJENJ

Oddelek 1 Izdaja dovoljenj

1. Dovoljenje za ribolov v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa lahko dobijo le plovila, ki izpolnjujejo pogoje.

2. Plovilo izpolnjuje pogoje, če njegovemu lastniku, poveljniku in plovilu samemu ni prepovedana ribolovna dejavnost v Sao Tomeju in Principu. Imeti morajo urejene odnose z upravo Sao Tomeja in Principa, to pomeni, da so izpolnili vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti v Sao Tomeju in Principu v okviru ribiških sporazumov, sklenjenih s Skupnostjo.

3. Pristojni organi Skupnosti predložijo (po elektronski poti) ministrstvu Sao Tomeja in Principa, pristojnemu za ribištvo, zahtevek za vsako plovilo, ki želi izvajati ribolov na podlagi Sporazuma, vsaj 15 delovnih dni pred datumom zahtevanega začetka veljavnosti.

4. Zahtevke je treba predložiti ministrstvu, pristojnemu za ribištvo, na obrazcu, katerega vzorec je v Dodatku I. Organi Sao Tomeja in Principa naredijo vse potrebno, da zagotovijo zaupno obravnavanje podatkov, prejetih v okviru zahtevka za dovoljenje. Navedeni podatki bodo uporabljeni samo v okviru izvajanja ribiškega sporazuma.

5. Vsem zahtevkom za dovoljenje morajo biti priloženi naslednji dokumenti:

- dokazilo o plačilu pavšalnega predplačila za obdobje veljavnosti dovoljenja;

- (vsi drugi dokumenti ali potrdila, zahtevani na podlagi posebnih določb za zadevno vrsto plovila v skladu s tem protokolom.)

6. Pristojbina se plača na račun, ki ga navedejo organi Sao Tomeja in Principa v skladu s členom 2(7) Protokola.

7. Pristojbine vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, razen pristaniških taks in zaračunanih storitev.

8. Dovoljenja za vsa plovila se lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom izdajo prek Delegacije Evropske komisije v Gabonu v 15 delovnih dneh od datuma, ko ministrstvo Sao Tomeja in Principa, pristojno za ribištvo, prejme vse dokumente iz točke 5.

9. Dovoljenja se izdajo za določeno plovilo in niso prenosljiva.

10. Kljub temu se na zahtevo Evropske skupnosti in če se dokaže višja sila, dovoljenje za posamezno plovilo brez plačila dodatnih pristojbin nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo iste kategorije, kot je prvo plovilo, v skladu s členom 1 Protokola. V tem primeru se pri izračunu ravni ulova za določitev morebitnega dodatnega plačila upošteva vsota celotnih ulovov obeh plovil.

11. Lastnik nadomeščenega plovila ali njegov zastopnik vrneta preklicano dovoljenje ministrstvu Sao Tomeja in Principa, pristojnemu za ribištvo, prek Delegacije Evropske komisije.

12. Novo dovoljenje začne veljati na dan, ko se preklicano dovoljenje vrne ministrstvu Sao Tomeja in Principa, pristojnemu za ribištvo. O prenosu dovoljenja se obvesti Delegacijo Evropske komisije v Gabonu.

13. Dovoljenje mora biti ves čas na krovu. Evropska skupnost mora imeti posodobljen osnutek seznama plovil, za katera je bila v skladu z določbami tega protokola vložen zahtevek za ribolovno dovoljenje. Navedeni osnutek se organom Sao Tomeja in Principa pošlje takoj, ko je sestavljen, in nato vsakič, ko se posodobi. Po prejemu navedenega osnutka seznama in obvestila o plačilu predplačila, ki ga Evropska komisija pošlje organom Sao Tomeja in Principa, pristojni organ Sao Tomeja in Principa vnese plovilo na seznam plovil, ki jim je dovoljen ribolov, ter ga pošlje organom za nadzor ribištva. V tem primeru lahko lastnik plovila prejme overjen izvod seznama, ki ga hrani na krovu namesto ribolovnega dovoljenja, dokler le-to ni izdano.

Oddelek 2 Pogoji za izdajo dovoljenja – pristojbine in predplačila

1. Dovoljenja veljajo eno leto in so obnovljiva.

2. Pristojbina znaša 35 EUR na tono ulova v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa za plovila za ribolov tunov s potegalkami in plovila za ribolov s površinskimi parangali.

3. Dovoljenja se izdajo po plačilu naslednjih pavšalnih zneskov pristojnim nacionalnim organom:

- 5 250 EUR na plovilo za ribolov tunov s potegalkami, kar ustreza pristojbinam za 150 ton na leto;

- 1 925 EUR na plovilo s površinskim parangalom, kar ustreza pristojbinam za 55 ton na leto.

4. Države članice najpozneje 15. junija vsako leto sporočijo Evropski komisiji tonažo ulova v preteklem letu, kot jo potrdijo znanstveni inštituti iz točke 5.

5. Evropska komisija najpozneje do 31. julija leta n+1 sestavi končni obračun pristojbin, ki so plačljive za leto n, na podlagi poročil o ulovu, ki jih predloži vsak lastnik plovila in ki jih potrdijo znanstveni inštituti, odgovorni za preverjanje podatkov o ulovu v državah članicah, kot so IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía) in IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima) prek Delegacije Evropske komisije.

6. Navedeni obračun se istočasno pošlje ministrstvu Sao Tomeja in Principa, pristojnemu za ribištvo, in lastnikom plovil.

7. Vsako morebitno dodatno plačilo (za količine ulova, ki presegajo 150 ton za plovila za ribolov tunov s potegalkami in 55 ton za plovila s parangali) plačajo lastniki polovil pristojnim nacionalnim organom Sao Tomeja in Principa najpozneje 31. avgusta leta n+1 na račun, naveden v odstavku 6 oddelka 1 tega poglavja, in sicer 35 EUR na tono.

8. Če je znesek končnega obračuna nižji od predplačila iz točke 3 tega oddelka, se lastniku plovila nastala razlika ne povrne.

POGLAVJE II – RIBOLOVNA OBMOčJA

1. Plovila Skupnosti bodo lahko v primeru plovil za ribolov tunov s potegalkami in plovil za ribolov s površinskimi parangali svoje ribolovne dejavnosti opravljala v vodah, ki se nahajajo več kot 12 morskih milj od temeljnih črt.

2. Brez izjem je prepovedana kakršna koli ribolovna dejavnost v območju, ki ga skupaj izkoriščata Sao Tome in Principe ter Nigerija in katerega koordinate so navedene v Dodatku 3.

POGLAVJE III – SISTEM POROčANJA O ULOVU

1. V tej prilogi je trajanje ribolovnega potovanja plovila Skupnosti v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa:

- bodisi obdobje, ki preteče od vstopa v ribolovno območje Sao Tomeja in Principa do izstopa iz njega;

- bodisi obdobje, ki preteče od vstopa v ribolovno območje Sao Tomeja in Principa do pretovarjanja ali/in iztovarjanja v Sao Tomeju in Principu.

2. Vsa plovila, ki jim je ribolov v vodah Sao Tomeja in Principa dovoljen na podlagi Sporazuma, morajo sporočiti svoje ulove ministrstvu Sao Tomeja in Principa, pristojnemu za ribištvo, da lahko slednje preveri ujete količine, ki jih potrdijo pristojni znanstveni inštituti v skladu s postopkom iz točke 4 oddelka 2 poglavja I te priloge. Načini obveščanja o ulovu so naslednji:

2.1 V letnem obdobju veljavnosti dovoljenja v smislu oddelka 2 poglavja I te priloge poročila vsebujejo ulove, ki jih plovilo opravi med vsakim ribolovnim potovanjem. Izvirniki poročil se v 45 dneh po koncu zadnjega ribolovnega potovanja, opravljenega v navedenem obdobju, na fizičnem nosilcu pošljejo ministrstvu Sao Tomeja in Principa, pristojnemu za ribištvo.

2.2 Plovila vpišejo svoj ulov v ustrezen obrazec ladijskega dnevnika, katerega vzorec je v Dodatku 2. Za obdobja, v katerih plovilo ni v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa, se v ladijski dnevnik vpiše besedilo „Izven ribolovnega območja Sao Tomeja in Principa“.

2.3 Obrazce, ki se izpolnijo čitljivo, podpiše poveljnik plovila ali njegov zakoniti zastopnik.

3. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko sestane skupni odbor, da primerja podatke o ribolovnih dejavnostih.

4. V primeru neizpolnjevanja določb tega poglavja si vlada Sao Tomeja in Principa pridržuje pravico, da plovilu, ki krši določbe, začasno odvzeme dovoljenje, dokler ne opravi vseh formalnosti, in lastniku plovila naloži kazen, predvideno z veljavno zakonodajo Sao Tomeja in Principa. O tem obvesti Evropsko komisijo in državo članico zastave.

POGLAVJE IV – PRETOVARJANJE

Pogodbenici sodelujeta, da bi izboljšali možnosti pretovarjanja v pristaniščih in v sidriščih pristanišč Sao Tomeja in Principa.

1. Pretovarjanje:

Plovila Skupnosti za ribolov tunov, ki svoj ulov prostovoljno pretovorijo v pristanišču Sao Tomeja in Principa, so upravičena do znižanja pristojbine v višini 5 EUR na tono, ulovljeno v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa, na znesek, naveden v odstavku 2 oddelka 2 poglavja I Priloge.

Ta mehanizem se bo uporabil za vsa plovila Skupnosti do največ 50 % končnega obračuna ulova (kot je opredeljen v poglavju III Priloge) od prvega leta tega protokola.

2. Podrobna pravila za izvajanje nadzora pretovorjene tonaže bodo opredeljena na prvem zasedanju skupnega odbora.

3. Ocena:

Višina finančnih spodbud in najvišji odstotek končnega obračuna ulova bosta usklajena v skupnem odboru glede na družbeno-gospodarski vpliv pretovarjanj, opravljenih v zadevnem letu.

POGLAVJE V – VKRCANJE MORNARJEV

1. Lastniki plovil za ribolov tunov in plovil za ribolov s površinskimi parangali se obvežejo, da bodo zaposlovali državljane držav AKP ob upoštevanju naslednjih pogojev in omejitev:

- ladjevje za ribolov tunov s potegalkami: v obdobju lova na tune v ribolovnem območju tretje države je vsaj 20 % mornarjev na krovu iz držav AKP;

- ladjevje za ribolov s površinskimi parangali: v obdobju ribolova v ribolovnem območju tretje države je vsaj 20 % mornarjev na krovu iz držav AKP.

2. Lastniki plovil si prizadevajo za vkrcanje dodatnih mornarjev iz Sao Tomeja in Principa.

3. Za mornarje, ki se vkrcajo na plovila Skupnosti, se v celoti uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To zadeva zlasti svobodo združevanja in dejansko priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

4. Pogodbe o zaposlitvi mornarjev iz držav AKP, od katerih podpisniki prejmejo po en izvod, se sklenejo med zastopnikom(-i) lastnikov plovila in mornarji in/ali njihovimi sindikati ali zastopniki. Te pogodbe mornarjem zagotavljajo stopnjo socialne varnosti, ki jim pripada, vključno z življenjskim, zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem.

5. Mornarjem iz držav AKP izplačujejo plače lastniki plovil. Te plače sporazumno določijo lastniki plovil ali njihovi zastopniki in mornarji in/ali njihovi sindikati ali zastopniki. Plačilni pogoji mornarjev iz držav AKP ne smejo biti slabši od tistih, ki veljajo za posadke v njihovih državah, v nobenem primeru pa ne pod standardi ILO.

6. Vsi mornarji, najeti za delo na plovilih Skupnosti, se zglasijo pri poveljniku določenega plovila dan pred predlaganim datumom vkrcanja. Če mornarja ob dogovorjenem času za vkrcanje ni na dogovorjenem kraju, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti, da tega mornarja vkrca.

7. Če pa se mornarji iz držav AKP ne vkrcajo iz drugih razlogov, kot so navedeni v prejšnji točki, morajo lastniki zadevnih plovil Skupnosti za vsak dan ribolovnega potovanja v vodah Sao Tomeja in Principa plačati pavšalni znesek v višini 20 USD na dan. Navedeni znesek se plača najpozneje v rokih, določenih v točki 7 oddelka 2 poglavja I te priloge.

POGLAVJE VI – TEHNIčNI UKREPI

1. Plovila upoštevajo ukrepe in priporočila, ki jih glede ribolovnega orodja, njegovih tehničnih specifikacij in vseh drugih tehničnih ukrepov, ki se nanašajo na njihove ribolovne dejavnosti, za regijo sprejme ICCAT.

2. Plovila za ribolov tunov s potegalkami dajo morebitni prilov na razpolago Direktoratu za ribištvo Sao Tomeja in Principa, ki ga prevzame in iztovori.

3. Pogodbenici se strinjata, da se bosta sporazumno dogovorili o načinu, ki bo zagotavljal dejansko izvajanje prejšnje točke, ali o alternativni rešitvi na prvem zasedanju skupnega odbora iz točke 9 Sporazuma. S tega vidika Skupni odbor prouči vse možnosti, vključno z obveznostjo za zadevna plovila za ribolov s potegalkami, da plačajo letni prispevek v višini deleža vrednosti prilova Direktoratu za ribištvo Sao Tomeja in Principa, ki se nameni podpori priobalnemu ribolovu.

POGLAVJE VII – OPAZOVALCI

1. Plovila, ki jim je na podlagi tega sporazuma dovoljen ribolov v vodah Sao Tomeja in Principa, vkrcajo na krov opazovalce, ki jih imenuje pristojna regionalna organizacija, pod naslednjimi pogoji:

1.1 Plovila Skupnosti na zahtevo pristojnega organa vkrcajo na krov opazovalca, ki ga imenuje navedeni pristojni organ in katerega naloga je preverjanje ulova, izvedenega v vodah Sao Tomeja in Principa.

1.2 Pristojni organ pripravi seznam plovil, ki so določena, da na krov sprejmejo opazovalca, in seznam opazovalcev, imenovanih za vkrcanje. Seznama se posodabljata. Takoj po pripravi in vsake tri mesece po njuni posodobitvi se ju predloži Evropski komisiji.

1.3 Pristojni organ sporoči zadevnim lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom ime opazovalca, imenovanega za vkrcanje na plovilo, ob izdaji dovoljenja ali najpozneje 15 dni pred predvidenim datumom vkrcanja opazovalca.

2. Opazovalec se na plovilo vkrca za eno ribolovno potovanje. Vendar je na izrecno zahtevo pristojnih organov Sao Tomeja in Principa na krovu lahko prisoten tudi več potovanj, odvisno od povprečnega trajanja potovanja določenega plovila. To zahtevo pristojni organ izrazi takrat, ko sporoči ime opazovalca, imenovanega za vkrcanje na zadevno plovilo.

3. O pogojih za vkrcanje opazovalca na plovilo se sporazumno dogovorita lastnik plovila ali njegov zastopnik in pristojni organ.

4. Opazovalec se vkrca na plovilo v pristanišču, ki ga izbere lastnik plovila, in sicer na začetku prvega potovanja v ribolovnih vodah Sao Tomeja in Principa, potem ko je bil obveščen o izbranih plovilih.

5. Zadevni lastniki plovil sporočijo datume in imena pristanišč podregije za vkrcanje opazovalcev na svoje plovilo v roku dveh tednov in z desetdnevnim predhodnim obvestilom.

