26.7.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/76


SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1540

z dne 25. julija 2023

o spremembi in popravku Sklepa (EU) 2021/1870 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje kozmetičnim izdelkom in izdelkom za nego živali

(notificirano pod dokumentarno številko C(2023) 4845)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom Komisije (EU) 2021/1870 (2) so se določila merila za podelitev znaka EU za okolje skupinama proizvodov „kozmetični izdelki“ in „izdelki za nego živali“ ter z njimi povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje.

(2)

Deležniki iz industrije in člani Odbora za znak EU za okolje so opozorili, da se utegnejo nekatere določbe Sklepa (EU) 2021/1870 različno razlagati, kar lahko privede do nedoslednosti pri praktičnem izvajanju navedenega sklepa. Da ne bi prihajalo do nedosledne uporabe ter da bi zagotovili pravno jasnost in pravno varnost, je treba jasneje oblikovati besedilo navedenih določb .

(3)

V opredelitvi „aktivna snov“ v oddelku „Okvir“ prilog I in II k Sklepu (EU) 2021/1870 je napaka, ki bi jo bilo treba popraviti, da bo jasno, da se v izračun aktivne snovi kozmetičnega izdelka ali izdelkov za nego živali ne sme vključiti organskih sredstev za drgnjenje/poliranje. Anorganske snovi, vključno z anorganskimi sredstvi za drgnjenje/poliranje, so na podlagi opredelitve dejansko izključene.

(4)

Za zagotovitev pravilne uporabe podmerila 4(a)(iii) iz Priloge I k Sklepu (EU) 2021/1870, na primer izvzetje cinkovih spojin, razvrščenih kot H410 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (3), v mazilu/kremi iz cinka, bi bilo treba popraviti podmerilo 4(a)(i) in opredeliti, da snovem, ki so izvzete v podmerilu 4(a)(iii), ni treba izpolnjevati zahtev iz podmerila 4(a)(i).

(5)

Za zagotovitev pravilne uporabe podmerila 4(b) iz Priloge I in podmerila 3(b) iz Priloge II k Sklepu (EU) 2021/1870 bi bilo treba navedeni podmerili popraviti in opredeliti, da so lahko snovi, navedene v podmerilih, prisotne v končnem proizvodu, če se pojavljajo v obliki nečistoč. To je nujno za uskladitev zahtev z informacijami v zvezi z navedenima podmeriloma iz preglednice 1 v Prilogi I k Sklepu (EU) 2021/1870 in iz preglednice 1 v Prilogi II k navedenemu sklepu.

(6)

Za zagotovitev pravilne uporabe podmerila 4(c) iz Priloge I in podmerila 3(c) iz Priloge II k Sklepu (EU) 2021/1870 bi bilo treba popraviti opombo 12 v Prilogi I in opombo 10 v Prilogi II in navesti pravilno povezavo, ki bi jo morali uporabljati vložniki za znak EU za okolje.

(7)

Za pojasnitev uvodnega stavka merila 5 iz Priloge I in merila 4 iz Priloge II k Sklepu (EU) 2021/1870 bi bilo treba navedeni uvodni stavek popraviti in zapisati, da morajo le tekoči izdelki izpolnjevati zahtevo glede dovoljene najmanjše prostornine embalaže, kot je že nakazano v navedenem stavku.

(8)

Za zagotovitev pravilne uporabe podmerila 5(d) iz Priloge I in podmerila 4(d) iz Priloge II k Sklepu (EU) 2021/1870 bi bilo treba v skladu z najsodobnejšimi tehnologijami recikliranja (4) in razpravami z deležniki med postopkom revizije meril za podelitev znaka EU za okolje (5) spremeniti preglednico 8 v Prilogi I in preglednico 7 v Prilogi II ter določiti, da so etikete iz polipropilena (PP) in ovitki iz poliolefinov, ki se uporabljajo v embalaži PP, ter etikete iz polietilena (PE) in ovitki PE, ki se uporabljajo v embalaži iz polietilena visoke gostote, dovoljeni za izdelke z znakom EU za okolje.

(9)

Za zagotovitev pravilnega preverjanja merila 3 iz Priloge II k Sklepu (EU) 2021/1870 bi bilo treba oddelek navedenega merila za ocenjevanje in preverjanje popraviti in določiti, da vložniki za znak EU za okolje predložijo varnostni list končnega izdelka poleg varnostnih listov snovi in zmesi v končnem izdelku, da dokažejo skladnost z navedenim merilom.

(10)

Zato bi bilo treba Sklep (EU) 2021/1870 ustrezno spremeniti in popraviti. Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 16 Uredbe (ES) št. 66/2010.

(11)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba določiti jasen datum začetka uporabe tega sklepa –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (EU) 2021/1870 se spremeni in popravi:

 

Priloga I se spremeni in popravi v skladu s Prilogo I k temu sklepu.

 

Priloga II se spremeni in popravi v skladu s Prilogo II k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

Člen 3

Ta sklep se uporablja od 26. julija 2023.

