2.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 143/105


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1071

z dne 1. junija 2023

o spremembi nekaterih prilog k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 glede odobritve ali odvzema statusa nekaterih držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni v zvezi z nekaterimi boleznimi s seznama in odobritve programov izkoreninjenja nekaterih bolezni s seznama

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti členov 31(3), 36(4) in 42(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 določa posebna pravila za posamezne bolezni s seznama v skladu s členom 5(1) navedene uredbe in določa, kako se ta pravila uporabljajo za različne kategorije bolezni s seznama. Uredba (EU) 2016/429 določa tudi, da države članice vzpostavijo obvezne programe izkoreninjenja bolezni s seznama iz člena 9(1), točka (b), navedene uredbe in neobvezne programe izkoreninjenja bolezni s seznama iz člena 9(1), točka (c), navedene uredbe ter da take programe odobri Komisija. Navedena uredba tudi določa, da Komisija državam članicam ali njihovim območjem ali kompartmentom odobri ali odvzame status prost bolezni glede nekaterih bolezni s seznama iz člena 9(1), točki (b) in (c), navedene uredbe.

(2)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 (2) dopolnjuje Uredbo (EU) 2016/429 in določa merila za odobritev, ohranitev, začasni preklic in odvzem statusa prost bolezni za države članice, njihova območja ali kompartmente ter zahteve za odobritev obveznih ali neobveznih programov izkoreninjenja za države članice, njihova območja ali kompartmente.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/620 (3) določa izvedbena pravila za živalske bolezni s seznama iz člena 9(1), točke (a), (b) in (c), Uredbe (EU) 2016/429 v zvezi s statusom nekaterih držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni in njihovim statusom necepljenja ter z odobritvijo programov izkoreninjenja navedenih bolezni s seznama. Natančneje, v prilogah k navedeni uredbi so navedene države članice, njihova območja ali kompartmenti s statusom prost bolezni, prav tako pa so navedeni tudi obstoječi odobreni obvezni ali neobvezni programi izkoreninjenja. Zaradi spreminjajočega se epidemiološkega stanja nekaterih bolezni je treba spremeniti nekatere priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620, da se navedejo nove države članice ali njihova območja, prosta bolezni, in se s seznamov črtajo območja, na katerih so bili izbruhi bolezni potrjeni ali na katerih pogoji za ohranitev statusa prost bolezni niso več izpolnjeni, ter da se odobrijo obvezni ali neobvezni programi izkoreninjenja, ki so bili predloženi Komisiji.

(4)

V zvezi z okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, okužbo s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae in M. tuberculosis) (MTBC), okužbo z virusom stekline (RABV), enzootsko govejo levkozo (EBL), infekcioznim bovinim rinotraheitisom/infekcioznim pustularnim vulvovaginitisom (IBR/IPV), okužbo z virusom bolezni Aujeszkega (ADV), govejo virusno diarejo (BVD) in okužbo z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) (BTV) je več držav članic nedavno zaprosilo Komisijo za odobritev statusa prost bolezni oziroma za odobritev obveznih ali neobveznih programov izkoreninjenja za nekatera območja njihovega ozemlja. Več držav članic je obvestilo tudi o izbruhih okužbe z RABV in okužbe z BTV, ki jih je prav tako treba upoštevati v nekaterih prilogah k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620.

(5)

V zvezi z okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri govedu sta Italija in Portugalska Komisiji predložili informacije, ki dokazujejo, da so pogoji za priznanje statusa prost bolezni iz Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v pokrajini Matera v deželi Bazilikata oziroma v okrožjih Santarem in Setubal izpolnjeni. Po oceni Komisije je bilo ugotovljeno, da navedene vloge izpolnjujejo merila iz dela II, poglavje 4, Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za odobritev statusa prost okužbe. Zato bi bilo treba navedena območja navesti kot območja s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri govedu v delu I, poglavje 1, Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620.

(6)

V zvezi z okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri ovcah in kozah sta Francija in Italija Komisiji predložili informacije, ki dokazujejo, da so pogoji za priznanje statusa prost bolezni iz Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v čezmorskih regijah Gvajana, Gvadelup, Martinik, Mayotte in Reunion oziroma v pokrajinah Neapelj in Salerno v deželi Kampanija izpolnjeni. Po oceni Komisije je bilo ugotovljeno, da navedene vloge izpolnjujejo merila iz dela II, poglavje 4, Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za odobritev statusa prost okužbe. Zato bi bilo treba navedena območja navesti kot območja s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri ovcah in kozah v delu I, poglavje 2, Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620.