6. Če se opazovalec vkrca na krov v državi, ki se ne nahaja v podregiji, njegove potne stroške krije lastnik plovila. Če plovilo z regionalnim opazovalcem na krovu zapusti regionalno ribolovno območje, se stori vse potrebno, da se opazovalcu čim prej zagotovi vrnitev na stroške lastnika plovila.

7. Če opazovalec ob dogovorjenem času oziroma v dvanajstih urah po dogovorjenem času ni prisoten na dogovorjenem kraju, je lastnik plovila samodejno oproščen obveznosti vkrcanja opazovalca.

8. Opazovalci se na krovu obravnavajo kot častniki. Ko plovilo pluje v vodah Sao Tomeja in Principa, opravljajo naslednje naloge:

8.1 opazovanje ribolovnih dejavnosti plovil;

8.2 preverjanje položaja plovil, ki opravljajo ribolovne dejavnosti;

8.3 biološko vzorčenje v okviru znanstvenih programov;

8.4 beleženje uporabljenega ribolovnega orodja;

8.5 preverjanje podatkov o ulovu v ribolovnih vodah Sao Tomeja in Principa, ki so zapisani v ladijskem dnevniku;

8.6 preverjanje deleža prilova in ocena količine zavrženih vrst tržnih rib;

8.7 sporočanje svojemu pristojnemu organu podatkov o ribolovu na ustrezen način, vključno s količino ulova in prilova na krovu.

9. Poveljnik stori vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi fizično varnost in dobro počutje opazovalca med izvajanjem njegovih nalog.

10. Opazovalec ima na voljo vso opremo, ki jo potrebuje za opravljanje svojih nalog. Poveljnik mu omogoči dostop do sredstev komuniciranja, potrebnih za opravljanje njegovih nalog, dokumentacije, neposredno povezane z ribolovnimi dejavnostmi plovila, vključno z ladijskim dnevnikom in navigacijskim dnevnikom, in dostop do tistih delov plovila, ki so potrebni za lažje izvajanje njegovih nalog.

11. Opazovalec med bivanjem na krovu:

11.1 stori vse potrebno, da zagotovi, da njegovo vkrcanje in navzočnost na krovu plovila ne prekinjata in ne ovirata ribolovnih dejavnosti;

11.2 spoštuje premoženje in opremo na krovu ter zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo omenjenemu plovilu.

12. Ob koncu obdobja opazovanja in pred izkrcanjem opazovalec pripravi poročilo o dejavnostih, ki ga pošlje pristojnim organom, en izvod pa Evropski komisiji. Podpiše ga v navzočnosti poveljnika plovila, ki lahko poročilu pripiše kakršne koli ugotovitve ali zahteva pripis ugotovitev, ki se mu zdijo pomembne, nato pa se podpiše še sam. Izvod poročila se poveljniku izroči, ko se opazovalec izkrca.

13. Lastniki plovil krijejo stroške nastanitve in hrane opazovalcev v pogojih, ki veljajo za častnike na plovilu, v skladu s praktičnimi možnostmi plovila.

14. Plačo in socialne prispevke za opazovalca krije pristojni organ.

15. Pogodbenici se z zainteresiranimi tretjimi državami čim prej posvetujeta o določitvi sistema regionalnih opazovalcev in izbiri pristojne regionalne ribolovne organizacije. Plovila, ki jim je na podlagi Sporazuma dovoljen ribolov v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa, do začetka izvajanja sistema regionalnih opazovalcev namesto slednjih sprejmejo na krov opazovalce, ki jih določijo pristojni organi Sao Tomeja in Principa, v skladu z zgoraj navedenimi pravili.

POGLAVJE VIII – NADZOR

1. V skladu s točko 13 oddelka 1 Poglavja I te priloge vodi Evropska skupnost posodobljen osnutek seznama plovil, katerim se ribolovno dovoljenje izda v skladu z določbami tega protokola. Seznam se organom Sao Tomeja in Principa, pristojnim za nadzor ribištva, pošlje takoj ko je sestavljen in vsakič, ko se posodobi.

2. Po prejemu navedenega osnutka seznama in obvestila o plačilu predplačila (iz točke 3 oddelka 2 poglavja I te priloge), ki ga Evropska komisija pošlje organom obalne države, pristojni organ Sao Tomeja in Principa vnese plovilo na seznam plovil, ki jim je dovoljen ribolov, ter ga pošlje organom, zadolženim za nadzor ribištva. V tem primeru lahko lastnik plovila prejme overjen izvod seznama, ki ga hrani na krovu namesto ribolovnega dovoljenja, dokler le-to ni izdano.

3. Vstop v območje in izstop iz območja:

3.1 Plovila Skupnosti najmanj tri ure vnaprej obvestijo pristojne organe Sao Tomeja in Principa, zadolžene za nadzor ribištva, o nameravanem vstopu v ribolovno območje Sao Tomeja in Principa ali izstopu iz njega, ter prijavijo celotno količino in vrste ulova na krovu.

3.2 Ko plovila obvestijo o izstopu iz območja, sporočijo tudi svoj položaj. Navedene informacije je treba po možnosti poslati po telefaksu ((239) 22 28 28) ali po elektronski pošti (dpescas1@cstome.net) ali, če nobeno od navedenega ni možno, po radijski zvezi (klicna koda: zjutraj od 8. ure do 10. ure 12.00 Hz, popoldne od 14. ure do 17. ure 8.634 Hz ).

3.3 Plovila, ki so odkrita pri izvajanju ribolova in o tem predhodno niso obvestila pristojnega organa Sao Tomeja in Principa, se obravnavajo kot plovila, ki kršijo določbe.

3.4 Plovilom se ob izdaji ribolovnega dovoljenja sporoči tudi številka telefaksa, telefonska številka in elektronski naslov.

4. Nadzorni postopki

4.1 Poveljniki plovil Skupnosti, ki opravljajo ribolovne dejavnosti v ribolovnih vodah Sao Tomeja in Principa, dovolijo in omogočijo vkrcanje in opravljanje nalog uradnikom Sao Tomeja in Principa, ki so odgovorni za inšpekcijske preglede in za nadzor nad ribolovnimi dejavnostmi.

4.2. Ti uradniki se na krovu ne zadržujejo dlje, kot je potrebno, da opravijo svoje naloge.

4.3. Po vsakem opravljenem inšpekcijskem pregledu se poveljniku plovila izda potrdilo.

5. Satelitski nadzor

5.1 V skladu z določbami Dodatka 4 se izvaja satelitski nadzor vseh plovil Skupnosti, ki opravljajo ribolovne dejavnosti na podlagi tega sporazuma. Te določbe začnejo veljati deseti dan po tem, ko vlada Sao Tomeja in Principa obvesti Delegacijo Evropske komisije v Gabonu o začetku delovanja Centra za spremljanje ribolova (FMC) Sao Tomeja in Principa.

6. Pregled plovila

6.1 Pristojni organi Sao Tomeja in Principa najpozneje v 24 urah obvestijo državo zastave in Evropsko komisijo o vseh pregledih plovil Skupnosti in kaznih za plovila Skupnosti v ribolovnih vodah Sao Tomeja in Principa.

6.2 Hkrati država zastave in Evropska komisija prejmeta kratko poročilo o okoliščinah in razlogih za zadevni pregled plovila.

7. Zapisnik o pregledu plovila

7.1 Ko pristojni organ Sao Tomeja in Principa sestavi zapisnik, ga poveljnik podpiše.

7.2 Ta podpis ne vpliva na pravice poveljnika ali njegovo obrambo, s katero se lahko zagovarja pred domnevno kršitvijo. Če poveljnik odkloni podpis zapisnika, mora za to pisno navesti razloge, inšpektor pa pripiše zaznamek „odklonil podpis“.

