7.7.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1421

z dne 6. julija 2023

o odobritvi žveplovega dioksida, sproščenega iz natrijevega metabisulfita, kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 9 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 9(1), točka (a), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 2. decembra 2013 v skladu s členom 7(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 prejela vlogo za odobritev žveplovega dioksida, sproščenega iz natrijevega metabisulfita, kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 9 (proizvodi za zaščito vlaken, usnja, gume in polimeriziranih materialov), kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012. Vlogo je ocenil pristojni organ Nemčije (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalni pristojni organ).

(2)

Ocenjevalni pristojni organ je 22. januarja 2018 Agenciji predložil poročilo o oceni vloge skupaj z ugotovitvami ocenjevanja. Agencija je o poročilu o oceni in ugotovitvah razpravljala na tehničnih sestankih.

(3)

Mnenje Agencije o vlogah za odobritev aktivnih snovi v skladu s členom 75(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe (EU) št. 528/2012 pripravi Odbor za biocidne proizvode. Ta odbor je 26. septembra 2022 v skladu s členom 8(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 ob upoštevanju ugotovitev ocenjevalnega pristojnega organa sprejel mnenje Agencije (2).

(4)

Agencija v mnenju ugotavlja, da je mogoče pričakovati, da biocidni proizvodi vrste proizvodov 9, pri katerih se uporablja žveplov dioksid, sproščen iz natrijevega metabisulfita, izpolnjujejo merila iz člena 19(1), točka (b), Uredbe (EU) št. 528/2012, če so izpolnjeni nekateri pogoji v zvezi z njihovo uporabo.

(5)

Ob upoštevanju mnenja Agencije je primerno žveplov dioksid, sproščen iz natrijevega metabisulfita, odobriti kot aktivno snov za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 9 pod nekaterimi pogoji.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Žveplov dioksid, sproščen iz natrijevega metabisulfita, se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 9 pod pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Mnenje Odbora za biocidne proizvode o vlogi za odobritev aktivne snovi žveplov dioksid, sproščen iz natrijevega metabisulfita; vrsta proizvodov 9: ECHA/BPC/355/2022, sprejeto dne 26. septembra 2022.


PRILOGA

Splošno ime

Ime po IUPAC

Identifikacijska številka

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi (1)

Datum odobritve

Datum izteka odobritve

Vrsta proizvodov

Posebni pogoji

Žveplov dioksid, sproščen iz natrijevega metabisulfita

Ime po IUPAC: dinatrijev disulfit

Št. ES: 231-673-0

Št. CAS: 7681-57-4

Minimalna čistost natrijevega metabisulfita: 95 % m/m

1. avgust 2023

31. julij 2033

9

Dovoljenje za biocidne proizvode se izda pod naslednjimi pogoji:

(1)

pri oceni proizvoda se posebna pozornost nameni vidikom izpostavljenosti, tveganja in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, ki je zajeta v vlogi za izdajo dovoljenja, ni pa bila obravnavana v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije;

(2)

pri oceni proizvoda se posebna pozornost nameni:

(a)

poklicnim uporabnikom;

(b)

malčkom.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti ocenjene aktivne snovi. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem na trg, je lahko enaka ali drugačna, če je aktivna snov dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz ocene.