15.9.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1768

z dne 14. julija 2023

o določitvi podrobnih pravil za certificiranje in izjave o sistemih upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa in sestavnih delih upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1), zlasti člena 47(1) in člena 62(13) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2018/1139 določa skupne bistvene zahteve za vzpostavitev visoke enotne ravni varnosti v civilnem letalstvu v Uniji ter za zagotavljanje, da integriteta in z varnostjo povezana učinkovitost sistemov in sestavnih delov ustrezata predvideni uporabi. Interoperabilnost sistemov upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa (ATM/ANS) in sestavnih delov ATM/ANS bi morala zagotoviti nemoteno delovanje evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (EATMN).

(2)

Za zagotovitev skladnosti z bistvenimi zahtevami bi bilo treba določiti podrobne specifikacije; te bi se morale, kadar je to mogoče, opirati na priznane industrijske standarde organizacij za razvoj standardov, ki odražajo najsodobnejšo tehnologijo in dobre prakse projektiranja. Pri projektiranju in proizvodnji sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS bi bilo treba upoštevati zahteve za izdajo certifikatov in izjav o skladnosti projekta, pa tudi podrobne specifikacije, ki jih izda Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(3)

Primerno je določiti različne metode potrjevanja za ocenjevanje skladnosti z zahtevami iz Priloge k tej uredbi ter podrobnimi specifikacijami sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS. V zvezi z varnim upravljanjem zrakoplovov in opremo, ki je ključna z vidika interoperabilnosti in varnosti EATMN, bi bilo treba uporabljati strožje metode potrjevanja.

(4)

V okviru ATM/ANS so z vidika varnostnih tveganj, povezanih z navigacijo zrakoplovov, najpomembnejše službe kontrole zračnega prometa (ATC), zlasti zaradi dajanja navodil za zagotavljanje razdvajanja zrakoplovov in izogibanja trčenjem. Izvajalci kontrole zračnega prometa imajo najpopolnejši pregled nad varnostjo zračnega prostora. Zato bi bilo treba za najbolj kritično opremo ATM/ANS, tj. opremo, ki podpira kontrolo zračnega prometa, uporabljati strožje metode potrjevanja, in sicer certificiranje.

(5)

Oprema ATM/ANS, ki podpira komunikacije zrak-zemlja, daje neposredna navodila zrakoplovom in bi jo bilo prav tako treba certificirati.

(6)

Služba zračnega prometa neposredno uporablja komunikacijske, nadzorne in navigacijske službe za zagotavljanje varne navigacije zrakoplovov, vendar navedene tri službe nimajo popolnega pregleda nad prometom in nimajo aktivnega nadzora nad razdvajanjem zrakoplovov. Zato imajo manj kritično vlogo. Za sisteme ATM/ANS in sestavne dele ATM/ANS, ki jih podpirajo, bi morala veljati manj stroga metoda potrjevanja, in sicer izjava o skladnosti projekta.

(7)

Nazadnje, za druge manj kritične sisteme in opremo ATM/ANS, ki podpirajo meteorološke službe, službe za letalske in¤formacije, službe upravljanja zračnega prostora in službe upravljanja pretoka zračnega prometa, bi morala veljati najmanj stroga metoda potrjevanja, in sicer izjava o skladnosti.

(8)

Za odločanje o kritičnosti sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS so poleg upravljavskega nadzora nad varnostnimi tveganji storitev in funkcij, ki jih podpirajo, možna dodatna merila.

(9)

Zato bi bilo treba določiti tri različne ravni zahtev in podrobnih specifikacij, in sicer: (i) certificiranje s strani Agencije, tj. najstrožja raven; (ii) izjavo odobrene organizacije, ki sodeluje pri projektiranju ali proizvodnji opreme ATM/ANS, tj. srednja raven, in (iii) izjavo o skladnosti s strani izvajalca ATM/ANS, ki opremo ATM/ANS vključuje v svoj funkcionalni sistem, kot je opredeljen v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/373 (2), ali, na zahtevo izvajalca ATM/ANS, s strani odobrene organizacije, ki sodeluje pri projektiranju ali proizvodnji opreme ATM/ANS.

(10)

V skladu s členom 29(2), točka (a), Uredbe (EU) 2021/696 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je Agenciji Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) zaupano upravljanje skupne evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS), vključno z obratovanjem EGNOS, ki poleg drugih dejavnosti zajema podporo prizadevanjem za certificiranje in standardizacijo.

(11)

V skladu z Uredbo (EU) 2021/696 sta za zasnovo sistema EGNOS in njegove opreme odgovorni EUSPA in Evropska vesoljska agencija (ESA). Agencija bi morala izjave o skladnosti projekta za opremo EGNOS nadzorovati v skladu s posebnimi dogovori, ki jih je treba skleniti z EUSPA. V okviru teh dogovorov je treba obravnavati tehnične, upravne in finančne vidike, kot so zahteva po posvetovanju z EUSPA glede priprave podrobnih specifikacij, nadzor agencije EASA nad izjavami o skladnosti projekta za sistem EGNOS ter izmenjava podatkov med agencijama glede skladnosti z ustreznimi standardi in priporočenimi praksami Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO). Ti dogovori morajo zagotoviti raven varnosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna zahtevam iz te uredbe.

(12)

Na nekaterih oddaljenih ozemljih zunaj evropske (EUR) regije ICAO, kot je opredeljena v zvezku I načrta za navigacijo v zračnem prometu ICAO (Doc 7754), z majhnim obsegom prometa in kjer ta zračni prostor meji le na zračni prostor, za katerega so odgovorni izvajalci ATM/ANS tretje države, je lahko uporaba metod potrjevanja certificiranja in izjav o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS zaradi posebnih potreb po varnosti in interoperabilnosti zahtevna ali celo neizvedljiva. V takih primerih se zdi za opremo ATM/ANS, ki jo izvajalci ATM/ANS uporabljajo na oddaljenih območjih zunaj regije ICAO EUR, primerno določiti odstopanja od zahtev glede certificiranja ali izjave, ki veljajo za tako opremo ATM/ANS. Namesto tega mora izvajalec ATM/ANS v navedeni regiji za zagotovitev varnega in interoperabilnega izvajanja ATM/ANS z izdajo izjave o skladnosti zagotoviti, da se veljavne specifikacije upoštevajo.

(13)

Omogočiti je treba nemoten prehod na novi regulativni okvir, vzpostavljen s to uredbo, ter zagotoviti ohranitev visoke in enotne ravni varnosti v civilnem letalstvu v Uniji. Zato je treba zagotoviti dovolj časa, da se industrija projektiranja in proizvodnje sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS ter Agencija in uprave držav članic prilagodijo temu novemu okviru. Ustrezno je, da se za opremo ATM/ANS, ki se uporablja in je bila potrjena v skladu s prejšnjim okvirom, šteje, kot da so bili v prehodnem obdobju zanjo izdani certifikati ali izjave v skladu z novim okvirom, razen če Agencija navede, da taka oprema ne zagotavlja ravni varnosti in interoperabilnosti, kot je zahtevana z Uredbo (EU) 2018/1139.

