15.2.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 47/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/333

z dne 11. julija 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo primerov, v katerih se podatki o identiteti štejejo za enake ali podobne za namene odkrivanja več identitet

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ (1) ter zlasti člena 28(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2019/817 skupaj z Uredbo (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta (2) vzpostavlja okvir za zagotavljanje interoperabilnosti informacijskih sistemov EU na področju meja, vizumov, policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij.

(2)

Ta okvir vključuje več sestavnih delov interoperabilnosti, vključno z detektorjem več identitet. Detektor več identitet ustvarja in hrani povezave med podatki v različnih informacijskih sistemih EU za odkrivanje več identitet za lažje ugotavljanje identitete dobrovernih potnikov in boj proti identitetnim prevaram. Povezovanje podatkov je bistveno za to, da detektor več identitet izpolnjuje svoje cilje.

(3)

Rezultat postopka odkrivanja več identitet je ustvarjanje avtomatiziranih belih in rumenih povezav. Bela povezava kaže, da so podatki o identiteti iz povezanih dokumentacij enaki ali podobni, rumena povezava pa kaže, da podatkov o identiteti iz povezanih dokumentacij ni mogoče šteti za podobne in da bi bilo treba opraviti ročno preverjanje različnih identitet.

(4)

Glede na breme za osebe, katerih podatki so evidentirani v informacijskih sistemih EU, ter za nacionalne organe in agencije Unije je treba omejiti število primerov, v katerih detektor več identitet ustvari rumene povezave, zaradi česar je potrebno ročno preverjanje.

(5)

V skladu z Uredbo (EU) 2019/817 bi morala biti za razvoj in operativno upravljanje sestavnih delov interoperabilnosti, vključno z detektorjem več identitet, pristojna Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), ustanovljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(6)

Pred razvojem detektorja več identitet je treba določiti postopke za opredelitev primerov, v katerih se podatki o identiteti osebe, shranjeni v več sistemih, štejejo za enake ali podobne za namene odkrivanja več identitet.

(7)

Ker Uredba (EU) 2019/817 nadgrajuje schengenski pravni red, je Danska v skladu s členom 4 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, uradno sporočila, da je Uredbo (EU) 2019/817 prenesla v svoje nacionalno pravo. Zato jo ta uredba zavezuje.

(8)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska ne sodeluje (4). Irska torej ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(9)

Ta uredba za Islandijo in Norveško predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (5), ki spadajo na področje iz člena 1, točka A, Sklepa Sveta 1999/437/ES (6).

(10)

Ta uredba za Švico predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (7), ki spadajo na področje iz člena 1, točka A, Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES (8).

(11)

Ta uredba za Lihtenštajn predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (9), ki spadajo na področje iz člena 1, točka A, Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2011/350/EU (10).

(12)

Ta uredba za Ciper, Bolgarijo in Romunijo ter Hrvaško predstavlja akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu ali je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(1) Akta o pristopu iz leta 2003, člena 4(1) Akta o pristopu iz leta 2005 oziroma člena 4(1) Akta o pristopu iz leta 2011.

(13)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (11) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 27. aprila 2021 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„podatki o identiteti“ pomenijo naslednje podatke:

(a)

priimek, ime ali imena, datum rojstva, državljanstvo ali državljanstva in spol iz člena 16(1)(a), člena 17(1) in člena 18(1) Uredbe (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta (12);

(b)

priimek, ime ali imena, priimek ob rojstvu, psevdonim oziroma psevdonime, datum rojstva, kraj rojstva, spol in sedanje državljanstvo iz člena 17(2) Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta (13);

(c)

priimke, imena, imena in priimke ob rojstvu, prej uporabljana imena in priimke ter privzeta imena, kraj rojstva, datum rojstva, spol in vsa državljanstva iz člena 20(2) Uredbe (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta (14);

