24.5.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/73


SKLEP SVETA (SZVP) 2023/1015

z dne 23. maja 2023

o potrditvi vključitve Danske v PESCO in spremembi Sklepa (SZVP) 2017/2315 o vzpostavitvi stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) in določitvi seznama vključenih držav članic

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 46(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Protokola št. 10 o stalnem strukturnem sodelovanju, vzpostavljenem na podlagi člena 42 Pogodbe o Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju mnenja visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 46(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) določa, da vsaka država članica, ki se želi vključiti v stalno strukturno sodelovanje (PESCO), o svoji nameri uradno obvesti Svet in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu; visoki predstavnik).

(2)

Na Danskem je 1. junija 2022 potekal referendum o preklicu izvzetja iz sodelovanja pri odločitvah in ukrepih Unije, ki zadevajo obrambo, iz člena 5 Protokola št. 22 k Pogodbama o stališču Danske. Referendum se je končal z glasovanjem za preklic.

(3)

V skladu s členom 7 Protokola št. 22 je Danska z dopisom ministra za zunanje zadeve z dne 20. junija 2022 obvestila druge države članice, da od 1. julija 2022 ne želi več uporabljati člena 5 navedenega protokola.

(4)

Svet in visoki predstavnik sta 23. marca 2023 prejela uradno obvestilo Danske v skladu s členom 46(3) PEU, da se namerava Danska vključiti v PESCO.

(5)

Danska je v svojem nacionalnem izvedbenem načrtu prikazala, da je sposobna izpolniti večje obveznosti iz Priloge k Sklepu Sveta (SZVP) 2017/2315 (1), ki so jih sodelujoče države članice sprejele med seboj.

(6)

Ker so potrebni pogoji izpolnjeni, je primerno, da Svet sprejme sklep o potrditvi vključitve Danske v PESCO.

(7)

Sklep (SZVP) 2017/2315 bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vključitev Danske v PESCO se potrdi.

Člen 2

V členu 2 Sklepa (SZVP) 2017/2315 se za tretjo alineo doda naslednja alinea:

„—

Danska,“.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. maja 2023

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2017/2315 z dne 11. decembra 2017 o vzpostavitvi stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) in določitvi seznama vključenih držav članic (UL L 331, 14.12.2017, str. 57).