(14)

V prehodnem obdobju bi bilo treba v zvezi z vsakim novim sistemom ATM/ANS in sestavnim delom ATM/ANS, ki se začne uporabljati, pristojnemu organu izvajalca ATM/ANS, ki ta sistem ali sestavni del vključi v svoj funkcionalni sistem, iz člena 4(1) Izvedbene uredbe (EU) 2017/373 predložiti izjavo o skladnosti, ki jo izda navedeni izvajalec ATM/ANS ali, na zahtevo, projektivna in proizvodna organizacija, ki sistem projektira in proizvaja.

(15)

Po prehodnem obdobju bi morala biti Agencija izključno odgovorna za certificiranje in prejemanje izjav v zvezi z določeno opremo ATM/ANS; zato je ustrezno, da Agencija oceni informacije o skladnosti, predložene nacionalnim organom na podlagi prejšnjega okvira, preden taka oprema ATM/ANS preide v pristojnost Agencije. Zato bi morali nacionalni organi te informacije dati na voljo Agenciji. Ko Agencija izvede oceno, bi se moralo šteti, da je bil za opremo ATM/ANS izdan certifikat ali izjava o skladnosti. Oceno je treba na podlagi odločitve izvršnega direktorja Agencije javno objaviti.

(16)

Ukrepi iz te uredbe temeljijo na mnenju št. 01/2023, ki ga je Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu izdala v skladu s členom 75(2), točki (b) in (c), ter členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA TO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa skupne tehnične zahteve in upravne postopke za certificiranje in izjavo o skladnosti projekta za sisteme ATM/ANS in sestavne dele ATM/ANS. Ta uredba določa pravila o:

(a)

opredelitvi sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS, za katere je potreben certifikat, izjava o skladnosti projekta ali izjava o skladnosti;

(b)

izdaji certifikatov za sisteme ATM/ANS in sestavne dele ATM/ANS;

(c)

izdaji izjav o skladnosti projekta za sisteme ATM/ANS in sestavne dele ATM/ANS s strani organizacij, ki sodelujejo pri projektiranju ali proizvodnji sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS ter ki jim je bil v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1769 (4) podeljen privilegij za izdajanje takih izjav o skladnosti;

(d)

izdaji izjav o skladnosti sistemov ATM/ANS in sestavnih delov ATM/ANS s strani izvajalcev ATM/ANS, potrjenih v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/373, ali organizacij, ki sodelujejo pri njihovem projektiranju ali proizvodnji, odobrenih v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1769;

(e)

izdaji zahtev za opremo ATM/ANS s strani Agencije.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„oprema ATM/ANS“ pomeni sestavne dele ATM/ANS, kot so opredeljeni v členu 3(6) Uredbe (EU) 2018/1139, in sisteme ATM/ANS, kot so opredeljeni v členu 3(7) navedene uredbe, razen sestavnih delov v zraku, za katere velja Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 (5);

(2)

„zahteva za opremo ATM/ANS“ pomeni dokument, ki ga izda Agencija in ki odreja ukrepe, ki jih morajo izvajalci ATM/ANS izvesti na opremi ATM/ANS, da bi odpravili ugotovljeno nevarno in/ali nezanesljivo stanje ter ponovno zagotovili učinkovitost in interoperabilnost navedene opreme ATM/ANS, kadar dokazi kažejo, da bi bile v nasprotnem primeru ogrožene varnost, zaščita, učinkovitost ali interoperabilnost te konkretne opreme;

(3)

„evropska mreža za upravljanje zračnega prometa (EATMN)“ pomeni skupino sistemov iz točke 3.1 Priloge VIII k Uredbi (EU) 2018/1139, ki omogočajo, da se navigacijske službe zračnega prometa v Uniji lahko izvajajo, vključno z medsebojnimi povezavami na mejah s tretjimi državami;

(4)

„funkcionalni sistem“ pomeni kombinacijo postopkov, človeških virov in opreme, vključno s strojno in programsko opremo, namenjeno izvajanju funkcije na področju ATM/ANS in drugih funkcij omrežja za ATM.

Člen 3

Pristojni organ

1.   Pristojni organ, odgovoren za izdajo certifikatov za opremo ATM/ANS v skladu s členom 4, za sprejemanje izjav o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS, izdanih v skladu s členom 5, ter za nadzor nad certifikati in izjavami, je Agencija. V ta namen Agencija izpolnjuje zahteve iz Priloge I.

2.   Pristojni organ, odgovoren za nadzor nad izjavo o skladnosti, ki jo izda izvajalec ATM/ANS v skladu s členom 6, je isti pristojni organ kot organ, ki je odgovoren za certificiranje in nadzor nad tem izvajalcem ATM/ANS.

Člen 4

Certificiranje opreme ATM/ANS

1.   Certifikat, kot je določen v Prilogi II, se izda za naslednjo opremo ATM/ANS:

(a)

opremo, ki podpira komunikacijo med kontrolorjem in pilotom;

(b)

opremo, ki podpira službe kontrole zračnega prometa (ATC), kadar omogoča razdvajanje zrakoplovov ali preprečevanje trčenj.

2.   Certifikat iz odstavka 1 izda Agencija.

3.   Certifikat iz odstavka 1 se izda za nedoločen čas. Velja za nedoločen čas, razen kadar:

(a)

imetnik certifikata ne izpolnjuje več zahtev iz te uredbe ali

(b)

v zvezi z opremo ATM/ANS ni veljavne odobritve organizacije, ki jo Agencija izda v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1769, ali

(c)

oprema ATM/ANS ni več skladna z osnovo za certificiranje v skladu s točko ANS.EQMT.CERT.025 iz Priloge II ali

(d)

se je imetnik certifikatu odpovedal ali ga je Agencija preklicala.

Če je bil certifikat izdan v papirni obliki, se po odpovedi ali preklicu nemudoma vrne Agenciji.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 se za opremo ATM/ANS, ki se uporablja izključno v omejenem delu zračnega prostora zunaj regije ICAO EUR z majhnim obsegom prometa in kjer ta del zračnega prostora meji na zračni prostor, za katerega je odgovorna tretja država, ne zahteva izdaja certifikata. V tem primeru se za opremo ATM/ANS izda izjava o skladnosti v skladu s členom 6.

Člen 5

Izjava o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS

1.   Izjava o skladnosti projekta, kot je določena v Prilogi III, se izda za naslednjo opremo ATM/ANS, kadar ustvarja, sprejema in prenaša podatke in/ali signale v vesolju za zagotavljanje varne in interoperabilne letalske navigacije:

(a)

opremo, ki podpira komunikacije zemlja-zemlja;

(b)

opremo, ki podpira navigacijo ali nadzor.

2.   Izjave o skladnosti projekta izdajo organizacije, ki sodelujejo pri projektiranju ali proizvodnji opreme ATM/ANS in so odobrene v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1769.

3.   Izjave o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS se izdajo za nedoločen čas. Izjave ostanejo veljavne, razen če je bila njihova registracija odvzeta v skladu s točko DPO.AR.C.015(g)(6) Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2023/1769 zaradi enega od naslednjih razlogov:

(a)

oprema ATM/ANS ni več skladna s podrobnimi specifikacijami, ki so omogočile izdajo izjave;

(b)

izdajatelj izjave ne izpolnjuje več veljavnih zahtev iz Izvedbene uredbe (EU) 2023/1769 oziroma je odobritev odpovedal, začasno razveljavil ali preklical;

(c)

izkazalo se je, da oprema ATM/ANS povzroča nesprejemljivo tveganje ali nesprejemljivo učinkovitost pri delovanju;

(d)

organizacija je preklicala izjavo o skladnosti projekta.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 se za opremo ATM/ANS, ki se uporablja izključno v omejenem delu zračnega prostora zunaj regije ICAO EUR z majhnim obsegom prometa in kjer ta del zračnega prostora meji na zračni prostor, za katerega je odgovorna tretja država, ne zahteva izdaja izjave o skladnosti projekta. V tem primeru se za opremo ATM/ANS izda izjava o skladnosti v skladu s členom 6.

5.   Kar zadeva opremo ATM/ANS sistema skupne evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS), izjavo o skladnosti projekta, kot je določena v Prilogi III k tej uredbi, izda Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA), ustanovljena z Uredbo (EU) 2021/696, ki se šteje za organizacijo, ki sodeluje pri projektiranju ali proizvodnji opreme EGNOS.

6.   Točki ATM/ANS.EQMT.DEC.005 in ATM/ANS.EQMT.DEC.045 iz Priloge III se ne uporabljata za EUSPA. EUSPA zagotovi, da ima Agencija dostop do dokazil različnih subjektov, ki sodelujejo pri projektiranju in proizvodnji opreme ATM/ANS sistema EGNOS, da bi lahko ugotovila, ali je zagotovljena stalna skladnost z veljavnimi tehničnimi specifikacijami, na podlagi katerih je bila dana izjava v skladu s Prilogo III.

Člen 6

Izjava o skladnosti

1.   Izjava o skladnosti se izda za naslednjo opremo ATM/ANS:

(a)

opremo, za katero se ne zahteva certificiranje v skladu s členom 4 niti izjava o skladnosti projekta v skladu s členom 5, in

(b)

opremo, ki podpira službe zračnega prometa, komunikacijske, navigacijske ali nadzorne službe, upravljanje zračnega prostora, upravljanje pretoka zračnega prometa, letalske informacijske službe ali meteorološke službe.

Izjava o skladnosti potrjuje, da je oprema ATM/ANS skladna s podrobnimi specifikacijami, ki jih izda Agencija v skladu s členom 76(3) Uredbe (EU) 2018/1139.

2.   Izjavo o skladnosti za opremo ATM/ANS izda izvajalec ATM/ANS, ki tako opremo ATM/ANS vključi v svoj funkcionalni sistem, ali na zahtevo izvajalca ATM/ANS organizacija, ki sodeluje pri projektiranju ali proizvodnji take opreme ATM/ANS in je odobrena v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1769.

3.   Izjava o skladnosti za opremo ATM/ANS se izda za nedoločen čas. Ostane veljavna, razen če velja kar koli od naslednjega:

(a)

oprema ATM/ANS ne izpolnjuje več bistvenih zahtev iz Priloge VIII, in če je primerno, Priloge VII k Uredbi (EU) 2018/1139;

(b)

izvajalec ATM/ANS ne izpolnjuje več veljavnih zahtev iz Izvedbene uredbe (EU) 2017/373, ali se je odpovedal certifikatu, ki je bil izdan v skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) 2017/373, ali je bil certifikat začasno razveljavljen ali preklican;

(c)

izvajalec ATM/ANS je preklical izjavo o skladnosti ali so bili sprejeti izvršilni ukrepi v skladu s točko ATM/ANS.AR.C.050(e) Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/373.

Člen 7

Prehodne določbe

1.   Za opremo ATM/ANS, ki ima ES-izjave, izdane v skladu s členom 5 ali 6 Uredbe (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (6), in ki je bila aktivirana pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, se uporabljajo naslednje prehodne določbe:

(a)

za opremo ATM/ANS, ki spada v kategorijo opreme ATM/ANS, ki jo je treba certificirati v skladu s členom 4, se šteje, da je bil zanjo izdan certifikat v skladu s členom 4, razen če Agencija na podlagi ocene iz odstavka 2 ugotovi, da taka oprema ATM/ANS ne zagotavlja ravni varnosti, zaščite, učinkovitosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna tisti, ki se zahteva z Uredbo (EU) 2018/1139 in to uredbo;

(b)

za opremo ATM/ANS, ki spada v kategorijo opreme ATM/ANS, za katero je treba v skladu s členom 5 podati izjavo o skladnosti projekta, se šteje, da je bila zanjo izdana izjava o skladnosti projekta v skladu s členom 5, razen če Agencija na podlagi ocene iz odstavka 2 ugotovi, da taka oprema ATM/ANS ne zagotavlja ravni varnosti, zaščite, učinkovitosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna tisti, ki se zahteva z Uredbo (EU) 2018/1139 in to uredbo;

(c)

v zvezi z opremo ATM/ANS, za katero je v skladu s členom 6 potrebna izjava o skladnosti, ES-izjave o verifikaciji sistemov, ki so bile izdane ali priznane v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 552/2004, še naprej veljajo za nedoločen čas, prav tako se zanje šteje, da imajo izjavo o skladnosti v skladu s členom 6.

2.   Agencija opremo ATM/ANS iz odstavka 1, točki (a) in (b), oceni v petih letih od datuma začetka veljavnosti te uredbe in rezultate tega ocenjevanja objavi. V ta namen pristojni organi, odgovorni za certificiranje in nadzor nad izvajalci ATM/ANS iz člena 4(1) Izvedbene uredbe (EU) 2017/373, Agenciji zagotovijo ustrezne informacije za olajšanje tega ocenjevanja. Cilj navedenega ocenjevanja je ugotoviti, ali zadevna oprema ATM/ANS zagotavlja raven varnosti, zaščite, učinkovitosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna tisti, ki se zahteva z Uredbo (EU) 2018/1139 in to uredbo. Rezultati ocenjevanja se objavijo, morebitni ukrepi za spremembo opreme ATM/ANS, opredeljeni v ocenjevanju, pa se uporabijo po petih letih od datuma začetka veljavnosti te uredbe, ne glede na dejanski datum izvedbe ocenjevanja, razen če ocenjevanje pokaže pomanjkljivost, ki bi lahko škodljivo vplivala na varnost. V primeru pomanjkljivosti, ki bi lahko škodljivo vplivala na varnost, se vsi ukrepi za spremembo opreme ATM/ANS, predstavljeni v ocenjevanju, začnejo uporabljati takoj. Po petih letih od datuma začetka veljavnosti te uredbe se šteje, da oprema ATM/ANS iz odstavka 1, točki (a) in (b), izpolnjuje zahteve iz te uredbe.

3.   Oprema ATM/ANS, ki jo je treba v skladu s členom 4 certificirati ali za katero je v skladu s členom 5 potrebna izjava o skladnosti projekta, se lahko začne uporabljati od datuma začetka veljavnosti te uredbe do 12. septembra 2028 na podlagi izjave o skladnosti v skladu s členom 6. Od 13. septembra 2028 se za tako opremo ATM/ANS uporabljajo naslednje določbe:

(a)

za opremo ATM/ANS, ki spada v kategorijo opreme ATM/ANS, ki jo je treba v skladu s členom 4 certificirati in za katero je izvajalec ATM/ANS izdal izjavo o skladnosti, se šteje, da je bil zanjo izdan certifikat v skladu s členom 4, razen če Agencija na podlagi ocene iz odstavka 4 ugotovi, da taka oprema ATM/ANS ne zagotavlja ravni varnosti, zaščite, učinkovitosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna tisti, ki se zahteva z Uredbo (EU) 2018/1139 in to uredbo;

(b)

za opremo ATM/ANS, ki spada v kategorijo opreme ATM/ANS, za katero se v skladu s členom 5 zahteva izjava o skladnosti projekta in za katero je izvajalec ATM/ANS izdal izjavo o skladnosti, se šteje, da je bila zanjo izdana izjava o skladnosti projekta v skladu s členom 5, razen če Agencija na podlagi ocene iz odstavka 4 ugotovi, da taka oprema ATM/ANS ne zagotavlja ravni varnosti, zaščite, učinkovitosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna tisti, ki se zahteva z Uredbo (EU) 2018/1139 in to uredbo.

4.   Agencija opremo ATM/ANS iz odstavka 3 oceni najpozneje do 12. septembra 2030. V ta namen pristojni organi, odgovorni za certificiranje in nadzor nad izvajalci ATM/ANS iz člena 4(1) Izvedbene uredbe (EU) 2017/373, Agenciji zagotovijo ustrezne informacije za olajšanje tega ocenjevanja. Cilj tega ocenjevanja je ugotoviti, ali določena oprema ATM/ANS dosega raven varnosti, zaščite, učinkovitosti in interoperabilnosti, ki je enakovredna tisti, ki se zahteva z Uredbo (EU) 2018/1139 in to uredbo.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 (UL L 62, 8.3.2017, str. 1).

(3)  Uredba (EU) 2021/696 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi Vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, (EU) št. 1285/2013 in (EU) št. 377/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU (UL L 170, 12.5.2021, str. 69).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1769 z dne 12. septembra 2023 o določitvi tehničnih zahtev in upravnih postopkov za odobritev organizacij, ki sodelujejo pri projektiranju ali proizvodnji sistemov in sestavnih delov za storitve upravljanja zračnega prometa/izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2023/203 (Glej stran 19 tega Uradnega lista).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 224, 21.8.2012, str. 1).

(6)  Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (UL L 96, 31.3.2004, str. 26).


PRILOGA I

ZAHTEVE ZA AGENCIJO

(Del-ATM/ANS.EQMT.AR)

PODDEL A –

SPLOŠNE ZAHTEVE (ATM/ANS.EQMT.AR.A)

ATM/ANS.EQMT.AR.A.001 Področje uporabe

Ta priloga določa zahteve za Agencijo v zvezi s pogoji za izvajanje certificiranja in drugih dejavnosti, ki so potrebne, da lahko Agencija učinkovito nadzira opremo ATM/ANS, ter pogoje in postopke, po katerih Agencija akreditira usposobljene subjekte.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.020 Dodelitev nalog usposobljenim subjektom

(a)

Kadar se Agencija odloči, da bo naloge v zvezi s certificiranjem opreme ATM/ANS, za katere velja ta uredba, ali stalnim nadzorom organizacij, za katere velja Izvedbena uredba (EU) 2023/1769, dodelila usposobljenim subjektom, zagotovi, da je z usposobljenim subjektom ali subjekti sklenila in dokumentirala sporazum, ki sta ga obe pogodbenici potrdili na ustrezni ravni upravljanja in ki določa:

(1)

naloge, ki jih je treba izvesti;

(2)

izjave, poročila in evidence, ki jih je treba zagotoviti;

(3)

tehnične pogoje, ki jih je treba izpolnjevati pri izvajanju nalog;

(4)

ustrezno zavarovanje odgovornosti;

(5)

zagotovljeno varstvo informacij, pridobljenih med izvajanjem nalog.

(b)

Agencija zagotovi, da postopek notranje revizije in postopek obvladovanja varnostnih tveganj iz točke DPO.AR.B.001(a)(5) Izvedbene Uredbe (EU) 2023/1769 zajemata vse naloge, ki jih v njenem imenu izvaja usposobljeni subjekt ali subjekti.

(c)

Kar zadeva odobritev in nadzor skladnosti organizacije s točko DPO.OR.B.001 (d) Izvedbene Uredbe (EU) 2023/1769, lahko Agencija dodeli naloge usposobljenim subjektom v skladu s točko (a) ali kateremu koli ustreznemu organu, odgovornemu za informacijsko ali kibernetsko varnost v Uniji. Agencija pri dodelitvi nalog zagotovi, da:

(1)

usposobljeni subjekt ali ustrezni organ usklajuje in upošteva vse vidike v zvezi z varnostjo v letalstvu;

(2)

se rezultati dejavnosti odobritve in nadzora, ki jih izvede usposobljeni subjekt ali ustrezni organ, vključijo v splošno dokumentacijo organizacije v zvezi s certificiranjem in nadzorom;

(3)

njen sistem upravljanja informacijske varnosti, vzpostavljen v skladu s točko DPO.AR.B.001(d) Izvedbene Uredbe (EU) 2023/1769, zajema vse naloge certificiranja in stalnega nadzora, ki se izvajajo v njenem imenu.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Zahteve za opremo ATM/ANS

(a)

Agencija izda zahtevo za opremo ATM/ANS, če:

(1)

Agencija ugotovi nevarno, nezanesljivo, neučinkovito ali neinteroperabilno stanje opreme zaradi pomanjkljivosti v opremi in

(2)

je verjetno, da bo do takega stanja prišlo pri drugi opremi ATM/ANS.

(b)

Zahteva za opremo ATM/ANS vsebuje vsaj naslednje informacije:

(1)

opredelitev nevarnega, nezanesljivega, neučinkovitega ali neinteroperabilnega stanja;

(2)

prizadeto opremo ATM/ANS;

(3)

zahtevane ukrepe in utemeljitev;

(4)

rok za izvedbo zahtevanega ukrepa ali ukrepov;

(5)

datum začetka veljavnosti.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 Podrobne specifikacije za skladnost projekta za opremo

(a)

Agencija določi in da na voljo podrobne specifikacije, ki jih lahko organizacije uporabijo za dokazovanje skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz Priloge VIII, in če je primerno, Priloge VII k Uredbi (EU) 2018/1139, kadar:

(1)

zaprosijo za certificiranje opreme ATM/ANS v skladu s členom 4;

(2)

predložijo izjavo o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS v skladu s členom 5;

(3)

predložijo izjavo o skladnosti v skladu s členom 6.

(b)

V podrobnih specifikacijah iz točke (a) so navedeni standardi projektiranja, ki odražajo najsodobnejšo tehnologijo in dobre prakse projektiranja ter temeljijo na pridobljenih dragocenih izkušnjah, znanstvenem in tehničnem napredku ter najboljših razpoložljivih dokazih in analizah v zvezi z opremo ATM/ANS.