7.3 Poveljnik mora s plovilom vpluti v pristanišče, ki ga določijo organi Sao Tomeja in Principa. V primeru manjših kršitev lahko pristojni organi Sao Tomeja in Principa plovilu, ki je pregledano, dovolijo, da nadaljuje ribolovne dejavnosti.

8. Posvetovalni sestanek v primeru pregleda plovila

8.1 Pred sprejetjem morebitnih ukrepov proti poveljniku ali posadki plovila ali v zvezi s tovorom in opremo na plovilu, razen tistih za varovanje dokazov o domnevni kršitvi, se v roku enega delovnega dne od prejema zgoraj omenjenih informacij izvede posvetovalni sestanek med Evropsko Komisijo in pristojnimi organi Sao Tomeja in Principa, ki se ga po možnosti udeleži predstavnik zadevne države članice.

8.2 Na sestanku si strani izmenjajo ustrezne dokumente ali informacije, ki bi lahko pomagale pri pojasnitvi okoliščin ugotovljenih dejstev. Lastnika plovila ali njegovega zastopnika se obvesti o sklepih navedenega sestanka in o ukrepih, ki sledijo pregledu plovila.

9. Reševanje sporov v zvezi s pregledom plovila

9.1 Pred uvedbo sodnega postopka se domnevna kršitev poskuša razrešiti s postopkom poravnave. Navedeni postopek se zaključi najpozneje tri delovne dni po pregledu plovila.

9.2. V primeru postopka poravnave se višina denarne kazni določi v skladu z zakonodajo Sao Tomeja in Principa.

9.3 Če spora ni možno razrešiti s poravnavo in se ga predloži pristojnemu sodnemu organu, lastnik plovila na banki, ki jo določijo pristojni organi Sao Tomeja in Principa, položi bančno varščino, v kateri so všteti stroški pregleda plovila ter denarne kazni in nadomestila, naloženi odgovornim za kršitev.

9.4 Do zaključka sodnega postopka je bančna varščina nepreklicna. Sprosti se takoj, ko se sodni postopek konča brez obsodbe. Prav tako pristojni organi Sao Tomeja in Principa sprostijo preostanek zneska v primeru, ko obsodba nalaga denarno kazen, ki je nižja od položene varščine.

9.5 Zaplemba plovila se ukine in njegova posadka lahko zapusti pristanišče:

- ko so obveznosti, ki izhajajo iz postopka poravnave, izpolnjene ali

- ko je bančna varščina iz točke 9.3 položena in jo pristojni organi Sao Tomeja in Principa sprejmejo do zaključka sodnega postopka.

10. Pretovarjanje

10.1 Plovila Skupnosti, ki želijo pretovoriti ulov v vodah Sao Tomeja in Principa, to storijo v pristaniščih ali v sidriščih pristanišč Sao Tomeja in Principa.

10.2 Lastniki navedenih plovil morajo pristojnim organom Sao Tomeja in Principa najmanj 24 ur vnaprej sporočiti:

- imena ribiških plovil, iz katerih bo potekalo pretovarjanje,

- ime, številko IMO in zastavo tovornega plovila;

- tonažo po vrstah, ki se bodo pretovorile,

- dan in mesto pretovarjanja.

10.3 Pretovarjanje se šteje za izstop iz ribolovnega območja Sao Tomeja in Principa. Poveljniki plovil morajo zato pristojnim organom Sao Tomeja in Principa predložiti poročila o ulovu in jih obvestiti, ali nameravajo nadaljevati z ribolovom ali zapustiti ribolovno območje Sao Tomeja in Principa.

10.4 Vsako pretovarjanje ulova ob nespoštovanju zgoraj navedenih točk je v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa prepovedano. Vsaka kršitev navedene določbe se kaznuje v skladu z veljavno zakonodajo Sao Tomeja in Principa.

11. Poveljniki plovil Skupnosti, ki iztovarjajo ali pretovarjajo v pristanišču Sao Tomeja in Principa, dovolijo in omogočijo inšpektorjem Sao Tomeja in Principa, da izvajajo nadzor nad temi dejavnostmi. Po opravljenem inšpekcijskem pregledu v pristanišču se poveljniku plovila izda kopija poročila o pregledu ali potrdilo.

DODATKI

1 – Zahtevek za izdajo dovoljenja

2 – Ladijski dnevnik ICCAT

3 – Koordinate območja, kjer je ribolov prepovedan

4 – Določbe, ki veljajo za satelitski sistem za spremljanje plovil (VMS), in koordinate ribolovnega območja Sao Tomeja in Principa

Dodatek 1 ministrstvo Sao Tomeja in Principa, pristojno za ribištvo

ZAHTEVEK ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA TUJA PLOVILA ZA INDUSTRIJSKI RIBOLOV

1. Ime lastnika plovila:

2. Naslov lastnika plovila:

3. Ime zastopnika ali agenta:

4. Naslov zastopnika ali lokalnega agenta lastnika plovila:

………………………………………………………………………………………..

5. Ime poveljnika:

6. Ime plovila:

7. Registrska številka:

8. Številka telefaksa:…………………………………………………………………….

9. Elektronski naslov:

10. Radijski klicni znak:

11. Datum in kraj izgradnje:

12. Država zastave:

13. Pristanišče registracije:

14. Pristanišče opreme plovila:

15. Celotna dolžina:

16. Širina:

17. Bruto tonaža:

18. Zmogljivost skladiščenja:

19. Hladilna in zamrzovalna zmogljivost:

20. Vrsta in moč motorja:…………………………………………………………

21. Ribolovno orodje:

22. Število mornarjev:

23. Komunikacijska oprema:

24. Klicni znak:

25. Razpoznavne oznake:

26. Ribolovne dejavnosti, ki se bodo opravljale:

27. Kraj iztovarjanja:

28. Ribolovna območja:

29. Vrste, ki se bodo lovile:

30. Obdobje veljavnosti:

31. Posebni pogoji:

Mnenje Generalnega direktorata za ribištvo in ribogojstvo:

Pripombe ministrstva, pristojnega za ribištvo:

Dodatek 2

LADIJSKI DNEVNIK ICCAT ZA RIBOLOV TUNOV |

Parangal Živa vaba Zaporna plavarica Vlečna mreža Drugo |

Država zastave: ……………………………………………………………………........................... | Zmogljivost – (M.T.): ……………………………………………........ |

Registrska številka: ………………………………………………………………................................... | Poveljnik: ……………………………………………………….... |

Lastnik plovila: ………………………………………………………….......................... | Število članov posadke: ….…………………………………………………........................ |

Naslov: ………………………………………………………………………….... | Datum poročila: ………………………………………………...... |

(Poročilo pripravil): ………………………………………………................................. | Število dni na morju: | Število dni ribolova: Število metov: | Št. plovbe: |

Datum | Območje | Temperatura vode na površini (ºC) | Ribolovni napor Število uporabljenih trnkov | Ulov | Isco usado na pesca (Uporabljena vaba) |

1 – Uporabi se en list na mesec in ena vrstica na dan. | 3 - „Dan “ se nanaša na dan, ko se namesti parangal. | 5 – Zadnja vrstica (Masa iztovarjanja) se izpolni šele ob koncu plovbe. Zabeleži se dejanska teža ob iztovarjanju. |

2 - Ob koncu vsake plovbe se izvod dnevnika pošlje dopisniku ali na sedež ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Španija. | 4 – Območje ribolova se nanaša na položaj plovila. Treba je zaokrožiti minute in zabeležiti stopinje zemljepisne širine in dolžine. Treba je označiti S/J in V/Z. | 6 – Vsi tukaj zabeleženi podatki so strogo zaupni. |

Dodatek 3

[pic]

Dodatek 4

Protokol (VMS)

o določbah v zvezi s satelitskim spremljanjem ribiških plovil Skupnosti, ki lovijo v izključni ekonomski coni Sao Tomeja in Principa

1. Določbe tega protokola dopolnjujejo Protokol o določitvi ribolovnih možnostih in finančnega prispevka v skladu s Sporazumom o partnerstvu med Evropsko skupnostjo in Demokratično republiko Sao Tome in Principe o ribolovu v obalnih vodah Sao Tomeja in Principa za obdobje od 1. junija 2006 do 31. maja 2010 in se uporabljajo v skladu s točko 5 „Poglavja VIII – Nadzor“ njegove priloge.