(d)

priimke, imena, imena in priimke ob rojstvu, prej uporabljana imena in priimke ter privzeta imena, kraj rojstva, datum rojstva, spol in vsa državljanstva iz člena 4 Uredbe (EU) 2018/1860 Evropskega parlamenta in Sveta (15);

(e)

priimke, imena, imena in priimke ob rojstvu, prej uporabljana imena in priimke ter privzeta imena, kraj rojstva, datum rojstva, spol in vsa državljanstva iz člena 20(3) Uredbe (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta (16);

(f)

priimek, ime ali imena, datum rojstva, kraj rojstva (mesto in država), državljanstvo ali državljanstva, spol in prejšnje ime ali imena, če je ustrezno, iz člena 5(1), točka (a)(i), Uredbe (EU) 2019/816 Evropskega parlamenta in Sveta (17);

(g)

do začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema na podlagi člena 11 Uredbe (EU) 2021/1134 Evropskega parlament in sveta (18): priimek, ime ali imena, datum rojstva, kraj rojstva, spol, kraj in država rojstva ter državljanstva iz člena 9(4), točki (a) in (aa), Uredbe (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (19);

(h)

od začetka delovanja Vizumskega informacijskega sistema na podlagi člena 11 Uredbe (EU) 2021/1134: priimek, ime ali imena, datum rojstva, kraj in država rojstva, spol in državljanstvo ali državljanstva iz člena 9(4), točki (a) in (aa), ter člena 22a(1), točka (d), Uredbe (ES) št. 767/2008;

(2)

„enak“ pomeni 100-odstotno ujemanje podatkov iz dveh različnih informacijskih sistemov EU, po potrebi vključno z uporabo funkcije pretvorbe/harmonizacije za uskladitev oblike vseh podatkov pred primerjavo;

(3)

„prečrkovanje“ pomeni vrsto pretvorbe besedila iz ene pisave v drugo, ki vključuje zamenjavo črk na predhodno opredeljene načine.

Člen 2

Enaki podatki o identiteti

Postopki za določitev primerov, v katerih se lahko podatki o identiteti štejejo za enake, so določeni v Prilogi I.

Člen 3

Podobni podatki o identiteti

Postopki za določitev primerov, v katerih se lahko podatki o identiteti štejejo za podobne, so določeni v Prilogi II.

Člen 4

Dnevniki

1.   Skupno odložišče podatkov o identiteti vodi dnevnike o primerjavi podatkov, ki vsebujejo vsaj naslednje:

(a)

datum in čas primerjave;

(b)

rezultat primerjave, vključno s tem, kateri podatki o identiteti so se šteli za enake ali podobne;

(c)

barvo povezave po avtomatizirani primerjavi;

(d)

barvo povezave po ročni obdelavi po vzpostavitvi rumene povezave;

(e)

spremembe povezav, vključno s primeri, v katerih so se podatki o identiteti šteli za podobne.

2.   Dnevniki se hranijo v skupnem odložišču podatkov o identiteti. Hranijo se največ eno leto po primerjavi podatkov. Po navedenem obdobju se samodejno izbrišejo.

3.   Skupno odložišče podatkov o identiteti uporablja dnevnike za pripravo samodejnih poročil o dejavnostih ter za podporo in spremljanje točnosti primerjave podatkov med informacijskimi sistemi EU.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 11. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 135, 22.5.2019, str. 27.

(2)  Uredba (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 2019/816 (UL L 135, 22.5.2019, str. 85).

(3)  Uredba (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 286, 1.11.2011, str. 1).

(4)  Ta uredba ne spada v področje uporabe ukrepov iz Sklepa Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(6)  Sklep Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (UL L 176, 10.7.1999, str. 31).

(7)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(8)  Sklep Sveta 2008/146/ES z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske skupnosti (UL L 53, 27.2.2008, str. 1).

(9)  UL L 160, 18.6.2011, str. 21.

