29.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/94


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC

z dne 26. junija 2013

o imenovanju sodnikov Sodišča

(2013/338/EU)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE SO –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 19 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 253 in 255 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a(1) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členoma 5 in 7 Protokola o Statutu Sodišča Evropske unije je treba po odstopu Una LÕHMUSA in Jeana-Jacquesa KASELA z učinkom od 6. oktobra 2013 za preostanek njunega mandata, tj. do 6. oktobra 2015, imenovati dva sodnika Sodišča.

(2)

Kot kandidata za prosti mesti sta bila predlagana Küllike JÜRIMÄE in François BILTGEN.

(3)

Odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je dal mnenje o ustreznosti Küllike JÜRIMÄE in Françoisa BILTGENA za opravljanje nalog sodnikov Sodišča –

SPREJELI NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za sodnika Sodišča se za obdobje od 6. oktobra 2013 do 6. oktobra 2015 imenujeta:

Küllike JÜRIMÄE

François BILTGEN.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. junija 2013

Predsednik

R. MONTGOMERY