2. Vsa ribiška plovila, katerih celotna dolžina presega 15 metrov, ki lovijo na podlagi Ribiškega sporazuma ES/Sao Tome in Principe, bodo satelitsko nadzorovana, ko bodo v izključni ekonomski coni Sao Tomeja in Principa.

Za namene satelitskega nadzora bodo organi Sao Tomeja in Principa sporočili Skupnosti koordinate (zemljepisno širino in dolžino) izključne ekonomske cone Sao Tomeja in Principa.

Organi Sao Tomeja in Principa bodo te informacije poslali v elektronski obliki, izražene v stopinjah, minutah in sekundah (WGS 84).

3. Pogodbenici izmenjata informacije o naslovih X.25 in specifikacijah za elektronski prenos podatkov med svojima nadzornima centroma v skladu s pogoji iz točk 5 in 7. Te informacije, če je mogoče, zajemajo imena, telefonske številke, številke teleksa in telefaksa ter elektronske naslove (splet ali X.400), ki se lahko uporabijo za splošno sporazumevanje med nadzornimi centri.

4. Položaj plovil se določi z dovoljenim odstopanjem, manjšim od 500 metrov, in 99-odstotno stopnjo natančnosti.

5. Kadar plovilo, ki lovi v okviru Sporazuma in je predmet satelitskega nadzora v skladu z zakonodajo Skupnosti, vstopi v izključno ekonomsko cono Sao Tomeja in Principa, nadzorni center države zastave centru za spremljanje ribolova (FMC) Sao Tomeja in Principa nemudoma in nato vsake tri ure pošlje poročilo o položaju (identifikacija plovila, zemljepisna širina, zemljepisna dolžina, smer in hitrost). Ta sporočila se obravnavajo kot poročila o položaju.

6. Sporočila iz točke 5 se pošljejo po elektronski poti v formatu X.25 ali po katerem koli drugem varnostnem protokolu. Sporočila se pošljejo v realnem času in v skladu s Tabelo II.

7. V primeru tehnične napake ali okvare na napravi za stalni satelitski nadzor, ki je nameščena na krovu ribiškega plovila, poveljnik zadevnega plovila pravočasno pošlje nadzornemu centru države zastave in FMCju Sao Tomeja in Principa po telefaksu informacije, določene v točki 5. V takšnih okoliščinah je treba skupno poročilo o položaju poslati vsakih 9 ur. Navedeno skupno poročilo o položaju vključuje poročila o položajih, kot jih zabeleži poveljnik plovila vsake tri ure v skladu s pogoji iz točke 5.

Nadzorni center države zastave pošlje navedena sporočila FMCju Sao Tomeja in Principa. Pokvarjeno opremo je treba popraviti ali zamenjati v roku največ 1 meseca. Ob prekoračitvi navedenega roka mora zadevno plovilo zapustiti izključno ekonomsko cono Sao Tomeja in Principa.

8. Nadzorni centri držav zastave spremljajo gibanje svojih plovil v vodah Sao Tomeja in Principa. Če spremljanje plovil ne poteka v predvidenih pogojih, se o tem nemudoma obvesti FMC Sao Tomeja in Principa ter uporabi postopek iz točke 7.

9. Če FMC Sao Tomeja in Principa ugotovi, da država zastave ne sporoča informacij iz točke 5, o tem nemudoma obvesti pristojne službe Evropske komisije.

10. Podatki o spremljanju, ki so drugi pogodbenici poslani v skladu s temi določbami, so namenjeni izključno organom Sao Tomeja in Principa za nadzor in spremljanje ribiškega ladjevja Skupnosti, ki lovi v okviru ribiškega sporazuma ES/Sao Tome in Principe. Ti podatki se v nobenem primeru ne smejo sporočiti drugim strankam.

11. Sestavni deli programske opreme in opreme za satelitski nadzor morajo biti zanesljivi in ne smejo omogočati ponarejanja položajev ter ne smejo biti ročno nastavljivi.

Sistem mora biti v celoti avtomatski in stalno delovati, ne glede na okoljske in podnebne okoliščine. Prepovedano je uničiti, poškodovati, onesposobiti ali posegati v sistem za satelitski nadzor.

Poveljniki plovil morajo zagotoviti, da:

- se podatki ne spreminjajo;

- antena ali antene, povezane z opremo za satelitski nadzor, niso blokirane;

- električno napajanje opreme za satelitski nadzor ni prekinjeno;

- oprema za satelitski nadzor ni odstranjena.

12. Pogodbenici se dogovorita, da si bosta na zahtevo izmenjali informacije o opremi, ki se uporablja za satelitski nadzor, da bi zagotovili, da je vsak del opreme popolnoma v skladu z zahtevami druge pogodbenice za namene teh določb.

13. Pogodbenici se o vsakem sporu glede razlage ali uporabe teh določb posvetujeta v skupnem odboru iz člena 9 Sporazuma.

14. Pogodbenici se strinjata, da bosta po potrebi te določbe pregledali.

POŠILJANJE SPOROČIL VMS SAO TOMEJU IN PRINCIPU

POROČILO O POLOŽAJU

Podatek | Oznaka | Obvezno (O)/neobvezno (NO) | Pripombe |

Začetek zapisa | SR | O | Podatek o sistemu – označuje začetek zapisa |

Naslovnik | AD | O | Podatek o sporočilu – naslovnik. Tričrkovna oznaka države ISO |

Pošiljatelj | FR | O | Podatek o sporočilu – pošiljatelj. Tričrkovna oznaka države ISO |

Država zastave | FS | NO |

Vrsta sporočila | TM | O | Podatek o sporočilu – vrsta sporočila „POS“ |

Radijski klicni znak | RC | O | Podatek o plovilu – mednarodni radijski klicni znak plovila |

Notranja referenčna številka pogodbenice | IR | NO | Podatek o plovilu – enotna številka pogodbenice (tričrkovna oznaka države zastave ISO, ki ji sledi številka) |

Zunanja registrska številka | XR | O | Podatek o plovilu – številka na boku plovila |

Zemljepisna širina | LA | O | Podatek o položaju – položaj plovila v stopinjah in minutah S/J SSMMM) (WGS 84) |

Zemljepisna dolžina | LO | O | Podatek o položaju – položaj plovila v stopinjah in minutah V/Z SSSMMM) (WGS 84) |

Smer | CO | O | Smer plovila glede na 360° |

Hitrost | SP | O | Hitrost plovila v deseticah vozlov |

Datum | DA | O | Podatek o položaju – datum beleženja položaja UTC (LLLLMMDD) |

Čas | TI | O | Podatek o položaju – čas beleženja položaja UTC (UUMM) |

Konec zapisa | ER | O | Podatek o sistemu – označuje konec zapisa |

Nabor znakov: ISO 8859.1

Vsak prenos podatkov je strukturiran na naslednji način:

- dvojna poševnica (//) in oznaka polja označujeta začetek prenosa,

- enojna poševnica (/) ločuje oznako polja in podatke.

Neobvezne podatke je treba vstaviti med začetek in konec zapisa.