(7)

V zvezi z okužbo z MTBC sta Italija in Španija Komisiji predložili informacije, ki dokazujejo, da so pogoji za priznanje statusa prost okužbe z MTBC iz Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v pokrajini Catanzaro v deželi Kalabrija, v pokrajini Neapelj v deželi Kampanija, v pokrajinah Barletta-Andria-Trani, Brindisi in Lecce v deželi Apulija, v pokrajini Nord Est Sardegna v deželi Sardinija oziroma v provincah Burgos, León in Valladolid v avtonomni skupnosti Kastilja in León izpolnjeni. Po oceni Komisije je bilo ugotovljeno, da navedene vloge izpolnjujejo merila iz dela II, poglavje 4, Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za odobritev statusa prost okužbe z MTBC. Zato bi bilo treba navedena območja v delu I Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 navesti kot območja, prosta okužbe z MTBC.

(8)

V zvezi z EBL je Portugalska Komisiji predložila informacije, ki dokazujejo, da so pogoji za priznanje statusa prost EBL iz Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v okrožju Porto izpolnjeni. Po oceni Komisije je bilo ugotovljeno, da navedena vloga izpolnjuje merila iz dela II, poglavje 4, Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za odobritev statusa prost EBL. Zato bi bilo treba navedena območja v delu I Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 navesti kot območja, prosta EBL.

(9)

V zvezi z IBR/IPV je Slovaška Komisiji predložila vlogo za odobritev neobveznega programa izkoreninjenja za območje, ki zajema regije Bratislava, Košice, Prešov, Trnava in Žilina. Po oceni Komisije je bilo ugotovljeno, da navedena vloga izpolnjuje merila iz dela II, poglavje 2, Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za odobritev programov izkoreninjenja IBR/IPV. Zato bi bilo treba navedeno območje v delu II Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 navesti kot območje z odobrenim programom izkoreninjenja IBR/IPV.

(10)

V zvezi z okužbo z ADV je Poljska Komisiji predložila informacije, ki dokazujejo, da so pogoji za priznanje statusa prost okužbe z ADV iz Delegirane uredbe (EU) 2020/689 izpolnjeni za vse regije, ki so trenutno navedene v delu II Priloge VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 kot regije z odobrenim programom izkoreninjenja. Po oceni Komisije je bilo ugotovljeno, da navedena vloga izpolnjuje merila iz dela II, poglavje 4, Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za odobritev statusa prost okužbe z ADV. Zato bi bilo treba navedena območja v delu I Priloge VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 navesti kot območja, prosta okužbe z ADV.

(11)

V zvezi z BVD je Nemčija Komisiji predložila informacije, ki dokazujejo, da so pogoji za priznanje statusa prost BVD iz Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v regijah Augsburg in Ostallgäu v upravnem okrožju Schwaben v zvezni deželi Bavarska izpolnjeni. Po oceni Komisije je bilo ugotovljeno, da navedena vloga izpolnjuje merila iz dela II, poglavje 4, Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za odobritev statusa prost BVD. Zato bi bilo treba navedena območja v delu I Priloge VII k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 navesti kot območja, prosta BVD.

(12)

V zvezi z BVD je Nemčija Komisijo obvestila tudi, da bi bilo treba posodobiti območja upravnih okrožij Oberfranken, Oberpfalz, Mittelfranken in Unterfranken v zvezni deželi Bavarska, ki so navedena v delu I Priloge VII k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 kot območja s statusom prost BVD. Celotno ozemlje navedenih območij je prosto BVD, za razliko od upravnega okrožja Spodnja Bavarska, kjer je BVD še vedno prisoten na nekaterih delih navedenih ozemelj. Zato ni treba navesti manjših enot, kot so mesta in podeželska okrožja, ki so navedena pod upravnimi okrožji Oberfranken, Oberpfalz, Mittelfranken in Unterfranken in bi jih bilo treba črtati. Del I Priloge VII k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(13)

Slovaška je Komisijo obvestila o več izbruhih okužbe z RABV, ki so prizadeli okrožja Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik in Vranov nad Topl’ou v Prešovskem okraju ter okrožja Michalovce, Sobrance in Trebišov v Košiškem okraju. Ker ima celotno ozemlje Slovaške status prost okužbe z RABV in je na seznamu v delu I Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620, bi bilo treba status prost okužbe za navedena okrožja odvzeti, vnos za Slovaško na navedenem seznamu pa bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(14)

V zvezi z okužbo z RABV je Slovaška Komisiji predložila tudi vlogo za odobritev obveznega programa izkoreninjenja za območje, ki zajema okrožja Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik in Vranov nad Topl’ou v Prešovskem okraju ter okrožja Michalovce, Sobrance in Trebišov v Košiškem okraju. Po oceni Komisije je bilo ugotovljeno, da navedena vloga izpolnjuje merila iz dela II, poglavje 2, Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za odobritev programov izkoreninjenja okužbe z RABV. Zato bi bilo treba navedeno območje v delu II Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 navesti kot območje z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z RABV.