PODDEL B –

CERTIFICIRANJE, NADZOR IN IZVRŠEVANJE (ATM/ANS.EQMT.AR.B)

ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 Osnova za certificiranje opreme ATM/ANS

(a)

Agencija določi osnovo za certificiranje opreme ATM/ANS in o njej uradno obvesti vlagatelja vloge za certifikat za opremo ATM/ANS. Osnova za certificiranje vsebuje naslednje:

(1)

podrobne certifikacijske specifikacije, ki jih izda Agencija v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 in ki se uporabljajo za opremo ATM/ANS na datum vložitve vloge za zadevni certifikat, razen če:

(i)

se vlagatelj odloči, da bo upošteval podrobne certifikacijske specifikacije, ki so se začele uporabljati po datumu vložitve vloge, ali jih mora upoštevati v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.CERT.015(e), pri čemer Agencija v osnovo za certificiranje opreme ATM/ANS vključi vse druge certifikacijske specifikacije, ki so z njo neposredno povezane, ali

(ii)

Agencija sprejme kakršno koli alternativo določenim podrobnim certifikacijskim specifikacijam, ki jih ni mogoče upoštevati, če so bili za take alternative ugotovljeni kompenzacijski dejavniki, ki zagotavljajo enakovredno raven varnosti ali zagotavljajo enakovrednost z veljavnimi certifikacijskimi specifikacijami, in

(2)

kakršne koli posebne pogoje ki jih določi Agencija v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.005.

(b)

Morebitno vključitev dodatnih elementov, značilnosti ali funkcij, ki prvotno niso bili vključeni v osnovo za certificiranje, potrdi Agencija.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.005 Posebni pogoji

(a)

Agencija določi dodatne zahteve, imenovane „posebni pogoji“, za opremo ATM/ANS, če se zadevne veljavne podrobne specifikacije ne štejejo za ustrezne zaradi enega od naslednjih razlogov:

(1)

oprema ATM/ANS ima nove ali neobičajne konstrukcijske značilnosti v zvezi s konstrukcijsko prakso, na kateri temeljijo veljavne podrobne specifikacije;

(2)

predvidena uporaba opreme ATM/ANS je nekonvencionalna;

(3)

izkušnje z drugo podobno opremo ATM/ANS v uporabi, ki ima podobne konstrukcijske značilnosti ali na novo opredeljena tveganja, kažejo, da bi lahko nastopile neželene okoliščine;

(4)

okolje na kraju namestitve fizično preprečuje izpolnjevanje določenih zahtev iz veljavnih podrobnih specifikacij.

(b)

Posebni pogoji vključujejo standarde varnosti, učinkovitosti, zaščite in interoperabilnosti, za katere Agencija meni, da so potrebni za zagotovitev, da je ustrezna raven učinkovitosti opreme ATM/ANS enakovredna tisti, ki se zahteva z veljavnimi podrobnimi specifikacijami.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.010 Stopnja vključenosti

(a)

Agencija določi stopnjo svoje vključenosti v preverjanje dejavnosti in podatkov za dokazovanje skladnosti, ki se nanašajo na vlogo za izdajo certifikata ali njegove spremembe. To stori na podlagi ocene subjektivnih skupin dejavnosti in podatkov za dokazovanje skladnosti iz programa certificiranja.

Pri ocenjevanju se obravnava vse od naslednjega:

(1)

verjetnost neopredeljene neskladnosti z osnovo za certificiranje;

(2)

morebitni vpliv take neskladnosti na varnost, zaščito, specifikacije storitve in delovanje opreme ATM/ANS.

Upoštevajo se vsaj naslednji elementi:

(i)

nove ali nenavadne lastnosti projekta certificiranja, vključno z operativnimi in organizacijskimi vidiki ter vidiki upravljanja znanja;

(ii)

zahtevnost projekta in/ali dokazovanja skladnosti;

(iii)

kritičnost projekta ali tehnologije, s tem povezana tveganja za varnost, zaščito ali skladnost storitev in delovanje opreme ATM/ANS, vključno s tistimi, ki so bila opredeljena pri podobnih projektih;

(iv)

uspešnost in izkušnje vlagatelja na zadevnem področju.

(b)

Agencija vlagatelja uradno obvesti o stopnji svoje vključenosti in jo posodobi, če je to potrebno na podlagi prejetih informacij, ki močno vplivajo na predhodno ocenjeno tveganje v skladu s točko (a). Agencija vlagatelja uradno obvesti o vsaki spremembi stopnje vključenosti.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.015 Izdaja certifikata za opremo ATM/ANS

(a)

Agencija izda certifikat za opremo ATM/ANS, če je izpolnjeno naslednje:

(1)

vlagatelj je dokazal skladnost s točko ATM/ANS.EQMT.CERT.015;

(2)

Agencija pri preverjanju dejavnosti za dokazovanje skladnosti, določenih v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.010, ni ugotovila nobene neskladnosti z osnovo za certificiranje opreme ATM/ANS;

(3)

ugotovljena ni bila nobena lastnost ali značilnost, zaradi katere bi bila oprema lahko nevarna za predvideno uporabo.

(b)

Certifikat za opremo ATM/ANS vključuje operativne omejitve, podatkovni list za stalno ustreznost, veljavno osnovo za certificiranje opreme ATM/ANS, s katero Agencija beleži skladnost, ter vse druge pogoje ali omejitve, predpisane v veljavnih podrobnih specifikacijah in posebnih pogojih.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 Začetna nadzorna preiskava izjave o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS

(a)

Agencija po prejemu izjave o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS s strani organizacije, ki sodeluje pri projektiranju ali proizvodnji opreme ATM/ANS in jo je Agencija odobrila v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1769, preveri, ali je izpolnjeno naslednje:

(1)

izjavitelj ima privilegij za predložitev izjave o skladnosti projekta v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.DEC.005;

(2)

izjava vsebuje vse informacije iz točke ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

(3)

izjava ne vsebuje informacij, ki kažejo neskladnost z veljavnimi zahtevami iz Priloge III, in ni bila ugotovljena nobena lastnost ali značilnost, zaradi katere bi bila oprema ATM/ANS lahko nevarna za predvideno uporabo.

(b)

Izjava o skladnosti projekta opreme ATM/ANS vključuje operativne omejitve, podatkovni list za stalno ustreznost, veljavne podrobne specifikacije, s katerimi je organizacija dokazala skladnost, ter vse druge pogoje ali omejitve, določene v veljavnih podrobnih specifikacijah in posebnih pogojih.

(c)

Če izjava ni skladna s privilegiji organizacije ali vsebuje informacije, ki kažejo neskladnost z veljavnimi podrobnimi specifikacijami in posebnimi pogoji, Agencija zadevno organizacijo obvesti o neskladnosti ter zahteva dodatne informacije, korektivne ukrepe in dokazila o njih.

(d)

Če so izpolnjene zahteve iz točk (a) in (b), Agencija potrdi prejem izjave.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.025 Evidentiranje izjave o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS

Agencija evidentira izjavo o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS v ustrezni zbirki podatkov, če:

(a)

je izjavitelj podal izjavo o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

(b)

se je izjavitelj zavezal, da bo prevzel obveznosti iz Priloge III;

(c)

ni nerešenih vprašanj v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.030 Spremembe izjav

(a)

Agencija po prejemu obvestila o spremembah v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.DEC.02 preveri popolnost prejetega obvestila v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

(b)

Kadar sprememba vpliva na kateri koli vidik izjave, ki je evidentirana v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.025, Agencija posodobi register.