MEJE IZKLJUČNE EKONOMSKE CONE SAO TOMEJA IN PRINCIPA

KOORDINATE IZKLJUČNE EKONOMSKE CONE

PODATKI O CENTRU ZA SPREMLJANJE RIBOLOVA (FMC) SAO TOMEJA IN PRINCIPA

Ime centra FMC:

Telefon VMS:

Telefaks VMS:

E-naslov VMS:

Telefon DSPG:

Telefaks DSPG:

Naslov X25 =

Obvestilo o vstopu/izstopu:

ZAKONODAJNI FINANČNI IZKAZ

NASLOV PREDLOGA:

Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo za obdobje štirih let od začetka veljavnosti Sporazuma.

OKVIR ABM/ABB (upravljanje proračuna na podlagi dejavnosti/oblikovanje proračuna na podlagi dejavnosti)

11. Ribištvo

1103. Mednarodni sporazumi o ribolovu

PRORAČUNSKE VRSTICE

Proračunske vrstice:

110301 : „Mednarodni sporazumi o ribolovu“

11010404 : „Mednarodni sporazumi o ribolovu: upravni stroški“

3.2 Trajanje ukrepa in finančni vpliv:

Protokol k ribiškemu sporazumu med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo je prenehal veljati 31. 5. 2006. Novi protokol je sklenjen za obdobje štirih let od 1. junija 2006 dalje.

Protokol določa finančni prispevek, kategorije in pogoje za izvajanje ribolovnih dejavnosti plovil Skupnosti v ribolovnih območjih Sao Tomeja in Principa.

3.3 Značilnosti proračuna (po potrebi se dodajo vrstice) :

Proračunska vrstica | Vrsta odhodkov | Novo | Prispevek Efte | Prispevki držav prosilk | Razdelek v finančni perspektivi[2] |

11.0301 | obvezni | dif.[3] | NE | NE | NE | št. 2 |

11.010404 | obvezni | nedif.[4] | NE | NE | NE | št. 2 |

4. POVZETEK SREDSTEV

4.1 Finančna sredstva

4.1.1 Povzetek odobritev za prevzem obveznosti (OPO) in odobritev plačil (OP)

v mio EUR

Vrsta odhodkov | Oddelek št. | Leto 2007[5] | 2008 | 2009 | Skupaj |

Odhodki iz poslovanja[6] |

Odobritve za prevzem obveznosti[7] (OPO) | 8.1 | a | 1,326 | 0,663 | 0,663 | 2,652 |

Odobritve plačil[8] (OP) | b | 1,326 | 0,663 | 0,663 | 2,652 |

Tehnična in upravna pomoč (NS) | 8.2.4 | c | 0,04 | 0,04 |

REFERENČNI ZNESEK SKUPAJ |

Odobritve za prevzem obveznosti | a+c | 1,326 | 0,663 | 0,703 | 2,692 |

Odobritve plačil | b+c | 1,326 | 0,663 | 0,703 | 2,692 |

Človeški viri in z njimi povezani odhodki (NS) | 8.2.5 | d | 0,0594 | 0,0594 | 0,0594 | 0,1782 |

Upravni stroški, ki niso vključeni v referenčni znesek, razen stroškov za človeške vire in z njimi povezanih stroškov (NS) | 8.2.6 | e | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0645 |

Ocenjeni stroški financiranja ukrepa skupaj

OPO, vključno s stroški za človeške vire, SKUPAJ | Min. Maks. | 1,4069 | 0,7439 | 0,7839 | 2,9347 |

OP, vključno s stroški za človeške vire, SKUPAJ | Min. Maks. | 1,4069 | 0,7439 | 0,7839 | 2,9347 |

Podrobnosti o sofinanciranju: sofinanciranja ni

v mio EUR

Organ, ki sofinancira ukrep | 2007 | 2008 | 2009 | Skupaj |

F |

OPO, vključno s sofinanciranjem, SKUPAJ | a+c+d+e+f | 1,4069 | 0,7439 | 0,7839 | 2,9347 |

4.1.2 Skladnost s finančnim programiranjem

X Predlog je skladen z obstoječim finančnim programiranjem.

( Predlog bo pomenil ponovno programiranje ustreznega razdelka v finančni perspektivi.

( Predlog lahko zahteva uporabo določb Medinstitucionalnega sporazuma[9] (tj. instrumenta prilagodljivosti ali spremembe finančne perspektive).

4.1.3 Finančni vpliv na prihodke

X Predlog nima finančnih posledic na prihodke.

( Predlog ima finančni vpliv – učinek na prihodke je naslednji:

Opomba: vse podrobnosti in pripombe glede metode izračuna učinka na prihodke je treba navesti v posebni prilogi.

v mio EUR

Pred Pred ukrepom 2006 | Stanje po ukrepu |

Proračunska vrstica | Prihodki | 2007 | 2008 | 2009 |

a) Prihodki, izraženi absolutno |

b) Sprememba v prihodkih | ( |

(Navedejo se vse zadevne proračunske vrstice za prihodke, pri čemer se v preglednico doda ustrezno število vrstic, če gre za učinek na več kot eno proračunsko vrstico.)

4.2 FTE za človeške vire (vključno z uradniki, začasnim in zunanjim osebjem) – glej podrobnosti pod točko 8.2.1

Letne potrebe | Leto 2007 | Leto 2008 | Leto 2009 |

Število potrebnih človeških virov SKUPAJ | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

5. ZNAČILNOSTI IN CILJI

5.1 Potreba, ki jo je treba kratkoročno ali dolgoročno pokriti

Predhodni protokol k ribiškemu sporazumu med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo je prenehal veljati 31. 5. 2006. Novi protokol zajema obdobje od 1. 6. 2006 do 31. 5. 2010.

Glavni cilj novega sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju je okrepiti sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Demokratično republiko Sao Tome in Principe za ustanovitev partnerskega okvira za razvoj trajnostne ribiške politike in odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov v saotomejskem ribolovnem območju. Glavni elementi novega protokola so:

- Ribolovne možnosti : 25 zamrzovalnih plovil za ribolov tunov s potegalkami (za 30,6 % manj v primerjavi s predhodnim protokolom) in 18 plovil za ribolov s površinskimi parangali (za 28 % manj v primerjavi s predhodnim protokolom) po naslednjem razdelitvenem ključu (na podlagi zahtevkov držav članic in preteklih stopenj izkoriščanja po državah članicah in kategorijah), in sicer:

- plovila za ribolov tunov s potegalkami: Francija: 12, Španija: 13

- plovila s površinskimi parangali: Španija: 13, Portugalska: 5

- Letna referenčna tonaža : 8 500 ton tunov in sorodnih vrst

- Letni finančni prispevek : 663 000 EUR

- Predplačila in pristojbine lastnikov plovil : 35 EUR (v primerjavi s 25 EUR prej) na tono tunov in sorodnih vrst, ujetih v saotomejskem ribolovnem območju. Predplačila znašajo 5 250 EUR letno na plovilo za ribolov tunov s potegalkami in 1 925 EUR letno na plovilo za ribolov s površinskimi parangali (kar je za 40 % več v primerjavi s predhodnim protokolom).

5.2 Dodana vrednost zaradi vključitve Skupnosti in skladnost predloga z drugimi finančnimi instrumenti ter možne sinergije

Kar zadeva ta novi sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju velja poudariti, da bi se brez posredovanja Skupnosti odprl prostor za zasebne sporazume, ki ne bi zagotavljali trajnostnega ribolova. Skupnost tudi upa, da bo Demokratična republika Sao Tome in Principe s tem sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju učinkovito sodelovala s Skupnostjo v regionalnih organih, kot je Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT), v boju proti nezakonitemu ribolovu in za dobro upravljanje izrazito selivskih staležev rib.

5.3 Cilji in pričakovani rezultati predloga ter z njimi povezani kazalniki v okviru ABM

Pogajanja o ribiških sporazumih s tretjimi državami in njihova sklenitev so v skladu s splošnim ciljem ohranitve tradicionalnih ribolovnih dejavnosti ladjevja Skupnosti, vključno z ladjevjem za ribolov v oddaljenih vodah, in razvoja partnerskih odnosov za okrepitev trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov zunaj voda Skupnosti ob upoštevanju okoljskih, socialnih in gospodarskih vprašanj.

