5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/3


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja 97/67/EC

(2005/C 30/03)

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda (in referenčni dokument)

Referenca za nadomestni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomestnega standarda

Opomba 1

CEN

EN 13619:2002

Poštne storitve – Prenos pošiljk – Optične karakteristike za prenos pisemskih pošiljk

 

CEN

EN 13724:2002

Poštne storitve – Odprtine na hišnih predalčnikih in vratne reže za pisma – Zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 13850:2002

Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda

 

CEN

EN 14012:2003

Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje pritožbenih in odškodninskih postopkov

 

CEN

EN 14137:2003

Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje izgube priporočenih pošiljk in drugih vrst poštnih storitev, pri katerih se uporablja sledilni sistem ‚track and trace‘

 

CEN

EN 14142-1:2003

Poštne storitve – Baze naslovov – 1.del: Sestavni deli poštnih naslovov

 

CEN

EN 14508:2003

Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke neprednostne pošte in pošte drugega razreda

 

CEN

EN 14534:2003

Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za masovno pošto

 

Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 3: V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES (2) Evropskega parlamenta in Sveta, spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj, tel.(32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj, tel.(32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.(33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16, (http://www.etsi.org)

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.