11.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/89


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC

z dne 5. decembra 2007

o imenovanju sodnika Sodišča Evropskih skupnosti

(2007/811/ES, Euratom)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKIH SKUPNOSTI SO –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 223 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 139 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

V skladu s členoma 5 in 7 Protokola o Statutu Sodišča in zaradi odstopa g. Romaina SCHINTGENA je treba imenovati sodnika za preostanek njegovega mandata, tj. do 6. oktobra 2009 –

SKLENILI:

Člen 1

Za sodnika Sodišča Evropskih skupnosti je imenovan Jean-Jacques KASEL, od dneva njegove zaprisege do 6. oktobra 2009.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Predsednik

A. MENDONÇA E MOURA