V okviru ABM se bodo uporabili naslednji kazalniki, da se zagotovi spremljanje izvajanja sporazuma:

( spremljanje stopnje uporabe ribolovnih možnosti;

( zbiranje in analiza podatkov o ulovu ter komercialne vrednosti sporazuma;

( prispevek k zaposlovanju in dodani vrednosti v Skupnosti;

( prispevek k stabilizaciji trga Skupnosti;

( prispevek k splošnim ciljem zmanjšanja revščine v Sao Tomeju in Principu, vključno s prispevkom k zaposlovanju in razvoju infrastrukture ter s podporo državnemu proračunu;

( številna strokovna srečanja in srečanja skupnega odbora.

5.4 Metoda izvedbe (okvirno)

Spodaj označite izbrano(-e) metodo(-e)[10] izvedbe ukrepa.

X Centralizirano upravljanje

X neposredno s strani Komisije

( posredno

( Deljeno ali decentralizirano upravljanje

( Skupno upravljanje z mednarodnimi organizacijami (treba jih je navesti)

6. NADZOR IN OCENA

6.1 Sistem nadzora

Komisija (GD za ribištvo in pomorske zadeve v sodelovanju z Delegacijo Evropske komisije v Librevillu v Gabonu, ki je pristojna za odnose s Sao Tomejem in Principom) bo zagotovila redno spremljanje izvajanja tega sporazuma, zlasti glede njegove uporabe s strani gospodarskih subjektov in glede podatkov o ulovu. Skupni odbor bo zagotavljal tudi okvir za dialog s Sao Tomejem in Principom za analizo in pregled sektorske strategije, ki se bo izvajala s Sporazumom. Delegacija v Libervillu bo aktivno sodelovala na teh sestankih.

6.2 Ocena

Za začetek pogajanj za novi protokol je bila avgusta 2004 s pomočjo konzorcija neodvisnih svetovalcev izvedena temeljita ocena predhodnega protokola.

6.2.1 Predhodna ocena

V nadaljevanju je navedenih nekaj podatkov o oceni vrednosti predhodnega protokola (2002–2005, podaljšanega do leta 2006), vzetih iz raziskave, ki je bila izvedena avgusta 2004.

Uporaba Ribiškega sporazuma ES/Demokratična republika Sao Tome in Principe (v številu plovil):

Odsek | Protokol 2002–2004: stopnja uporabe |

Ribolovne možnosti | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | povprečje |

1. Zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalkami | 36 | 72 % (26 / leto) | 78 % (28 / leto) | 67 % (24 / leto) | 44 % (16 / leto) | 65,25% |

2. Plovila za ribolov z ribiškimi palicami | 2 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0% |

3. Plovila za ribolov s površinskimi parangali | 25 | 64 % (16 / leto) | 68 % (17 / leto) | 40 % (10 / leto) | 48 % (12 / leto) | 55% |

V obdobju 2002–2005 se je ulov gibal med 2 086 in 7 456 tonami na leto za referenčno tonažo 8 500 ton za tune. Sporazum jasno zagotavlja koristi, saj vrednost ulova presega stroške Protokola. Povprečna tržna vrednost tuna je med 800 in 1 000 EUR na tono.

Sporazum poleg neposredne tržne vrednosti ulova za zadevna plovila prinaša naslednje koristi:

- zagotovljena delovna mesta na krovu ribiških plovil;

- multiplikacijski učinek za zaposlitev v pristaniščih, ribjih tržnicah, predelovalnih obratih, ladjedelnicah, storitvenih podjetjih itn.;

- odpiranje teh zaposlitvenih možnosti v regijah, v katerih ne obstaja nobena druga možnost;

- prispevek k preskrbi Skupnosti z ribami.

- Dodana vrednost posredovanja Skupnosti:

Obstoj sporazuma Skupnosti z omejevalnim normativnim okvirom za obe pogodbenici zagotavlja dobro upravljanje staležev rib, kar ni vedno zagotovljeno v okviru zasebnih sporazumov. Ribiški sporazum ustvarja tudi delovna mesta za mornarje iz ES in iz tretjih držav. Poleg tega ta protokol določa finančno spodbudo za pretovarjanje v pristaniščih Sao Tomeja in Principa za oživitev pristaniških dejavnosti. Ribiški sporazum zagotavlja znaten del sredstev sektorske ribiške politike Sao Tomeja in Principa.

- Tveganja in alternativne možnosti:

Uvedbo protokola o ribolovu spremlja določeno število tveganj, kot na primer: zneski, namenjeni financiranju sektorske ribiške politike, in pristojbine lastnikov plovil se ne dodeljujejo tako, kot je bilo dogovorjeno (goljufije), tuja ladjevja ne upoštevajo dovoljenj in drugih nadzorov. Da bi se tem tveganjem izognili, je zaželeno, da se izboljša spremljanje prihodkov in odhodkov, izboljšajo dejavnosti pomorskega nadzora, okrepi sistem satelitskega spremljanja (VMS), financirajo ukrepi za lokalne ribiče itn.

6.2.2 Predhodna ocena gospodarske vrednosti sporazuma in finančni prispevek Skupnosti

Finančni prispevek, ki ga Skupnost dodeli v okviru tega novega sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, predstavlja enkratna sredstva, določena na podlagi letnih finančnih sredstev v višini 663 000 EUR za Protokol za obdobje 2006–2010.

6.2.3 Ukrepi, sprejeti po vmesni/naknadni oceni (na podlagi podobnih preteklih izkušenj)

Novi sporazum ne zajema več ciljno usmerjenih ukrepov, ampak skupno finančno podporo za izvajanje pobud, sprejetih v okviru sektorske ribiške politike, ki jo je opredelila saotomejska vlada. Skupnost in vlada Sao Tomeja in Principa se bosta morali dogovoriti o večletnem sektorskem programu v zvezi z navedeno finančno podporo (50 % skupnih sredstev finančnega prispevka).

6.2.4 Oblika in pogostnost prihodnje ocene

V nadaljevanju raziskave, ki je bila končana avgusta 2004, se bo za zagotovitev trajnostnega ribolova v regiji pred vsakim podaljšanjem protokolov v prihodnosti vedno izvedla ocena gospodarskega, socialnega in okoljskega vpliva. Za izvedbo naknadne ocene bodo uporabljeni kazalniki iz točke 5.3.

7. Ukrepi proti goljufijam

Za uporabo finančnega prispevka, ki ga Skupnost izplača na podlagi sporazuma, je izključno pristojna zadevna tretja država.

Vendar pa si Komisija prizadeva za vzpostavitev trajnega političnega dialoga in posvetovanja, da se izboljša upravljanje podaljšanja protokola in okrepi prispevek Skupnosti k trajnostnemu upravljanju virov.

V vsakem primeru pa za vsako plačilo, ki ga Komisija izvede na podlagi ribiškega sporazuma, veljajo običajna proračunska in finančna pravila ter postopki Komisije. To zlasti omogoča, da se v celoti določijo bančni računi tretje države, na katere se izplačajo zneski finančnega prispevka.

8. PODROBNOSTI O SREDSTVIH

Potrebe po človeških in upravnih virih se krijejo v okviru sredstev, ki se GD za upravljanje dodelijo v postopku letne dodelitve sredstev.

