42000A0922(06)



Uradni list L 239 , 22/09/2000 str. 0083 - 0089


Sporazum o pristopu helenske republike

h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani 19. junija 1990 v Schengnu, h kateri je Italijanska republika pristopila s Sporazumom, podpisanim dne 27. novembra 1990 v Parizu, in h kateri sta Kraljevina Španija in Portugalska republika pristopili s sporazumoma, podpisanima dne 25. junija 1991 v Bonnu

KRALJEVINA BELGIJA, ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA, FRANCOSKA REPUBLIKA, VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG IN KRALJEVINA NIZOZEMSKA, pogodbenice Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisanim 19. junija 1990 v Schengnu, v nadaljevanju Konvencija iz 1990, ter Italijanska republika, ki je pristopila h Konvenciji iz 1990 s Sporazumom, podpisanim 27. novembra 1990 v Parizu, in Kraljevina Španija in Portugalska republika, ki sta h Konvenciji iz 1990 pristopili s sporazumoma, podpisanima dne 25. junija 1991 v Bonnu, na eni strani

in HELENSKA REPUBLIKA na drugi strani, so se,

ob upoštevanju podpisa Protokola o pristopu Vlade Helenske republike k Schengenskemu sporazumu z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, spremenjenim s Protokolom o pristopu Vlade Italijanske republike, podpisanim 27. novembra 1990 v Parizu, in protokoloma o pristopu vlad Kraljevine Španije in Portugalske republike, podpisanima 25. junija 1991 v Bonnu, dne šestega novembra tisoč devetsto dvaindevetdeset v Madridu,

na podlagi člena 140 Konvencije iz 1990,

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

Helenska republika pristopi h Konvenciji iz 1990.

Člen 2

1. Uradniki iz člena 40(4) Konvencije iz 1990 so v Helenski republiki: policijski uradniki Ελληνική Αστυνομία (grška policija) in Λιμενικό Σώμα (pristaniška uprava), vsak v okviru svojih pooblastil, ter uslužbenci carinske uprave, pod pogoji, določenimi v ustreznih dvostranskih sporazumih iz člena 40(6) Konvencije iz 1990, kar zadeva njihova pooblastila v zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, prometom z orožjem in eksplozivom ter nedovoljenim prevozom strupenih in nevarnih odpadkov.

2. Organ iz člena 40(5) Konvencije iz 1990 je v Helenski republiki: Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως (Direkcija za mednarodno policijsko sodelovanje pri ministrstvu za javni red).

Člen 3

Pristojno ministrstvo iz člena 65(2) Konvencije iz 1990 je v Helenski republiki ministrstvo za pravosodje.

Člen 4

Zaradi izročitev med pogodbenicami Konvencije iz 1990 Helenska republika ne uporabi pridržkov, ki jih je izrazila v zvezi s členi 7, 18 in 19 Evropske konvencije o izročitvi z dne 13. decembra 1957.

Člen 5

Zaradi vzajemne pomoči v kazenskih zadevah med pogodbenicami Konvencije iz 1990 Helenska republika ne uporabi pridržkov, ki jih je izrazila v zvezi s členoma 4 in 11 Evropske konvencije o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. aprila 1959.

Člen 6

1. Ta sporazum se ratificira, sprejme ali potrdi. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi se deponirajo pri Vladi Velikega vojvodstva Luksemburg, ki o tem obvesti vse pogodbenice.

2. Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po deponiranju zadnje listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi držav, za katere je Konvencija iz 1990 začela veljati, in Helenske republike.

Za druge države začne ta sporazum začne prvi dan drugega meseca po deponiranju njihovih listin o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi, pod pogojem, da je ta sporazum začel veljati v skladu z določbami prejšnjega pododstavka.

3. Vlada Velikega vojvodstva Luksemburg obvesti vse pogodbenice o datumu začetka veljavnosti.

Člen 7

1. Vlada Velikega vojvodstva Luksemburg pošlje vladi Helenske republike overjeno kopijo Konvencije iz 1990 v francoskem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem in španskem jeziku.

2. Besedilo Konvencije iz 1990 v grškem jeziku je priloga k temu sporazumu in je verodostojno pod enakimi pogoji kakor besedila Konvencije iz 1990 v francoskem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem in španskem jeziku.

V potrditev navedenega so spodaj podpisani pravilno pooblaščeni za podpis tega sporazuma.

