14.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 144/17


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 3. junija 2005

na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (KOM(2005) 154 končno)

(CON/2005/18)

(2005/C 144/11)

1.

Evropska centralna banka (ECB) je dne 3. maja 2005 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (v nadaljevanju: „predlagana uredba“).

2.

Predlagana uredba temelji na členu 99(5) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Čeprav ta določba posvetovanja z ECB ne predvideva izrecno, so nadzor nad proračunskim stanjem ter nadzor in usklajevanje gospodarskih politik pomembni za poglavitni cilj Evropskega sistema centralnih bank, ki je ohranjanje stabilnosti cen. Pristojnost ECB, da poda mnenje, zato izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

3.

Zdrave javnofinančne politike so temeljnega pomena za uspeh ekonomske in monetarne unije (EMU). Predstavljajo tudi predpogoj za makroekonomsko stabilnost, rast in kohezijo v euroobmočju. Fiskalni okvir, ki ga postavljata Pogodba ter Pakt o stabilnosti in rasti, je osnova EMU in zato ključnega pomena za sidranje pričakovanj v zvezi s proračunsko disciplino. Ta na pravilih temelječi okvir, katerega namen je zagotoviti vzdržne javne finance, hkrati pa dovoljuje izravnavanje proizvodnih nihanj z delovanjem samodejnih stabilizatorjev, mora ostati jasen, enostaven in izvršljiv. Spoštovanje teh načel bo tudi spodbujalo preglednost in enako obravnavanje pri izvajanju okvira.

4.

Cilj predlagane uredbe je odraziti spremembe pri izvajanju Pakta o stabilnosti in rasti, ki jih je 20. marca 2005 sprejel Svet (ECOFIN). Predlagana uredba se nanaša na postopek nadzora in na določanje srednjeročnih ciljev fiskalnih politik držav članic. Čeprav ECB ne vidi potrebe, da bi izrazila mnenje o posameznih določbah predlagane uredbe, podpira namen izboljšanja nadzora in usklajevanja gospodarskih politik, s čimer bi se doseglo in ohranilo izpolnjevanje srednjeročnih ciljev, ki zagotavljajo vzdržnost javnih financ. Strogo in enotno izvajanje postopkov nadzora bi prispevalo k preudarnim javnofinančnim politikam.

V Frankfurtu na Majni, 3. junija 2005

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET