52006PC0149

Predlog uredba Sveta o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji /* KOM/2006/0149 končno */


[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 5.4.2006

COM(2006) 149 konč.

Predlog

UREDBA SVETA

o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

(predložila Komisija)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

20. septembra 2005 je Svet sprejel Uredbo (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki vnaša spremembe v pravni red Skupnosti , na katerem so temeljila pristopna pogajanja z Bolgarijo in Romunijo. Ta uredba ne upošteva rezultatov pristopnih pogajanj ali širitve same. Zato obstaja potreba, da se pred pristopom prilagodita tako Akt o pristopu kot tudi besedilo nove uredbe o razvoju podeželja , da se zagotovi njuna združljivost.

Posebej obstaja potreba, da:

- se prilagodijo priloge v zvezi z razvojem podeželja k Aktu o pristopu, tako da bodo rezultati pogajanj združljivi z novim pravnim redom Skupnosti (če so navedbe v Aktu o pristopu postale nepotrebne ali če rezultati pogajanj niso neposredno združljivi z novo uredbo o razvoju podeželja);

- se prilagodita člena 29 in 34 Akta o pristopu, kolikor se sklicujeta na prehodna in izvedbena pravila za razvoj podeželja;

- se prilagodi nova uredba o razvoju podeželja, da se lahko uporabi pri Bolgariji in Romuniji ter da, kolikor je primerno, vključuje rezultate pogajanj o pristopu.

Vodilna načela pri pripravi teh prilagoditev so bila, da je treba ohraniti temeljni značaj in načela rezultatov pogajanj o pristopu ter da je treba prilagoditve omejiti na nujno potrebne.

Ti predlogi nimajo finančnega vpliva na proračun Skupnosti.

Predlogi v pravnih besedilih (dva sklepa Sveta oz. Uredba Sveta) so opisani spodaj.

LEADER – Najnižji finančni prag za os 4

Uredba (ES) št. 1698/2005 določa, da morajo v vsakem programu razvoja podeželja obvezno obstajati osi Leader, da podpirajo krajevno oblikovane in izvedene strategije za razvoj podeželja, in da morajo te osi določati najmanjši odstotek prispevka EKSRP k programu. Zaradi pomanjkanja izkušenj Bolgarije in Romunije pri izvedbi pristopa Leader in da bi zagotovili dovolj krajevne zmogljivosti za uporabo pristopa Leader, je treba povprečni finančni prispevek 2,5 % za osi Leader, ki se uporablja za EU-10, v obdobju 2010–2013 uporabiti samo za Bolgarijo in Romunijo. Pravno besedilo tudi pojasnjuje, kako se ta odstotek izračuna.

Ukrepi vrste LEADER +

Ukrepi, ki so bili dogovorjeni z Bolgarijo in Romunijo v zvezi s podporo za pridobivanje strokovnih znanj in imajo namen priprave podeželskih skupnosti za pripravo in izvajanje lokalnih strategij za razvoj, se razlikujejo od določb iz Uredbe (ES) št. 1698/2005. Rezultate pogajanj z Bolgarijo in Romunijo na tem področju je treba ohraniti.

Svetovalne storitve

Določbe Uredbe (ES) št. 1698/2005 v zvezi s podporo uporabe svetovalnih storitev se razlikujejo v obsegu in stopnji finančne podpore za upravičence od tistih, ki so določene za obdobje 2007–2009 v Pogodbi o pristopu. Da bi se izognili kakršni koli možnosti dvojnega financiranja za prva tri leta programa, je treba Bolgariji in Romuniji ponuditi izbiro, da izvedeta ukrep iz Priloge VIII k Aktu o pristopu ali ukrep iz Uredbe (ES) št. 1698/2005. Poleg tega se, da bi udejanjili skupno izjavo Sveta in Komisije glede Bolgarije in Romunije iz zapisnika srečanja Sveta z dne 19. in 20. septembra, na katerem je bilo doseženo politično soglasje o Uredbi (ES) št. 1698/2005, predlaga podaljšanje ukrepa Pogodbe o pristopu glede opravljanja svetovalnih storitev za kmete, ki prejemajo podporo za delno samooskrbo, do leta 2013.

