31.1.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/22


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/199

z dne 30. januarja 2023

o odobritvi aktivne snovi z majhnim tveganjem Trichoderma atroviride AT10 v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) v povezavi s členom 22(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Francija je 30. oktobra 2018 v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 prejela zahtevek družbe Agrotecnologías Naturales S.L. za odobritev aktivne snovi Trichoderma atroviride AT10.

(2)

V skladu s členom 9(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Francija kot država članica poročevalka 15. februarja 2019 obvestila vlagatelja, druge države članice, Komisijo in Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o dopustnosti zahtevka.

(3)

Država članica poročevalka je 18. septembra 2020 po oceni, ali se za navedeno aktivno snov lahko pričakuje, da bo izpolnila merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009, Komisiji predložila osnutek poročila o oceni, en izvod pa je poslala Agenciji.

(4)

V skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Agencija osnutek poročila o oceni razposlala vlagatelju in drugim državam članicam.

(5)

V skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je zahtevala, da vlagatelj predloži dodatne informacije državam članicam, Komisiji in Agenciji.

(6)

Država članica poročevalka je Agenciji predložila oceno dodatnih informacij v obliki posodobljenega osnutka poročila o oceni.

(7)

Agencija je 20. januarja 2022 vlagatelju, državam članicam in Komisiji poslala svoj sklep (2) o tem, ali se za aktivno snov Trichoderma atroviride AT10 lahko pričakuje, da bo izpolnjevala merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Agencija je svoj sklep dala na voljo javnosti.

(8)

Komisija je 14. julija 2022 Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo predložila poročilo o pregledu Trichoderma atroviride AT10 in osnutek te uredbe.

(9)

Komisija je vlagatelja pozvala, naj predloži pripombe k poročilu o pregledu. Vlagatelj je predložil pripombe, ki so bile natančno pregledane.

(10)

V zvezi z eno reprezentativno uporabo vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov, ki je bila proučena in podrobno navedena v poročilu o pregledu, je bilo ugotovljeno, da so merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena.

(11)

Poleg tega Komisija meni, da je Trichoderma atroviride AT10 aktivna snov z majhnim tveganjem v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Trichoderma atroviride AT10 ni problematični mikroorganizem in izpolnjuje pogoje iz točke 5.2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009.

(12)

Zato je primerno, da se Trichoderma atroviride AT10 odobri kot snov z majhnim tveganjem.

(13)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj je treba vključiti nekatere pogoje.

(14)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 22(2) navedene uredbe bi bilo zato treba ustrezno spremeniti Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 540/2011 (3).

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odobritev aktivne snovi

Aktivna snov Trichoderma atroviride AT10 se odobri pod pogoji iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. januarja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain AT10 (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo Trichoderma atroviride, sev AT10). https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7199. EFSA Journal 2022;7200. DOI: 10.2903/j.efsa.2022, 7200.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA I

Splošno ime, dentifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Datum odobritve

Veljavnost registracije

Posebne določbe

Trichoderma atroviride AT10

ni relevantno

nominalna vsebnost Trichoderma atroviride AT10 v tehničnem proizvodu bi morala biti:

najmanj: 1 x 1011 CFU/kg

nominalna vrednost: 5 x 1011 CFU/kg

največ: 1 x 1012 CFU/kg

relevantnih nečistoč ni

20. februar 2023

20. februar 2038

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu snovi Trichoderma atroviride AT10 ter zlasti dodatka I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

specifikacijo tehničnega materiala v tržni proizvodnji, uporabljenega v fitofarmacevtskih sredstvih, vključno s popolno opredelitvijo pomembnih sekundarnih metabolitov, ki vzbujajo zaskrbljenost;

varnost izvajalcev in delavcev ob upoštevanju, da mikroorganizmi lahko povzročajo preobčutljivost. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože in vdihavanja se lahko priporoča uporaba osebne zaščitne opreme/opreme za zaščito dihal.


(1)  (1) Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

V delu D Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:

Št.

Splošno ime, dentifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Datum odobritve

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„43

Trichoderma atroviride AT10

ni relevantno

nominalna vsebnost Trichoderma atroviride AT10 v tehničnem proizvodu in formulaciji je:

najmanj: 1 x 1011 CFU/kg

nominalna vrednost: 5 x 1011 CFU/kg

največ: 1 x 1012 CFU/kg

relevantnih nečistoč ni

20. februar 2023

20. februar 2038

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu snovi Trichoderma atroviride AT10 ter zlasti dodatka I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

specifikacijo tehničnega materiala v tržni proizvodnji, uporabljenega v fitofarmacevtskih sredstvih, vključno s popolno opredelitvijo pomembnih sekundarnih metabolitov, ki vzbujajo zaskrbljenost;

varnost izvajalcev in delavcev ob upoštevanju, da mikroorganizmi lahko povzročajo preobčutljivost. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože in vdihavanja se lahko priporoča uporaba osebne zaščitne opreme/opreme za zaščito dihal.


(1)  (1) Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.“