V Bruslju, 25. julija 2023

Za Komisijo

Virginijus SINKEVIČIUS

član Komisije


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.

(2)  Sklep Komisije (EU) 2021/1870 z dne 22. oktobra 2021 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje kozmetičnim izdelkom in izdelkom za nego živali (UL L 379, 26.10.2021, str. 8).

(3)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(4)  https://recyclass.eu/guidelines/natural-pe-hd-containers-and-tubes/

https://recyclass.eu/guidelines/natural-pp-containers-and-tubes/

(5)  Glej Faraca, G., Vidal Abarca Garrido, C., Kaps, R.B., Fernandez Carretero, A. in Wolf, O., Revision of EU Ecolabel Criteria for Cosmetic Products and Animal Care Products (previously Rinse-off Cosmetic Products) (Pregled meril za podeljevanje znaka EU za okolje kozmetičnim izdelkom in izdelkom za nego živali (prej kozmetični izdelki, ki se izperejo)), EUR 30724 EN, Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2021, ISBN 978–92–76–38088–7 (spletni), doi:10.2760/014175 (spletni), JRC125388.


PRILOGA I

Priloga I k Sklepu (EU) 2021/1870 se spremeni in popravi:

(1)

v oddelku „Okvir“ se opredelitev pojmov (1) nadomesti z naslednjim:

„(1)

‚aktivna snov‘ pomeni vsoto organskih vhodnih snovi v izdelku, izraženo v gramih, ki se izračuna na podlagi celotne sestave končnega izdelka, vendar brez vsebnosti vode v sestavinah in organskih sredstev za drgnjenje/poliranje;“;

(2)

merilo 4 „Izključene in omejene snovi“ se popravi:

(a)

v točki (4)(a)(i) se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Če ni drugače navedeno v preglednici 5 ali izvzeto v točki (4)(a)(iii), izdelek ne vsebuje snovi, ki v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 izpolnjujejo merila za razvrstitev v razrede in kategorije nevarnosti ter so jim dodeljene povezane oznake stavkov o nevarnosti iz preglednice 4, v koncentracijah, enakih ali višjih od 0,0100 % masnega deleža za izdelke, ki se izperejo, in 0,0010 % masnega deleža za kozmetične izdelke, ki se ne odstranijo.“;

(b)

v točki (4)(b), prvi odstavek, se črtajo besede „niti kot nečistoče“;

(c)

v oddelku „Ocenjevanje in preverjanje“ se vsebina opombe 12 nadomesti z naslednjim:

„https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table“;

(3)

merilo 5, „Embalaža“, se spremeni in popravi:

(a)

prvi odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Z izjemo zobne paste je najmanjša prostornina tekočega izdelka, ki se izpere, ki ga je treba certificirati, 150 ml.“;

(b)

v preglednici 8, druga vrstica, drugi stolpec, se šesti vezaj nadomesti z naslednjim:

„—

vsi drugi plastični materiali za ovitke/etikete z gostoto < 1 g/cm3, ki se uporabljajo z embalažo PP ali HDPE (razen za etikete PP in ovitke iz poliolefinov, ki se uporabljajo v kombinaciji z embalažo PP, ali etikete PE in ovitke PE, ki se uporabljajo v kombinaciji z embalažo HDPE)“.


PRILOGA II

Priloga II k Sklepu (EU) 2021/1870 se spremeni in popravi:

(1)

v oddelku „Okvir“ se opredelitev pojmov (1) nadomesti z naslednjim:

„(1)

‚aktivna snov‘ pomeni vsoto organskih vhodnih snovi v izdelku, izraženo v gramih, ki se izračuna na podlagi celotne sestave končnega izdelka, vendar brez vsebnosti vode v sestavinah in organskih sredstev za drgnjenje/poliranje;“;

(2)

merilo 3, „Izključene in omejene snovi“, se popravi:

(a)

točka 3(b), prvi odstavek, se popravi:

(i)

v prvem stavku se črtajo besede „niti kot nečistoče“;

(ii)

v drugem stavku se črtajo besede „niti kot nečistoče“;

(b)

oddelek „Ocenjevanje in preverjanje“ se popravi:

(i)

v drugem odstavku se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

varnostni list končnega izdelka in vsake snovi/zmesi ter njene koncentracije v končnem izdelku“;

(ii)

vsebina opombe 10 se nadomesti z naslednjim:

„https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table“;

(3)

merilo 4, Embalaža, se spremeni in popravi:

(a)

prvi odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Najmanjša prostornina tekočega izdelka za nego živali, ki ga je treba certificirati, je 150 ml“;

(b)

v preglednici 7, drugi stolpec, se šesti vezaj nadomesti z naslednjim:

„—

vsi drugi plastični materiali za ovitke/etikete z gostoto < 1 g/cm3, ki se uporabljajo z embalažo PP ali HDPE (razen za etikete PP in ovitke iz poliolefinov, ki se uporabljajo v kombinaciji z embalažo PP, ali etikete PE in ovitke PE, ki se uporabljajo v kombinaciji z embalažo HDPE)“.