Sestavljeno v Madridu, šestega novembra tisoč devetsto dvaindevetdeset, v enem izvirniku v francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem in španskem jeziku, pri čemer je vseh sedem besedil enako verodostojnih. Izvirnik se deponira v arhivu Vlade Velikega vojvodstva Luksemburg, ki overjeno kopijo pošlje vsaki pogodbenici.

Za Vlado Kraljevine Belgije

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Zvezne republike Nemčije

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Helenske republike

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Kraljevine Španije

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Francoske republike

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Italijanske republike

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Kraljevine Nizozemske

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Portugalske republike

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SKLEPNA LISTINA

I. Ob podpisu Sporazuma o pristopu Helenske republike h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani dne 19. junija 1990 v Schengnu, h kateri je Italijanska republika pristopila s sporazumom, podpisanim dne 27. novembra 1990 v Parizu, in h kateri sta Kraljevina Španija in Portugalska republika pristopili s sporazumoma o pristopu, podpisanima 25. junija 1991 v Bonnu, je Helenska republika podpisala sklepno listino, zapisnik in skupno izjavo ministrov in državnih sekretarjev, podpisanih hkrati s Konvencijo iz 1990.

Vlada Helenske republike je podpisala skupne izjave in je seznanjena z v njih vsebovanimi enostranskimi izjavami.

Vlada Velikega vojvodstva Luksemburg pošlje Vladi Helenske republike overjene kopije sklepne listine, zapisnika in skupne izjave ministrov in državnih sekretarjev, podpisane hkrati s Konvencijo iz 1990, v francoskem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem in španskem jeziku.

Besedila sklepne listine, zapisnika in skupne izjave ministrov in državnih sekretarjev, podpisane hkrati s Konvencijo iz 1990, v grškem jeziku so priloge k tej sklepni listini in so verodostojne pod enakimi pogoji kakor besedila v francoskem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem in španskem jeziku.

II. Ob podpisu Sporazuma o pristopu Helenske republike h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani dne 19. junija 1990 v Schengnu, h kateri je Italijanska republika pristopila s sporazumom, podpisanim dne 27. novembra 1990 v Parizu, in h kateri sta Kraljevina Španija in Portugalska republika pristopili s sporazumoma o pristopu, podpisanima 25. junija 1991 v Bonnu, so pogodbenice sprejele naslednje izjave:

1. Skupna izjava o členu 6 Sporazuma o pristopu

Države podpisnice pred začetkom veljavnosti Sporazuma o pristopu druga druggo obvestijo o vseh okoliščinah, ki bi lahko pomembneje vplivale na področja, ki jih obsega Konvencija iz 1990, in na začetek veljavnosti Sporazuma o pristopu.

Sporazum med državami, za katere je Konvencija iz 1990 že začela veljati, in Helensko republiko ne začne veljati, dokler v državah niso izpolnjeni predpogoji za izvajanje Konvencije iz 1990 in se ne izvajajo kontrole na zunanjih mejah.

Za druge države Sporazum o pristopu začne veljati šele, ko države podpisnice tega sporazuma izpolnijo vse predpogoje za izvajanje Konvencije iz 1990 in se v njih izvajajo kontrole na zunanjih mejah.

2. Skupna izjava o členu 9(2) Konvencije iz 1990

Pogodbenice določijo, da ob podpisu Sporazuma o pristopu Helenske republike h Konvenciji iz 1990 skupna vizumska ureditev iz člena 9(2) Konvencije iz 1990 pomeni skupno ureditev, ki jo uporabljajo države podpisnice te konvencije po 19. juniju 1990.

3. Skupna izjava o varstvu osebnih podatkov

Pogodbenice so seznanjene, da se Vlada Helenske republike pred ratifikacijo Sporazuma o pristopu h Konvenciji iz 1990 zavezuje sprejeti vse ukrepe za dopolnitev grške zakonodaje v skladu s Konvencijo Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede avtomatske obdelave osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981 in v skladu s Priporočilom Odbora ministrov Sveta Evrope št. R(87)15 z dne 17. septembra 1987, ki ureja uporabo osebnih podatkov na policijskem področju za zagotovitev izvajanja določb členov 117 in 126 Konvencije iz 1990 o varstvu osebnih podatkov za zagotovitev stopnje varstva osebnih podatkov, določene s Konvencijo iz 1990.