Ukrepi za kmetijsko okolje in dobro počutje živali

Rezultati pogajanj o pristopu so za Bolgarijo in Romunijo vključevali določbo za sofinanciranje ukrepov za kmetijsko okolje in dobro počutje živali na ravni 85 %. Da bi zagotovili usklajenost s finančno strukturo Uredbe (ES) št. 1698/2005, na podlagi katere ravni sofinanciranja niso več določene na ravni ukrepa, temveč na ravni osi, se predlaga, da se čez ves program in programsko obdobje za Bolgarijo in Romunijo za os 2 uporabi največja raven sofinanciranja 82 % (namesto največje 80 %, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1698/2005). Teh 82 % temelji na predvidenem tehtanju ukrepov za kmetijsko okolje in dobro počutje živali v skupnih izdatkih pod osjo 2 v teh državah članicah in tako ohranja enakovredno ugodnost, kot je navedena v Pogodbi o pristopu.

Dopolnila k nacionalnim neposrednim plačilom

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike je vzpostavila enoten sklad za podporo Skupnosti za razvoj podeželja, ki nadomešča dva prejšnja vira financiranja (Usmerjevalni in jamstveni sklad EKUJS). Zato je treba razjasniti podlago za izračun zgornje meje 20 %, ki je za zneske skladov drugega stebra določena v ukrepu dopolnila k neposrednim plačilom iz Priloge VIII k Aktu o pristopu, ki se lahko prenesejo kot dopolnila k neposrednim plačilom kmetom pod prvim stebrom SKP. Glede na potrebo po usklajenosti z določbami, uporabljenimi za EU-10, potrebami glede razvoja podeželja obeh držav ter pomembnosti zaščite pred možnimi prevelikimi prenosi skladov drugega stebra v prvi steber, se predlaga, da je treba zgornjo mejo 20 % uporabiti le za jamstveni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS).

Prehodna in izvedbena pravila

Sklice na prehodna in izvedbena pravila v Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije je treba prilagodi, da bodo v skladu s postopki iz Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Tehnične prilagoditve

Bolgarijo in Romunijo je treba dodati na seznam novih držav članic, za katere se uporabljajo prehodni ukrepi na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005. Iz Priloge VIII k Aktu o pristopu je treba črtati naslednje določbe, ki so 1) zdaj neposredno zajete v Uredbi (ES) št. 1698/2005: podpora za delno samooskrbne kmetije, ki so v postopku prestrukturiranja, skupine proizvajalcev, tehnično pomoč, ali 2) se več ne uporabljajo: zahteva, da bo podpora za naložbe omejena na kmetijska gospodarstva, pri katerih je mogoče izkazati ekonomsko sposobnost preživetja po izvedbi naložb.

Predlog

UREDBA SVETA

o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005[1] je vnesla splošna pravila, ki urejajo podporo Skupnosti politiki razvoja podeželja za programsko obdobje od 2007 do 2013 ter vzpostavila prednostne naloge in ukrepe za razvoj podeželja.

(2) Navedena splošna pravila in ukrepe je treba prilagoditi, da bi se v Bolgariji in Romuniji omogočilo njihovo izvajanje od datuma pristopa navedenih držav k Evropski uniji.

(3) Uredba (ES) št. 1698/2005 določa, da morajo v programu razvoja podeželja obvezno obstajati osi Leader, ki morajo določati najnižji odstotek prispevka EKSRP k programu. Zaradi pomanjkanja izkušenj Bolgarije in Romunije pri izvedbi pristopa Leader in da bi zagotovili dovolj krajevne zmogljivosti za njegovo uporabo, je treba povprečen finančni prispevek 2,5 % za osi Leader v obdobju 2010–2013 uporabiti za navedeni državi.

(4) Da bi Bolgariji in Romuniji do leta 2013 omogočili koristi iz prehodnih ukrepov, ki zadevajo podporo delno samooskrbnih kmetijskih gospodarstev ter ustanavljanje skupin proizvajalcev, je treba Bolgarijo in Romunijo dodati na seznam držav, ki imajo koristi od teh ukrepov.

(5) Uredbo (ES) št. 1698/2005 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1698/2005 se spremeni:

1) V členu 17(2) se doda naslednji pododstavek:

„Za Bolgarijo in Romunijo se v obdobju 2010–2013 upošteva povprečje najmanj 2,5 % celotnega prispevka EKSRP za os 4. V obdobju 2007–2009 se bo za izračun tega odstotka upošteval vsak prispevek iz EKSRP za to os.“

2) V členu 20(d) se uvodne besede nadomestijo:

„prehodne ukrepe za Bolgarijo, Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Romunijo, Slovenijo in Slovaško glede:“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007 ob upoštevanju začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Svet

Predsednik

[1] UL L 277, 21.10.2005, str. 1.