(15)

V zvezi z okužbo z BTV sta Belgija in Nemčija Komisiji predložili informacije, ki dokazujejo, da so pogoji za priznanje statusa prost okužbe z BTV za celotno ozemlje Belgije oziroma za okrožja Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Trier, Trier-Saarburg in Vulkaneifel v zvezni deželi Porenje - Pfalška izpolnjeni. Po oceni Komisije je bilo ugotovljeno, da navedene vloge izpolnjujejo merila iz dela II, poglavje 4, Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za odobritev statusa prost okužbe z BTV. Zato bi bilo treba Belgijo navesti, navedeno območje v zvezni deželi Porenje - Pfalška pa dodati k ozemlju Nemčije, ki je že navedeno kot prosto okužbe z BTV v delu I Priloge VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 kot območje s statusom prost okužbe z BTV.

(16)

Španija je obvestila Komisijo o izbruhih okužbe z BTV, serotipom 4, v provincah Ourense in Pontevedra v avtonomni skupnosti Galicija, ki so prizadeli tudi okoliška okrožja Sarria, Chantada in Terra de Lemos-Quiroga v provinci Lugo ter okrožji Alcañices in Puebla de Sanabria v provinci Zamora v avtonomni skupnosti Kastilja in Leon. Ker imajo navedena območja status prost okužbe in so navedena v delu I Priloge VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620, bi jim bilo treba odvzeti status prost okužbe z BTV, vnos za Španijo na navedenem seznamu pa ustrezno spremeniti.

(17)

V zvezi z okužbo z BTV je Španija Komisijo obvestila tudi, da je razširila ozemeljsko področje uporabe neobveznega programa izkoreninjenja, ki je že bil odobren za območje iz dela II Priloge VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620, z vključitvijo območja, ki zajema provinci Ourense in Pontevedra, več okrožij v provinci Lugo v avtonomni skupnosti Galicija, več okrožij v provinci Toledo v avtonomni skupnosti Kastilja - Manča, provinco Salamanca, več okrožij v provincah Avila in Zamora v avtonomni skupnosti Kastilja in Leon ter več okrožij v avtonomni skupnosti Madrid. Zato bi bilo treba navedeno območje dodati k vnosu za Španijo v delu II Priloge VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 kot območje z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z BTV.

(18)

Priloge I do VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(19)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I do VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. junija 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (UL L 174, 3.6.2020, str. 211).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/620 z dne 15. aprila 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede odobritve statusa nekaterih držav članic, njihovih območij ali kompartmentov kot prostih bolezni in njihovega statusa necepljenja v zvezi z nekaterimi boleznimi s seznama in odobritve programov izkoreninjenja navedenih bolezni s seznama (UL L 131, 16.4.2021, str. 78).


PRILOGA

Priloge I do VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/620 se spremenijo:

(1)

Priloga I se spremeni:

(a)

poglavje 1 dela I se spremeni:

(i)

vnos za Italijo se nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Italija

dežela Abruci: pokrajini Pescara, Teramo

dežela Bazilikata: pokrajina Matera

dežela Kalabrija: pokrajina Vibo Valentia

dežela Kampanija: pokrajine Avellino, Benevento, Neapelj

dežela Emilija - Romanja

dežela Furlanija - Julijska krajina

dežela Lacij

dežela Ligurija

dežela Lombardija

dežela Marke

dežela Molize: pokrajina Campobasso

dežela Piemont

dežela Apulija: pokrajine Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

dežela Sardinija

dežela Toskana

dežela Trentinsko - Zgornje Poadižje

dežela Umbrija

dežela Dolina Aoste

dežela Benečija“

(ii)

vnos za Portugalsko se nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Portugalska

okrožja Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Santarem, Setubal, Viseu

avtonomna regija Azori: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira“

(b)

poglavje 2 dela I se spremeni:

