17.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 65/50


Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Sveta o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda

KOM(2005) 402 končno — 2005/0171 CNS

(2006/C 65/10)

Svet je 7. oktobra 2005 sklenil, da v skladu s členom 262 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti Evropski ekonomsko-socialni odbor zaprosi za mnenje o zgoraj omenjenem dokumentu.

Strokovna skupina za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje, zadolžena za pripravo dela Odbora na tem področju, je mnenje sprejela 9. novembra 2005. Poročevalec je bil g. Frank Allen.

Evropski ekonomsko-socialni odbor je mnenje sprejel na 422. plenarnem zasedanju 14. in 15. decembra 2005 (seja z dne 14. decembra) s 127 glasovi za, nobenim glasom proti in 5 vzdržanimi glasovi.

1.   Uvod

1.1

Namen tega predloga je začeti s kodifikacijo Uredbe Sveta (EGS) št. 1208/81 z dne 28. aprila 1981 o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda (1). Nova uredba bo nadomestila različne akte, ki bodo vanjo vključeni; (2) ta predlog v celoti ohranja vsebino aktov, ki se jih kodificira, in jih torej zgolj združuje skupaj s samo tistimi oblikovnimi spremembami, ki so potrebne za samo izvedbo kodifikacije.

2.   Splošne ugotovitve

2.1

Odbor meni, da je zelo koristno združiti vsa besedila v eno uredbo. V skladu z „Evropo državljanov“ tako Odbor kot tudi Komisija pripisujeta velik pomen poenostavitvi in razjasnitvi prava Skupnosti, da bo jasnejše in dostopnejše državljanom, kar bo zanje pomenilo nove priložnosti in možnost uporabe posebnih pravic, ki jim pripadajo.

2.2

Zagotovljeno je, da ta zbirka predpisov ne predstavlja nikakršnih vsebinskih sprememb in je namenjena le temu, da je pravo Skupnosti predstavljeno jasneje in pregledneje. Odbor ta cilj v celoti podpira in v smislu omenjenega zagotovila pozdravlja predlog.

V Bruslju, 14. decembra 2005

Predsednica

Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Izvedena v skladu s sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Kodifikacija pravnega reda Skupnosti, KOM(2001) 645 končno.

(2)  Glej Prilogo III k temu predlogu.