(10)  Sklep Sveta 2011/350/EU z dne 7. marca 2011 o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, v zvezi z odpravo kontrol na notranjih mejah in prostim gibanjem oseb, v imenu Evropske unije (UL L 160, 18.6.2011, str. 19).

(11)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

(12)  Uredba (EU) 2017/2226 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2017 o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter podatkov o zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 767/2008 ter (EU) št. 1077/2011 (UL L 327, 9.12.2017, str. 20).

(13)  Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).

(14)  Uredba (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma ter o spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006 (UL L 312, 7.12.2018, str. 14).

(15)  Uredba (EU) 2018/1860 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 312, 7.12.2018, str. 1).

(16)  Uredba (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa Komisije 2010/261/EU (UL L 312, 7.12.2018, str. 56).

(17)  Uredba (EU) 2019/816 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN), z namenom dopolnitve evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc ter o spremembi Uredbe (EU) 2018/1726 (UL L 135, 22.5.2019, str. 1).

(18)  Uredba (EU) 2021/1134 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (ES) št. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 in (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ zaradi reforme Vizumskega informacijskega sistema (UL L 248, 13.7.2021, str. 11).

(19)  Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (UL L 218, 13.8.2008, str. 60).


PRILOGA I

1.   Podatki iz različnih informacijskih sistemov

 

Kategorija podatkov

SIS

SVI

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

1

Imena (vključno s priimkom in imenom)

priimki

prej uporabljani priimki

privzeti priimki

imena

prej uporabljana imena

privzeta imena

imena in priimki ob rojstvu

priimek

ime

imena in priimki

imena

priimek

priimek ob rojstvu

druga imena (psevdonimi, umetniška imena, običajna imena)

ime oziroma imena

ime oziroma imena

priimek

psevdonimi

vzdevki

prejšnja imena

imena

psevdonimi

vzdevki

prejšnja imena

priimek

priimek ob rojstvu (prejšnji priimek ali priimki)

ime ali imena

2

Datum rojstva

datum rojstva

datum rojstva, naveden pri privzetih imenih

datum rojstva

datum rojstva

datum rojstva

datum rojstva

3

Spol

spol

spol, naveden pri privzetih imenih

spol

spol

spol

spol

4

Državljanstvo in kraj rojstva

vsa državljanstva

državljanstvo, navedeno pri privzetih imenih

kraj rojstva (država rojstva)

kraj rojstva (država rojstva), navedeno (oziroma navedena) pri privzetih imenih

državljanstvo

državljanstva

sedanje državljanstvo

kraj rojstva

državljanstvo

državljanstva

kraj rojstva (mesto in država)

sedanje državljanstvo

državljanstva

državljanstvo ob rojstvu

kraj in država rojstva

V primeru Schengenskega informacijskega sistema lahko podatek o identiteti za vsak podatek v tabeli pripada eni od naslednjih kategorij:

(a)

„potrjena identiteta“, kadar je bila identiteta osebe potrjena na podlagi pristnih identifikacijskih dokumentov ali na podlagi ujemanja biometričnih podatkov ali izjave pristojnih organov;

(b)

„nepotrjena identiteta“, kadar ni dovolj dokazov o identiteti osebe;

(c)

„privzeto ime“, kadar oseba uporablja lažno ali privzeto identiteto;

(d)

„zlorabljena identiteta“, kadar oseba, za katero je bil razpisan ukrep v Schengenskem informacijskem sistemu, uporablja identiteto druge resnične osebe, zlasti kadar se dokument uporablja v škodo pravega lastnika tega dokumenta.

Za namene te tabele podatki o identiteti glede privzetih imen spadajo v kategorije (b), (c) in (d), podatki glede neprivzetih imen pa v kategorijo (a).

2.   Enaki podatki o identiteti

Ta priloga določa primere, v katerih se podatki o identiteti štejejo za enake. Da bi se podatki o identiteti šteli za enake, morajo biti izpolnjeni vsi pogoji iz oddelka 3.

