5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/112


Samo izvirna besedila UN/ECE so pravno veljavna v skladu z mednarodnim javnim pravom. Status in začetek veljavnosti tega pravilnika je treba preveriti v najnovejši različici dokumenta UN/ECE TRANS/WP.29/343, ki je na voljo na naslovu:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Spremembe Pravilnika št. 138 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) — Enotne določbe o homologaciji tihih vozil za cestni prevoz glede na njihovo zmanjšano slišnost

Spremembe Pravilnika št. 138, objavljenega v UL L 9 z dne 13. januarja 2017,

vključujejo:

 

Dopolnilo 1 k prvotni različici Pravilnika – začetek veljavnosti: 10. oktober 2017

 

spremembe 01 – začetek veljavnosti: 10. oktober 2017

Odstavek 1 se spremeni:

„1.   PODROČJE UPORABE

Ta pravilnik se uporablja za električna vozila kategorij M in N, pri katerih je mogoč pogon v običajnem načinu delovanja, vzvratno ali v vsaj eni prestavi za vožnjo naprej brez delovanja motorja z notranjim zgorevanjem (1), v zvezi z njihovo slišnostjo.“

Odstavek 2.7 se spremeni:

„2.7

‚funkcija začasnega prenehanja delovanja‘ pomeni mehanizem, ki omogoča vozniku ustavitev delovanja sistema AVAS;“.

Odstavek 6.2.6 se spremeni:

„6.2.6   Funkcija začasnega prenehanja delovanja

Vsaka funkcija začasnega prenehanja delovanja, opredeljena v odstavku 2.7, je prepovedana.“

Odstavek 11 se spremeni:

„11.   PREHODNE DOLOČBE

11.1   Do 30. junija 2019 se lahko za preverjanje skladnosti preskusne steze namesto standarda ISO 10844:2014 uporablja standard ISO 10844:1994, kot je opisano v odstavku 2.1.2 Priloge 3 k temu pravilniku.

11.2   Od uradnega datuma začetka veljavnosti sprememb 01 nobena pogodbenica, ki uporablja ta pravilnik, ne sme zavrniti podelitve ali priznanja homologacij v skladu s tem pravilnikom, kot je bil spremenjen s spremembami 01.

11.3   Od 1. septembra 2019 pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, niso zavezane, da priznajo homologacije v skladu s prvotno različico tega pravilnika, prvič izdane po 1. septembru 2019.

11.4   Do 1. septembra 2021 pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, priznajo homologacije v skladu s prvotno različico tega pravilnika, prvič izdane pred 1. septembrom 2019.

11.5   Od 1. septembra 2021 pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, niso zavezane, da priznajo homologacije v skladu s prvotno različico tega pravilnika.

11.6   Ne glede na odstavke 11.3 do 11.5 ostanejo homologacije, ki so bile podeljene v skladu s prvotno različico tega pravilnika in na katere spremembe 01 ne vplivajo, še naprej veljavne, pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, pa jih še naprej priznavajo.

11.7   Ne glede na zgoraj navedene prehodne določbe pogodbenice, ki začnejo uporabljati ta pravilnik po datumu začetka veljavnosti sprememb 01, niso zavezane, da priznajo homologacije, ki so bile podeljene v skladu s prvotno različico tega pravilnika, in so zavezane priznati samo homologacijo, podeljeno v skladu s spremembami 01.

11.8   Pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, ne smejo zavrniti podelitve homologacij ali njihovih razširitev v skladu s prvotno različico tega pravilnika.“

Priloga 1, Dodatek k obrazcu sporočila št. …, Tehnične informacije, odstavek 1.2, se spremeni:

1.2   Opis sistema AVAS (če je ustrezno): …

1.2.1   Zvok med mirovanjem (da/ne)

1.2.2   Št. zvokov, med katerimi lahko izbira voznik (1/2/3/…)“.