(i)

vnos za Francijo se nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Francija

celotno ozemlje“

(ii)

vnos za Italijo se nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Italija

dežela Abruci

dežela Kalabrija: pokrajini Catanzaro, Cosenza

dežela Kampanija: pokrajine Benevento, Neapelj, Salerno

dežela Emilija - Romanja

dežela Furlanija - Julijska krajina

dežela Lacij

dežela Ligurija

dežela Lombardija

dežela Marke

dežela Molize

dežela Piemont

dežela Apulija: pokrajine Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

dežela Sardinija

dežela Toskana

dežela Trentinsko - Zgornje Poadižje

dežela Umbrija

dežela Dolina Aoste

dežela Benečija“

(c)

poglavje 1 dela II se spremeni:

(i)

vnos za Italijo se nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Italija

dežela Abruci: pokrajini Aquila, Chieti

dežela Bazilikata: pokrajina Potenza

dežela Kalabrija: pokrajine Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

dežela Kampanija: pokrajini Caserta, Salerno

dežela Molize: pokrajina Isernia

dežela Apulija: pokrajini Foggia, Taranto

dežela Sicilija“

(ii)

vnos za Portugalsko se nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Portugalska

okrožja Beja, Braga, Braganca, Evora, Lisboa, Portalegre, Porto, Viana do Castelo, Vila Real

avtonomna regija Madeira

avtonomna regija Azori: Ilha de São Miguel“

(d)

v poglavju 2 Priloge II se vnos za Italijo nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Italija

dežela Bazilikata

dežela Kalabrija: pokrajine Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

dežela Kampanija: pokrajini Caserta, Avellino

dežela Apulija: pokrajina Foggia

dežela Sicilija“

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

del I se spremeni:

(i)

vnos za Italijo se nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Italija

dežela Abruci

dežela Bazilikata: pokrajina Matera

dežela Kalabrija: pokrajina Catanzaro

dežela Kampanija: pokrajina Neapelj

dežela Emilija - Romanja

dežela Furlanija - Julijska krajina

dežela Lacij: pokrajine Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

dežela Ligurija

dežela Lombardija

dežela Marke: pokrajine Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

dežela Molize

dežela Piemont

dežela Apulija: pokrajine Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

dežela Sardinija: metropolitansko mesto Cagliari, pokrajine Medio Campidano, Nord Est Sardegna, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente

dežela Toskana

dežela Trentinsko - Zgornje Poadižje

dežela Umbrija

dežela Dolina Aoste

dežela Benečija“

(ii)

vnos za Španijo se nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Španija

avtonomna skupnost Kanarski otoki

avtonomna skupnost Kastilja in Leon: province Burgos, León, Valladolid

avtonomna skupnost Katalonija

avtonomna skupnost Galicija

avtonomna skupnost Balearski otoki

avtonomna skupnost Murcia

avtonomna skupnost Baskija

avtonomna skupnost Asturija“

(b)

del II se spremeni:

(i)

vnos za Italijo se nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Italija

dežela Bazilikata: pokrajina Potenza

dežela Kalabrija: pokrajine Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

dežela Kampanija: pokrajine Avellino, Caserta, Benevento, Salerno

dežela Lacij: pokrajina Rim

dežela Marke: pokrajina Macerata

dežela Apulija: pokrajina Foggia

dežela Sardinija: metropolitansko mesto Sassari

dežela Sicilija“

(ii)

vnos za Španijo se nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Španija

avtonomna skupnost Andaluzija

avtonomna skupnost Aragonija

avtonomna skupnost Kantabrija

avtonomna skupnost Kastilja - Manča

avtonomna skupnost Kastilja in Leon: province Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora

avtonomna skupnost Extremadura

avtonomna skupnost Rioja

avtonomna skupnost Madrid

avtonomna skupnost Navarra

avtonomna skupnost Valencija“

(3)

Priloga III se spremeni:

(a)

v delu I se vnos za Slovaško nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Slovaška

celotno ozemlje, razen naslednjih območij:

Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou v Prešovskem okraju

Michalovce, Sobrance, Trebišov v Košiškem okraju“

(b)

v delu II se za vnosom za Romunijo vstavi naslednji vnos za Slovaško:

Država članica

Ozemlje

„Slovaška

okrožja Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou v Prešovskem okraju

okrožja Michalovce, Sobrance, Trebišov v Košiškem okraju“

(4)

v Prilogi IV, del I, se vnos za Portugalsko nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Portugalska

celotno ozemlje, razen avtonomne regije Madeira“

(5)

v Prilogi V, del II, se za vnosom za Luksemburg vstavi naslednji vnos za Slovaško:

