12.7.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1441

z dne 10. julija 2023

o podrobnih ureditvah za izvajanje postopkov Komisije na podlagi Uredbe (EU) 2022/2560 Evropskega parlamenta in Sveta o tujih subvencijah, ki izkrivljajo notranji trg

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2022/2560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne z dne 14. decembra 2022 o tujih subvencijah, ki izkrivljajo notranji trg (1), in zlasti člena 47(1) Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom za tuje subvencije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 1 Uredbe (EU) 2022/2560 navedena uredba omogoča preiskovanje tujih subvencij, ki izkrivljajo notranji trg, in odpravo takih izkrivljanj. Določiti je treba posebna pravila in postopke, ki se med drugim nanašajo na predložitev priglasitev v skladu s členoma 21 in 29 Uredbe (EU) 2022/2560, opravljanje razgovorov in dajanje ustnih izjav v skladu s členi 13, 14 in 15 Uredbe (EU) 2022/2560, predložitev zavez v skladu s členoma 25 in 31 Uredbe (EU) 2022/2560, ter podrobnosti o razkritju in pravicah do obrambe preiskovanega podjetja v skladu s členom 42 Uredbe (EU) 2022/2560.

(2)

Na podlagi člena 20 Uredbe (EU) 2022/2560 morajo osebe in podjetja pred izvedbo določenih velikih koncentracij, ki vključujejo znatne tuje finančne prispevke, te koncentracije priglasiti. Na podlagi člena 29 Uredbe (EU) 2022/2560 je treba pred oddajo naročila priglasiti tudi tuje finančne prispevke v okviru postopkov javnega naročanja, ki presegajo določene pragove. Osebi ali podjetju se lahko zaradi neizpolnjevanja obveznosti priglasitve med drugim naložijo globe in periodične denarne kazni. Zato je treba natančno opredeliti udeležence koncentracije, odgovorne za predložitev priglasitve, in vsebino informacij, ki jih je treba navesti v priglasitvi.

(3)

Osebe ali podjetja iz členov 21(3) in 29(5) Uredbe (EU) 2022/2560 morajo Komisiji v celoti in točno razkriti dejstva in okoliščine, ki so pomembni za sprejetje odločitve o priglašeni koncentraciji ali tujih finančnih prispevkih v okviru postopka javnega naročanja.

(4)

Za poenostavitev priglasitev in ocene Komisije bi bilo treba v prilogah k tej uredbi določiti standardizirana obrazca. Lahko se nadomestita z elektronskima obrazcema, ki vsebujeta enake zahteve glede informacij.

(5)

V skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) 2022/2560 bi morala Komisija v primerih, ko ima na podlagi predhodnega pregleda dovolj znakov, da je bila podjetju dodeljena tuja subvencija, ki izkrivlja notranji trg, začeti postopek poglobljene preiskave, da bi lahko zbrala dodatne informacije za oceno obstoja tuje subvencije in njenih dejanskih ali potencialnih izkrivljajočih učinkov. Določiti je treba pravila o rokih, v katerih lahko preiskovano podjetje in druge osebe, vključno z državami članicami in tretjo državo, ki je dodelila tujo subvencijo, v skladu s členom 40(1) Uredbe (EU) 2022/2560 predložijo pripombe na sklep Komisije o začetku poglobljene preiskave.

(6)

V skladu s členom 13(7) Uredbe (EU) 2022/2560 lahko Komisija pri izvajanju preiskav opravi razgovor s katero koli fizično ali pravno osebo, ki privoli v razgovor za namene zbiranja informacij o predmetu preiskave. Pri upoštevanju potrebe po zagotavljanju pravne pravičnosti in preglednosti bi morala Komisija pred začetkom razgovorov s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki privolijo v razgovor, te osebe obvestiti o pravni podlagi razgovora. Osebe, s katerimi se opravi razgovor, bi morale biti obveščene tudi o namenu razgovora in imeti možnost, da predložijo pripombe na dokumentirani razgovor. Komisija bi morala določiti rok, v katerem ji lahko oseba, s katero je opravila razgovor, sporoči morebitne pripombe na dokumentirani razgovor.

(7)

V skladu s členom 14(2), točka (c), in členom 15 Uredbe (EU) 2022/2560 lahko Komisija pri izvajanju inšpekcijskih pregledov v Uniji ali zunaj nje katerega koli zastopnika ali uslužbenca podjetja ali podjetniškega združenja zaprosi za pojasnilo dejstev ali dokumentov, ki se nanašajo na predmet in namen inšpekcijskega pregleda, in odgovore dokumentira. Dokumentirane ustne izjave bi morale biti dane na voljo pooblaščenemu zastopniku podjetja ali podjetniškega združenja. Kadar pojasnila zagotovi nepooblaščen uslužbenec, bi bilo treba podjetju ali podjetniškemu združenju omogočiti, da predloži pripombe na dokumentirana pojasnila.

(8)

V skladu s členom 13(5) Uredbe (EU) 2022/2560 morajo države članice Komisiji zagotoviti potrebne informacije za izvajanje preiskav na podlagi navedene uredbe. Za zagotovitev, da so Komisiji na voljo vse take informacije glede postopkov javnega naročanja, bi morala ta obveznost veljati tudi za javne naročnike ali naročnike, odgovorne za zadevni postopek javnega naročanja.

(9)

Da bi Komisija lahko opravila ustrezno oceno za namene sprejetja sklepa o zavezah, ki jih z namenom odprave izkrivljanja na notranjem trgu ponudi preiskovano podjetje, bi bilo treba določiti postopek za predlaganje zavez v skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) 2022/2560 ter roke za predlaganje zavez v skladu s členoma 25 in 31 Uredbe (EU) 2022/2560.

(10)

Zaradi zagotavljanja preglednosti lahko Komisija v aktih o zaključku poglobljene preiskave v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2022/2560 po potrebi naloži obveznosti poročanja in preglednosti v skladu s členom 7(5) in členom 8 Uredbe (EU) 2022/2560. Te obveznosti bi morale Komisiji omogočiti odkrivanje morebitnih izkrivljanj na notranjem trgu ali spremljanje izvajanja njenih aktov, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2022/2560. Zato je treba pojasniti obliko, vsebino in postopkovne podrobnosti teh obveznosti.

(11)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2022/2560 bi moralo imeti preiskovano podjetje na podlagi načela zagotavljanja pravic do obrambe možnost, da, preden Komisija sprejme sklep na podlagi člena 11, 12, 17, 18, člena 25(3), člena 26, 31 ali 33 Uredbe (EU) 2022/2560, predloži pripombe o vseh razlogih, na podlagi katerih namerava Komisija sprejeti sklep. V skladu s členom 42(4) Uredbe (EU) 2022/2560 je treba določiti pravila o tem, v kakšnem obsegu bi bilo treba preiskovanemu podjetju omogočiti vpogled v spis Komisije. Preiskovano podjetje bi moralo vedno imeti pravico, da od Komisije pridobi nezaupne različice vseh dokumentov, navedenih v razlogih, dostop do vseh neredigiranih dokumentov v spisu Komisije pa bi bilo treba pod pogoji, ki se določijo v sklepu Komisije, omogočiti omejenemu številu imenovanih zunanjih pravnih ali ekonomskih svetovalcev ali zunanjih tehničnih strokovnjakov v imenu preiskovanega podjetja. Ta dostop bi moral biti v nekaterih primerih omejen, med drugim kadar bi razkritje nekaterih dokumentov škodovalo njihovemu pošiljatelju ali kadar prevladajo drugi interesi.

(12)

V skladu s členom 42(4) Uredbe (EU) 2022/2560 bi morala Komisija pri omogočanju vpogleda v spis zagotoviti varovanje poslovnih skrivnosti in drugih zaupnih informacij. Zato je treba določiti podrobna pravila, na podlagi katerih bo Komisija lahko od oseb in podjetij, ki predložijo ali so predložili informacije, vključno z dokumenti, zahtevala, naj v svojih predložitvah ali v zvezi z informacijami v povzetku ali sklepu opredelijo poslovne skrivnosti ali zaupne informacije, ter odločala o obravnavi nekaterih informacij v primeru nestrinjanja glede zaupnosti.

(13)

Ker začnejo s priglasitvami teči zakonski roki iz Uredbe (EU) 2022/2560, bi bilo prav tako treba določiti pogoje glede teh rokov in datum, ko začnejo priglasitve veljati. Zlasti bi bilo treba določiti začetek in konec rokov ter okoliščine, ki začasno prekinejo tek teh rokov.

(14)

Komisija bi morala načeloma dokumente prejemati in pošiljati digitalno glede na napredek na področju informacijske in komunikacijske tehnologije ter okoljske koristi takega pošiljanja. To bi moralo v skladu s členom 47(1), točke (a), (b) in (h), Uredbe (EU) 2022/2560 veljati zlasti za priglasitve, odgovore na zahteve za informacije, pripombe o razlogih, na podlagi katerih namerava Komisija sprejeti sklep, naslovljen na preiskovano podjetje, ter zaveze, ki jih ponudijo priglasitelji.

(15)

Zaradi preglednosti in pravne varnosti bi ta uredba morala začeti veljati pred začetkom uporabe Uredbe (EU) 2022/2560 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

V skladu s členom 47(1) Uredbe (EU) 2022/2560 ta uredba določa podrobne ureditve glede:

(1)

oblike, vsebine in postopkovnih podrobnosti priglasitev koncentracij;

(2)

oblike, vsebine in postopkovnih podrobnosti priglasitev tujih finančnih prispevkov in izjav o neobstoju tujih finančnih prispevkov v okviru postopkov javnega naročanja;

(3)

postopkovnih podrobnosti za ustne izjave na podlagi člena 13(7), člena 14(2), točka (c), in člena 15 Uredbe (EU) 2022/2560;

(4)

podrobnih pravil o razkritju, vpogledu v spis in zaupnih informacijah na podlagi členov 42 in 43 Uredbe (EU) 2022/2560;

(5)

oblike, vsebine in postopkovnih podrobnosti zahtev glede preglednosti;

(6)

podrobnih pravil za izračun rokov;

(7)

postopkovnih podrobnostih in rokov za predlaganje zavez na podlagi členov 25 in 31 Uredbe (EU) 2022/2560.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„priglasitelji“ za namen priglasitev koncentracij pomeni osebe ali podjetja, ki morajo predložiti priglasitev v skladu s členom 21(3) Uredbe (EU) 2022/2560;

(2)

„drugi udeleženci“ za namen priglasitev koncentracij pomeni osebe, ki so udeležene v predlagani koncentraciji, a niso priglasitelji, kot sta na primer prodajalec in podjetje ali del podjetja, ki je cilj koncentracije;

(3)

„priglasitelji“ za namen priglasitev in izjav o tujih finančnih prispevkih v javnem naročanju pomeni vse gospodarske subjekte, skupine gospodarskih subjektov, glavne podizvajalce in glavne dobavitelje, za katere velja obveznost priglasitve v skladu s členom 29(5) Uredbe (EU) 2022/2560;

(4)

„delovni dnevi“ pomeni vse dneve razen sobot, nedelj in dela prostih dni Komisije, kot so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

POGLAVJE II

PRIGLASITVE

Člen 3

Osebe, upravičene do predložitve priglasitev in izjav

1.   Priglasitve koncentracij v skladu s členom 21 Uredbe (EU) 2022/2560 predložijo priglasitelji iz člena 2(1). Vsak priglasitelj je odgovoren za točnost informacij, ki jih predloži.

2.   Priglasitve in izjave v postopkih javnega naročanja javnemu naročniku ali naročniku predloži gospodarski subjekt ali, v primeru skupin gospodarskih subjektov, glavnih podizvajalcev in glavnih dobaviteljev, glavni izvajalec ali glavni koncesionar iz člena 29(6) Uredbe (EU) 2022/2560 v svojem imenu in v imenu vseh priglasiteljev iz člena 2(3). Vsak priglasitelj je odgovoren zgolj za točnost informacij v zvezi z njemu dodeljenimi tujimi finančnimi prispevki.

3.   Če priglasitve ali izjave podpišejo pooblaščeni zunanji zastopniki oseb ali podjetij, morajo ti zastopniki predložiti pisno dokazilo, da so pooblaščeni za ukrepanje.

Člen 4

Predhodna priglasitev koncentracij

1.   Priglasitve koncentracij v skladu s členom 21 Uredbe (EU) 2022/2560 se predložijo na obrazcu za priglasitev koncentracij iz Priloge I. Skupne priglasitve v skladu s členom 21(3) Uredbe (EU) 2022/2560 se predložijo na enem samem obrazcu.

2.   Obrazci za priglasitev koncentracij in vsa ustrezna dokazila se predložijo Komisiji v skladu s členom 25.

3.   Priglasitve se predložijo v enem od uradnih jezikov Unije. Razen če se Komisija in priglasitelji dogovorijo drugače, je jezik priglasitve tudi jezik postopka ter vseh nadaljnjih upravnih postopkov pred Komisijo v skladu z Uredbo (EU) 2022/2560 v zvezi z isto koncentracijo. Dokazila se predložijo v izvirnem jeziku. Če izvirni jezik dokumenta ni eden od uradnih jezikov Unije, se priloži prevod v jezik postopka.

4.   Komisija lahko priglasitelja na pisno zahtevo izvzame iz obveznosti predložitve informacij v priglasitvenem obrazcu iz Priloge I, in sicer katerih koli informacij, vključno z dokumenti, ali katere koli druge zahteve iz priglasitvenega obrazca v zvezi s temi informacijami.

5.   Komisija priglasiteljem brez odlašanja pisno potrdi, da je prejela priglasitev in morebitni odgovor na dopis, ki ga je poslala na podlagi člena 6(2) in (3).

Člen 5

Priglasitve in izjave o tujih finančnih prispevkih v okviru postopkov javnega naročanja

1.   Priglasitve tujih finančnih prispevkov v okviru postopkov javnega naročanja se javnemu naročniku ali naročniku, odgovornemu za zadevni postopek javnega naročanja, v skladu s členom 29(1) Uredbe (EU) 2022/2560 predložijo na enotnem obrazcu iz Priloge II, ki vsebuje informacije o vseh priglasiteljih, povezanih s ponudbo ali prijavo za sodelovanje.

2.   Kadar v postopkih javnega naročanja, ki dosegajo pragove iz člena 28(1), točka (a), in člena 28(2) Uredbe (EU) 2022/2560, tretja država priglasiteljem v zadnjih treh letih ni dodelila tujih finančnih prispevkov, ki jih je treba priglasiti, morajo priglasitelji namesto priglasitve predložiti izjavo. Izjavo je treba predložiti javnemu naročniku ali naročniku, odgovornemu za zadevni postopek javnega naročanja, na enem obrazcu na način, predpisan v naslovu 7 uvoda in oddelku 7 Priloge II. V skladu s členom 4(3) in členom 29(1) Uredbe (EU) 2022/2560 v izjavi ni treba navesti tujih finančnih prispevkov, katerih skupni znesek, ki ga dodeli tretja država v zaporednem obdobju treh let pred izjavo, je nižji od zneska pomoči de minimis, kakor je opredeljen v členu 3(2), prvi pododstavek, Uredbe (EU) št. 1407/2013.

3.   Javni naročnik ali naročnik posreduje priglasitev, vključno z vsemi ustreznimi dokazili, ali izjavo Komisiji v skladu s členom 26.

4.   Priglasitve in izjave se predložijo javnemu naročniku ali naročniku v enem od uradnih jezikov Unije. Razen če se Komisija in priglasitelji dogovorijo drugače, je jezik priglasitve ali izjave tudi jezik postopka ter vseh nadaljnjih upravnih postopkov pred Komisijo v skladu z Uredbo (EU) 2022/2560 v zvezi z istim postopkom javnega naročanja. Dokazila se predložijo v izvirnem jeziku. Če izvirni jezik katerega koli dokumenta ni eden od uradnih jezikov Unije, se priloži prevod v jezik postopka.

5.   Na pisno zahtevo priglasiteljev lahko Komisija priglasitelja, ki je to zahteval, izvzame iz obveznosti predložitve informacij v priglasitvenem obrazcu iz Priloge II, in sicer katerih koli informacij, vključno z dokumenti, ali katere koli druge zahteve iz priglasitvenega obrazca v zvezi s temi informacijami, o čemer obvesti javnega naročnika ali naročnika, odgovornega za postopek javnega naročanja.

6.   Komisija javnemu naročniku ali naročniku, odgovornemu za postopek javnega naročanja, brez odlašanja pisno potrdi prejem priglasitve ali izjave in vsakega odgovora na dopis, ki ga je poslala v skladu s členom 7(1) in (3), ter pošlje kopijo potrdila priglasiteljem ali njihovim pooblaščenim zunanjim zastopnikom.

Člen 6

Dan začetka veljavnosti priglasitve koncentracije

1.   V skladu s členom 24(1) Uredbe (EU) 2022/2560 je dan začetka veljavnosti priglasitve dan, ko Komisija prejme popolno priglasitev.

2.   Kadar Komisija ugotovi, da so informacije, vključno z dokumenti, ki jih vsebuje priglasitev, nepopolne, o tem brez odlašanja pisno obvesti priglasitelje ali njihove pooblaščene zunanje zastopnike. V takih primerih priglasitev začne veljati na dan, ko Komisija prejme popolne informacije.

3.   Priglasitelji po priglasitvi Komisiji nemudoma sporočijo vse ustrezne informacije, vključno z bistvenimi spremembami dejstev, ki bi jih morali sporočiti, če bi te informacije ob priglasitvi poznali ali bi jih morali poznati. Kadar bi lahko te informacije pomembno vplivale na Komisijino oceno priglašene koncentracije, lahko Komisija šteje, da priglasitev začne veljati šele na dan, ko prejme zadevne informacije. Komisija o tem nemudoma pisno obvesti priglasitelje ali njihove zastopnike.

4.   Za namene tega člena se šteje, da je v primeru predložitve netočnih ali zavajajočih informacij priglasitev nepopolna.

Člen 7

Dan začetka veljavnosti priglasitev in izjav o tujih finančnih prispevkih v okviru postopkov javnega naročanja

1.   V odprtih postopkih javnega naročanja v smislu člena 27 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) priglasitve in izjave začnejo veljati na dan, ko jih Komisija prejme. V večstopenjskih postopkih javnega naročanja priglasitev ali izjava, predložena v fazi predložitve prijave za sodelovanje, ter posodobljena priglasitev ali posodobljene izjave, predložene v fazi predložitve končne ponudbe, v skladu s členom 29(1), zadnji stavek, Uredbe (EU) 2022/2560, začnejo veljati na dan, ko jih Komisija prejme. Vendar, če Komisija ugotovi, da so informacije, vključno z dokumenti, ki jih vsebuje priglasitev ali izjava, nepopolne, o tem brez odlašanja pisno obvesti priglasitelje ali njihove pooblaščene zunanje zastopnike. V takih primerih začne na podlagi člena 29(4) Uredbe (EU) 2022/2560 priglasitev ali izjava veljati na dan, ko Komisija prejme popolne informacije.

2.   Kadar zadevni javni naročnik ali naročnik uveljavlja svoje pravice v skladu s členom 56(3) Direktive 2014/24/EU ali členom 76(4) Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3), da zahteva pojasnitev priglasitve, izjave, posodobljene priglasitve ali posodobljene izjave v skladu s členom 29(1), zadnji stavek, in členom 29(3) Uredbe (EU) 2022/2560, ter se v primeru nezadostnih pojasnil odloči zavrniti ponudbo ali prijavo za sodelovanje, se za priglasitev ali izjavo šteje, da ni bila niti predložena niti posredovana Komisiji.

3.   Priglasitelji po predložitvi priglasitve, izjave, posodobljene priglasitve ali posodobljene izjave Komisiji nemudoma sporočijo vse ustrezne nove informacije, vključno s spremembami dejstev, ki bi jih morali sporočiti, če bi te informacije ob predložitvi popolne priglasitve ali izjave oziroma posodobljene priglasitve ali posodobljene izjave poznali ali jih morali poznati. Kadar bi lahko te informacije pomembno vplivale na oceno Komisije, lahko Komisija šteje, da priglasitev, izjava, posodobljena priglasitev ali posodobljena izjava začne veljati šele na dan, ko prejme ustrezne informacije. Komisija priglasitelje, ki so predložili priglasitve v okviru postopkov javnega naročanja, ali njihove zunanje zastopnike ter zadevnega javnega naročnika ali naročnika pisno in brez odlašanja obvesti o datumu začetka veljavnosti.

4.   Za namene tega člena in brez poseganja v člene 17, 29 in 33 Uredbe (EU) 2022/2560 se v primeru predložitve netočnih ali zavajajočih informacij priglasitev šteje za nepopolno.

POGLAVJE III

PREISKAVA KOMISIJE

Člen 8

Rok za predložitev pripomb po začetku poglobljene preiskave

1.   Kadar Komisija začne poglobljeno preiskavo v skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) 2022/2560, določi rok, v katerem lahko preiskovano podjetje, katera koli druga pravna ali fizična oseba, države članice in tretja država, ki je dodelila tujo subvencijo, pisno predložijo svoje pripombe, ta rok pa običajno ne presega enega meseca od datuma, ko je bilo preiskovano podjetje obveščeno o sklepu, ali, v vseh drugih primerih, od datuma objave povzetka sklepa v Uradnem listu Evropske unije. Pripombe se predložijo v skladu s členoma 25 in 26.

2.   V ustrezno utemeljenih primerih lahko Komisija rok iz odstavka 1 podaljša.

3.   Če pripombe vključujejo zaupne informacije, priglasitelj ob predložitvi zaupne različice predloži tudi nezaupno različico.

Člen 9

Razgovori

1.   Kadar Komisija z osebo opravi razgovor v skladu s členom 13(7) Uredbe (EU) 2022/2560, Komisija na začetku razgovora navede pravno podlago in namen razgovora ter osebo, s katero opravlja razgovor, obvesti, da bo razgovor dokumentirala.

2.   Razgovor, opravljen v skladu s členom 13(7) Uredbe (EU) 2022/2560, se lahko dokumentira v kakršni koli obliki.

3.   Izvod dokumentirane oblike razgovora je osebi, s katero je bil opravljen razgovor, na voljo za pripombe v roku, ki ga določi Komisija.

Člen 10

Ustne izjave med inšpekcijskimi pregledi

1.   Kadar uradniki ali drugi spremljevalci, ki jih pooblasti Komisija, zaprosijo pooblaščene zunanje zastopnike ali uslužbence podjetja ali podjetniškega združenja za pojasnila v skladu s členom 14(2), točka (c), ali členom 15 Uredbe (EU) 2022/2560, se lahko ta pojasnila dokumentirajo v kakršni koli obliki.

2.   Po opravljenem inšpekcijskem pregledu se da podjetju ali podjetniškem združenju na voljo kopija vse dokumentacije iz odstavka 1.

3.   Kadar da Komisiji pojasnilo uslužbenec podjetja ali podjetniškega združenja, ki nima ali ni imel pooblastila podjetja ali podjetniškega združenja za pojasnilo v imenu podjetja ali podjetniškega združenja, Komisija določi rok, v katerem ji lahko podjetje ali podjetniško združenje sporoči kakršne koli spremembe uslužbenčevih pojasnil. Spremembe se dodajo pojasnilom, dokumentiranim v skladu z odstavkom 1.

Člen 11

Informacije javnih naročnikov in naročnikov, odgovornih za postopke javnega naročanja

1.   Obveznost držav članic v skladu s členom 13(5) Uredbe (EU) 2022/2560, da Komisiji na njeno zahtevo zagotovijo vse potrebne informacije za izvajanje preiskav v skladu z Uredbo (EU) 2022/2560, velja zlasti za javne naročnike in naročnike, odgovorne za zadevne postopke javnega naročanja, ki imajo informacije, pomembne za preiskavo.

2.   Zadevni javni naročnik ali naročnik Komisiji skupaj s priglasitvijo posreduje kopije dokumentov, uporabljenih pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z morebitnimi raziskavami in notranjim proračunom za javno naročilo, če so na voljo, ter kopije vseh drugih dokumentov, ki so po mnenju javnega naročnika ali naročnika ključni za preiskavo. Če priglasitelji predložijo informacije v skladu z oddelkom 4 Priloge II, javni naročnik ali naročnik posreduje tudi kopije vseh predloženih ponudb v zvezi z zadevnim postopkom javnega naročanja. Če ponudbe še niso bile predložene ali ob priglasitvi niso na voljo, se kopije posredujejo Komisiji takoj, ko so na voljo. Kadar zadevni javni naročnik ali naročnik Komisiji ne posreduje ali ne more posredovati kopij vseh dokumentov, ki so pomembni za preiskavo, ga Komisija pozove, naj posreduje kopije določenih dokumentov, pomembnih za preiskavo Komisije.

Člen 12

Predložitev informacij o neupravičeno ugodni ponudbi

1.   Če priglasitelji v priglasitvi, ki so jo predložili v skladu s členom 29 Uredbe (EU) 2022/2560, še niso predložili utemeljitev in z njimi povezanih dokazil iz obrazca iz Priloge II v zvezi z oceno neupravičeno ugodne narave ponudbe, se ti predložijo Komisiji v skladu z roki in obliko iz člena 8 ter se lahko predložijo med predhodnim pregledom.

2.   Če se priglasitelji odločijo, da bodo izkoristili možnost predložitve obrazložitev, jim za utemeljitev svojih trditev priložijo vsa povezana dokazila iz obrazca iz Priloge II.

3.   Ob predložitvi dokazil preiskovano podjetje opredeli vse informacije, ki jih šteje za zaupne, zahtevek po zaupnosti ustrezno utemelji in priloži ločeno nezaupno različico.

POGLAVJE IV

ZAVEZE, PREGLEDNOST IN POROČANJE

Člen 13

Roki za predložitev zavez v okviru priglašenih koncentracij

1.   V zvezi s koncentracijami, priglašenimi Komisiji v skladu s členom 21 Uredbe (EU) 2022/2560, se zaveze, ponujene za namene sprejema sklepa v skladu s členom 25(3), točka (a), Uredbe (EU) 2022/2560, predložijo Komisiji najpozneje 65 delovnih dni po začetku poglobljene preiskave v skladu s členom 25(2) Uredbe (EU) 2022/2560.

2.   Kadar se v skladu s členom 24(4) Uredbe (EU) 2022/2560 rok za sprejem sklepa v skladu s členom 25(3) Uredbe (EU) 2022/2560 podaljša, se rok 65 delovnih dni za predložitev zavez samodejno podaljša za enako število delovnih dni.

3.   Komisija lahko v izrednih okoliščinah zaveze upošteva, čeprav so bile ponujene po izteku zadevnega roka za predložitev, kot je določen v tem členu. Pri odločanju, ali naj upošteva zaveze, ponujene v takih okoliščinah, Komisija posebno pozornost nameni obveznosti uporabe postopka v odboru iz člena 48(2) Uredbe (EU) 2022/2560.

Člen 14

Roki za predložitev zavez v preiskavah v okviru postopkov javnega naročanja

1.   V zvezi s tujimi finančnimi prispevki, priglašenimi Komisiji v okviru postopkov javnega naročanja v skladu s členom 29(1) Uredbe (EU) 2022/2560, se zaveze, ki jih gospodarski subjekti ponudijo v skladu s členom 31(1) Uredbe (EU) 2022/2560, predložijo Komisiji v največ 50 delovnih dneh od datuma začetka poglobljene preiskave. Zaveze, ki jih prejme Komisija, se lahko odvisno od njihovega obsega in po posvetovanju z javnim naročnikom ali naročnikom štejejo za ustrezno utemeljen izjemen primer za podaljšanje roka za sprejetje sklepa o zaključku poglobljene preiskave v smislu člena 30(5) Uredbe (EU) 2022/2560.

2.   Komisija lahko v izjemnih okoliščinah upošteva zaveze, ponujene po izteku roka iz odstavka 1. Pri odločanju, ali naj upošteva zaveze, ponujene v takih okoliščinah, Komisija posebno pozornost nameni obveznosti uporabe postopka v odboru iz člena 48(2) Uredbe (EU) 2022/2560.

Člen 15

Postopek za predložitev zavez

1.   Zaveze, ki jih ponudi preiskovano podjetje, se predložijo Komisiji v skladu s členom 25 za sklep na podlagi člena 25(3), točka (a), Uredbe (EU) 2022/2560 ali členom 26 za sklep na podlagi člena 31(1) Uredbe (EU) 2022/2560.

2.   Preiskovano podjetje ob ponudbi zavez opredeli vse informacije, ki jih šteje za zaupne, zahtevek po zaupnosti ustrezno utemelji in predloži ločeno nezaupno različico zavez.

3.   V postopkih iz poglavij 3 in 4 Uredbe (EU) 2022/2560 zaveze podpišejo priglasitelji ter vse druge udeležene osebe, ki z zavezami prevzemajo obveznosti.

Člen 16

Preglednost in poročanje

Kadar je primerno, lahko Komisija s sklepom, sprejetim po poglobljeni preiskavi v skladu s členom 11 Uredbe (EU) 2022/2560, podjetju naloži obveznosti glede preglednosti in poročanja v skladu s členom 7(5) in členom 8 Uredbe (EU) 2022/2560. Take obveznosti se lahko nanašajo na zagotavljanje informacij o čemer koli od naslednjega:

(a)

tujih finančnih prispevkih, prejetih v določenem obdobju, ki se začne dan po sprejetju sklepa o naložitvi obveznosti;

(b)

udeležbi v koncentracijah ali postopkih javnega naročanja (kadar preiskovano podjetje predloži ponudbo v odprtem postopku ali prijavo za sodelovanje v večstopenjskem postopku javnega naročanja) v določenem obdobju, ki se začne dan po datumu sprejetja sklepa o uvedbi te obveznosti;

(c)

izvajanju sklepa o zavezah, sprejetega v skladu s členom 11(3), členom 25(3), točka (a), ali členom 31(1) Uredbe (EU) 2022/2560, sklepa o izravnalnih ukrepih, sprejetega v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2022/2560, sklepa o prepovedi koncentracije, sprejetega v skladu s členom 25(3), točka (c), Uredbe (EU) 2022/2560, ali sklepa o prepovedi oddaje naročila, sprejetega v skladu s členom 31(2) Uredbe (EU) 2022/2560.

POGLAVJE V

PREDLOŽITEV PRIPOMB

Člen 17

Predložitev pripomb

1.   Kadar Komisija v skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2022/2560 preiskovano podjetje obvesti o razlogih, na podlagi katerih namerava sprejeti sklep, določi rok vsaj 10 delovnih dni, v katerem lahko navedeno podjetje predloži pisne pripombe. Komisija ni dolžna upoštevati pisnih predložitev, prejetih po preteku tega roka.

2.   Preiskovano podjetje Komisiji pisno predloži pripombe in ustrezne dokumente, ki potrjujejo dejstva, navedena v teh pripombah, v skladu s členoma 25 in 26.

3.   Kadar Komisija v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) 2022/2560 sprejme začasni sklep o začasnih ukrepih, določi rok, v katerem lahko preiskovano podjetje predloži pisne pripombe na ta sklep. Potem ko preiskovano podjetje predloži pripombe, Komisija sprejme dokončni sklep o razveljavitvi, spremembi ali potrditvi začasnega sklepa o začasnih ukrepih. Če preiskovano podjetje ne predloži pisnih pripomb v roku, ki ga je določila Komisija, postane začasni sklep ob izteku tega roka dokončen.

4.   Komisija lahko po potrebi in na utemeljeno zahtevo preiskovanega podjetja pred iztekom prvotnega roka podaljša roke, določene v skladu z odstavkoma 1 in 3.

POGLAVJE VI

UPORABA INFORMACIJ IN RAVNANJE Z ZAUPNIMI INFORMACIJAMI

Člen 18

Uporaba informacij s strani Komisije

1.   V skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) 2022/2560 se lahko pošiljatelj informacij strinja, da je Komisija upravičena do uporabe informacij, pridobljenih v skladu z navedeno uredbo, tudi za namene, za katere jih ni prvotno pridobila.

2.   Če pošiljatelj informacij Komisiji predloži privolitev v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) 2022/2560, pošiljatelj informacij navede, katere specifične informacije se lahko uporabijo za namene, za katere niso bile prvotno pridobljene, in razloge, zakaj bi bile te informacije pomembne za te druge namene, vključno z uporabo drugih aktov Unije.

3.   Če Komisija od pošiljatelja informacij zahteva privolitev v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) 2022/2560, navede informacije, ki jih zajema navedeni zahtevek, in namene, za katere namerava te informacije uporabiti. Uporaba teh informacij s strani Komisije ne presega namenov, ki jih je navedla Komisija in s katerimi se strinja pošiljatelj.

Člen 19

Označevanje in varovanje zaupnih informacij

1.   Razen če je v členu 20 te uredbe in členu 42 Uredbe (EU) 2022/2560 določeno drugače in brez poseganja v odstavek 6 Komisija informacij, vključno z dokumenti, ne razkrije ali omogoči dostopa do njih, če vsebujejo poslovne skrivnosti ali druge zaupne informacije.

2.   Kadar Komisija zahteva informacije v skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2022/2560, opravi razgovor z osebo v skladu s členom 13(7) Uredbe (EU) 2022/2560 ali zahteva ustna pojasnila med inšpekcijskimi pregledi v skladu s členoma 14 in 15 Uredbe (EU) 2022/2560, te osebe, podjetja ali podjetniška združenja obvesti, da se s predložitvijo informacij Komisiji strinjajo, da se lahko v skladu s členom 20 omogoči dostop do teh informacij. Kadar Komisija sicer prejme informacije od pošiljateljev informacij, te pošiljatelje informacij obvesti, da se lahko v skladu s členom 20 omogoči dostop do informacij, ki jih predložijo.

3.   Brez poseganja v člena 8 in 15 lahko Komisija od pošiljateljev informacij, ki predložijo dokumente ali druge informacije v skladu z Uredbo (EU) 2022/2560, v določenem roku zahteva:

(a)

da opredelijo dokumente ali dele dokumentov ali druge informacije, za katere menijo, da vsebujejo poslovne skrivnosti ali druge zaupne informacije;

(b)

da opredelijo osebe, v zvezi s katerimi se ti dokumenti ali druge informacije štejejo za zaupne;

(c)

da utemeljijo svoje zahtevke glede poslovnih skrivnosti in drugih zaupnih informacij za vsak dokument ali del dokumenta ali glede drugih informacij;

(d)

da Komisiji predložijo nezaupno različico dokumentov ali delov dokumentov ali drugih informacij, v katerih so poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije redigirane na jasen in razumljiv način;

(e)

da zagotovijo jedrnat, nezaupen in jasen opis vsake redigirane informacije.

4.   Komisija od preiskovanega podjetja zahteva, da v določenem roku opredeli dele povzetka v skladu s členom 40 Uredbe (EU) 2022/2560 ali sklepa v skladu s členi 11, 25 in 31 Uredbe (EU) 2022/2560, za katere meni, da vsebujejo poslovne skrivnosti ali druge zaupne informacije, preden se povzetek ali sklep objavi. Če se opredelijo poslovne skrivnosti ali druge zaupne informacije, preiskovano podjetje opredelitev utemelji do roka, ki ga določi Komisija.

5.   Kadar pošiljatelj informacij ali preiskovano podjetje ne opredeli informacij, ki jih šteje za zaupne, v skladu z zahtevami iz odstavkov 3 in 4, lahko Komisija domneva, da med informacijami ni zaupnih informacij.

6.   Če Komisija meni, da se določene informacije, za katere pošiljatelj informacij ali preiskovano podjetje trdi, da so zaupne, lahko razkrijejo, ker te informacije niso poslovne skrivnosti ali druge zaupne informacije ali ker obstaja prevladujoč interes za njihovo razkritje, pošiljatelja informacij ali preiskovano podjetje obvesti, da namerava te informacije razkriti. Če pošiljatelj informacij ali preiskovano podjetje ugovarja v petih delovnih dneh po prejemu informacij o namerah Komisije, lahko Komisija sprejme sklep, v katerem določi datum, po katerem bodo informacije razkrite ali, v primeru odstavka 4, objavljene v povzetku ali sklepu. Ta datum ne sme biti krajši od petih delovnih dni od datuma uradnega obvestila o sklepu Komisije. Komisija zadevno fizično ali pravno osebo o sklepu uradno obvesti.

7.   Ta člen Komisiji ne preprečuje, da v potrebnem obsegu uporabi in razkrije informacije, ki dokazujejo obstoj izkrivljajoče tuje subvencije.

POGLAVJE VII

VPOGLED V SPIS

Člen 20

Vpogled v spis Komisije in uporaba dokumentov

1.   Potem ko Komisija preiskovano podjetje obvesti o razlogih, na podlagi katerih namerava sprejeti sklep, lahko preiskovano podjetje zahteva vpogled v spis Komisije v skladu s členom 42(4) Uredbe (EU) 2022/2560.

2.   Pravica do vpogleda v spis Komisije se ne nanaša na:

(a)

interno dokumentacijo Komisije;

(b)

interne dokumente organov držav članic ali tretjih držav, vključno z organi, pristojnimi za konkurenco, in javnimi naročniki ali naročniki;

(c)

korespondenco med Komisijo in organi držav članic ali tretjih držav, vključno z organi, pristojnimi za konkurenco, in javnimi naročniki ali naročniki;

(d)

korespondenco med organi držav članic ter med državami članicami in tretjimi državami.

3.   Komisija bi morala preiskovanemu podjetju, kadar mu omogoči vpogled v spis, zagotoviti nezaupno različico vseh dokumentov, navedenih v razlogih, na podlagi katerih namerava sprejeti sklep.

4.   Brez poseganja v odstavka 2 in 5 Komisija zagotovi tudi vpogled v vse dokumente v svojem spisu brez redigiranja zaradi zaupnosti pod pogoji razkritja, ki se določijo v sklepu Komisije. Pogoji razkritja se določijo v skladu z naslednjim:

(a)

vpogled v dokumente v skladu s tem odstavkom se odobri le omejenemu številu imenovanih zunanjih pravnih in ekonomskih svetovalcev ter zunanjih tehničnih strokovnjakov preiskovanega podjetja, katerih imena so bila vnaprej sporočena Komisiji;

(b)

imenovani zunanji pravni in ekonomski svetovalci ter zunanji tehnični strokovnjaki morajo biti podjetja, zaposleni v podjetjih ali v položaju, ki je primerljiv s položajem zaposlenih v podjetjih. Vse zavezujejo pogoji razkritja;

(c)

osebe, ki so navedene kot imenovani zunanji pravni in ekonomski svetovalci ter zunanji tehnični strokovnjaki, na datum sklepa Komisije, v katerem določi pogoje razkritja, ne smejo biti v delovnem razmerju z upravo preiskovanega podjetja ali del uprave preiskovanega podjetja ali v položaju, ki je primerljiv s položajem zaposlenega ali vodstvenega delavca v preiskovanem podjetju. Če imenovani zunanji pravni ali ekonomski svetovalec ali zunanji tehnični strokovnjak naknadno bodisi med preiskavo bodisi v treh letih po koncu preiskave Komisije vstopi v tovrstno razmerje s preiskovanim podjetjem, imenovani zunanji pravni ali ekonomski svetovalec ali zunanji tehnični strokovnjak in preiskovano podjetje nemudoma obvestita Komisijo o pogojih tega razmerja. Imenovani zunanji pravni ali ekonomski svetovalec ali zunanji tehnični strokovnjak Komisiji tudi zagotovi, da nima več dostopa do informacij ali vpogleda v dokumente v spisu, do katerih je dostopal oziroma v katere je imel vpogled v skladu s tem odstavkom in ki jih Komisija ni dala na voljo preiskovanemu podjetju. Komisiji prav tako zagotovi, da bo še naprej izpolnjeval zahteve iz točk (d) in (e) tega odstavka;

(d)

imenovani zunanji pravni in ekonomski svetovalci ter zunanji tehnični strokovnjaki ne razkrijejo nobenega predloženega dokumenta ali njegove vsebine nobeni fizični ali pravni osebi, ki je ne zavezujejo pogoji razkritja;

(e)

imenovani zunanji pravni in ekonomski svetovalci ter zunanji tehnični strokovnjaki nobenega od predloženih dokumentov ali njegove vsebine ne uporabljajo v druge namene kot tiste iz odstavka 10 spodaj.

5.   Komisija v pogojih razkritja določi tehnična sredstva razkritja in njegovo trajanje. Razkritje imenovanemu pravnemu in ekonomskemu svetovalcu ter tehničnemu strokovnjaku se lahko opravi v elektronski obliki ali (kar zadeva nekatere ali vse dokumente) samo v prostorih Komisije. V izjemnih okoliščinah se lahko Komisija odloči, da ne bo omogočila vpogleda v skladu s pogoji razkritja iz odstavka 4 v nekatere dokumente ali da bo omogočila vpogled v delno redigirane dokumente, če ugotovi, da bi bila škoda, ki bi jo pošiljatelj informacij verjetno utrpel zaradi razkritja v skladu s pogoji razkritja, na splošno večja od pomena razkritja za uveljavljanje pravic do obrambe. Brez poseganja v odstavek 2 bo Komisija izvedla podobno oceno glede pomembnosti razkritja, kadar se odloča, ali mora razkriti ali delno razkriti svojo korespondenco z javnimi organi držav članic ali tretjih držav ter druge vrste občutljivih dokumentov, ki jih predložijo javni organi držav članic ali tretjih držav. Pred razkritjem korespondence ali dokumentov se Komisija posvetuje z organi države članice ali tretje države.

6.   Imenovani zunanji pravni in ekonomski svetovalci ter zunanji tehnični strokovnjaki iz odstavka 4, točka (a), lahko v enem tednu od odobritve vpogleda v spis v skladu s pogoji razkritja Komisiji predložijo obrazloženo zahtevo za vpogled v nezaupno različico katerega koli dokumenta v spisu Komisije, ki preiskovanemu podjetju še ni bil predložen v skladu z odstavkom 3, da se da ta dokument na voljo preiskovanemu podjetju. Lahko pa predložijo obrazloženo zahtevo za razširitev pogojev razkritja na dodatne imenovane zunanje pravne in ekonomske svetovalce ali zunanje tehnične strokovnjake. Tak dodaten vpogled v nezaupne različice dokumentov ali razširitev na dodatne posameznike se lahko odobri le izjemoma in pod pogojem, da se dokaže kot bistven za pravilno uveljavljanje pravic preiskovanega podjetja do obrambe.

7.   Komisija lahko za namene uporabe odstavka 5 ali 6 v skladu s členom 19(3) zahteva, da pošiljatelj informacij, ki je predložil zadevne dokumente, predloži nezaupno različico dokumentov.

8.   Če Komisija meni, da je katera koli zahteva iz odstavka 6 utemeljena glede na potrebo po zagotovitvi, da lahko preiskovano podjetje učinkovito uveljavlja svoje pravice do obrambe, nezaupno različico dokumenta da na voljo preiskovanemu podjetju ali sprejme sklep o razširitvi pogojev razkritja za zadevne dokumente.

9.   Komisija lahko kadar koli med postopkom namesto načina odobritve vpogleda v spis v skladu z zgornjim odstavkom 4 ali v kombinaciji s tem načinom omogoči vpogled v nekatere ali vse dokumente, redigirane v skladu s členom 19(3), da bi se izognili nesorazmerni zamudi ali upravnemu bremenu.

10.   Informacije, pridobljene z vpogledom v spis, se uporabljajo samo za namene ustreznih postopkov za uporabo Uredbe (EU) 2022/2560.

POGLAVJE VIII

ROKI

Člen 21

Roki

1.   Roki iz Uredbe (EU) 2022/2560 ali te uredbe ter roki, določeni v skladu z njima, se izračunajo v skladu z Uredbo (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta (4) in posebnimi pravili iz odstavka 2 tega člena in člena 22. V primeru nasprotujočih si določb se uporabljajo določbe te uredbe.

2.   Roki začnejo teči na delovni dan po dogodku, na katerega se nanaša ustrezna določba Uredbe (EU) 2022/2560 ali te uredbe.

Člen 22

Iztek rokov

1.   Rok, izračunan v delovnih dneh, se izteče ob koncu zadnjega delovnega dne roka.

2.   Rok, ki ga Komisija določi s koledarskim dnem, se izteče ob koncu tega dne.

Člen 23

Začasna prekinitev rokov pri koncentracijah

1.   Komisija lahko v skladu s členom 24(5) Uredbe (EU) 2022/2560 začasno prekine roke iz člena 24(1), točki (a) in (b), Uredbe (EU) 2022/2560, ali iz katerega koli od naslednjih razlogov:

(a)

Komisiji v roku, ki ga je določila, niso predložene informacije, ki jih je zahtevala od priglasiteljev ali katerega koli drugega udeleženca na podlagi člena 13(2) Uredbe (EU) 2022/2560, ali ji niso predložene v celoti;

(b)

Komisiji v roku, ki ga je določila, niso predložene informacije, ki jih je zahtevala od drugih podjetij ali podjetniških združenj na podlagi člena 13(3) Uredbe (EU) 2022/2560, ali ji niso predložene v celoti, in sicer zaradi okoliščin, za katere je odgovoren eden od priglasiteljev ali kateri koli drug udeleženec;

(c)

eden od priglasiteljev ali kateri koli drug udeleženec ni dovolil inšpekcijskega pregleda, ki ga Komisija izvede na podlagi člena 14(1) in odredi s sklepom v skladu s členom 14(3) Uredbe (EU) 2022/2560, ali ni sodeloval pri izvajanju takega pregleda v skladu s členom 14(2) Uredbe (EU) 2022/2560;

(d)

priglasitelji Komisiji niso sporočili ustreznih informacij, vključno s spremembami dejstev iz člena 6(3).

2.   Kadar Komisija v skladu z odstavkom 1 začasno prekine rok iz člena 24(1), točki (a) in (b), Uredbe (EU) 2022/2560, se rok začasno prekine v primerih iz:

(a)

odstavka 1, točki (a) in (b), za obdobje med iztekom roka, določenega v zahtevi za informacije, in prejemom popolnih in točnih informacij, ki so bile zahtevane, ali trenutkom, ko Komisija priglasitelje ali druge udeležence obvesti, da glede na rezultate tekoče preiskave ali razvoj dogodkov na trgu zahtevane informacije niso več potrebne;

(b)

odstavka 1, točka (c), za obdobje med neuspešnim poskusom izvedbe inšpekcijskega pregleda in dejanskim koncem preiskave, odrejene s sklepom, ali trenutkom, ko Komisija priglasitelje ali druge udeležence obvesti, da glede na rezultate tekoče preiskave ali razvoj dogodkov na trgu odrejena preiskava ni več potrebna;

(c)

odstavka 1, točka (d), za obdobje med trenutkom, ko bi Komisija morala prejeti ustrezne informacije, vključno s spremembami dejstev, in prejemom popolnih in točnih informacij ali trenutkom, ko Komisija priglasitelje obvesti, da glede na rezultate tekoče preiskave ali razvoj dogodkov na trgu informacije niso več potrebne.

3.   Začasna prekinitev roka se začne na delovni dan po dnevu dogodka, ki povzroči začasno prekinitev. Preneha ob koncu dne, ko se odpravi vzrok začasne prekinitve. Če ta dan ni delovni dan, začasna prekinitev roka preneha ob koncu naslednjega delovnega dne.

4.   Komisija v razumnem času obdela vse podatke, ki jih je prejela v okviru svoje preiskave in na podlagi katerih bi lahko ocenila, da v smislu odstavka 2, točke (a), (b) in (c), ni več potrebe po zahtevanih informacijah ali odrejenem inšpekcijskem pregledu.

Člen 24

Začasna prekinitev rokov med predhodnimi pregledi v okviru postopkov javnega naročanja

Kadar Komisija začasno prekine rok za predhodni pregled v skladu s členom 30(6) Uredbe (EU) 2022/2560, se ta začasna prekinitev začne na delovni dan po izteku roka 20 delovnih dni. Izteče se ob koncu dne, ko je bila Komisiji predložena popolna posodobljena priglasitev. Če ta dan ni delovni dan, začasna prekinitev roka preneha ob koncu naslednjega delovnega dne.

POGLAVJE IX

POŠILJANJE IN PODPIS DOKUMENTOV

Člen 25

Pošiljanje in podpis dokumentov pri koncentracijah

1.   Komisija dokumente v skladu z Uredbo (EU) 2022/2560 in to uredbo prejema in pošilja digitalno, razen kadar Komisija izjemoma dovoli uporabo načinov, opredeljenih v odstavkih 6 in 7.

2.   Kadar je potreben podpis, so dokumenti, poslani Komisiji po digitalni poti, podpisani z vsaj enim kvalificiranim elektronskim podpisom, ki izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

3.   Tehnične specifikacije glede načina pošiljanja in podpisovanja se lahko objavijo v Uradnem listu Evropske unije ter na spletišču Generalnega direktorata Komisije za konkurenco.

4.   Z izjemo obrazca iz Priloge I se šteje, da so vsi dokumenti, ki se Komisiji pošljejo po digitalni poti na delovni dan, prejeti na dan, ko so bili poslani, če je iz časovnega žiga potrdila o prejemu razvidno, da so bili prejeti na ta dan. Za obrazec iz Priloge I, ki se po digitalni poti pošlje Komisiji na delovni dan, se šteje, da je bil prejet na dan, ko je bil poslan, če je iz časovnega žiga potrdila o prejemu razvidno, da je bil prejet na ta dan pred ali med delovnim časom, navedenim na spletišču GD za konkurenco. Za obrazec iz Priloge I, ki se po digitalni poti pošlje Komisiji na delovni dan po delovnem času, navedenem na spletišču GD za konkurenco, se šteje, da je bil prejet naslednji delovni dan. Šteje se, da so vsi dokumenti, elektronsko poslani Komisiji na dan, ki ni delovni dan, prejeti naslednji delovni dan.

5.   Šteje se, da dokumenti, ki so Komisiji poslani elektronsko, niso prejeti, če za dokumente ali njihove dele velja naslednje:

(a)

so nefunkcionalni ali neuporabni (pokvarjeni);

(b)

vsebujejo viruse, zlonamerno programsko opremo ali druge grožnje;

(c)

vsebujejo elektronske podpise, katerih veljavnosti Komisija ne more preveriti.

Če nastopi ena od okoliščin iz točk (a), (b) ali (c), Komisija brez odlašanja obvesti pošiljatelja.

6.   Šteje se, da so dokumenti, ki so Komisiji poslani s priporočeno pošiljko, prejeti na dan, ko prispejo na naslov, naveden na spletišču Generalnega direktorata Komisije za konkurenco.

7.   Šteje se, da so dokumenti, ki so Komisiji vročeni osebno, prejeti na dan, ko prispejo na naslov, objavljen na spletišču Generalnega direktorata Komisije za konkurenco, če Komisija to potrdi s potrdilom o prejemu.

Člen 26

Pošiljanje in podpis dokumentov v okviru postopkov javnega naročanja (priglasitve in po uradni dolžnosti)

1.   Komisija dokumente v okviru postopkov javnega naročanja v skladu z Uredbo (EU) 2022/2560 in to uredbo prejema in pošilja digitalno, razen kadar Komisija izjemoma dovoli uporabo načinov, opredeljenih v odstavkih 5 in 6.

2.   V postopkih o tujih subvencijah v okviru postopkov javnega naročanja uporaba kvalificiranega elektronskega podpisa (QES), ki izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) št. 910/2014, ni obvezna. Priglasitev ali izjavo podpišejo vsi priglasitelji, ki morajo predložiti priglasitev v okviru priglasitev pri javnem naročanju.

3.   Tehnične specifikacije glede načina pošiljanja in podpisovanja se lahko objavijo v Uradnem listu Evropske unije ter na spletišču Generalnega direktorata Komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja.

4.   Pri podpisovanju dokumentov in njihovem pošiljanju Komisiji v okviru postopkov javnega naročanja se smiselno uporablja člen 25(4) in (5).

5.   Šteje se, da so dokumenti, ki so Komisiji poslani s priporočeno pošiljko, prejeti na dan, ko prispejo na naslov, naveden na spletišču Generalnega direktorata Komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja.

6.   Šteje se, da so dokumenti, ki so Komisiji vročeni osebno, prejeti na dan, ko prispejo na naslov, objavljen na spletišču Generalnega direktorata Komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, če Komisija to potrdi s potrdilom o prejemu.

POGLAVJE X

KONČNE DOLOČBE

Člen 27

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. julija 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 330, 23.12.2022, str. 1.

(2)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

(3)  Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).

(4)  Uredba (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL L 124, 8.6.1971, str. 1).

(5)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).


PRILOGA I

Obrazec FS-CO za priglasitev koncentracije v skladu z Uredbo (EU) 2022/2560

Kazalo

1.

Namen obrazca FS-CO 18

2.

Vrste informacij, zahtevane v tem obrazcu FS-CO 18

3.

Informacije, ki niso razumno dostopne 19

4.

Informacije, ki jih Komisija ne potrebuje za proučitev zadeve 19

5.

Stiki pred priglasitvijo in prošnje za opustitev obveznosti predložitve informacij 20

6.

Zahteva po pravilni in popolni priglasitvi 20

7.

Postopek priglasitve 21

8.

Zaupnost in osebni podatki 21

9.

Opredelitve in navodila za namen tega obrazca FS-CO 22

ODDELEK 1:

Opis koncentracije 22

ODDELEK 2:

Informacije o udeležencih 22

ODDELEK 3:

Podrobnosti o koncentraciji, lastništvu in nadzoru 23

ODDELEK 4:

Pragovi za priglasitev 24

ODDELEK 5:

Tuji finančni prispevki 25

ODDELEK 6:

Vpliv tujih finančnih prispevkov v koncentraciji na notranji trg 27

ODDELEK 7:

Morebitni pozitivni učinki 28

ODDELEK 8:

Dokazila 28

ODDELEK 9:

Potrdilo 29

UVOD

1.   Namen obrazca FS-CO

(1)

V tem obrazcu FS-CO so določene informacije, ki jih morajo priglasitelji predložiti, kadar Komisiji predložijo priglasitev predlagane koncentracije v okviru sistema Unije za nadzor tujih subvencij. Sistem Unije za nadzor tujih subvencij je določen v Uredbi (EU) 2022/2560 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2023/1441 o podrobnih ureditvah za izvajanje postopkov Komisije na podlagi Uredbe (EU) 2022/2560 Evropskega parlamenta in Sveta o tujih subvencijah, ki izkrivljajo notranji trg (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba) (2), kateri je priložen ta obrazec FS-CO.

2.   Vrste informacij, zahtevane v tem obrazcu FS-CO

(2)

V obrazec FS-CO je treba vnesti naslednje informacije:

(a)

osnovne informacije, ki so načeloma potrebne za oceno vseh koncentracij (oddelki 1 do 4);

(b)

informacije o tujih finančnih prispevkih, ki so jih udeleženci prejeli v skladu s členom 20(3), točka (b), Uredbe (EU) 2022/2560 (oddelek 5). Zlasti se v skladu z oddelkom 5 obrazca FS-CO zahtevajo podrobne informacije o vsakem tujem finančnem prispevku v višini 1 milijona EUR ali več, ki je bil dodeljen udeležencem koncentracije v treh letih pred sklenitvijo pogodbe, objavo javne ponudbe ali prevzemom kontrolnega deleža in lahko spada v katero koli kategorijo iz člena 5(1), točke (a) do (d), Uredbe (EU) 2022/2560. V zvezi z drugimi tujimi finančnimi prispevki se v tem obrazcu FS-CO zahteva pregled različnih vrst finančnih prispevkov v višini 1 milijona EUR ali več, dodeljenih priglasiteljem v treh letih pred sklenitvijo pogodbe, objavo javne ponudbe ali prevzemom kontrolnega deleža v skladu z navodili iz preglednice 1. Komisija lahko za vsak primer posebej zahteva podrobnejše informacije o kateri koli vrsti finančnih prispevkov, navedenih v odgovorih na vprašanja v oddelku 5 in preglednici 1, ali o drugih tujih finančnih prispevkih, ki jih prejmejo udeleženci koncentracije. V vsakem primeru je treba pri ugotavljanju, ali je dosežen prag za priglasitev v skladu s členom 20(3), točka (b), Uredbe (EU) 2022/2560, upoštevati vse tuje finančne prispevke, dodeljene udeležencem koncentracije v treh letih pred sklenitvijo pogodbe, objavo javne ponudbe ali prevzemom kontrolnega deleža, ne glede na to, ali se v oddelku 5 zahtevajo kakršne koli informacije o njih;

(c)

informacije, potrebne za oceno, ali lahko tuji finančni prispevki v koncentraciji izkrivljajo notranji trg v smislu člena 4 ali 5 Uredbe (EU) 2022/2560 (oddelek 6) (tako v zvezi s postopkom prevzema kot dejavnostmi, ki jih bodo izvajali udeleženci koncentracije);

(d)

informacije o možnih pozitivnih učinkih tujih subvencij (oddelek 7);

(e)

dokazila (oddelek 8).

(3)

Da bi se priglasitev štela za popolno, je treba načeloma predložiti informacije, zahtevane v oddelkih 1 do 6 in 8. Nasprotno pa se lahko priglasitelji sami odločijo, ali bodo predložili informacije, zahtevane v oddelku 7, ki se nanaša na informacije o možnih pozitivnih učinkih tujih subvencij na razvoj zadevne subvencionirane gospodarske dejavnosti na notranjem trgu in drugih pozitivnih učinkih v zvezi z ustreznimi cilji politike.

(4)

Nobene informacije, zahtevane v obrazcu FS-CO, ne posegajo v možnost, da Komisija v zahtevku za informacije zahteva dodatne informacije.

3.   Informacije, ki niso razumno dostopne

(5)

Kadar določene informacije, zahtevane v tem obrazcu FS-CO, delno ali v celoti niso razumno dostopne, lahko priglasitelji zaprosijo, da Komisija opusti obveznost predložitve zadevnih informacij ali katero koli drugo zahtevo iz obrazca FS-CO, ki se nanaša na te informacije. Prošnja se predloži v skladu z navodili iz uvodnih izjav 9 do 11 tega uvoda.

4.   Informacije, ki jih Komisija ne potrebuje za proučitev zadeve

(6)

Na podlagi člena 4(4) Izvedbene uredbe lahko Komisija opusti obveznost predložitve določenih informacij v priglasitvi, vključno z dokumenti, ali katero koli drugo zahtevo iz obrazca FS-CO, ki se nanaša na te informacije, če meni, da izpolnitev navedenih obveznosti ali zahtev ni potrebna za proučitev zadeve.

(7)

Priglasitelji lahko zaprosijo, naj Komisija opusti obveznost predložitve zadevnih informacij ali katero koli drugo zahtevo iz obrazca FS-CO, ki se nanaša na te informacije. Prošnja se predloži v skladu z navodili za prošnje za opustitev iz uvodnih izjav 9 do 11 tega uvoda.

5.   Stiki pred priglasitvijo in prošnje za opustitev obveznosti predložitve informacij

(8)

Priglasitelje se spodbuja k sodelovanju v razpravah pred priglasitvijo dovolj zgodaj pred samo priglasitvijo, po možnosti na podlagi osnutka priglasitvenega obrazca. Možnost vzpostavitve stikov pred priglasitvijo je storitev na prostovoljni osnovi, ki jo Komisija zagotavlja priglasiteljem za pripravo predhodnega pregleda tuje subvencije v okviru koncentracije. Stiki pred priglasitvijo sicer niso obvezni, vendar so lahko izredno koristni za priglasitelje in Komisijo, med drugim tudi pri določanju natančnega obsega informacij, ki jih je treba vnesti v priglasitveni obrazec, zlasti kar zadeva informacije, ki se predložijo v oddelku 5 in preglednici 1, ter za zagotovitev, da je priglasitev popolna. Rezultat takih stikov pa je lahko tudi, da se zahteva manj informacij.

(9)

V okviru stikov pred priglasitvijo lahko priglasitelji zaprosijo za opustitev obveznosti predložitve določenih informacij, ki se zahtevajo v tem obrazcu. Komisija take prošnje prouči, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)

priglasitelji navedejo ustrezne razloge, zakaj zadevne informacije niso razumno dostopne. Po potrebi in kolikor je mogoče, bi morali priglasitelji navesti najboljše ocene manjkajočih podatkov ter navesti vire ocen ali navesti, kje bi Komisija lahko pridobila katero koli od zahtevanih informacij, ki ni dostopna;

(b)

priglasitelji navedejo ustrezne razloge, zakaj zadevne informacije niso potrebne za proučitev zadeve.

(10)

Prošnje za opustitev obveznosti predložitve informacij se predložijo pisno med stiki pred priglasitvijo, po možnosti v samem osnutku priglasitve (na začetku zadevnega oddelka ali pododdelka). Komisija prošnje za opustitev obravnava med stiki pred priglasitvijo v okviru pregleda osnutka priglasitve.

(11)

Dejstvo, da je Komisija morda sprejela, da se smejo nekatere informacije, zahtevane v obrazcu FS-CO, pri priglasitvi izpustiti, Komisiji ne preprečuje, da kadar koli v postopku zahteva take informacije, zlasti na podlagi zahteve za informacije iz člena 13 Uredbe (EU) 2022/2560.

6.   Zahteva po pravilni in popolni priglasitvi

(12)

Kot je pojasnjeno v uvodnih izjavah 2 do 4 tega uvoda, je načeloma vedno treba predložiti informacije, zahtevane v oddelkih 1 do 6 in 8, da se priglasitev šteje za popolno. Vse zahtevane informacije morajo biti navedene v ustreznih oddelkih ter morajo biti točne in popolne.

(13)

Pomembno je zlasti naslednje:

(a)

obdobje 25 delovnih dni iz člena 24(1), točki (a) in (b), Uredbe (EU) 2022/2560 se začne na delovni dan po prejemu popolne priglasitve. Tako se zagotovi, da lahko Komisija priglašeno koncentracijo oceni v strogih rokih iz Uredbe (EU) 2022/2560;

(b)

priglasitelji morajo pri pripravi priglasitve preveriti, ali so imena in telefonske številke kontaktnih oseb ter zlasti elektronski naslovi, ki jih sporočijo Komisiji, točni, ustrezni in posodobljeni;

(c)

zahtevani kontaktni podatki morajo biti predloženi v obliki, kot jo na svojem spletišču določi Generalni direktorat za konkurenco (v nadaljnjem besedilu: GD za konkurenco). Za pravilen preiskovalni proces je bistveno, da so kontaktni podatki točni. Za ta namen morajo biti navedeni elektronski naslovi individualizirani in dodeljeni določenim kontaktnim osebam, zato se je treba izogibati splošnim poštnim predalom podjetja (npr. info@, hello@). Če kontaktni podatki niso ustrezni, lahko Komisija priglasitev razglasi za nepopolno;

(d)

dokazila iz oddelka 8 je treba predložiti skupaj z zbirno preglednico v obliki, ki jo na svoji spletni strani določi GD za konkurenco;

(e)

v skladu s členom 6(4) Izvedbene uredbe se za namene določitve datuma začetka veljavnosti priglasitve šteje, da je v primeru netočnih ali zavajajočih informacij, predloženih v priglasitvi ali skupaj z njo, priglasitev nepopolna;

(f)

v skladu s členom 26(2) Uredbe (EU) 2022/2560 se lahko podjetju, ki namerno ali iz malomarnosti predloži netočne ali zavajajoče informacije, naloži globa v višini do 1 % njegovega skupnega prometa. Poleg tega lahko Komisija v skladu s členom 18(1), točka (b), Uredbe (EU) 2022/2560 prekliče svoj sklep o koncentraciji, če ta temelji na nepopolnih, netočnih ali zavajajočih informacijah.

7.   Postopek priglasitve

(14)

Priglasitve se predložijo v enem od uradnih jezikov Unije. Imena priglasiteljev se predložijo tudi v njihovem izvirnem jeziku. Informacije, zahtevane v tem obrazcu FS-CO, je treba navesti v oddelkih in pododdelkih ter po potrebi priložiti dokazila. Predložena priglasitev mora vsebovati podpisano potrdilo iz oddelka 9. Kadar različni oddelki vsebujejo delno (ali v celoti) enake informacije, se lahko uporabijo sklicevanja.

(15)

Priglasitev morajo podpisati osebe, ki so zakonsko pooblaščene za zastopanje posameznih priglasiteljev, ali eden ali več pooblaščenih zastopnikov priglasiteljev. Priglasitvi je treba priložiti ustrezna pooblastila (ali pisno dokazilo, da so pooblaščeni za delovanje). Tehnične specifikacije in navodila v zvezi s priglasitvami (vključno s podpisi) so na voljo na spletni strani GD za konkurenco.

(16)

Priglasiteljem se priporoča, naj pri izpolnjevanju oddelkov 5, 6 in 7 tega obrazca FS-CO premislijo, ali je zaradi preglednosti te informacije bolje navesti po oštevilčenih oddelkih ali pa oddelke združiti za vsak posamezni tuji finančni prispevek (ali skupino tujih finančnih prispevkov).

(17)

Zaradi preglednosti so lahko določene informacije navedene v prilogah. Vendar je zelo pomembno, da so vse ključne informacije navedene v sami priglasitvi. Priloge se lahko uporabljajo samo za dopolnitev informacij, navedenih v sami priglasitvi, in kadar so dodatne informacije navedene v prilogi, je to treba jasno navesti v sami priglasitvi.

(18)

Dokazila se predložijo v izvirnem jeziku; če to ni uradni jezik Unije, se priloži prevod v jezik, ki se uporablja v postopku (člen 4(3) Izvedbene uredbe).

8.   Zaupnost in osebni podatki

(19)

Člen 339 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 43(2) Uredbe (EU) 2022/2560 določata, da Komisija, njeni uradniki in drugi uslužbenci ne razkrijejo informacij, za katere velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti, ki so jo pridobili na podlagi Uredbe (EU) 2022/2560. Isto načelo se mora uporabljati tudi za varovanje zaupnosti med priglasitelji.

(20)

Če priglasitelj ali priglasitelji menijo, da bi bili njihovi interesi oškodovani, če bi bile katere od informacij, ki so jih morali predložiti, objavljene ali kako drugače razkrite drugim strankam, naj jih predložijo ločeno ter na vsaki strani jasno označijo „zaupno“. Priglasitelj ali priglasitelji morajo navesti tudi razloge, zakaj te informacije ne smejo biti razkrite ali objavljene.

(21)

Pri združitvah ali prevzemih skupnega nadzora ali v drugih primerih, v katerih priglasitev opravi več priglasiteljev, se lahko poslovne skrivnosti predložijo ločeno, priglasitev pa vsebuje sklice nanje kot na prilogo. Priglasitev se šteje za popolno, če so ji priložene vse take priloge.

(22)

Vsi osebni podatki, predloženi v priglasitvi ali skupaj z njo, se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

9.   Opredelitve in navodila za namen tega obrazca FS-CO

(23)

V tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„priglasitelj(-i)“: v skladu s členom 21(3) Uredbe (EU) 2022/2560 se ta izraz v primeru združitve nanaša na vse osebe, udeležene v združiti, v primeru prevzema nadzora pa na vsa podjetja ali osebe, ki prevzamejo izključni ali skupni nadzor nad celotnim podjetjem ali njegovim delom ali več podjetji ali njihovimi deli;

(b)

„ciljno(-a) podjetje(-a)“: vsa podjetja ali deli podjetja, v katerem se prevzame kontrolni delež (vključno s skupnim podjetjem) ali ki je predmet javne ponudbe. Ta pojem ne vključuje prodajalca ali prodajalcev;

(c)

„udeleženec/udeleženci koncentracije“: priglasitelj(-i), kot so opredeljeni v točki (a), in ciljno podjetje, kot je opredeljeno v točki (b).

(24)

Če ni določeno drugače:

(a)

pojem „priglasitelj(-i)“ vključuje (i) vsa podjetja, ki so pod izključnim ali skupnim neposrednim ali posrednim nadzorom „priglasitelj(-ev)“ v skladu s členom 20(5) in (6) Uredbe (EU) 2022/2560, (ii) vsa podjetja ali osebe, ki sami ali skupaj neposredno ali posredno nadzorujejo „priglasitelja(-e)“, ter (iii) podjetja, ki jih nadzorujejo podjetja iz točke (ii);

(b)

pojem „ciljno(-a) podjetje(-a)“ vključuje vsa podjetja, ki so pod izključnim ali skupnim neposrednim ali posrednim nadzorom „ciljnega(-ih) podjetja(-ij)“ v skladu s členom 20(5) in (6) Uredbe (EU) 2022/2560. Nasprotno pa ta pojem ne vključuje podjetij in oseb, ki po izvedbi koncentracije sami ali skupaj ne bodo več neposredno ali posredno nadzirali „ciljnega(-ih) podjetja(-ij)“ (npr. v primeru prevzema nadzora prodajalci).

(25)

Vsi zahtevani finančni podatki morajo biti navedeni v eurih po povprečnem menjalnem tečaju v zadevnih letih ali drugih obdobjih.

ODDELEK 1

Opis koncentracije

1.1

Predložite povzetek koncentracije z navedbo udeležencev koncentracije, postopka prevzema (npr. ali je (so) bil(-i) priglasitelj(-i) izbran(-i) po konkurenčnem postopku), narave koncentracije (npr. združitev, prevzem skupnega ali izključnega nadzora ali ustanovitev skupnega podjetja), strateške in ekonomske utemeljitve koncentracije ter dejavnosti udeležencev koncentracije.

ODDELEK 2

Informacije o udeležencih

2.1

Informacije o udeležencih koncentracije.

Za vsakega od udeležencev koncentracije navedite:

2.1.1

ime podjetja (ime podjetja se predloži tudi v njihovem izvirnem jeziku);

2.1.2

njegovo vlogo v koncentraciji (podjetje, ki se združuje/prevzemnik/ciljno podjetje/novo ustanovljeno skupno podjetje);

2.1.3

ime, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov ter položaj ustrezne kontaktne osebe; navedeni naslov mora biti naslov za vročanje, na katerega se lahko pošiljajo dokumenti in zlasti sklepi Komisije ter drugi postopkovni dokumenti, navedena kontaktna oseba pa mora biti pooblaščena za sprejem vročitev;

2.1.4

če so imenovani pooblaščeni zunanji zastopniki podjetja, za zastopnike, ki se jim lahko vročijo dokumenti ter zlasti sklepi Komisije in drugi postopkovni dokumenti:

2.1.4.1

ime, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov in položaj vsakega zastopnika ter

2.1.4.2

pisno dokazilo, da je vsak zastopnik pooblaščen, da deluje za zadevnega udeleženca koncentracije (na podlagi vzorca pooblastila, ki je na voljo na spletni strani GD za konkurenco).

2.2

Vrsta poslovne dejavnosti udeležencev koncentracije.

Za vsakega udeleženca koncentracije opišite naravo poslovnih dejavnosti podjetja.

ODDELEK 3

Podrobnosti o koncentraciji, lastništvu in nadzoru

Informacije, zahtevane v tem oddelku, so lahko prikazane v obliki organigramov ali diagramov, iz katerih je razvidna lastniška in nadzorna struktura udeležencev koncentracije pred izvedbo koncentracije in po njej.

3.1

S sklicevanjem na ustrezna merila iz Uredbe (EU) 2022/2560 opišite naravo koncentracije, ki se priglaša:

3.1.1

navedite podjetja ali osebe, ki imajo končni izključni ali skupni neposredni ali posredni nadzor nad priglasiteljem(-i), ter opišite lastniško in nadzorno strukturo udeležencev koncentracije pred izvedbo koncentracije;

3.1.2

pojasnite, ali je predlagana koncentracija:

(i)

združitev v smislu člena 20(1), točka (a), Uredbe (EU) 2022/2560;

(ii)

prevzem izključnega ali skupnega nadzora v smislu člena 20(1), točka (b), Uredbe (EU) 2022/2560 ali

(iii)

ustanovitev skupnega podjetja v smislu člena 20(2) Uredbe (EU) 2022/2560.

3.1.3

pojasnite, kako bo izvedena koncentracija (na primer s sklenitvijo pogodbe, objavo javne ponudbe itd.);

3.1.4

s sklicevanjem na člen 21 Uredbe (EU) 2022/2560 pojasnite, kaj od naslednjega se je zgodilo ob priglasitvi:

(i)

sklenitev pogodbe;

(ii)

prevzem kontrolnega deleža;

(iii)

napovedana je bila javna ponudba ali namera objave javne ponudbe ali

(iv)

priglasitelj(-i) in prodajalci (odvisno od primera) so izkazali dober namen za sklenitev pogodbe;

3.1.5

navedite pričakovani datum vseh pomembnejših dogodkov, s katerimi naj bi se izvedla koncentracija;

3.1.6

pojasnite lastniško in nadzorno strukturo ciljnega podjetja ali podjetja, ki nastane s koncentracijo.

3.2

Opišite gospodarsko utemeljitev koncentracije.

3.3

Navedite vrednost transakcije (nakupna cena ali vrednost vseh vključenih sredstev, odvisno od primera); pojasnite, ali je plačilo v obliki lastniškega kapitala, gotovine ali drugih sredstev. Navedite tudi vrednost ciljnega podjetja in pojasnite, kako je bila ta vrednost podjetja izračunana (4).

3.4

Navedite vse vire financiranja (dolg, lastniški kapital, denar, sredstva itd.), ki se uporabljajo za financiranje transakcije.

3.5

Če se prevzem v celoti ali delno financira z dolgom:

3.5.1

navedite posojilodajalca za vsak dolžniški instrument;

3.5.2

navedite jamstva in zavarovanja s premoženjem, povezana z vsakim dolžniškim instrumentom.

3.6

Če se prevzem v celoti ali delno financira z lastniškim kapitalom:

3.6.1

navedite identiteto podjetij, ki vpišejo/kupijo delnice;

3.6.2

navedite vse pogoje, povezane z lastniškim financiranjem.

3.7

Potrdite, ali je (so) priglasitelj(-i) v zadnjih treh letih izvedel(-li) prevzeme nadzora, priglašene Evropski komisiji v skladu z Uredbo (EU) 2022/2560 ali Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (5).

3.8

Navedite seznam prevzemov nadzora, ki so bili v zadnjih treh letih izvedeni s strani priglasitelja(-ev) in v skladu s pravili o nadzoru nad združitvami priglašeni nacionalnemu organu za varstvo konkurence v Uniji.

ODDELEK 4

Pragovi za priglasitev

4.1

Navedite promet v Uniji v preteklem poslovnem letu (6) za vsako od podjetij iz člena 20(3), točka (a), Uredbe (EU) 2022/2560, kot je ustrezno (7):

4.1.1

v primeru združitve: za vsako od podjetij, ki se združujejo;

4.1.2

v primeru prevzema nadzora: za ciljno podjetje, vključno s skupnim podjetjem v primerih prevzema skupnega nadzora.

Podatki o prometu morajo biti predloženi v vzorčni tabeli Komisije, ki je na voljo na spletni strani GD za konkurenco.

Podatki o prometu se izračunajo v skladu s členom 22(1) Uredbe (EU) 2022/2560. V členu 22(2) Uredbe (EU) 2022/2560 je določeno, da kadar koncentracija nastane s prevzemom delov enega ali več podjetij, ne glede na to, ali so ti deli pravne osebe ali ne, se od prodajalčevega prometa upošteva le promet, povezan z deli, ki so predmet koncentracije.

4.2

Ali so podjetja iz člena 20(3), točka (b), Uredbe (EU) 2022/2560 v treh letih pred sklenitvijo pogodbe (8), objavo javne ponudbe ali prevzemom kontrolnega deleža skupaj prejela finančne prispevke iz tretjih držav v višini več kot 50 milijonov EUR?

da

ne

ODDELEK 5

Tuji finančni prispevki

5.1

Navedite, ali so bili vsakemu priglasitelju(-em) ali ciljnemu podjetju v treh letih pred sklenitvijo pogodbe, objavo javne ponudbe ali prevzemom kontrolnega deleža posamično dodeljeni kakršni koli tuji finančni prispevki v višini 1 milijona EUR ali več, ki lahko spadajo v katero koli kategorijo iz člena 5(1), točke (a) do (d), Uredbe (EU) 2022/2560:

5.1.1

Da bi ugotovili, ali je bil tuji finančni prispevek dodeljen podjetju v težavah v smislu člena 5(1), točka (a), Uredbe (EU) 2022/2560, navedite, ali je bil kadar koli v treh letih pred sklenitvijo pogodbe, objavo javne ponudbe ali prevzemom kontrolnega deleža izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

5.1.1.1

Ali je podjetje družba z omejeno odgovornostjo, ki je zaradi nakopičenih izgub izgubila več kot polovico vpisanega osnovnega kapitala?

Priglasitelj(-i)

da

ne

Ciljno podjetje

da

ne

5.1.1.2

Ali je podjetje družba, v kateri imajo vsaj nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe in ki je zaradi nakopičenih izgub izgubila več kot polovico kapitala, prikazanega v računovodskih izkazih družbe?

Priglasitelj(-i)

da

ne

Ciljno podjetje

da

ne

5.1.1.3

Ali je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali po nacionalnem pravu izpolnjuje merila za uvrstitev v kolektivni postopek zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov?

Priglasitelj(-i)

da

ne

Ciljno podjetje

da

ne

5.1.1.4

Če zadevno podjetje ni MSP (9):

5.1.1.4.1

ali je bilo v zadnjih dveh letih knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom podjetja večje od 7,5

ter

5.1.1.4.2

ali je bilo v zadnjih dveh letih razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) (10) ter kritjem obresti nižje od 1,0?

Priglasitelj(-i)

da

ne

Ciljno podjetje

da

ne

5.1.1.5

Če je bil za katerega koli udeleženca koncentracije odgovor na katero koli od vprašanj v oddelkih 5.1.1.1 do 5.1.1.4 „da“, navedite, ali je zadevno podjetje v obdobju, ko je bilo v težavah, prejelo tuji finančni prispevek, ki bi lahko prispeval k obnovitvi njegove dolgoročne sposobnosti preživetja, (vključno z začasno likvidnostno pomočjo, namenjeno podpori za obnovo sposobnosti preživetja) ali k njegovi kratkoročni ohranitvi, kolikor je bilo potrebno za pripravo načrta prestrukturiranja ali likvidacije.

Priglasitelj(-i)

da

ne

Ciljno podjetje

da

ne

5.1.1.6

Če je bil za katerega koli udeleženca koncentracije odgovor na katero koli od vprašanj v oddelkih 5.1.1.1 do 5.1.1.4 „da“, navedite, ali obstaja načrt prestrukturiranja, ki bi lahko privedel do dolgoročne sposobnosti preživetja udeleženca, in ali ta načrt prestrukturiranja vključuje znaten lastni prispevek priglasitelja, ciljnega podjetja ali katerega koli drugega udeleženca koncentracije, ter navedite podrobnosti načrta.

5.1.1.7

Če je bil odgovor na katero koli od vprašanj v oddelkih 5.1.1.1 do 5.1.1.4 „da“, utemeljite odgovor ter dodajte sklice na dokazila, ki jih boste predložili v prilogah (taki dokumenti lahko med drugim vključujejo najnovejše izkaze poslovnega izida priglasitelja ali ciljnega podjetja z bilancami stanja, sklepe sodišča o začetku kolektivnega postopka zaradi insolventnosti družbe ali dokumente, ki dokazujejo, da so v skladu z nacionalnim pravom družb izpolnjena merila za začetek postopka zaradi insolventnosti na zahtevo upnikov, itd.).

5.1.2

Tuji finančni prispevek v obliki neomejenega poroštva za dolgove ali obveznosti podjetja, in sicer brez vsakršne omejitve glede zneska ali trajanja takega poroštva (člen 5(1), točka (b)).

Priglasitelj(-i)

da

ne

Ciljno podjetje

da

ne

5.1.3

Ukrep financiranja izvoza, ki ni v skladu s Sporazumom OECD o uradno podprtih izvoznih kreditih (člen 5(1), točka (c)).

Priglasitelj(-i)

da

ne

Ciljno podjetje

da

ne

5.1.4

Tuji finančni prispevek, ki neposredno olajša koncentracijo (člen 5(1), točka (d)).

Priglasitelj(-i)

da

ne

Ciljno podjetje

da

ne

5.2

Za vsak tuji finančni prispevek v višini 1 milijona EUR ali več, ki je bil posamezno dodeljen vsakemu udeležencu koncentracije v treh letih pred sklenitvijo pogodbe, objavo javne ponudbe ali prevzemom kontrolnega deleža in lahko spada v katero koli kategorijo iz člena 5(1), točke (a) do (d), Uredbe (EU) 2022/2560, navedite naslednje informacije in predložite dokazila:

5.2.1

obliko finančnega prispevka (npr. posojilo, oprostitev davka, kapitalska injekcija, davčna spodbuda, prispevki v naravi itd.);

5.2.2

tretjo državo, ki je dodelila finančni prispevek. Navedite tudi javni organ ali subjekt, ki ga je dodelil;

5.2.3

znesek vsakega finančnega prispevka;

5.2.4

namen in ekonomske razloge za dodelitev finančnega prispevka udeležencu;

5.2.5

ali so s finančnimi prispevki in njihovo uporabo povezani kakšni pogoji;

5.2.6

opišite glavne elemente in značilnosti teh finančnih prispevkov (npr. v primeru posojila obrestne mere in trajanje);

5.2.7

pojasnite, ali tuji finančni prispevek podjetju, kateremu je bil dodeljen, ali kateremu koli udeležencu koncentracije prinaša ali bo prinesel korist v smislu člena 3 Uredbe (EU) 2022/2560 (11). Pojasnite, zakaj, in sicer s sklicevanjem na dokazila, priložena v skladu z oddelkom 8;

5.2.8

pojasnite, ali je finančni prispevek pravno ali dejansko omejen na določena podjetja ali panoge v smislu člena 3 Uredbe (EU) 2022/2560 (12). Pojasnite, zakaj, in sicer s sklicevanjem na dokazila, priložena v skladu z oddelkom 8.

5.3

Na podlagi predloge in navodil iz Preglednice 1 predložite pregled tujih finančnih prispevkov v višini 1 milijona EUR ali več, dodeljenih priglasitelju(-em) v treh letih pred sklenitvijo pogodbe, objavo javne ponudbe ali prevzemom kontrolnega deleža, ki ne spadajo v nobeno od kategorij iz člena 5(1), točke (a) do (e), Uredbe (EU) 2022/2560.

ODDELEK 6

Vpliv tujih finančnih prispevkov v koncentraciji na notranji trg

6.1

Ali koncentracija poteka v okviru strukturiranega postopka zbiranja ponudb? Če je tako:

6.1.1

podrobno opišite postopek zbiranja ponudb;

6.1.2

opišite profil vsakega od drugih vam znanih kandidatov (npr. ali so to družbe za upravljanje zasebnega kapitala ali industrijska podjetja).

6.2

Pojasnite, katera so različna poslovna področja ali dejavnosti ciljnega podjetja, ter pri tem pojasnite kategorije proizvodov in/ali storitev, ki jih ponujajo na vsakem od njih, in navedite, katerim strankam jih ponujajo. Pojasnite, ali je (so) priglasitelj(-i) dejaven(-ni) v istih ali povezanih dejavnostih ali poslovnih področjih, in jih opišite.

6.3

Za vsako od poslovnih področij ali dejavnosti ciljnega podjetja in priglasitelja(-ev), opisanih v oddelku 6.2, navedite:

6.3.1

promet na svetovni ravni in na ravni Unijena zadevnem poslovnem področju ali v dejavnosti;

6.3.2

odstotek, ki ga promet v Uniji predstavlja glede na skupni promet podjetja na zadevnem poslovnem področju ali v dejavnosti.

6.4

Za vsak finančni prispevek, za katerega so bile predložene dodatne informacije v skladu z oddelkom 5.2 zgoraj, pojasnite, ali in kako bi lahko finančni prispevek izboljšal konkurenčni položaj udeležencev koncentracije na notranjem trgu. V tem oddelku navedite naravo, znesek in uporabo ali namen finančnega prispevka.

6.5

Navedite, ali je koncentracija sprožila priglasitve za nadzor združitev v Uniji (na ravni Unije ali nacionalni ravni), in če je tako, navedite status vsakega od teh postopkov v času te priglasitve.

6.6

Navedite, ali je koncentracija sprožila druge vloge za nadzor v Uniji (na primer vloge za pregled neposrednih tujih naložb na nacionalni ravni), in če je tako, navedite status vsakega od teh postopkov v času priglasitve.

Kontaktni podatki

6.7

Navedite kontaktne podatke petih največjih konkurentov ciljnega podjetja, ki so dejavni v Uniji.

6.8

Če je koncentracija sprožila vloge za nadzor združitev v Uniji (na ravni Unije ali nacionalni ravni), navedite vse kontaktne podatke konkurentov, navedene v okviru te oziroma teh vlog za nadzor združitev.

ODDELEK 7

Morebitni pozitivni učinki

7.1

Po potrebi navedite in utemeljite morebitne pozitivne učinke na razvoj zadevne subvencionirane gospodarske dejavnosti na notranjem trgu. Navedite in utemeljite tudi vse druge pozitivne učinke tuje subvencije, kot so širši pozitivni učinki v zvezi z ustreznimi cilji politike, zlasti cilji Unije, ter navedite, kdaj in kje so ti učinki nastali ali se pričakujejo. Opišite vsakega od teh pozitivnih učinkov.

ODDELEK 8

Dokazila

Za vsakega udeleženca koncentracije predložite:

8.1.

kopije vseh dokazil v zvezi s finančnimi prispevki, ki lahko spadajo v katero koli kategorijo iz člena 5(1), točke (a) do (d), Uredbe (EU) 2022/2560 v skladu z oddelkom 5.1;

8.2

kopije naslednjih dokumentov, ki so bili pripravljeni za katerega koli člana uprave, upravnega odbora ali nadzornega odbora ali ki jih je tak član pripravil ali prejel:

(a)

analiz, poročil, študij, raziskav, predstavitev in vseh primerljivih dokumentov, v katerih so obravnavani namen, uporaba in ekonomski razlogi tujih finančnih prispevkov, ki lahko spadajo v katero koli kategorijo iz člena 5(1), točke (a) do (d), Uredbe (EU) 2022/2560. Predložite iste dokumente, kot so bili pripravljeni za subjekt, ki je dodelil tuji finančni prispevek, ali ki jih je tak subjekt pripravil ali prejel, če so v vaši lasti ali so javno dostopni;

(b)

analiz, poročil, študij, raziskav, predstavitev in vseh primerljivih dokumentov za namen presoje ali analize koncentracije glede njene utemeljenosti (vključno z dokumenti, v katerih je transakcija obravnavana v zvezi s potencialnimi alternativnimi prevzemi);

(c)

če so priglasitelju pri skrbnem pregledu ciljnega podjetja, izvedenem za namene koncentracije, pomagali zunanji svetovalci, predložite povzetke, zaključke ali poročila, ki so jih pripravili ti svetovalci v okviru skrbnega pregleda, ter vse dokumente, v katerih je ocenjena ali obravnavana transakcija;

8.3

spletni naslov, če obstaja, na katerem so na voljo najnovejši letni računovodski izkazi ali poročila vseh udeležencev koncentracije; če pa takšnega spletnega naslova ni, kopije najnovejših letnih računovodskih izkazov in poročil udeležencev koncentracije.

ODDELEK 9

Potrdilo

Priglasitev se mora končati z naslednjim potrdilom, ki mora biti podpisano s strani ali v imenu vseh priglasiteljev:

Priglasitelj ali priglasitelji izjavljajo, da so po njihovi najboljši veri in prepričanju informacije v tej priglasitvi resnične, pravilne in popolne, da so priložene kopije dokumentov, ki jih zahteva obrazec FS-CO, verodostojne in popolne, da so vse ocene opredeljene kot take in so najboljše možne ocene na podlagi razpoložljivih dejstev ter da so vsa izražena mnenja iskrena.

Seznanjeni so z določbami člena 26 Uredbe (EU) 2022/2560 o globah in periodičnih denarnih kaznih.“.

Datum:

[podpisnik 1]

Ime:

Organizacija:

Položaj:

Naslov:

Telefonska številka:

E-naslov:

[„elektronski podpis“ / podpis]

[podpisnik 2, če je ustrezno]

Ime:

Organizacija:

Položaj:

Naslov:

Telefonska številka:

E-naslov:

[„elektronski podpis“ / podpis]

Preglednica 1

Navodila za predložitev informacij o tujih finančnih prispevkih, ki ne spadajo v nobeno od kategorij iz člena 5(1), točke (a) do (e) (oddelek 5.3)

1.

Na podlagi spodnjih navodil in predloge predložite pregled tujih finančnih prispevkov v višini 1 milijona EUR ali več, ki jih je posamezna tretja država dodelila priglasitelju(-em) v treh letih pred sklenitvijo pogodbe, objavo javne ponudbe ali prevzemom kontrolnega deleža in ki ne spadajo v nobeno od kategorij iz člena 5(1), točke (a) do (e), Uredbe (EU) 2022/2560.

A.   Informacije, ki se vključijo v preglednico

2.

Različne finančne prispevke združite po tretjih državah in po vrstah, kot so na primer neposredna nepovratna sredstva, posojilo/instrument financiranja/vračljiva predplačila, davčna ugodnost, jamstvo, instrument tveganega kapitala, kapitalsko vlaganje, odpis dolga, prispevki za negospodarske dejavnosti podjetja (glej uvodno izjavo 16 Uredbe (EU) 2022/2560) ali drugo.

3.

Vključite samo države, pri katerih ocenjeni skupni znesek vseh finančnih prispevkov, dodeljenih v treh letih pred sklenitvijo pogodbe, objavo javne ponudbe ali prevzemom kontrolnega deleža znaša 45 milijonov EUR ali več (izračunano v skladu s točko (5)).

4.

Za vsako vrsto finančnih prispevkov na kratko opišite namen finančnih prispevkov in subjekte, ki so jih dodelili.

5.

Z uporabo razponov, kot so določeni v opombah k spodnji preglednici, opredelite ocenjeni skupni znesek finančnih prispevkov, ki jih je posamezna tretja država dodelila v treh letih pred sklenitvijo pogodbe, objavo javne ponudbe ali prevzemom kontrolnega deleža. Za izračun tega zneska sta pomembna naslednja vidika:

(a)

upoštevajte tuje finančne prispevke, ki spadajo v kategorije iz člena 5(1) Uredbe (EU) 2022/2560 in o katerih so bile informacije predložene v oddelkih 5.1 in5.2;

(b)

ne upoštevajte tujih finančnih prispevkov, izključenih v skladu s točkama 6 in 7 spodaj.

B.   Izjeme

6.

V tabelo vam ni treba vključiti informacij o naslednjih tujih finančnih prispevkih:

(a)

odlogih plačila davkov ali socialnih prispevkov, davčnih amnestijah in davčnih počitnicah ter običajnih pravilih o amortizaciji in prenosu izgub, ki se splošno uporabljajo. Če so ti ukrepi omejeni na primer na določene sektorje, regije, podjetja ali vrste podjetij, jih je treba vključiti;

(b)

uporabi davčnih olajšav za izogibanje dvojnega obdavčevanja v skladu z določbami dvostranskih ali večstranskih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja ter enostranskih davčnih olajšav za izogibanje dvojnega obdavčevanja, ki se uporabljajo v skladu z nacionalno davčno zakonodajo, če zanje veljajo ista logika in pogoji, kot so določbe dvostranskih ali večstranskih sporazumov;

(c)

zagotavljanju/nakupih blaga/storitev (razen finančnih storitev) po tržnih pogojih v okviru običajnega poslovanja, na primer zagotavljanju/nakupih blaga ali storitev, izvedenih po konkurenčnem, preglednem in nediskriminatornem razpisnem postopku;

(d)

tujih finančnih prispevkih, nižjih od posameznega zneska v višini 1 milijona EUR.

7.

V primeru prevzemov nadzora ali ustanovitev skupnih podjetij, ki jih izvede investicijski sklad ali pravna oseba, ki je pod nadzorom investicijskega sklada ali se nadzira prek njega, ni treba vključiti tujih finančnih prispevkov, dodeljenih drugim investicijskim skladom, ki jih upravlja ista investicijska družba, vendar imajo glede na pravice do udeležbe pri dobičku večinski delež v njih različni vlagatelji (ali dodeljenih portfeljskim podjetjem pod nadzorom teh drugih skladov), če lahko dokažete, da sta kumulativno izpolnjena naslednja pogoja:

(a)

za sklad, ki nadzoruje prevzemni subjekt, mora veljati Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (13) o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov ali enakovredna zakonodaja tretje države v smislu pravil varnega in skrbnega poslovanja, organizacije in ravnanja, vključno z zahtevami za zaščito vlagateljev, ter

(b)

med skladom, ki nadzoruje prevzemni subjekt, ter drugimi investicijskimi skladi (in družbami pod nadzorom teh skladov), ki jih upravlja ista investicijska družba, ni gospodarskih in poslovnih transakcij ali pa so omejene. V zvezi s tem morate Komisiji predložiti dokaze o vseh takih gospodarskih in poslovnih transakcijah, izvedenih v treh letih pred sklenitvijo pogodbe, objavo javne ponudbe ali prevzemom kontrolnega deleža. Gospodarske in poslovne transakcije med drugim vključujejo prodajo sredstev, vključno z lastništvom v podjetjih, posojila, kreditne linije ali jamstva.

Udeleženec X

Tretja država

Vrsta finančnega prispevka  (*1)

Kratek opis namena finančnega prispevka in subjekta, ki ga je dodelil  (*2)

Država A

Vrsta 1

 

Vrsta 2

 

Vrsta 3

 

Vrsta 4

 

 

Ocenjeni skupni finančni prispevki, ki jih je dodelila država A: […] EUR  (*3)

Država B

Vrsta 1

 

Vrsta 2

 

Vrsta 3

 

Vrsta 4

 

 

Ocenjeni skupni finančni prispevki, ki jih je dodelila država B: […] EUR  (*3)

Država C

 

 

 

 

 

 

 

Opomba:

za vsakega priglasitelja predložite ločeno preglednico. Tretje države in po možnosti vrste prispevkov razvrstite glede na skupni znesek tujega finančnega prispevka, in sicer od najvišjega do najnižjega.

C.   Dodatne informacije

8.

Tuji finančni prispevki, ki so lahko pomembni za oceno posamezne koncentracije, so lahko odvisni od številnih dejavnikov, kot so sektorji ali dejavnosti, ki jih zadevajo, vrsta finančnih prispevkov ali druge posebnosti zadeve. Glede na te posebnosti lahko Komisija zahteva dodatne informacije, kadar meni, da so potrebne za njeno oceno.

(1)  UL L 330, 23.12.2022, str. 1.

(2)  UL L 177, 12.7.2023, str. 1.

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39). Glej tudi izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki se nanaša na preiskave v zvezi s konkurenco in je na voljo na naslovu https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en.

(4)  Za namene tega obrazca FS-CO vrednost podjetja pomeni skupno vrednost podjetja, v njen izračun pa bi bilo treba vključiti tržno kapitalizacijo ciljnega podjetja, pa tudi kratkoročni in dolgoročni dolg ter ves denar in denarne ekvivalente v bilanci ciljnega podjetja.

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

(6)  Za izračun prometa glej člen 22 Uredbe (EU) 2022/2560.

(7)  V skladu s členom 20(3), točka (a), Uredbe (EU) 2022/2560 mora imeti „sedež v Uniji“ vsaj eno od podjetij, ki se združujejo, prevzeto podjetje ali skupno podjetje. Izraz „sedež v Uniji“ je treba razumeti v skladu s sodno prakso Sodišča in vključuje ustanovitev odvisnega podjetja v Uniji ter stalno poslovno enoto v Uniji (glej sodbe v zadevah C-230/14, Weltimmo, točki 29 in 30; C-39/13, C-40/13 in C-41/13, SCA Group Holding in drugi, točke 24, 25, 26 in 27, ter C-196/87, Steymann, točka 16).

(8)  Tuji finančni prispevek bi bilo treba šteti kot dodeljen od trenutka, ko upravičenec pridobi pravico do prejema tujega finančnega prispevka. Dejansko izplačilo tujega finančnega prispevka ni nujen pogoj, da tuji finančni prispevek spada na področje uporabe Uredbe (EU) 2022/2560.

(9)  Mala in srednja podjetja ali MSP so opredeljena v Prilogi I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

(10)  „Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization“, tj. dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo.

(11)  Za finančni prispevek bi se moralo šteti, da podjetju prinaša korist, če ga ne bi bilo mogoče pridobiti pod običajnimi tržnimi pogoji. Za več podrobnosti o tem, kako oceniti obstoj koristi, glej uvodno izjavo 13 Uredbe (EU) 2022/2560.

(12)  Korist bi morala nastati za eno ali več podjetij ali panog. Specifičnost tuje subvencije bi lahko bila ugotovljena na podlagi prava ali dejstev.

(13)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(*1)  Navedite finančne prispevke, pri čemer jih združite po vrstah: na primer neposredna nepovratna sredstva, posojilo/instrument financiranja/vračljiva predplačila, davčna ugodnost, jamstvo, instrument tveganega kapitala, kapitalsko vlaganje, odpis dolga, prispevki za negospodarske dejavnosti podjetja (glej uvodno izjavo 16 Uredbe 2022/2560) ali drugo.

(*2)  Splošen opis namena finančnih prispevkov, združenih pod posamezno vrsto, in subjekta(-ov), ki jih je (so jih) dodelil(-i). Na primer „oprostitev davka za proizvodnjo proizvoda A ter dejavnosti raziskav in razvoja“, „več posojil bank v državni lasti za namen X“, „več ukrepov financiranja, sprejetih v sodelovanju z državnimi naložbenimi agencijami za kritje stroškov poslovanja/dejavnosti raziskav in razvoja“, „injekcija javnega kapitala v podjetje X“.

(*3)  Uporabite naslednje razpone: „45–100 milijonov EUR”, „EUR >100–500 milijonov“, „EUR >500–1 000 milijonov“, „več kot 1 000 milijonov EUR“.


PRILOGA II

Obrazec FS-PP za priglasitev finančnih prispevkov v okviru postopkov javnega naročanja skladu z Uredbo (EU) 2022/2560

Kazalo

1.

Namen obrazca FS-PP 32

2.

Opredelitve in navodila za namen tega obrazca FS-PP 32

3.

Vrste informacij, zahtevane v tem obrazcu FS-PP 33

4.

Informacije, ki niso razumno dostopne 34

5.

Informacije, ki jih Komisija ne potrebuje za proučitev zadeve 34

6.

Stiki pred priglasitvijo in prošnje za opustitev obveznosti predložitve informacij 34

7.

Zahteva po pravilni in popolni priglasitvi ali izjavi 35

8.

Postopek priglasitve 36

9.

Zaupnost in osebni podatki 36

ODDELEK 1:

Opis javnega naročila 37

ODDELEK 2:

Informacije o priglasitelju(-ih) 37

ODDELEK 3:

Tuji finančni prispevki 38

ODDELEK 4:

Utemeljitev neobstoja neupravičeno ugodne ponudbe 40

ODDELEK 5:

Morebitni pozitivni učinki 41

ODDELEK 6:

Dokazila 41

ODDELEK 7:

Izjava 41

ODDELEK 8:

Potrdilo 42

UVOD

1.   Namen obrazca FS-PP

(1)

V tem obrazcu FS-PP so določene informacije, ki jih morajo priglasitelj(-i) predložiti, kadar Komisiji predložijo priglasitev ali izjavo o tujih finančnih prispevkih v okviru postopka javnega naročanja, za katere se uporablja sistem Unije za nadzor tujih subvencij. Sistem Unije za nadzor tujih subvencij je določen v Uredbi (EU) 2022/2560 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2023/1441 o podrobnih ureditvah za izvajanje postopkov Komisije na podlagi Uredbe (EU) 2022/2560 Evropskega parlamenta in Sveta o tujih subvencijah, ki izkrivljajo notranji trg (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba) (2), kateri je priložen ta obrazec FS-PP.

2.   Opredelitve in navodila za namen tega obrazca FS-PP

(2)

V tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„priglasitelj(-i)“ v skladu s členom 29(5) Uredbe (EU) 2022/2560 pomeni vse gospodarske subjekte, skupine gospodarskih subjektov, glavne podizvajalce in glavne dobavitelje, za katere velja obveznost priglasitve v skladu s členom 29(1) Uredbe (EU) 2022/2560;

(b)

„glavni izvajalec“ v smislu direktiv 2014/24/EU (3) in 2014/25/EU (4) Evropskega parlamenta in Sveta ali „glavni koncesionar“ v smislu Direktive 2014/23/EU (5) Evropskega parlamenta in Sveta je gospodarski subjekt, ki zagotovi predložitev priglasitve ali izjave v imenu vseh priglasiteljev.

(3)

Če ni določeno drugače, izraz „priglasitelj(-i)“ vključuje vse njegove (njihove) hčerinske družbe, ki niso poslovno neodvisne, in vse njegove (njihove) holdinške družbe v smislu člena 28(1), točka (b), Uredbe (EU) 2022/2560.

(4)

Vsi zahtevani finančni podatki morajo biti navedeni v eurih po povprečnem menjalnem tečaju v zadevnih letih ali drugih obdobjih.

3.   Vrste informacij, zahtevane v tem obrazcu FS-PP

(5)

Če je vsaj eden od priglasiteljev prejel tuji finančni prispevek, ki ga je treba priglasiti v skladu s členom 28(1) in (2) ter členom 29(1) Uredbe (EU) 2022/2560, priglasitelj(-i) predloži(-jo) samo priglasitev na enem obrazcu, in sicer na podlagi elementov tega obrazca, kakor je navedeno v nadaljevanju. Priglasitev se predloži na enem obrazcu, in sicer na podlagi elementov, navedenih v nadaljevanju.

(6)

Če pa noben od priglasiteljev ni prejel tujega finančnega prispevka, ki ga je treba priglasiti v skladu s členom 28(1) in (2) ter členom 29(1) Uredbe (EU) 2022/2560, priglasitelj(-i) predloži(-jo) samo izjavo. Izjava se predloži na enem obrazcu, in sicer na podlagi elementov, navedenih v nadaljevanju.

(7)

Komisija lahko za vsak primer posebej zahteva podrobnejše informacije o kateri koli vrsti finančnih prispevkov, navedenih v odgovorih na vprašanja v oddelku 3 in preglednici 1, ali o drugih tujih finančnih prispevkih, ki jih prejme(-jo) priglasitelj(-i). V vsakem primeru je treba pri ugotavljanju, ali je dosežen prag za priglasitev v skladu s členom 28(1)(b) Uredbe (EU) 2022/2560, upoštevati vse tuje finančne prispevke, dodeljene priglasitelju(-em) v treh letih pred priglasitvijo, ne glede na to, ali se v oddelku 3 zahtevajo kakršne koli informacije o njih.

(8)

V obrazec FS-PP je treba vnesti naslednje informacije:

(a)

PRIGLASITVE TUJIH FINANČNIH PRISPEVKOV

(i)

V primeru priglasitve tujih finančnih prispevkov v skladu s poglavjem 4 Uredbe (EU) 2022/2560 je običajno treba izpolniti vse oddelke in njihova polja, razen oddelka 7 (Izjava).

(ii)

Oddelek 1 mora vsebovati kratek opis postopka javnega naročanja.

(iii)

Oddelek 2 mora vsebovati informacije o priglasitelju(-ih).

(iv)

Oddelek 3 mora vsebovati podrobne informacije o tujih finančnih prispevkih. Zlasti se v skladu z oddelkom 3 zahtevajo podrobne informacije o vsakem tujem finančnem prispevku v višini 1 milijona EUR ali več, ki je bil dodeljen priglasiteljem v treh letih pred priglasitvijo in ki lahko spada v katero koli kategorijo iz člena 5(1), točke (a) do (c) in (e), Uredbe (EU) 2022/2560. V zvezi z drugimi tujimi finančnimi prispevki mora(-jo) priglasitelj(-i) v obrazcu FS-PP predložiti pregled različnih vrst finančnih prispevkov, dodeljenih priglasitelju(-em) v skladu z navodili iz preglednice 1.

(v)

Oddelek 4 lahko vsebuje razlago, zakaj ponudba ni neupravičeno ugodna.

(vi)

V oddelku 5 se lahko po potrebi navedejo in utemeljijo morebitni pozitivni učinki subvencij na razvoj zadevne subvencionirane gospodarske dejavnosti ter drugi pozitivni učinki v zvezi z ustreznimi cilji politike.

(vii)

V oddelku 6 so navedena priložena dokazila.

(viii)

Oddelek 8 mora vsebovati podpisano potrdilo, da so predložene informacije resnične, točne in popolne in da je (so) priglasitelj(-i) seznanjen(-i) z določbami o globah.

(b)

IZJAVA O NEOBSTOJU TUJIH FINANČNIH PRISPEVKOV, KI JIH JE TREBA PRIGLASITI:

i.

Če priglasitelju(-em) v zadnjih treh letih niso bili dodeljeni tuji finančni prispevki, ki jih je treba priglasiti, je treba izpolniti samo oddelke 1, 2 in 8 obrazca FS-PP ter posebni oddelek 7, ostali oddelki pa morajo ostati prazni.

ii.

Nobene informacije, zahtevane v obrazcu FS-PP, ne posegajo v možnost, da Komisija v zahtevku za informacije zahteva dodatne informacije.

4.   Informacije, ki niso razumno dostopne

(9)

Kadar določene informacije, zahtevane v tem obrazcu FS-PP, delno ali v celoti niso razumno dostopne, lahko priglasitelj(-i) zaprosi(-jo), da Komisija opusti obveznost predložitve zadevnih informacij ali katero koli drugo zahtevo iz obrazca FS-PP, ki se nanaša na te informacije. Prošnja se predloži v skladu z navodili iz uvodnih izjav 13 do 15 tega uvoda.

5.   Informacije, ki jih Komisija ne potrebuje za proučitev zadeve

(10)

Na podlagi člena 5(5) Izvedbene uredbe lahko Komisija opusti obveznost predložitve določenih informacij v priglasitvi, vključno z dokumenti, ali katero koli drugo zahtevo iz obrazca FS-PP, ki se nanaša na te informacije, če meni, da izpolnitev navedenih obveznosti ali zahtev ni potrebna za proučitev zadeve.

(11)

Priglasitelj(-i) lahko zaprosi(-jo), naj Komisija opusti obveznost predložitve zadevnih informacij ali katero koli drugo zahtevo iz obrazca FS-PP, ki se nanaša na te informacije. Prošnja se predloži v skladu z navodili za prošnje za opustitev iz uvodnih izjav 13 do 15 uvoda tega obrazca FS-PP.

6.   Stiki pred priglasitvijo in prošnje za opustitev obveznosti predložitve informacij

(12)

Priglasitelja(-e) se spodbuja k sodelovanju v razpravah pred priglasitvijo dovolj zgodaj pred samo priglasitvijo, po možnosti na podlagi osnutka obrazca FS-PP. Možnost vzpostavitve stikov pred priglasitvijo je storitev na prostovoljni osnovi, ki jo Komisija zagotavlja priglasitelju(-em) za pripravo predhodnega pregleda tujih subvencij v okviru objave javnega naročila. Stiki pred priglasitvijo sicer niso obvezni, vendar so lahko koristni za priglasitelja(-e) in Komisijo, med drugim tudi pri določanju natančnega obsega informacij, ki jih je treba vnesti v priglasitveni obrazec, zlasti kar zadeva informacije, ki se predložijo v oddelku 3 in preglednici 1, ter za zagotovitev, da je priglasitev popolna. Rezultat takih stikov pa je lahko tudi, da se zahteva znatno manj informacij. Če obstaja več kot en priglasitelj (kot posamezni gospodarski subjekt) ali več kot ena skupina priglasiteljev (kot člani istega konzorcija), pri čemer namerava vsak priglasitelj ali skupina predložiti drugačno ponudbo v istem postopku javnega naročanja, morajo razprave pred priglasitvijo z vsakim priglasiteljem ali skupinami priglasiteljev potekati ločeno in popolnoma zaupno, da se zagotovi poštena konkurenca v zadevnem postopku javnega naročanja.

(13)

V okviru stikov pred priglasitvijo lahko priglasitelj(-i) zaprosi(-jo) za opustitev obveznosti predložitve določenih informacij, ki se zahtevajo v tem obrazcu. Komisija take prošnje prouči, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)

priglasitelj(-i) navede(-jo) ustrezne razloge, zakaj zadevne informacije niso razumno dostopne. Po potrebi in kolikor je mogoče, bi moral(-i) priglasitelj(-i) navesti najboljše ocene manjkajočih podatkov ter navesti vire ocen ali navesti, kje bi Komisija lahko pridobila katero koli od zahtevanih informacij, ki priglasitelju(-em) ni dostopna;

(b)

priglasitelj(-i) navede(-jo) ustrezne razloge, zakaj zadevne informacije niso potrebne za proučitev zadeve.

(14)

Prošnje za opustitev obveznosti predložitve informacij se predložijo pisno med stiki pred priglasitvijo, po možnosti v samem osnutku priglasitve (na začetku zadevnega oddelka ali pododdelka). Komisija prošnje za opustitev obravnava med stiki pred priglasitvijo v okviru pregleda osnutka priglasitve.

(15)

Dejstvo, da je Komisija morda sprejela, da se smejo nekatere informacije, zahtevane v obrazcu FS-PP, pri priglasitvi izpustiti, Komisiji ne preprečuje, da kadar koli v postopku zahteva take informacije, zlasti na podlagi zahteve za informacije iz člena 13 Uredbe (EU) 2022/2560.

7.   Zahteva po pravilni in popolni priglasitvi ali izjavi

(16)

Informacije, zahtevane v oddelkih 1 do 3, 6 in 8, je treba navesti v primeru priglasitve tujih finančnih prispevkov, zato so pogoj za popolno priglasitev. Vse zahtevane informacije morajo biti navedene v ustreznih oddelkih obrazca FS-PP ter morajo biti točne in popolne.

(17)

V primeru izjave, da niso bili prejeti tuji finančni prispevki, ki jih je treba priglasiti, je treba predložiti informacije, zahtevane v oddelkih 1, 2, 7 in 8, da je izjava popolna. Vse zahtevane informacije morajo biti navedene v ustreznih oddelkih obrazca FS-PP ter morajo biti točne in popolne.

(18)

Zlasti je treba opozoriti na naslednje:

(a)

obdobje 20 delovnih dni iz člena 30, odstavka 2 in 6, Uredbe (EU) 2022/2560 se začne na delovni dan po prejemu popolne priglasitve. Tako se zagotovi, da lahko Komisija priglašene tuje finančne prispevke oceni v strogih rokih iz Uredbe (EU) 2022/2560;

(b)

priglasitelj(-i) mora(-jo) pri pripravi priglasitve preveriti, ali so imena in telefonske številke kontaktnih oseb ter zlasti elektronski naslovi, ki jih sporočijo Komisiji, točni, ustrezni in posodobljeni;

(c)

izjava se lahko predloži le, če vsi priglasitelji izjavijo, da jim v zadnjih treh letih niso bili dodeljeni tuji finančni prispevki, ki jih je treba priglasiti. Če je bil vsaj enemu priglasitelju dodeljen tuji finančni prispevek, ki ga je treba priglasiti, se predložitev šteje za priglasitev za namene te izvedbene uredbe;

(d)

zahtevani kontaktni podatki priglasiteljev morajo biti predloženi v obliki, kot jo na svojem spletišču (6) določi Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW). Za pravilen postopek pregleda je bistveno, da so kontaktni podatki točni. Zato elektronski naslovi, ki se navedejo, ne bi smeli biti individualizirani in dodeljeni posameznim kontaktnim osebam, temveč bi bilo treba uporabiti namenske poštne naslove ekipe, odgovorne za priglasitev. Če kontaktni podatki niso ustrezni, lahko Komisija priglasitev razglasi za nepopolno;

(e)

dokazila iz oddelka 6 je treba predložiti skupaj z zbirno preglednico v obliki, ki jo na svoji spletni strani določi GD GROW;

(f)

v skladu s členom 7(4) Izvedbene uredbe se za namene določitve datuma začetka veljavnosti priglasitve šteje, da je v primeru netočnih ali zavajajočih informacij, predloženih v priglasitvi ali skupaj z njo, priglasitev nepopolna;

(g)

na podlagi člena 29(4) Uredbe (EU) 2022/2560 bi morala Komisija, kadar priglasitev, priložena ponudbi ali prijavi za sodelovanje, kljub zahtevi Komisije za njeno dopolnitev ostane nepopolna, sprejeti sklep, v katerem od javnega naročnika ali naročnika zahteva, da sprejme sklep o zavrnitvi take nepravilne ponudbe ali prijave za sodelovanje;

(h)

na podlagi člena 33(2) Uredbe (EU) 2022/2560 se lahko zadevnim gospodarskim subjektom, ki namerno ali iz malomarnosti predložijo netočne ali zavajajoče informacije, naloži globa v višini do 1 % njihovega skupnega prometa. Poleg tega lahko Komisija v skladu s členom 18(1), točka (b), Uredbe (EU) 2022/2560 prekliče svoj sklep, če ta temelji na nepopolnih, netočnih ali zavajajočih informacijah.

8.   Postopek priglasitve

(19)

Priglasitve se predložijo v enem od uradnih jezikov Unije. Imena priglasiteljev se predložijo tudi v njihovem izvirnem jeziku. Informacije, zahtevane v tem obrazcu FS-PP, je treba navesti v oddelkih in pododdelkih ter po potrebi priložiti dokazila. Predložena priglasitev mora vsebovati potrdilo iz oddelka 8. Kadar različni oddelki vsebujejo delno (ali v celoti) enake informacije, se lahko uporabijo sklicevanja.

(20)

Priglasitev morajo podpisati osebe, ki so zakonsko pooblaščene za zastopanje posameznih priglasiteljev, ali eden ali več pooblaščenih zastopnikov priglasiteljev. Priglasitvi je treba priložiti ustrezna pooblastila (ali pisno dokazilo, da so pooblaščeni za delovanje). Tehnične specifikacije in navodila v zvezi s priglasitvami so objavljena na spletišču Generalnega direktorata Komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja.

(21)

Priglasitelju(-em) se priporoča, naj pri izpolnjevanju oddelka 3 tega obrazca FS-PP premisli(-jo), ali je zaradi preglednosti informacije v zadevnem oddelku bolje navesti po številčnem zaporedju ali pa jih združiti za vsak posamezni tuji finančni prispevek (ali skupino tujih finančnih prispevkov).

(22)

Zaradi preglednosti so lahko določene informacije navedene v prilogah. Vendar je zelo pomembno, da so vse ključne informacije navedene v sami priglasitvi. Priloge se lahko uporabljajo samo za dopolnitev informacij, navedenih v sami priglasitvi, in kadar so dodatne informacije navedene v prilogi, je to treba jasno navesti v sami priglasitvi.

(23)

Dokazila se predložijo v izvirnem jeziku; če to ni uradni jezik Unije, se priloži prevod v jezik, ki se uporablja v postopku (člen 5(4) Izvedbene uredbe).

9.   Zaupnost in osebni podatki

(24)

Člen 339 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 43(2) Uredbe (EU) 2022/2560 določata, da Komisija, njeni uradniki in drugi uslužbenci ne razkrijejo informacij, za katere velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti, ki so jo pridobili na podlagi Uredbe. Isto načelo se mora uporabljati tudi za varovanje zaupnosti med priglasitelji.

(25)

Če priglasitelj(-i) meni(-jo), da bi bili njegovi (njihovi) interesi oškodovani, če bi bile katere od informacij, ki jih je (so jih) moral(-i) predložiti, objavljene ali kako drugače razkrite drugim strankam, vključno z drugimi gospodarskimi subjekti, s katerimi predložijo priglasitev, in zadevnim javnim naročnikom ali naročnikom, naj jih zadevnemu javnemu naročniku ali naročniku predloži(-jo) ločeno ter na vsaki strani jasno označi(-jo) „zaupno“. Za ta namen se lahko predloži ločen šifriran arhiv dokumentov, ključ pa se Komisiji zagotovi ločeno. Priglasitelj(-i) mora(-jo) navesti tudi razloge, zakaj te informacije ne smejo biti razkrite ali objavljene.

(26)

Kadar priglasitev opravi več priglasiteljev, se lahko poslovne skrivnosti predložijo ločeno, priglasitev pa vsebuje sklice nanje kot na prilogo. Priglasitev se šteje za popolno, če so ji priložene vse take priloge.

(27)

Vsi osebni podatki, predloženi v priglasitvi ali skupaj z njo, se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

ODDELEK 1

Opis javnega naročila

1.1

Navedite povezavo do razpisa za zbiranje ponudb v tem postopku na portalu TED in morebitnih drugih platformah ter povzetek postopka javnega naročanja.

1.2

Če priglasitelj(-i) uporabi(-jo) enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), bi bilo treba obveznost predložitve povzetka postopka javnega naročanja izpolniti z izpolnitvijo dela I Priloge 2 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/7 (8).

1.3

Kadar priglasitelj(-i) predloži(-jo) svoje informacije v ESPD, bi bilo treba oddelek 1 tega obrazca FS-PP iz ESPD neposredno uvoziti v obrazec FS-PP z uporabo digitalne storitve, ki jo zagotavlja Komisija. Če take storitve ni, mora javni naročnik ali naročnik Komisiji posredovati priglasitev skupaj z izpolnjenim delom I Priloge 2 k ESPD.

1.4

Če priglasitelj(-i) ne predloži(-jo) svojih informacij v ESPD, je treba v ta oddelek ločeno vnesti informacije, zahtevane v delu I Priloge 2 k ESPD.

1.5

Kadar priglasitelj(-i) v ESPD svoje informacije predloži(-jo) le delno, je treba manjkajoče elemente iz dela I Priloge 2 k delu ESPD predložiti v tem oddelku.

ODDELEK 2

Informacije o priglasitelju(-ih)

2.1

Kadar priglasitelj(-i) uporabi(-jo) ESPD, se lahko obveznost predložitve informacij o priglasitelju(-ih) izpolni s predložitvijo dela II Priloge 2 k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/7 o določitvi standardnega obrazca za ESPD. ESPD se izpolni za vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo v ponudbi ali prijavi za sodelovanje, in podizvajalce, katerih zmogljivosti se uporabljajo za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Podizvajalcem, ki niso „glavni podizvajalci“ v smislu člena 29(5) Uredbe (EU) 2022/2560, ni treba izpolniti tega oddelka obrazca. Podizvajalci, ki so „glavni podizvajalci“ v smislu člena 29(5) Uredbe (EU) 2022/2560 Evropskega parlamenta in Sveta, vendar se njihove zmogljivosti ne uporabljajo v skladu s členom 63 Direktive 2014/24/EU ali členom 79 Direktive 2014/25/EU, morajo ta oddelek izpolniti ročno.

2.2

Kadar priglasitelj(-i) predloži(-jo) svoje informacije v ESPD, se ta del obrazca FS-PP iz ESPD neposredno uvozi v ta obrazec FS-PP z uporabo digitalne storitve, ki jo zagotavlja Komisija. Če take storitve ni, mora javni naročnik ali naročnik Komisiji posredovati priglasitev skupaj z izpolnjenim delom II Priloge 2 k predloženemu ESPD.

2.3

Če priglasitelj(-i) ne predloži(-jo) svojih informacij v ESPD, je treba v ta oddelek ločeno vnesti informacije, zahtevane v delu II Priloge 2 k ESPD.

2.4

Kadar priglasitelj(-i) v ESPD svoje informacije predloži(-jo) le delno, je treba manjkajoče elemente iz dela II Priloge 2 k delu ESPD predložiti v tem oddelku.

2.5

Navedite elektronski naslov ali edinstveni identifikator za račun EU Login, ki ga boste uporabljali za komunikacijo.

ODDELEK 3

Tuji finančni prispevki

3.1

Ocena, ali tuje subvencije v postopku javnega naročanja povzročajo izkrivljanje, se opravi z oceno kazalnikov izkrivljanja (9) in tega, ali je ponudba v zvezi z zadevnimi gradnjami, blagom ali storitvami neupravičeno ugodna (10). V tem oddelku bi moral(-i) priglasitelj(-i) poročati samo o tistih tujih finančnih prispevkih, ki so zajeti v členu 5(1), točke (a) do (c) in (e), Uredbe (EU) 2022/2560, ker najverjetneje izkrivljajo notranji trg. Za tuje finančne prispevke, ki ne spadajo v te kategorije, glej točko 3.3 tega oddelka in preglednico 1. V primeru postopkov javnega naročanja, v katerih so izpolnjeni pragovi iz členov 28(1), točka (a), in 28(2) Uredbe (EU) 2022/2560 in v katerih so bili priglasitelju(-em) v treh letih pred priglasitvijo dodeljeni tuji finančni prispevki, ki jih je treba priglasiti v skladu s členom 28(1), točka (b), Uredbe (EU) 2022/2560, navedite, ali so bili vsakemu priglasitelju v treh letih pred priglasitvijo posamično dodeljeni (11) tuji finančni prispevki v višini 1 milijona EUR ali več, ki lahko spadajo v katero koli kategorijo iz člena 5(1), točke (a) do (c) in (e) Uredbe (EU) 2022/2560:

3.1.1

Da bi lahko ugotovili, ali je bil tuji finančni prispevek dodeljen podjetju v težavah v smislu člena 5(1), točka (a), Uredbe (EU) 2022/2560, navedite, ali je bil kadar koli v treh letih pred priglasitvijo izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

3.1.1.1

Ali je priglasitelj družba z omejeno odgovornostjo, ki je zaradi nakopičenih izgub izgubila več kot polovico vpisanega osnovnega kapitala?

da

ne

3.1.1.2

Ali je priglasitelj družba, v kateri imajo vsaj nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe in ki je zaradi nakopičenih izgub izgubila več kot polovico kapitala, prikazanega v računovodskih izkazih družbe?

da

ne

3.1.1.3

Ali je priglasitelj v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali po nacionalnem pravu izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov?

da

ne

3.1.1.4

Če zadevni priglasitelj ni MSP (12):

3.1.1.4.1

ali je bilo v zadnjih dveh letih knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom priglasitelja večje od 7,5

ter

3.1.1.4.2

ali je bilo v zadnjih dveh letih razmerje med dobičkom priglasitelja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) (13) ter kritjem obresti nižje od 1,0?

da

ne

3.1.1.5

Če je bil za katerega(-e) koli priglasitelja(-e) odgovor na katero koli od vprašanj v oddelkih 3.1.1.1 do 3.1.1.4 „da“, navedite, ali je zadevno podjetje v obdobju, ko je bilo v težavah, prejelo tuji finančni prispevek, ki bi lahko prispeval k obnovitvi njegove dolgoročne sposobnosti preživetja, (vključno z začasno likvidnostno pomočjo, namenjeno podpori za obnovo sposobnosti preživetja) ali k njegovi kratkoročni ohranitvi, kolikor je bilo potrebno za pripravo načrta prestrukturiranja ali likvidacije.

Priglasitelj(-i)

da

ne

3.1.1.6

Če je bil za katerega koli priglasitelja odgovor na katero koli od vprašanj iz oddelkov 3.1.1.1 do 3.1.1.4 „da“, navedite, ali obstaja načrt prestrukturiranja, ki bi lahko privedel do dolgoročne sposobnosti preživetja priglasitelja, in ali ta načrt prestrukturiranja vključuje znaten lastni prispevek priglasitelja, ter navedite podrobnosti načrta.

3.1.1.7

Če je bil odgovor na katero koli od vprašanj iz točk 3.1.1.1 do 3.1.1.4 „da“, utemeljite odgovor ter dodajte sklice na dokazila ali dokumente, ki jih boste predložili v prilogah (taki dokumenti lahko med drugim vključujejo najnovejše izkaze poslovnega izida priglasitelja z bilancami stanja, sklep sodišča o začetku kolektivnega postopka zaradi insolventnosti družbe ali dokumente, ki dokazujejo, da so v skladu z nacionalnim pravom družb izpolnjena merila za začetek postopka zaradi insolventnosti na zahtevo upnikov, itd.).

3.1.2

Tuji finančni prispevek v obliki neomejenega poroštva za dolgove ali obveznosti podjetja, in sicer brez vsakršne omejitve glede zneska ali trajanja takega poroštva (člen 5(1), točka (b)).

da

ne

3.1.3

Ukrep financiranja izvoza, ki ni v skladu s Sporazumom OECD o uradno podprtih izvoznih kreditih (člen 5(1), točka (c)).

da

ne

3.1.4

Tuji finančni prispevek, ki podjetju omogoči, da predloži neupravičeno ugodno ponudbo, na podlagi katere bi se podjetju lahko oddalo ustrezno naročilo (člen 5(1), točka (e)).

da

ne

3.2

Za vsak tuji finančni prispevek v višini 1 milijona EUR ali več, ki je bil dodeljen priglasiteljem v treh letih pred priglasitvijo in lahko spada v katero koli kategorijo iz člena 5(1), točke (a) do (c) in (e), Uredbe (EU) 2022/2560, navedite naslednje informacije in predložite dokazila:

3.2.1

obliko finančnega prispevka (npr. posojilo, oprostitev davka, kapitalska injekcija, davčna spodbuda, prispevki v naravi itd.);

3.2.2

tretjo državo, ki je dodelila finančni prispevek. Navedite tudi javni organ ali subjekt, ki ga je dodelil;

3.2.3

znesek vsakega finančnega prispevka;

3.2.4

namen in ekonomske razloge za dodelitev finančnega prispevka udeležencu;

3.2.5

ali so s finančnimi prispevki in njihovo uporabo povezani kakšni pogoji;

3.2.6

opišite glavne elemente in značilnosti teh finančnih prispevkov (npr. v primeru posojila obrestne mere in trajanje);

3.2.7

pojasnite, ali tuji finančni prispevek podjetju, kateremu je bil dodeljen, prinaša korist v smislu člena 3 Uredbe (EU) 2022/2560. Pojasnite, zakaj, in sicer s sklicevanjem na dokazila, priložena v skladu z oddelkom 6;

3.2.8

pojasnite, ali je finančni prispevek pravno ali dejansko omejen na določena podjetja ali panoge v smislu člena 3 Uredbe (EU) 2022/2560 (14). Pojasnite, zakaj, in sicer s sklicevanjem na dokazila, priložena v skladu z oddelkom 6;

3.2.9

pojasnite, ali je tuji finančni prispevek dodeljen samo za stroške poslovanja (15), ki so izključno povezani z zadevnim javnim naročilom.

3.3

Na podlagi predloge in navodil v preglednici 1 predložite pregled tujih finančnih prispevkov v višini 1 milijona EUR ali več, ki so bili dodeljeni priglasiteljem v treh letih pred priglasitvijo in ki ne spadajo v nobeno od kategorij iz člena 5(1), točke (a) do (e), Uredbe (EU) 2022/2560.

ODDELEK 4

Utemeljitev neobstoja neupravičeno ugodne ponudbe

4.1

Ali za katerega od tujih finančnih prispevkov, ki podjetju omogočijo, da predloži neupravičeno ugodno ponudbo, na podlagi katere bi se podjetju lahko oddalo ustrezno naročilo (člen 5(1), točka (e), Uredbe (EU) 2022/2560), obstajajo kakršni koli elementi, ki se lahko navedejo kot dokaz, da ponudba ni neposredno ali posredno neupravičeno ugodna zaradi prejetega(-ih) finančnega(-ih) prispevka(-ov), vključno z elementi iz člena 69(2) Direktive 2014/24/EU ali člena 84(2) Direktive 2014/25/EU?

4.2

Elementi se lahko zlasti sklicujejo na:

4.2.1

ekonomiko proizvodnega postopka, storitev, ki se zagotavljajo, ali metode gradnje;

4.2.2

izbrane tehnične rešitve ali izjemno ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku za dobavo blaga, izvajanje storitev ali izvedbo gradenj;

4.2.3

izvirnost gradnje, blaga ali storitev, ki jih predlaga ponudnik;

4.2.4

izpolnjevanje veljavnih obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava;

4.2.5

izpolnjevanje obveznosti glede oddaje naročil podizvajalcem.

ODDELEK 5

Morebitni pozitivni učinki

5.1

Po potrebi navedite in utemeljite morebitne pozitivne učinke na razvoj zadevne subvencionirane gospodarske dejavnosti na notranjem trgu. Navedite in utemeljite tudi vse druge pozitivne učinke tujih subvencij, kot so širši pozitivni učinki v zvezi z ustreznimi cilji politike, zlasti cilji Unije, ter navedite, kdaj in kje so ti učinki nastali ali se pričakujejo. Opišite vsakega od teh pozitivnih učinkov.

ODDELEK 6

Dokazila

Za vsakega priglasitelja predložite:

6.1

kopije vseh uradnih dokazil v zvezi s finančnimi prispevki, ki lahko spadajo v katero koli kategorijo iz člena 5(1), točke (a) do (c) in (e), Uredbe (EU) 2022/2560 v skladu z oddelkom 3.1;

6.2

kopije naslednjih dokumentov, ki so bili pripravljeni za katerega koli člana uprave, upravnega odbora ali nadzornega odbora ali ki jih je tak član pripravil ali prejel: analiz, poročil, študij, raziskav, predstavitev in vseh primerljivih dokumentov, v katerih so obravnavani namen, uporaba in ekonomski razlogi tujih finančnih prispevkov, ki lahko spadajo v katero koli kategorijo iz člena 5(1), točke (a) do (c) in (e), Uredbe (EU) 2022/2560. Predložite iste dokumente, kot so bili pripravljeni za subjekt, ki je dodelil tuji finančni prispevek, ali ki jih je tak subjekt pripravil ali prejel, če so v vaši lasti ali so javno dostopni;

6.3

spletni naslov, če obstaja, na katerem so na voljo najnovejši letni računovodski izkazi ali poročila priglasitelja(-ev); če pa takšnega spletnega naslova ni, kopije najnovejših letnih računovodskih izkazov in poročil;

6.4

Kadar priglasitelj(-i) z izpolnitvijo oddelka 4 tega obrazca utemelji(-jo) neobstoj neupravičene ugodnosti ponudbe, morajo predložiti tudi dokumentacijo za obdobje treh let pred priglasitvijo in utemeljiti predložene elemente. Taka dokumentacija lahko med drugim po potrebi vključuje:

a.

davčne napovedi za obdobje, ki se pregleduje, vključno s kopijami davčnih obračunov in obračunov DDV družbe;

b.

poslovne načrte in tržne analize, na katerih temelji odločitev za sodelovanje v postopku javnega naročanja.

ODDELEK 7

Izjava

7.1

V skladu z uvodno izjavo 6 iz uvoda je v postopkih javnega naročanja, v katerih so doseženi pragovi iz člena 28(1), točka (a), in člena 28(2) Uredbe (EU) 2022/2560 in v katerih v zadnjih treh letih priglasitelju(-em) niso bili dodeljeni tuji finančni prispevki, ki jih je treba priglasiti v skladu s členom 28(1), točka (b), Uredbe (EU) 2022/2560, treba izpolniti oddelke 1, 2 in 8 tega obrazca ter ta oddelek z naslednjo izjavo:

Nobeden od priglasiteljev ni prejel tujih finančnih prispevkov, ki jih je treba priglasiti v skladu s poglavjem 4 Uredbe (EU) 2022/2560.

7.2

V skladu z obveznostjo iz člena 29(1) Uredbe (EU) 2022/2560 mora(-jo) priglasitelj(-i) navesti vse prejete tuje finančne prispevke. Ta obveznost zajema vse tuje finančne prispevke, ki so bili prejeti v zadnjih treh letih pred priglasitvijo in jih v skladu s členom 28(1), točka (b), Uredbe (EU) 2022/2560 ni treba priglasiti.

7.3

Vendar se tuji finančni prispevki iz zadnjih treh let pred izjavo, ki jih ni treba priglasiti in katerih vrednost je nižja od 1 milijona EUR, vendar višja od vrednosti, navedene v oddelku 7.4 spodaj, lahko navedejo zbirno v preglednici 2 brez navedbe njihovih vrednosti. Če Komisija to zahteva, je treba o teh tujih finančnih prispevkih poročati posamično.

7.4

V skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) 2022/2560 o tujih finančnih prispevkih, katerih skupni znesek, ki ga dodeli tretja država, je v zaporednem obdobju treh let pred izjavo nižji od zneska pomoči de minimis, kakor je opredeljen v členu 3(2), prvi pododstavek, Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 (16), ni treba poročati v izjavi.

ODDELEK 8

Potrdilo

8.1

Priglasitev se mora končati z naslednjim potrdilom, ki ga mora podpisati vsak priglasitelj:

8.2

Priglasitelj(-i) potrjuje(-jo), da so po njegovi (njihovi) najboljši vednosti in prepričanju informacije v tej priglasitvi ali izjavi resnične, točne in popolne, da so priložene kopije dokumentov, ki jih zahteva ta obrazec FS-PP, verodostojne in popolne, da so vse ocene opredeljene kot take in so najboljše možne ocene na podlagi razpoložljivih dejstev ter da so vsa izražena mnenja iskrena.

8.3

Seznanjeni so z določbami člena 33 Uredbe (EU) 2022/2560 o globah in periodičnih denarnih kaznih.“.

Datum:

[podpisnik 1]

Ime:

Organizacija:

Položaj:

Naslov:

Telefonska številka:

E-naslov:

[„elektronski podpis“ / podpis]

[podpisnik 2, če je ustrezno; ponovite, da ustreza številu priglasiteljev]

Ime:

Organizacija:

Položaj:

Naslov:

Telefonska številka:

E-naslov:

[„elektronski podpis“ / podpis]

Preglednica 1

Navodila za predložitev informacij o tujih finančnih prispevkih, ki ne spadajo v nobeno od kategorij iz člena 5(1), točke (a) do (e) (oddelek 3.3)

1.

Na podlagi spodnjih navodil in predloge predložite v tej preglednici pregled tujih finančnih prispevkov v višini 1 milijona EUR ali več, ki jih je posamična tretja država dodelila priglasiteljem v treh letih pred priglasitvijo in ne spadajo v nobeno od kategorij iz člena 5(1), točke (a) do (e), Uredbe (EU) 2022/2560. V točki A je pojasnjeno, katere informacije je treba vključiti v preglednico, v točki B pa, katere informacije se ne vključijo.

A.   Informacije, ki se vključijo v preglednico

2.

Različne finančne prispevke združite po tretjih državah in po vrstah, kot so na primer neposredna nepovratna sredstva, posojilo/instrument financiranja/vračljiva predplačila, davčna ugodnost, jamstvo, instrument tveganega kapitala, kapitalsko vlaganje, odpis dolga, prispevki za negospodarske dejavnosti podjetja (glej uvodno izjavo 16 Uredbe (EU) 2022/2560) ali drugo.

3.

Vključite samo države, pri katerih ocenjeni skupni znesek vseh finančnih prispevkov, dodeljenih v treh letih pred priglasitvijo, znaša 4 milijone EUR ali več (izračunano v skladu s točko 5).

4.

Za vsako vrsto finančnih prispevkov na kratko opišite namen finančnih prispevkov in subjekte, ki so jih dodelili.

5.

Z uporabo razponov, kot so določeni v opombah k spodnji preglednici, opredelite ocenjeni skupni znesek finančnih prispevkov, ki jih je posamezna tretja država dodelila v treh letih pred priglasitvijo. Za izračun tega zneska sta pomembna naslednja vidika:

(a)

upoštevajte tuje finančne prispevke, ki spadajo v kategorije iz člena 5(1) Uredbe (EU) 2022/2560 in o katerih so bile informacije predložene v oddelkih 3.1 in 3.2;

(b)

ne upoštevajte tujih finančnih prispevkov, izključenih v skladu s točkama 6 in 7 spodaj.

B.   Izjeme

6.

V preglednico vam ni treba vključiti opisa naslednjih tujih finančnih prispevkov:

(a)

odlogov plačila davkov in/ali socialnih prispevkov, davčnih amnestij in davčnih počitnic ter običajnih pravil o amortizaciji in prenosu izgub, ki se splošno uporabljajo. Če so ti ukrepi omejeni na primer na določene sektorje, regije, podjetja ali vrste podjetij, jih je treba vključiti;

(b)

uporabe davčnih olajšav za izogibanje dvojnega obdavčevanja v skladu z določbami dvostranskih ali večstranskih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja ter enostranskih davčnih olajšav za izogibanje dvojnemu obdavčevanju, ki se uporabljajo v skladu z nacionalno davčno zakonodajo, če zanje velja ista logika, kot so določbe dvostranskih ali večstranskih sporazumov;

(c)

zagotavljanja/nakupov blaga/storitev (razen finančnih storitev) po tržnih pogojih v okviru običajnega poslovanja, na primer zagotavljanja/nakupov blaga ali storitev, izvedenih po konkurenčnem, preglednem in nediskriminatornem razpisnem postopku;

(d)

tujih finančnih prispevkov, nižjih od posameznega zneska v višini 1 milijona EUR.

Tretja država

Vrsta finančnega prispevka (*1)

Kratek opis namena finančnega prispevka in subjekta, ki ga je dodelil (*2)

Država A

Vrsta 1

 

Vrsta 2

 

Vrsta 3

 

Vrsta 4

 

 

Ocenjeni finančni prispevki, ki jih je dodelila država A, skupaj: […] EUR  (*3)

Država B

Vrsta 1

 

Vrsta 2

 

Vrsta 3

 

Vrsta 4

 

 

Ocenjeni finančni prispevki, ki jih je dodelila država B, skupaj: […] EUR  (*3)

Država C

 

 

 

 

 

 

 

Opomba:

za vsakega priglasitelja predložite ločeno preglednico. Tretje države in po možnosti vrste prispevkov razvrstite glede na skupni znesek tujega finančnega prispevka, in sicer od najvišjega do najnižjega.

C.   Dodatne informacije

7.

Tuji finančni prispevki, ki so lahko pomembni za oceno posameznega javnega naročila, so lahko odvisni od številnih dejavnikov, kot so sektorji ali dejavnosti, ki jih zadevajo, vrsta finančnih prispevkov ali druge posebnosti zadeve. Glede na te posebnosti lahko Komisija zahteva dodatne informacije, kadar meni, da so potrebne za njeno oceno.

Preglednica 2

Za poročanje o tujih finančnih prispevkih, katerih vrednost je nižja od 1 milijona EUR, vendar višja od vrednosti, navedene v oddelku 7.4

Tretja država

Kratek opis finančnih prispevkov

Država A

 

Država B

 

Država C

 

 

 

 


(1)  UL L 330, 23.12.2022, str. 1.

(2)  UL L 177, 12.7.2023, str. 1.

(3)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

(4)  Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).

(5)  Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1).

(6)  Glej: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation in sledite navodilom.

(7)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39). Glej tudi izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki se nanaša na preiskave v zvezi s konkurenco in je na voljo na naslovu https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en.

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 z dne 5. januarja 2016 o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (UL L 3, 6.1.2016, str. 16).

(9)  Člen 4 Uredbe (EU) 2022/2560.

(10)  Člen 27 Uredbe (EU) 2022/2560.

(11)  Finančni prispevek bi bilo treba šteti kot dodeljen od trenutka, ko upravičenec pridobi pravico do prejema finančnega prispevka. Dejansko izplačilo finančnega prispevka ni nujen pogoj, da finančni prispevek spada na področje uporabe Uredbe (EU) 2022/2560.

(12)  Mala in srednja podjetja ali MSP so opredeljena v Prilogi I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

(13)  „Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization“, tj. dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo. To razmerje se izračuna kot EBITDA/plačila obresti.

(14)  Korist bi morala nastati za eno ali več podjetij ali panog. Specifičnost tuje subvencije bi lahko bila ugotovljena na podlagi prava ali dejstev.

(15)  Na primer stroški v zvezi z osebjem, materialom, energijo, vzdrževanjem, najemnino, administracijo.

(16)  Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, 24.12.2013, str. 1).

(*1)  Navedite finančne prispevke, pri čemer jih združite po vrstah: na primer neposredna nepovratna sredstva, posojilo/instrument financiranja/vračljiva predplačila, davčna ugodnost, jamstvo, instrument tveganega kapitala, kapitalsko vlaganje, odpis dolga, prispevki za negospodarske dejavnosti podjetja (glej uvodno izjavo 16 Uredbe 2022/2560) ali drugo.

(*2)  Splošen opis namena finančnih prispevkov, združenih pod posamezno vrsto, in subjekta(-ov), ki jih je (so jih) dodelil(-i). Na primer „oprostitev davka za proizvodnjo proizvoda A ter dejavnosti raziskav in razvoja“, „več posojil bank v državni lasti za namen X“, „več ukrepov financiranja, sprejetih v sodelovanju z državnimi naložbenimi agencijami za kritje stroškov poslovanja / dejavnosti raziskav in razvoja“, „injekcija javnega kapitala v podjetje X“.

(*3)  Uporabite naslednje razpone: „45–100 milijonov EUR“, „EUR > 100–500 milijonov“, „EUR > 500–1 000 milijonov“, „več kot 1 000 milijonov EUR“.