3.   Primeri, v katerih se podatki o identiteti štejejo za enake, po kategorijah podatkov

Da bi se podatki o identiteti šteli za enake, kadar se vzpostavi povezava med podatki iz dveh informacijskih sistemov EU, morajo biti izpolnjeni kumulativni pogoji iz oddelkov 3.1, 3.2, 3.3 in 3.4.

3.1   Imena in priimki

Kategorija podatkov

SIS

SVI

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Imena (vključno s priimkom in imenom)

priimki

prej uporabljani priimki

privzeti priimki

imena

prej uporabljana imena

imena in priimki ob rojstvu

privzeta imena

priimek

ime

imena in priimki

imena

priimek

priimek ob rojstvu

druga imena (psevdonimi, umetniška imena, običajna imena)

ime oziroma imena

ime oziroma imena

priimek

psevdonimi

vzdevki

prejšnja imena

imena

psevdonimi

vzdevki

prejšnja imena

priimek

priimek ob rojstvu (prejšnji priimek ali priimki)

ime ali imena

Da bi se podatki o identiteti šteli za enake, kadar se vzpostavi povezava med podatki iz dveh informacijskih sistemov EU, morajo biti izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji:

(a)

podatki, vneseni v vsaj eno od naslednjih podatkovnih polj, so enaki v obeh sistemih:

(i)

priimek;

(ii)

priimek;

(iii)

prej uporabljani priimki;

(iv)

priimek ob rojstvu;

(v)

druga imena (psevdonimi, umetniška imena, običajna imena);

(vi)

psevdonimi;

(vii)

privzeti priimki;

(viii)

prejšnja imena;

(ix)

prejšnji priimki;

(b)

podatki, vneseni v vsaj eno od naslednjih podatkovnih polj, so enaki v obeh sistemih:

(i)

ime;

(ii)

ime;

(iii)

ime;

(iv)

imena;

(v)

prej uporabljana imena;

(vi)

druga imena (psevdonimi, umetniška imena, običajna imena);

(vii)

psevdonimi;

(viii)

privzeta imena;

(ix)

prejšnja imena.

3.2   Datum rojstva

Kategorija podatkov

SIS

SVI

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

datum rojstva

datum rojstva

datum rojstva, naveden pri privzetih imenih

datum rojstva

datum rojstva

datum rojstva

datum rojstva

Da bi se podatki o identiteti šteli za enake, kadar se vzpostavi povezava med podatki iz dveh informacijskih sistemov EU, morajo biti vrednosti v kategoriji podatkov „datum rojstva“ v obeh sistemih enake.

3.3   Spol

Kategorija podatkov

SIS

SVI

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Spol

spol

spol, naveden pri privzetih imenih

spol

spol

spol

spol

Da bi se podatki o identiteti šteli za enake, kadar se vzpostavi povezava med podatki iz dveh informacijskih sistemov EU, morajo biti podatki v kategoriji podatkov „spol“ v obeh sistemih enaki.

3.4   Državljanstva in kraj rojstva

Kategorija podatkov

SIS

SVI

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Državljanstva in kraj rojstva

vsa državljanstva

državljanstvo, navedeno pri privzetih imenih

kraj rojstva (država rojstva)

kraj rojstva (država rojstva), navedeno (oziroma navedena) pri privzetih imenih

državljanstvo

državljanstva

sedanje državljanstvo

kraj rojstva

državljanstvo

državljanstva

kraj rojstva (mesto in država)

sedanje državljanstvo

državljanstva

državljanstvo ob rojstvu

kraj in država rojstva

Da bi se podatki o identiteti šteli za enake, kadar se vzpostavi povezava med podatki iz dveh informacijskih sistemov EU, mora biti vsaj eno od podatkovnih polj v kategoriji podatkov „državljanstva in kraj rojstva“ v obeh sistemih enako, vključno z vsaj enim državljanstvom.