8.1 Cilji predloga z vidika stroškov financiranja

Obveznosti v mio EUR

(Navedba ciljev, ukrepov in realizacij/rezultatov) | Vrsta realizacije/rezultata | Tržno leto 2006/2007[11] | Tržno leto 2007/2008[12] | Tržno leto 2008/2009[13] | Tržno leto 2009/2010[14] | Skupaj |

Ukrep 1………… |

Ukrep 2……… |

Leto 2007 | Leto 2008 | Leto 2009 |

Uradniki ali začasno osebje[18] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

B*, C*/AST | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Osebje, financirano[19] iz člena 11 01 02 |

Drugo osebje, financirano[20] iz člena 11 01 04 04 |

SKUPAJ | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

8.2.2 Opis nalog, ki izhajajo iz ukrepa

- Pomagati pogajalcu pri pripravi in sklenitvi pogajanj v zvezi z ribiškimi sporazumi:

- udeležba pri pogajanjih s tretjimi državami za sklenitev ribiških sporazumov;

- priprava osnutkov poročil o vrednotenju in zapiskov o pogajalski strategiji za komisarja;

- predstavitev in zagovarjanje stališč Komisije v delovni skupini Sveta za zunanji ribolov;

- sodelovanje pri iskanju kompromisov z državami članicami in odražanje kompromisov v končnem besedilu sporazuma.

- Nadzor nad izvajanjem (spremljanje) sporazumov:

- vsakodnevno spremljanje ribiških sporazumov;

- priprava in preverjanje obveznosti in plačil finančnega prispevka ter ciljno usmerjenih ukrepov ali financiranja za razvoj odgovornega ribolova;

- priprava rednega poročila o izvajanju sporazumov;

- ocena sporazumov: znanstveni in tehnični vidiki;

- priprava osnutka za predlog uredbe in sklepa Sveta ter sestava besedil sporazuma;

- sprožitev in spremljanje postopkov sprejetja.

- Tehnična pomoč:

- pomoč pri pripravi stališča Komisije za skupni odbor.

- Medinstitucionalni odnosi:

- zastopati Komisijo v Svetu, Evropskem parlamentu in državah članicah v okviru pogajanj;

- pripraviti odgovore na ustna in pisna vprašanja Evropskega parlamenta.

- Posvetovanje in usklajevanje med službami:

- povezovanje z drugimi generalnimi direktorati glede pogajanj in spremljanja sporazumov;

- organizacija posvetovanj med službami in dajanje odgovorov.

- Ocena:

- sodelovanje pri posodabljanju ocene učinka;

- analiza doseženih ciljev in kazalnikov ocene.

8.2.3 Človeški viri – viri delovnih mest (po sistemizaciji)

(Pri navedbi več virov se navede število delovnih mest, ki izhajajo iz vsakega vira)

X Delovna mesta, trenutno dodeljena za upravljanje programa, ki se nadomesti ali podaljša

( Delovna mesta, ki so bila predhodno dodeljena v okviru izvajanja LSP/PPP za leto 2006

( Delovna mesta, ki bodo zahtevana v naslednjem postopku LSP/PPP

( Delovna mesta, ki bodo prerazporejena z uporabo obstoječih človeških virov znotraj zadevne službe (notranja prerazporeditev)

( Delovna mesta, potrebna za leto n, ki niso predvidena za izvajanje LSP/PPP za zadevno leto

8.2.4 Drugi upravni odhodki, vključeni v referenčni znesek

(11 01 04/05 – Odhodki za upravno poslovodenje)

V EUR

Proračunska vrstica: 11010404 (številka in ime postavke) | Leto 2007 | Leto 2008 | Leto 2009 | SKUPAJ |

1. Tehnična in upravna pomoč (vključno s povezanimi stroški za osebje) |

Izvajalske agencije[21] |

Druga tehnična in upravna pomoč |

- notranja |

- zunanja (1) ° | 40 000 | 40 000 |

Tehnična in upravna pomoč SKUPAJ | 40 000 | 40 000 |

(1) naknadna ocena veljavnega protokola in predhodna ocena prihodnjega protokola

8.2.5 Stroški financiranja človeških virov in z njimi povezani stroški, ki niso vključeni v referenčni znesek

V EUR

Vrsta človeških virov | Leto 2007 | Leto 2008 | Leto 2009 | SKUPAJ |

Uradniki in začasno osebje (11 01 01) | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 178 200 |

Osebje, financirano iz člena XX 01 02 (pomožno osebje, napoteni nacionalni izvedenci, pogodbeno osebje itn.) (navesti proračunsko vrstico) |

Stroški za človeške vire in z njimi povezani stroški (ki NISO vključeni v referenčni znesek) SKUPAJ | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 178 200 |

Izračun – Uradniki in pogodbeni uslužbenci

Po potrebi s sklicevanjem na točko 8.2.1

- 1A = 108 000 EUR*0,25 = 27 000 EUR

1B = 108 000 EUR*0,15 = 16 200 EUR

1C = 108 000 EUR*0,15 = 16 200 EUR

Vmesna vsota: 59 400 EUR (0,0594 milijona EUR na leto)

Skupaj: 59 400 EUR na leto ( 0,0594 milijona EUR na leto)

Izračun - Osebje, financirano iz člena XX 01 02

Po potrebi s sklicevanjem na točko 8.2.1

8.2.6 Drugi upravni odhodki, ki niso vključeni v referenčni znesek

V EUR

Leto 2007 | Leto 2008 | Leto 2009 | SKUPAJ |

11 01 02 11 01 – Misije | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 |

11 01 02 11 02 – Sestanki in konference | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4 500 |

XX 01 02 11 03 – Odbori[22] |

XX 01 02 11 04 – Študije in konzultacije |

XX 01 02 11 05 – Informacijski sistemi |

2. Drugi odhodki za poslovodenje skupaj (XX 01 02 11) |

3. Drugi odhodki upravne narave (opredeliti s sklicem na proračunsko vrstico) |

Upravni odhodki, razen stroškov za človeške vire in z njimi povezanih stroškov (ki NISO vključeni v referenčni znesek), SKUPAJ | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 64 500 |

[1] UL L 73, 15.3.2001, str. 8.

[2] Razdelek št. 4 v Finančni perspektivi 2000–2006 za obdobje od 1.6.2006 do 31.12.2006.

[3] Diferencirana sredstva.

[4] Nediferencirana sredstva

[5] Za ribolovni leti 2006/2007 in 2007/2008.

[6] Odhodki, ki ne spadajo v poglavje 11 01 zadevnega naslova 11.

[7] Glede na razpoložljiva finančna sredstva se letni znesek na podlagi določbe o podvojitvi referenčne tonaže (člena 2 in 4 Protokola) lahko poveča za največ 552 500 EUR (dvakrat za leto 2007, ker gre za dve ribolovni leti).

[8] Glede na razpoložljiva finančna sredstva se letni znesek na podlagi določbe o podvojitvi referenčne tonaže (člena 2 in 4 Protokola) lahko poveča za največ 552 500 EUR.

[9] Glej točki 19 in 24 Medinstitucionalnega sporazuma.

[10] Pri navedbi več kot ene metode je treba navesti dodatne podrobnosti v oddelku „Pripombe“ pod to točko.

[11] Proračunsko leto 2007.

[12] Proračunsko leto 2007.

[13] Proračunsko leto 2008.

[14] Proračunsko leto 2009.

[15] Kakor je opisano v oddelku 5.3.

[16] Referenčna tonaža se lahko podvoji (člena 2 in 4 Protokola).

[17] Glede na razpoložljiva finančna sredstva se letni znesek na podlagi določbe o podvojitvi referenčne tonaže (člena 2 in 4 Protokola) lahko poveča za največ 552 500 EUR.

[18] Stroškov zanj referenčni znesek NE krije.

[19] Stroškov zanj referenčni znesek NE krije.

[20] Stroški zanj so vključeni v referenčni znesek.

[21] S sklicevanjem na posebni zakonodajni finančni izkaz za zadevno(-e) izvajalsko(-e) agencijo(-e).

[22] Opredeliti vrsto odbora in skupino, v katero spada.