24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 88/1


AnaEE-ERIC – Konzorcij Evropske Raziskovalne Infrastrukture

STATUT

(2022/C 88/01)

Vsebina

PREAMBLE 2

CHAPTER 1

ESSENTIAL ELEMENTS 3

Article 1

Name 3

Article 2

Statutory seat 3

Article 3

Task and activities 3

Article 4

Duration and the procedure for winding-up 4

Article 5

Liability regime 4

Article 6

Access policy for users 4

Article 7

Scientific Evaluation Policy 5

Article 8

Dissemination Policy 5

Article 9

Intellectual Property Rights Policy 5

Article 10

Employment policy 5

Article 11

Procurement policy 6

CHAPTER 2

MEMBERSHIP 6

Article 12

Membership and representing entity 6

Article 13

Admission of a Member or an Observer 6

Article 14

Withdrawal of a Member or an Observer/Termination of membership or Observer status 7

CHAPTER 3

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE MEMBERS AND OBSERVERS 8

Article 15

Members 8

Article 16

Observers 8

Article 17

Contributions 9

CHAPTER 4

GOVERNANCE 9

Article 18

Assembly of Members 9

Article 19

The Director General 10

Article 20

The Central Hub 11

Article 21

AnaEE-ERIC Service Centres 12

Article 22

The National Nodes and the National Platforms 12

Article 23

The Management Board 12

Article 24

The Independent Scientific Advisory Committee (ISAC) 13

Article 25

The Independent Ethical Advisory Committee (IEAC) 13

Article 26

The Stakeholders Committee 14

Article 27

The Subsidiary Bodies 14

CHAPTER 5

REPORTING TO THE EUROPEAN COMMISSION 14

Article 28

Reporting to the European Commission 14

CHAPTER 6

FINANCE 15

Article 29

Financial Year 15

Article 30

Resources 15

Article 31

Principles for contributions of Members and Observers 15

Article 32

Budget, budgetary principles, accounts and audit 15

Article 33

Taxes 16

CHAPTER 7

MISCELLANEOUS 16

Article 34

Applicable law 16

Article 35

Working language 16

Article 36

Disputes 16

Article 37

Amendments to the Statutes, updates and availability 17

Article 38

Setting-up provisions 17

Annex I

DEFINITIONS 18

Annex II

LIST OF MEMBERS, OBSERVERS AND THEIR REPRESENTING ENTITIES 19

Annex III

BUDGET – CONTRIBUTIONS 20

PREAMBULA

OB UPOŠTEVANJU, da je trajnostnost kmetijskih, gozdnih, sladkovodnih in drugih upravljanih in naravnih ekosistemov ključna za prihodnost človeštva, ter ob razumevanju, da so ekosistemske storitve, kot so opredeljene v oceni ekosistemov novega tisočletja, ogrožene zaradi podnebnih sprememb, motenj v biogeokemičnih ciklih, izgube biotske raznovrstnosti in sprememb v rabi tal;

OB UPOŠTEVANJU, DA BOMO LAHKO NAPOVEDALI IN PREDVIDELI posledice teh sprememb našega zemeljskega sistema, ki so brez primere, le, če bomo bolje razumeli kompleksnost procesov ekosistemov in njihove vzroke ter tudi pridobili potrebno znanje za boljšo prilagoditev na spreminjajočo se prihodnost;

OB UPOŠTEVANJU, da Evropa brez zadostnega RAZUMEVANJA soodvisnosti delovanja ekosistemov in okolja ne bo mogla oceniti vpliva podnebnih sprememb, blažiti tveganj in ustrezno načrtovati;

OB PRIZNAVANJU, da bo infrastruktura za analizo in eksperimentiranje na ekosistemih (AnaEE-ERIC) edinstvena dolgoročna, integrirana, eksperimentalna raziskovalna infrastruktura na celinski ravni na podlagi razpršenih (obstoječih in novih) naprednih eksperimentalnih platform (odprtih in zaprtih ekosistemskih platform), platform za modeliranje in analitičnih platform;

OB PRIZNAVANJU, da bodo z usklajevanjem in integracijo teh nacionalnih platform prek nadnacionalnih subjektov (osrednje vozlišče in storitveni centri) zagotovljeni širši mednarodni dostop, raziskovalni projekti med platformami, izboljšani in harmonizirani meritve in podatki, povezave med podatki in modeli ter odprti dostop do podatkov in zbirnih poročil;

OB PRIZNAVANJU, da bo AnaEE-ERIC razvil tehnologijo in strokovno znanje o vedi o ekosistemih in njihovem upravljanju ter prispeval k prehodu na trajnostne prehranske sisteme, k splošnim ciljem evropskega biogospodarstva in k strategiji „od vil do vilic“;

Za namene tega statuta se uporablja opredelitev pojmov iz Priloge I.