PRILOGA II

1.   Podatki iz različnih informacijskih sistemov

 

Kategorija podatkov

SIS

SVI

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

1

Imena (vključno s priimkom in imenom)

priimki

prej uporabljani priimki

privzeti priimki

imena

prej uporabljana imena

imena in priimki ob rojstvu

privzeta imena

priimek

ime

imena in priimki

imena

priimek

priimek ob rojstvu

druga imena (psevdonimi, umetniška imena, običajna imena)

ime oziroma imena

ime oziroma imena

priimek

psevdonimi

vzdevki

prejšnja imena

imena

psevdonimi

vzdevki

prejšnja imena

priimek

priimek ob rojstvu (prejšnji priimek ali priimki)

ime ali imena

2

datum rojstva

datum rojstva

datum rojstva, naveden pri privzetih imenih

datum rojstva

datum rojstva

datum rojstva

datum rojstva

3

Spol

spol

spol, naveden pri privzetih imenih

spol

spol

spol

spol

4

Državljanstvo in kraj rojstva

vsa državljanstva

državljanstvo, navedeno pri privzetih imenih

kraj rojstva (država rojstva)

kraj rojstva (država rojstva), navedeno (oziroma navedena) pri privzetih imenih

državljanstvo

državljanstva

sedanje državljanstvo

kraj rojstva

državljanstvo

državljanstva

kraj rojstva (mesto in država)

sedanje državljanstvo

državljanstva

državljanstvo ob rojstvu

kraj in država rojstva

V primeru Schengenskega informacijskega sistema lahko podatek o identiteti za vsak podatek v tabeli pripada eni od naslednjih kategorij:

(a)

„potrjena identiteta“, kadar je bila identiteta osebe potrjena na podlagi pristnih identifikacijskih dokumentov ali na podlagi ujemanja biometričnih podatkov ali izjave pristojnih organov;

(b)

„nepotrjena identiteta“, kadar ni dovolj dokazov o identiteti osebe;

(c)

„privzeto ime“, kadar oseba uporablja lažno ali privzeto identiteto;

(d)

„zlorabljena identiteta“, kadar oseba, za katero je bil razpisan ukrep v Schengenskem informacijskem sistemu, uporablja identiteto druge resnične osebe, zlasti kadar se dokument uporablja v škodo pravega lastnika tega dokumenta.

Za namene te tabele podatki o identiteti glede privzetih imen spadajo v kategorije (b), (c) in (d), podatki glede neprivzetih imen pa v kategorijo (a).

2.   Podobni podatki o identiteti

Oddelek 3 vsebuje izčrpen seznam pravil o tem, kdaj se podatki o identiteti štejejo za podobne.

Agencija eu-LISA, ki ji pomaga in svetuje svetovalna skupina za interoperabilnost, ta pravila, ki se izvajajoz algoritmom, uporablja pri posvetovanju s Komisijo, ki ji pomaga in svetuje podskupina za interoperabilnost strokovne skupine za informacijske sisteme za meje in varnost (v nadaljnjem besedilu: strokovna skupina).

Agencija eu-LISA spremlja učinek uporabe algoritma in redno poroča strokovni skupini.

Kadar je potrebno omejiti število primerov, pri katerih bi morali odgovorni organi rumene povezave, ki jih ustvari detektor več identitet, pretvoriti v bele povezave, Komisija, ki ji pomaga in svetuje strokovna skupina, zaprosi agencijo eu-LISA, naj prilagodi algoritem tako, da se da prednost rumenim povezavam med podatki o identiteti, ki se štejejo za bolj podobne, v skladu s pravili iz oddelka 3.

Detektor več identitet vedno preveri podatke o identiteti v skladu z vsemi pravili iz oddelka 3.

