13.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/75


Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca (kodificirana različica)

COM(2006) 657 konč.

(2007/C 161/20)

Svet je 23. novembra 2006 sklenil, da v skladu s členom 262 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti Evropski ekonomsko-socialni odbor zaprosi za mnenje o zgoraj omenjenem dokumentu.

Strokovna skupina za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo, zadolžena za pripravo dela Odbora na tem področju, je mnenje sprejela 22. februarja 2007. Poročevalec je bil g. SOARES.

Evropski ekonomsko-socialni odbor je mnenje sprejel na 434. plenarnem zasedanju 14. in 15. marca 2007 (seja z dne 14. marca 2007) s 160 glasovi za in 6 vzdržanimi glasovi.

1.

Ta predlog direktive je del načrta Komisije za poenostavitev in pojasnitev zakonodaje Skupnosti, ki bo tako bolj jasna in dosegljiva navadnemu državljanu.

2.

Kodifikacija je izredno pomemben administrativni postopek, pri katerem je treba v celoti upoštevati običajni zakonodajni postopek Skupnosti in kjer vsebinske spremembe aktov, ki se jih kodificira, niso dovoljene.

3.

Cilj tega predloga je kodifikacija Direktive Sveta 80/987/EGS z dne 20. oktobra 1980 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca. Nova direktiva bo nadomestila različne akte, ki bodo vanjo vključeni; ta predlog v celoti ohranja vsebino aktov, ki se jih kodificira, in jih torej zgolj združuje z zgolj tistimi oblikovnimi spremembami, ki so potrebne za samo izvedbo kodifikacije.

4.

Čeprav je kodifikacija postopek, ki že sam po sebi ne more in ne sme spreminjati direktiv, za katere se uporablja, EESO meni, da bi Komisija morala pri izvajanju svojih nalog narediti več kot le poenostaviti zakonodajo. Morala bi proučiti vsebino različnih direktiv in pojasniti različna vprašanja, ki so se medtem morda izkazala za nejasna ali v praksi niso več aktualna.

5.

Kljub temu EESO podpira ta predlog direktive, ob upoštevanju dejstva, da to mnenje obravnava kodifikacijo direktive, in ob upoštevanju ciljev, navedenih v točki 1, ter jamstev iz točk 2 in 3.

V Bruslju, 14. marca 2007

Predsednik

Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Dimitris DIMITRIADIS