Država članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz člena 15, točka 2, Delegirane uredbe (EU) 2020/689

„Slovaška

Bratislavski okraj

Košiški okraj

Prešovski okraj

Trnavski okraj

Žilinski okraj

5. junij 2023“

(6)

Priloga VI se spremeni:

(a)

v delu I se vnos za Poljsko nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Poljska

celotno ozemlje“

(b)

v delu II se črta vnos za Poljsko:

(7)

Priloga VII se spremeni:

(a)

v delu I se vnos za Nemčijo nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Nemčija

zvezna dežela Baden-Württemberg

zvezna dežela Bavarska:

upravno okrožje Zgornja Bavarska

naslednja mesta in podeželska okrožja v upravnem okrožju Spodnja Bavarska: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn, Lkr. Straubing-Bogen

upravno okrožje Mittelfranken

upravno okrožje Oberfranken

upravno okrožje Oberpfalz

upravno okrožje Unterfranken

upravno okrožje Schwaben

zvezna dežela Brandenburg

zvezna dežela Bremen

zvezna dežela Hamburg

zvezna dežela Hessen

zvezna dežela Mecklenburg - Predpomorjanska

zvezna dežela Porenje - Pfalška

zvezna dežela Posarje

zvezna dežela Saška

zvezna dežela Saška - Anhalt

zvezna dežela Turingija“

(b)

v delu II se vnos za Nemčijo nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz člena 15(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689

„Nemčija

zvezna dežela Bavarska:

naslednja mesta in podeželska okrožja v upravnem okrožju Spodnja Bavarska: Deggendorf, Dingolfing-Landau

zvezna dežela Berlin

zvezna dežela Spodnja Saška

zvezna dežela Severno Porenje - Vestfalija

zvezna dežela Schleswig-Holstein

21. februar 2022“

(8)

Priloga VIII se spremeni:

(a)

del I se spremeni:

(i)

pred vnosom za Češko se vstavi naslednji vnos za Belgijo:

Država članica

Ozemlje

„Belgija

celotno ozemlje“

(ii)

vnos za Nemčijo se nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Nemčija

celotno ozemlje“

(iii)

vnos za Španijo se nadomesti z naslednjim:

Država članica

Ozemlje

„Španija

avtonomna skupnost Andaluzija: provinca Almería

provinca Granada, naslednja okrožja: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

avtonomna skupnost Aragonija

avtonomna skupnost Asturija

avtonomna skupnost Kanarski otoki avtonomna skupnost Kantabrija

avtonomna skupnost Kastilja - Manča, razen naslednjih okrožij:

Almadén, Almodóvar del Campo, Piedrabuena v provinci Ciudad Real

Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos v provinci Toledo

avtonomna skupnost Kastilja in León, razen naslednjih območij:

provinca Salamanca

Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada v provinci Ávila

Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria v provinci Zamora

avtonomna skupnost Katalonija

avtonomna skupnost Galicija, razen naslednjih območij:

provinca Orense

provinca Pontevedra

Sarria, Chantada in Terra de Lemos-Quiroga v provinci Lugo

avtonomna skupnost Rioja

avtonomna skupnost Madrid, razen naslednjih okrožij:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

avtonomna skupnost Murcia

avtonomna skupnost Navarra

avtonomna skupnost Baskija

avtonomna skupnost Valencija“

(b)

del II se nadomesti z naslednjim:

„DEL II

Države članice ali njihova območja z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z BTV

Država članica

Ozemlje

Datum prvotne odobritve iz člena 15(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689

Španija

avtonomna skupnost Andaluzija:

province Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

provinca Granada: Motril (Costa de Granada)

avtonomna skupnost Kastilja - Manča:

provinca Ciudad Real, naslednja okrožja: Almadén, Almodóvar del Campo in Piedrabuena

provinca Toledo, naslednja okrožja: Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos

avtonomna skupnost Kastilja in Leon:

provinca Salamanca

provinca Ávila, naslednja okrožja: Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada

provinca Zamora, naslednja okrožja: Alcañices, Bermillo de Sayago Puebla de Sanabria

avtonomna skupnost Extremadura

avtonomna skupnost Galicija:

provinca Orense

provinca Pontevedra

Sarria, Chantada in Terra de Lemos-Quiroga v provinci Lugo

avtonomna skupnost Balearski otoki

avtonomna skupnost Madrid, naslednja okrožja:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

21. februar 2022“