3.   Primeri, v katerih se podatki o identiteti štejejo za podobne

3.1   Imena in priimki

Kategorija podatkov

SIS

SVI

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Imena (vključno s priimkom in imenom)

priimki

prej uporabljani priimki

privzeti priimki

imena

prej uporabljana imena

imena in priimki ob rojstvu

privzeta imena

priimek

ime

imena in priimki

imena

priimek

priimek ob rojstvu

druga imena (psevdonimi, umetniška imena, običajna imena)

ime oziroma imena

ime oziroma imena

priimek

psevdonimi

vzdevki

prejšnja imena

imena

psevdonimi

vzdevki

prejšnja imena

priimek

priimek ob rojstvu (prejšnji priimek ali priimki)

ime ali imena

Podatki o identiteti v kategoriji podatkov „imena“ se štejejo za podobne v naslednjih primerih:

(a)

kadar gre za znano prečrkovanje imen;

(b)

pri inverzijah naslednjih kategorij podatkov:

(i)

priimek; priimek; prej uporabljani priimki; priimek ob rojstvu, ime ob rojstvu; privzeti priimki, prejšnji priimki;

(ii)

ime; ime; ime; imena; prej uporabljana imena; privzeta imena;

(c)

kadar sta ime in priimek v enem od podatkovnih polj prerazporejena;

(d)

kadar je vrstni red dveh besed obrnjen, tako pri sosednjih kot nesosednjih besedah;

(e)

kadar je vrstni red dveh črk obrnjen, tako pri sosednjih kot nesosednjih črkah;

(f)

kadar je treba en sam znak vstaviti, izbrisati, zamenjati ali drugače urediti, da bi bila kategorija podatkov enega informacijskega sistema EU enaka kategoriji podatkov v drugem informacijskem sistemu EU;

(g)

kadar je ugotovljena razlika zaradi uporabe vezajev, vejic ali apostrofov;

(h)

kadar je ime skrajšano.

3.2   Datum rojstva

Kategorija podatkov

SIS

SVI

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Datum rojstva

datum rojstva

datum rojstva, naveden pri privzetih imenih

datum rojstva

datum rojstva

datum rojstva

datum rojstva

podatki o identiteti v kategoriji podatkov „datum rojstva“ se štejejo za podobne v naslednjih primerih:

(a)

kadar se polji za mesec in dan ujemata, če se obrneta;

(b)

kadar je razlika v datumu rojstva posledica znanega preračunavanja datumov med različnimi koledarji;

(c)

kadar je treba en sam znak vstaviti, izbrisati, zamenjati ali drugače urediti, da bi bila kategorija podatkov enega informacijskega sistema EU enaka kategoriji podatkov v drugem informacijskem sistemu EU.

3.3   Spol

Kategorija podatkov

SIS

SVI

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Spol

spol

spol, naveden pri privzetih imenih

spol

spol

spol

spol

3.4   Državljanstva in kraj rojstva

Kategorija podatkov

SIS

SVI

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Državljanstva in kraj rojstva

vsa državljanstva

državljanstvo, navedeno pri privzetih imenih

kraj rojstva (država rojstva)

kraj rojstva (država rojstva), navedeno (oziroma navedena) pri privzetih imenih

državljanstvo

državljanstva

sedanje državljanstvo

kraj rojstva

državljanstvo

državljanstva

kraj rojstva (mesto in država)

sedanje državljanstvo

državljanstva

državljanstvo ob rojstvu

kraj in država rojstva

podatki o identiteti v kategoriji podatkov „državljanstva in kraj rojstva“ se štejejo za podobne v naslednjih primerih:

(a)

kadar gre za znano prečrkovanje državljanstev ali kraja rojstva;

(b)

kadar je treba en sam znak vstaviti, izbrisati, zamenjati ali drugače urediti, da bi bila kategorija podatkov enega informacijskega sistema EU enaka kategoriji podatkov v drugem informacijskem sistemu EU;

(c)

v znanih primerih spremembe imena državljanstev/držav/mest.