22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 233/2


Potrdilo o prejemu pritožbe št. 2005/4313 — SG(2005)A/1204

(2005/C 233/02)

1.

Evropska komisija je registrirala pritožbo glede preseganja 24-urne mejne vrednosti za koncentracijo trdnih delcev (PM10) dimenzije 50 μg/m3 v več kot 35 dneh v letu 2005 na območju „Höhenstraße“ v Frankfurtu na Majni v Nemčiji pod št. 2005/4313 v registru pritožb.

2.

Komisija je prejela že več kot 30 izvodov te pritožbe, zato za zagotovitev hitrega odgovora in obveščanja zadevnih strank ter ob omejevanju upravnih virov objavlja to potrdilo o prejemu tako v Uradnem listu Evropskie unije kot tudi na naslednji spletni strani:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/

3.

Komisija bo proučila pritožbo z vidika zakonodaje Skupnosti, ki velja na tem področju. Pritožniki bodo na vse načine, vključno z morebitno objavo v Uradnem listu Evropske unije in/ali na spletni strani, obveščeni o rezultatih proučitve in morebitnem nadaljnjem ukrepanju Komisije.

4.

Komisija si bo prizadevala sprejeti odločitev o vsebini te zadeve (sprožitev postopka za ugotavljanje kršitev ali zaključek zadeve) v 12 mesecih od datuma registracije pritožbe na Generalnem sekretariatu.

5.

Če bo Komisija morala stopiti v stik z nemškimi organi, bo za zaščito pravic pritožnikov to storila brez omembe njihovih imen. Pritožniki pa lahko pooblastijo Komisijo, da razkrije njihovo identiteto v morebitnih stikih z nemškimi organi.