ZATO članice Evropsko komisijo pozivajo, naj v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 723/2009 z dne 25. junija 2009 ustanovi AnaEE kot Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

POGLAVJE 1

BISTVENI ELEMENTI

Člen 1

Naziv

Vzpostavi se razpršen Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC), imenovan „Analiza in eksperimentiranje na ekosistemih – Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture ERIC“ (v nadaljnjem besedilu: AnaEE-ERIC). Ta konzorcij pomeni Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC), vzpostavljen na podlagi določb Uredbe (ES) št. 723/2009.

Člen 2

Uradni sedež

AnaEE-ERIC ima uradni sedež v Gif-sur-Yvette v Franciji.

Člen 3

Naloga in dejavnosti

1.   Glavna naloga AnaEE-ERIC je vzpostavitev in upravljanje razpršene raziskovalne infrastrukture, namenjene analizi in eksperimentiranju na ekosistemih. Njegov cilj je zagotoviti orodja, storitve in znanje, potrebne za obravnavo kompleksnih globalnih okoljskih in podnebnih izzivov, s katerimi se spopadajo človeške družbe.

2.   AnaEE-ERIC deluje z osrednjim vozliščem, centrom za povezovanje in zbirna poročila (ISC), tehnološkim centrom in centrom za modeliranje podatkov (DMC).

3.   Za namene odstavka 1 AnaEE-ERIC:

a.

usklajuje dostop do nacionalnih platform za eksperimentiranje, analizo in modeliranje ter organizira sodelovanje z evropskimi objekti;

b.

omogoča evropske raziskovalne programe in projekte;

c.

razvija tehnologijo, usklajuje metode, vzpostavlja industrijska partnerstva in olajšuje prenos znanja;

d.

prispeva k izmenjavi znanja in/ali kompetenc v okviru evropskega raziskovalnega prostora (ERP) in krepi izkoriščanje intelektualnega potenciala po vsej Evropi;

e.

razvija dostop do podatkov, izmenjavo podatkov in njihovo modeliranje;

f.

organizira usposabljanje;

g.

izvaja komunikacijsko strategijo;

h.

izvaja vse potrebne povezane ukrepe za doseganje svojih ciljev.

4.   AnaEE-ERIC svojo glavno nalogo opravlja na nepridobitni podlagi. AnaEE-ERIC lahko opravlja nekatere gospodarske dejavnosti, če so tesno povezane z glavnimi nalogami iz člena 3(3) in ne ogrožajo njihovega izvajanja.

Člen 4

Trajanje in postopek likvidacije

1.   AnaEE-ERIC se ustanovi za začetno obdobje desetih let. Skupščina članic se lahko odloči za podaljšanje trajanja za nadaljnja obdobja desetih let.

2.   O likvidaciji AnaEE-ERIC odloča skupščina članic v skladu s členom 18(10) Statuta.

3.   AnaEE-ERIC takoj, vsekakor pa najpozneje deset dni po sprejetju sklepa o njegovi likvidaciji, o sklepu uradno obvesti Evropsko komisijo.

4.   Sredstva, ki ostanejo po plačilu dolgov AnaEE-ERIC, se porazdelijo med članice sorazmerno glede na seštevek njihovih letnih prispevkov za AnaEE-ERIC, kot so navedeni v členu 17 Statuta.

5.   AnaEE-ERIC takoj po zaključku likvidacijskega postopka, vsekakor pa v desetih dneh po tem zaključku, o tem uradno obvesti Komisijo.

6.   AnaEE-ERIC preneha obstajati z dnem, ko Evropska komisija objavi ustrezno obvestilo v seriji L Uradnega lista Evropske unije.

Člen 5

Ureditev odgovornosti

1.   AnaEE-ERIC je odgovoren za svoje dolgove.

2.   Finančna odgovornost članic za kakršne koli dolgove AnaEE-ERIC je omejena na njihove zadevne prispevke za AnaEE-ERIC v zadnjem polnem letu delovanja.

3.   AnaEE-ERIC sklene ustrezna zavarovanja za kritje tveganj, značilnih za njegovo delovanje.

Člen 6

Politika dostopa za uporabnike

1.   Dostop do objektov in storitev AnaEE-ERIC, ki jih zagotavljajo osrednje vozlišče ali storitveni centri AnaEE-ERIC, se zagotavlja na podlagi načel odprtega dostopa. AnaEE-ERIC izvaja pravila za dostop do infrastrukture, pri čemer politika pristojbin zagotavlja spodbude za njegove članice.