(c)

Agencija po zaključku dejavnosti, zahtevanih v točkah (a) in (b), organizaciji, ki sodeluje pri projektiranju ali proizvodnji opreme ATM/ANS, potrdi prejem obvestila.


PRILOGA II

CERTIFIKATI ZA OPREMO ATM/ANS

(Del-ATM/ANS.EQMT.CERT)

ATM/ANS.EQMT.CERT.001 Področje uporabe

Ta priloga določa postopke za izdajo certifikatov za opremo ATM/ANS v skladu s členom 4 ter pravice in obveznosti vlagatelja vlog za te certifikate in imetnika certifikatov.

ATM/ANS.EQMT.CERT.005 Upravičenost

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki je dokazala ali je v postopku dokazovanja svoje sposobnosti projektiranja v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.CERT.010, lahko vloži vlogo za certifikat za opremo ATM/ANS pod pogoji iz te priloge.

ATM/ANS.EQMT.CERT.010 Dokazovanje sposobnosti

Vlagatelj vloge za certifikat za opremo ATM/ANS ima odobritev projektivne organizacije, ki jo izda Agencija v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1769 in ki zajema zadevno opremo ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.CERT.015 Vloga za certifikat za opremo ATM/ANS

(a)

Vloga za certifikat za opremo ATM/ANS ali za njegove spremembe se vloži v obliki in na način, ki ju določi Agencija.

(b)

Vloga za certifikat za opremo ATM/ANS vključuje vsaj:

(1)

predhodne opisne podatke o opremi ATM/ANS in njeni predvideni uporabi;

(2)

program certificiranja za dokazovanje skladnosti v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.CERT.025, ki vsebuje:

(i)

podroben opis projekta, vključno z vsemi konfiguracijami, ki jih je treba certificirati;

(ii)

predlagane značilnosti in omejitve opreme;

(iii)

predvideno uporabo opreme ATM/ANS;

(iv)

predlog za začetno osnovo za certificiranje, vključno z veljavnimi podrobnimi certifikacijskimi specifikacijami, predlaganimi posebnimi pogoji, predlaganimi enakovrednimi varnostnimi ugotovitvami ter predlaganimi načini za doseganje skladnosti in predlaganimi odstopanji, pripravljen v skladu z zahtevami in možnostmi iz točke ATM/ANS.EQMT.AR.B.001;

(v)

predlog za razčlenitev programa certificiranja v subjektivne skupine dejavnosti in podatkov za dokazovanje skladnosti, vključno s predlogom glede načinov dokazovanja skladnosti in glede s tem povezanih dokumentov za dokazovanje skladnosti;

(vi)

predlog za oceno subjektivnih skupin dejavnosti in podatkov za dokazovanje skladnosti, ki obravnava verjetnost neodkrite neskladnosti z zahtevami glede osnove za certificiranje in morebitni vpliv neskladnosti na opremo ATM/ANS; v predlagani oceni se upoštevajo najmanj elementi iz točke (a)(2)(i) do (iv) točke ATM/ANS.EQMT.AR.B.010; vloga na podlagi te ocene vsebuje predlog za stopnjo vključenosti Agencije v preverjanje dejavnosti in podatkov za dokazovanje skladnosti;

(vii)

časovni razpored projekta s pomembnejšimi mejniki.

(c)

Vlagatelj po prvotni predložitvi vloge Agenciji v primeru sprememb projekta certificiranja, ki kakor koli vplivajo na točko (b)(2)(i) do (vii), program certificiranja posodobi.

(d)

Vloga za izdajo certifikata za opremo ATM/ANS velja pet let, razen če vlagatelj ob vložitvi vloge dokaže, da je potrebno daljše obdobje, da se dokaže skladnost, Agencija pa se s podaljšanim rokom strinja.

(e)

Če certifikat za opremo ATM/ANS v roku iz točke (d) ni bil izdan ali če je očitno, da ne bo izdan, lahko vlagatelj:

(1)

vloži novo vlogo in izpolni zahteve za osnovo za certificiranje, kot jih določi in o njih uradno obvesti Agencija v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 za datum vložitve nove vloge, ali

(2)

zaprosi za podaljšanje roka iz točke (d) in predlaga nov datum za izdajo certifikata; v takem primeru vlagatelj izpolni zahteve za osnovo za certificiranje, kot jih določi in o njih uradno obvesti Agencija v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 za datum, ki ga izbere vlagatelj; vendar navedeni datum vložitve vloge za izdajo certifikata za opremo ATM/ANS ni več kot pet let zgodnejši od novega datuma, ki ga vlagatelj predlaga za izdajo certifikata.

ATM/ANS.EQMT.CERT.020 Spremembe, ki zahtevajo izdajo novega certifikata za opremo ATM/ANS

Odobrena projektivna organizacija, ki predlaga spremembe opreme ATM/ANS, zaprosi za izdajo novega certifikata, če so spremembe v projektu ali funkcionalnosti navedene opreme ATM/ANS tako obsežne, da je potrebna popolna preiskava skladnosti z veljavno osnovo za certificiranje.

ATM/ANS.EQMT.CERT.025 Dokazovanje skladnosti z osnovo za certificiranje opreme ATM/ANS

(a)

Vlagatelj po tem, ko Agencija sprejme program certificiranja, dokaže skladnost z osnovo za certificiranje opreme ATM/ANS, kot jo je v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 določila Agencija in o njej uradno obvestila vlagatelja, in Agenciji predstavi načine, s katerimi je bila taka skladnost dokazana.

(b)

Vlagatelj vloge za certifikat za opremo ATM/ANS po prvotni vložitvi v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.CERT.015 program certificiranja posodobi s posodobljeno osnovo za certificiranje, če Agencija ugotovi, da mora to storiti.

(c)

Vlagatelj Agenciji poroča o morebitnih težavah ali dogodkih med postopkom dokazovanja skladnosti, ki bi lahko znatno vplivali na oceno iz točke AATM/ANS.EQMT.CERT.015(b)(2)(vi) ali na program certificiranja ali na podlagi katerih bi bila potrebna sprememba stopnje vključenosti Agencije, o kateri je bil vlagatelj predhodno uradno obveščen v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.010(b).

(d)

Vlagatelj v dokumentih o skladnosti zabeleži dokazovanje skladnosti, kot je navedeno v programu certificiranja.

(e)

Vlagatelj po izvedbi vseh dejavnosti za dokazovanje skladnosti v skladu s programom certificiranja, vključno z vsemi inšpekcijskimi pregledi in testiranji v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.CERT.040, v obliki in na način, ki ju določi Agencija, izjavi in predloži izjavo, da:

(1)

je dokazal skladnost z osnovo za certificiranje, kot jo je določila Agencija in o njej uradno obvestila, na podlagi programa certificiranja, ki ga je Agencija sprejela v skladu s točko (a);

(2)

ni bila ugotovljena nobena lastnost ali značilnost, zaradi katere bi bila oprema ATM/ANS lahko neprimerna za predvideno uporabo.

