18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/19


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA,

z dne 30. maja 2005

o določitvi roka za dodelitev sredstev devetega Evropskega razvojnega sklada (ERS)

(2005/446/ES)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKIH SKUPNOSTI, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA, SO –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisan v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), v nadaljnjem besedilu „Sporazum o partnerstvu“,

ob upoštevanju notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju in upravljanju pomoči Skupnosti, v skladu s Finančnim protokolom k Sporazumu o partnerstvu (2), v nadaljnjem besedilu „Notranji sporazum“ in zlasti člena 2(4) Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Točka 5 Priloge I (Finančni protokol) Sporazuma o partnerstvu določa, da se skupni znesek finančnega protokola, ki se mu dodajo prenesena neporabljena sredstva iz prejšnjih evropskih razvojnih skladov, uporablja za obdobje 2000–2007.

(2)

Točka 7 iste priloge in člen 2(3) Notranjega sporazuma določata oceno stopnje, do katere so sredstva dodeljena in izplačana ter na podlagi katere se oceni potreba po novih sredstvih po izteku sedanjega finančnega protokola.

(3)

Izjava EU o finančnem protokolu, ki je priložena k Sporazumu o partnerstvu kot izjava XVIII, določa, da je treba v oceni potrebe po novih sredstvih upoštevati datum, po katerem dodeljevanje sredstev devetega Evropskega razvojnega sklada ne bo več mogoče.

(4)

Zato je treba v skladu s členom 2(4) Notranjega sporazuma pred prenehanjem veljavnosti devetega ERS določiti datum, ki se ga lahko, če je to potrebno, spremeni, po katerem dodeljevanje sredstev devetega ERS ne bo več mogoče –

SKLENILI:

Člen 1

Za datum, po katerem dodeljevanje sredstev iz devetega ERS, s katerimi upravlja Komisija, subvencioniranih obresti, s katerimi upravlja Evropska investicijska banka (EIB), in dohodkov iz obresti na ta odobrena proračunska sredstva ne bo več mogoče, je določen 31. december 2007. Ta datum se lahko, če je to potrebno, spremeni.

Člen 2

Na znesek, dodeljen za financiranje Investicijskega sklada, ki ga upravlja EIB, kot obnovljivega sklada, ta sklep ne vpliva.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. maja 2005

V imenu vlad držav članic

Predsednik

F. BODEN


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Sveta ministrov AKP-ES št. 2/2004 (UL L 297, 22.9.2004, str. 18).

(2)  UL L 317, 15.12.2000, str. 355.