4. Skupna izjava o členu 41 Konvencije iz 1990

Zaradi zemljepisnih razmer se pogodbenice zavedajo, da določbe člena 41(5)(b) Helenski republiki preprečujejo uporabo člena 41 v odnosih med Helensko republiko in drugimi pogodbenicami. Helenska republika zato ni imenovala organov glede na člen 41(6) ali dala izjave glede na člen 41(9).

Postopek, ki ga uporablja grška vlada, ni v nasprotju z določbami člena 137.

5. Skupna izjava o gori Atos

Glede na posebni status gore Atos, za katerega jamči člen 105 grške ustave in Listina o gori Atos, utemeljen izključno z duhovnimi in verskimi razlogi, bodo pogodbenice zagotovile upoštevanje tega statusa pri uporabi in kasnejši dopolnitvi določb Sporazuma iz 1985 in Konvencije iz 1990.

III. Pogodbenice so seznanjene z naslednjimi izjavami Helenske republike:

1. Izjava Helenske republike o sporazumih o pristopu Italijanske republike, Kraljevine Španije in Portugalske republike

Vlada Helenske republike je seznanjena z vsebino sporazumov o pristopu Italijanske republike, Kraljevine Španije in Portugalske republike h Konvenciji iz 1990 in z vsebino sklepnih listin in izjav v prilogi k omenjenim sporazumom.

Vlada Velikega vojvodstva Luksemburg pošlje overjeno kopijo omenjenih dokumentov Vladi Helenske republike.

2. Izjava Helenske republike o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah

Helenska republika se zavezuje, da bo obravnavala zaprosila za pomoč v kazenskih zadevah drugih pogodbenic z vso potrebno skrbnostjo, tudi če so poslana neposredno grškim sodnim organom v skladu s postopkom iz člena 53(1) Konvencije iz 1990.

3. Skupna izjava o členu 121 Konvencije iz 1990

Vlada Helenske republike izjavlja, da bo razen za sveže agrume, bombaž in semena lucerne z dnem podpisa Sporazuma o pristopu h Konvenciji iz 1990 poenostavila fitopatološke preglede in zahteve glede zdravstvenega varstva rastlin po določbah člena 121 Konvencije iz 1990.

Kljub temu pa bo v zvezi s svežimi agrumi Helenska republika v svoj pravni red prenesla določbe člena 121 in z njimi povezane ukrepe najkasneje do 1. januarja 1993.

Sestavljeno v Madridu, šestega novembra tisoč devetsto dvaindevetdeset, v enem izvirniku v francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem in španskem jeziku, pri čemer je vseh sedem besedil enako verodostojnih. Izvirnik se deponira v arhivu Vlade Velikega vojvodstva Luksemburg, ki overjeno kopijo pošlje vsaki pogodbenici.

Za Vlado Kraljevine Belgije

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Zvezne republike Nemčije

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Helenske republike

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Kraljevine Španije

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Francoske republike

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Italijanske republike

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Kraljevine Nizozemske

+++++ TIFF +++++

Za Vlado Portugalske republike

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IZJAVA MINISTROV IN DRŽAVNIH SEKRETARJEV

Dne šestega novembra tisoč devetsto dvaindevetdeset so predstavniki vlad Kraljevine Belgije, Zvezne republike Nemčije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Helenske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske in Portugalske republike v Madridu podpisali Sporazum o pristopu Helenske republike h Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisani 19. junija 1990 v Schengnu, h kateri je Italijanska republika pristopila s Sporazumom, podpisanim dne 27. novembra 1990 v Parizu, in h kateri sta Kraljevina Španija in Portugalska republika pristopili s sporazumoma, podpisanima 25. junija 1991 v Bonnu.

Ministri in državni sekretarji so seznanjeni, da je predstavnik Vlade Helenske republike izrazil podporo izjavi, ki so jo 19. junija 1990 v Schengnu podpisali ministri in državni sekretarji, predstavniki vlad Kraljevine Belgije, Zvezne republike Nemčije, Francoske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg in Kraljevine Nizozemske, in sklepu, ki je bil potrjen istega dne ob podpisu Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, izjavo in sklep katerih so podprle tudi vlade Italijanske republike, Kraljevine Španije in Portugalske republike.

--------------------------------------------------