(f)

Vlagatelj dokaže, da lastnosti, značilnosti ali funkcije, ki niso del osnove za certificiranje, ne vplivajo na ustreznost opreme ATM/ANS za njeno predvideno uporabo ali nimajo škodljivega učinka nanjo.

ATM/ANS.EQMT.CERT.030 Načini usklajevanja

(a)

Agencija pripravi sprejemljive načine usklajevanja (AMC), ki se lahko uporabijo za doseganje skladnosti z Uredbo (EU) 2018/1139 ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na njeni podlagi.

(b)

Za doseganje skladnosti s to uredbo se lahko uporabijo drugi načini usklajevanja.

ATM/ANS.EQMT.CERT.035 Projekt opreme ATM/ANS

(a)

Projekt opreme ATM/ANS sestavljajo:

(1)

risbe in specifikacije ter seznami teh risb in specifikacij, ki so potrebne za opredelitev konfiguracije in konstrukcijskih značilnosti, ki dokazujejo, da so skladni z osnovo za certificiranje;

(2)

informacije o procesih in metodah proizvodnje in montaže opreme, potrebnih za zagotovitev skladnosti opreme ATM/ANS;

(3)

potrjen oddelek v navodilih za stalno ustreznost o omejitvah, kot so opredeljena v veljavnih certifikacijskih specifikacijah;

(4)

kateri koli drugi podatki, ki s primerjavo omogočajo določitev ustreznosti projekta.

(b)

Vsak projekt mora biti ustrezno označen.

ATM/ANS.EQMT.CERT.040 Inšpekcijski pregled in testiranje

(a)

Vlagatelj pred izvedbo posameznega testiranja v okviru dokazovanja skladnosti, kot se zahteva v točki ATM/ANS.EQMT.CERT.025, preveri:

(1)

ali je oziroma so za testni primerek:

(i)

standardni deli, elementi, konfiguracija, šifriranje in procesi skladni s specifikacijami za predlagani projekt;

(ii)

razvita oprema ATM/ANS skladna s predlaganim projektom;

(iii)

proizvodni procesi, konstrukcija in montaža ustrezno skladni s tistimi iz predlaganega projekta opreme in

(2)

ali je oprema za testiranje in merjenje, ki se uporabi pri testiranju, ustrezna za testiranje in ustrezno kalibrirana.

(b)

Vlagatelj na podlagi preverjanj, izvedenih v skladu s točko (a), izda izjavo o verifikaciji, v kateri navede vse morebitne neskladnosti in utemeljitev, da te ne bodo vplivale na rezultate testa, Agenciji pa omogoči inšpekcijski pregled, ki se ji zdi potreben za preverjanje veljavnosti navedene izjave.

(c)

Vlagatelj Agenciji omogoči, da:

(1)

pregleda vse podatke in informacije, ki se nanašajo na dokazovanje skladnosti;

(2)

prisostvuje kateremu koli testiranju ali inšpekcijskemu pregledu, opravljenemu za dokazovanje skladnosti, ali izvede tako testiranje ali inšpekcijski pregled.

(d)

Glede vseh testiranj in inšpekcijskih pregledov, ki jim prisostvuje Agencija:

(1)

vlagatelj Agenciji predloži izjavo o verifikaciji iz točke (b);

(2)

v obdobju od izdaje izjave o verifikaciji iz točke (b) do trenutka, ko je testni primerek predložen za testiranje Agenciji ali ko ta testiranju prisostvuje, se na testnem primerku ali opremi za testiranje in merjenje ne izvede nobena sprememba, ki vpliva na veljavnost izjave o verifikaciji.

ATM/ANS.EQMT.CERT.045 Vodenje evidenc

Poleg tega, da veljajo zahteve za vodenje evidenc, ki so primerne za sistem upravljanja ali so z njim povezane, da imetnik certifikata Agenciji na voljo vse ustrezne informacije o projektu, risbe in poročila o testiranju, vključno z evidencami o inšpekcijskih pregledih in evidentiranimi testiranji, pri čemer jih hrani tako, da lahko zagotovi informacije, potrebne za zagotavljanje stalne skladnosti.

ATM/ANS.EQMT.CERT.050 Priročniki

Imetnik certifikata za opremo ATM/ANS pripravi, vzdržuje in posodablja izvirnike vseh priročnikov, ki se zahtevajo v skladu z veljavno osnovo za certificiranje, ter Agenciji na zahtevo predloži njihove kopije.

ATM/ANS.EQMT.CERT.055 Navodila za vzdrževanje

(a)

Imetnik certifikata za opremo ATM/ANS vsem znanim uporabnikom priskrbi vsaj en komplet popolnih navodil za vzdrževanje, ki vsebujejo opisne podatke in izvedbena navodila, pripravljena v skladu z veljavno osnovo za certificiranje, ter jih na zahtevo da na voljo kateri koli drugi osebi, ki mora izpolnjevati katero koli od teh navodil za vzdrževanje.

(b)

Spremembe navodil za vzdrževanje se dajo na voljo vsem znanim uporabnikom in na zahtevo vsem osebam, ki morajo izpolnjevati katero koli od teh navodil za vzdrževanje. Agenciji se predloži program, iz katerega je razvidno, kako so spremembe navodil za vzdrževanje na voljo vsem znanim uporabnikom.

ATM/ANS.EQMT.CERT.060 Spremembe osnove za certificiranje opreme ATM/ANS

(a)

Agencija odobri vse spremembe, ko imetnik certifikata dokaže, da so spremembe in področja, na katera spremembe vplivajo, skladni z osnovo za certificiranje, kot jo je v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 določila Agencija.

(b)

Z odstopanjem od točke (a) spremembe v okviru privilegijev organizacije po odobrenem postopku uveljavljanja sprememb upravlja odobrena projektivna organizacija in so omejene na posamezne konfiguracije opreme ATM/ANS, na katere se spremembe nanašajo.

(c)

V ta namen ima imetnik certifikata za opremo ATM/ANS vzpostavljen sistem za opredelitev obsega sprememb opreme ATM/ANS kot „malih“ in „velikih“.

(d)

Spremembe se izdajo z izjavo v skladu s točko (b)(2) točke DPO.OR.C.001 Priloge II (Del-DPO.OR) k Izvedbeni uredbi (EU) 2023/1769.

ATM/ANS.EQMT.CERT.065 Zahteve za opremo ATM/ANS

Če je izdana zahteva za opremo ATM/ANS, da se odpravi stanje iz točke (b) ATM/ANS.EQMT.AR.A.030, imetnik certifikata za opremo ATM/ANS, razen če Agencija v primeru potrebe po nujnih ukrepih odloči drugače:

(a)

predlaga ustrezen korektivni ukrep in podrobnosti o tem predlogu predloži Agenciji v odobritev;

(b)

po odobritvi Agencije da vsem znanim uporabnikom opreme ATM/ANS in zadevnim pristojnim organom ter po potrebi in na zahtevo kateri koli osebi, od katere se zahteva, da upošteva zahtevo za opremo ATM/ANS, na voljo ustrezne opisne podatke in izvedbena navodila.

ATM/ANS.EQMT.CERT.070 Inšpekcijski pregledi, ki jih izvede Agencija

Vsaka organizacija, ki ima certifikat, ki ga je Agencija izdala v skladu s to prilogo, na zahtevo Agencije:

(a)

Agenciji odobri dostop do katerega koli objekta, opreme, dokumenta, evidence, podatka, procesa, postopka ali katerega koli drugega gradiva ter Agenciji dovoli, da pregleda katero koli poročilo, opravi kateri koli inšpekcijski pregled in izvede vse teste, ki so potrebni, da se preveri skladnost organizacije z veljavnimi zahtevami iz te priloge, ali pri teh testih prisostvuje;

(b)

če fizična ali pravna oseba zaposluje partnerje, dobavitelje ali podizvajalce, se z njimi dogovori, da Agenciji zagotovijo dostop in omogočijo preiskave, kot je opisano v točki (a).


PRILOGA III

IZJAVA O SKLADNOSTI PROJEKTA ZA OPREMO ATM/ANS

(Del-ATM/ANS.EQMT.DEC)

ATM/ANS.EQMT.DEC.001 Področje uporabe

V tej prilogi so določeni postopki za izjavo o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS ter pravice in obveznosti organizacij, ki sodelujejo pri projektiranju opreme ATM/ANS in so pooblaščene za izdajanje izjav.

ATM/ANS.EQMT.DEC.005 Upravičenost in dokazovanje skladnosti

Organizacija, ki sodeluje pri projektiranju opreme ATM/ANS, svojo sposobnost, da poda izjavo o skladnosti projekta za določeno opremo ATM/ANS, dokazuje z odobritvijo organizacije, ki jo je Agencija izdala v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2023/1769, kot je določeno v pogojih odobritve organizacije.

ATM/ANS.EQMT.DEC.010 Izjava o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS

Odobrena organizacija Agenciji predloži datirano in podpisano izjavo o skladnosti projekta za določeno opremo ATM/ANS. Izjava vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a)

opis projekta, vključno z vsemi konfiguracijami;

(b)

nazivno zmogljivost opreme, če je primerno, in sicer neposredno ali s sklicevanjem na druge dodatne dokumente;

(c)

izjavo o skladnosti, ki dokazuje, da je oprema v skladu z veljavnimi specifikacijami, ter seznam specifikacij izjave in posebnih pogojev, kot je ustrezno;

(d)

sklic na ustrezna dokazila, vključno s poročili o testiranju;

(e)

sklic na ustrezne priročnike za upravljanje, namestitev in vzdrževanje;

(f)

ravni skladnosti, če specifikacije izjave dovoljujejo različne ravni skladnosti;

(g)

seznam odstopanj, kot je ustrezno.

ATM/ANS.EQMT.DEC.015 Načini usklajevanja

(a)

Agencija pripravi sprejemljive načine usklajevanja (AMC), ki se lahko uporabijo za doseganje skladnosti z Uredbo (EU) 2018/1139 ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na njeni podlagi.

(b)

Za doseganje skladnosti s to uredbo se lahko uporabijo drugi načini usklajevanja.

ATM/ANS.EQMT.DEC.020 Spremembe izjave o projektu za opremo ATM/ANS

(a)

Odobrena organizacija, ki sodeluje pri projektiranju opreme ATM/ANS, lahko v projekt vnaša spremembe, ki spadajo v okvir privilegijev odobrene organizacije. V tem primeru spremenjena oprema obdrži svojo prvotno številko dela.

(b)

Za vsako spremembo projekta, ki spada v okvir privilegijev odobrene organizacije in je dovolj obsežna, da je za ugotavljanje njene skladnosti potrebna popolna preiskava v skladu s točko ATM/ANS.EQMT.AR.B.020, je treba opremi dodeliti novo oznako modela.

ATM/ANS.EQMT.DEC.025 Vodenje evidenc

Poleg tega, da veljajo zahteve za vodenje evidenc, ki so primerne za sistem upravljanja ali so z njim povezane, se vse ustrezne informacije o projektu, risbe in poročila o testiranju, vključno z evidencami o inšpekcijskih pregledih testirane opreme, dajo na voljo Agenciji in se hranijo tako, da je mogoče zagotoviti informacije, potrebne za zagotavljanje stalne ustreznosti opreme ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.DEC.030 Priročniki

Organizacija, ki sodeluje pri projektiranju opreme ATM/ANS in ki je podala izjavo, pripravi, vzdržuje in posodablja izvirnike vseh priročnikov, navedenih v izjavi, ter Agenciji na zahtevo predloži njihove kopije.

ATM/ANS.EQMT.DEC.035 Navodila za vzdrževanje

(a)

Projektivna organizacija, ki je podala izjavo, vsem znanim uporabnikom priskrbi vsaj en komplet popolnih navodil za vzdrževanje, ki vsebujejo opisne podatke in izvedbena navodila, pripravljena v skladu s specifikacijami, ki veljajo za opremo ATM/ANS, zajeto v izjavi, in jih na zahtevo da na voljo kateri koli drugi osebi, ki mora izpolnjevati katero koli od teh navodil za vzdrževanje.

(b)

Spremembe navodil za vzdrževanje se dajo na voljo vsem znanim uporabnikom in na zahtevo vsem osebam, ki morajo izpolnjevati katero koli od teh navodil za vzdrževanje. Agenciji se na zahtevo predloži program, iz katerega je razvidno, kako so spremembe navodil za vzdrževanje na voljo vsem znanim uporabnikom.

ATM/ANS.EQMT.DEC.040 Zahteve za opremo ATM/ANS

Če je izdana zahteva za opremo ATM/ANS, da se odpravi stanje iz točke (b) ATM/ANS.EQMT.AR.A.030, izjavitelj, ki je podal izjavo o skladnosti projekta za opremo ATM/ANS, razen če Agencija v primeru potrebe po nujnih ukrepih odloči drugače:

(a)

predlaga ustrezen korektivni ukrep in podrobnosti o tem predlogu predloži Agenciji v odobritev;

(b)

po odobritvi Agencije da vsem znanim uporabnikom opreme in zadevnim pristojnim organom, če je ustrezno, ter na zahtevo kateri koli osebi, od katere se zahteva, da upošteva zahtevo za opremo ATM/ANS, na voljo ustrezne opisne podatke in izvedbena navodila.

ATM/ANS.EQMT.DEC.045 Inšpekcijski pregledi, ki jih izvede Agencija

Vsaka organizacija, ki je v skladu s to uredbo pooblaščena za izdajo izjave, na zahtevo Agencije:

(a)

Agenciji odobri dostop do katerega koli objekta, opreme, dela, dokumenta, evidence, podatka, procesa, postopka ali katerega koli drugega gradiva in Agenciji dovoli, da pregleda katero koli poročilo, opravi kateri koli inšpekcijski pregled in izvede vse teste, ki so potrebni, da se preverita skladnost in stalna skladnost organizacije z veljavnimi zahtevami iz te priloge, ali pri teh testih prisostvuje;

(b)

če fizična ali pravna oseba sodeluje s partnerji, dobavitelji ali podizvajalci, se z njimi dogovori, da Agenciji zagotovijo dostop in omogočijo preiskave, kot je določeno v točki (a).