2.   AnaEE-ERIC prek spletnega portala zagotavlja informacije o podnebnih in biogeografskih gradientih ter dopolnilne veščine in tehnike platform AnaEE-ERIC, da pomaga znanstvenikom v fazi priprave projektov in olajšuje inkubacijo projektov z uporabo več platform svojih članic.

3.   Osrednje vozlišče AnaEE-ERIC odobri dostop do objektov in storitev AnaEE-ERIC, ki jih zagotavljajo storitveni centri ali nacionalne platforme, na podlagi ocene znanstvene kakovosti predlagane uporabe, na podlagi neodvisne znanstvene ocene, ki jo izvede strokovni odbor, ki ga imenuje skupščina članic, in tehnične izvedljivosti, ki jo oceni AnaEE-ERIC. Morebitna etična vprašanja, povezana s predlogom, bo obravnaval neodvisni svetovalni odbor za etiko (glej člen 25 Statuta).

4.   Če je treba dostop za raziskovalne namene do objektov in storitev AnaEE-ERIC omejiti zaradi zmogljivosti, se opravi izbira v skladu s postopkom iz pravil delovanja Statuta, ob upoštevanju meril za izbiro, ki temeljijo na znanstveni odličnosti ter tehnični in finančni izvedljivosti predlogov.

5.   AnaEE-ERIC daje na razpolago metapodatke vsakega projekta že na začetku, in sicer za eksperimentalne pogoje v nacionalnih platformah in za podatke, ki jih ustvarijo storitveni centri.

6.   Podatki se dajo na razpolago v skladu s politiko odprtega dostopa AnaEE-ERIC. Dostop bo urejen v skladu s pravili delovanja Statuta, ki na splošno določajo skupno prehodno obdobje, po preteku katerega so podatki na voljo javnosti. Politika dostopa upošteva evropski pravni okvir za varstvo podatkov (1), povezan z izmenjavo osebnih podatkov uporabnikov med članicami.

Člen 7

Politika znanstvenega ocenjevanja

Dejavnosti AnaEE-ERIC vsakih pet let oceni ad hoc neodvisni znanstveni odbor. Skupščina članic začne tako oceno in po potrebi poda posebna navodila. V pravilih delovanja bodo opredeljeni načela in postopki take ocene.

Člen 8

Politika razširjanja

1.   AnaEE-ERIC je spodbujevalec raziskovalnih dejavnosti in na splošno spodbuja čim bolj prost dostop do podatkov iz raziskav.

2.   AnaEE-ERIC od uporabnikov zahteva, da dajo rezultate svojih raziskav na voljo javnosti in omogočijo dostop do njih prek AnaEE-ERIC.

3.   AnaEE-ERIC za doseganje ciljnih skupin uporablja več kanalov, vključno s spletnim portalom, glasilom, delavnicami, prisotnostjo na konferencah, članki v revijah in dnevnem časopisju, družbenimi omrežji itd.

Člen 9

Politika na področju pravic intelektualne lastnine

1.   Vse pravice intelektualne lastnine, ki jih AnaEE-ERIC ustvari, pridobi ali razvije med izvajanjem svojih dejavnosti ali ki iz teh dejavnosti izhajajo, so v njegovi lasti.

2.   Ob upoštevanju pogojev katere koli pogodbe, sklenjene med AnaEE-ERIC in članicami ali opazovalkami, so vse pravice intelektualne lastnine, ki jih članica ali opazovalka ustvari, pridobi ali razvije ali ki od nje izhajajo, v lasti take članice ali opazovalke.

Člen 10

Politika zaposlovanja

1.   Za pogoje zaposlovanja AnaEE-ERIC veljajo zakoni države, v kateri se osebje zaposli, ali zakoni države, v kateri se izvajajo dejavnosti AnaEE-ERIC.

2.   Izbirni postopki za delovna mesta v AnaEE-ERIC so pregledni in nediskriminatorni ter zagotavljajo enake možnosti. Izbira kandidatov in zaposlovanje nista diskriminatorna.

3.   Izbira kandidatov se izvede z mednarodno objavo prostega delovnega mesta.

Člen 11

Politika javnega naročanja

1.   AnaEE-ERIC kandidate in ponudnike za javna naročila obravnava enako in brez diskriminacije, ne glede na to, ali imajo sedež v Evropski uniji ali ne. Pri politiki javnih naročil AnaEE-ERIC se upoštevajo načela preglednosti, konkurence in nediskriminacije. Podrobna pravila o postopkih in merilih javnega naročanja se določijo v pravilih delovanja Statuta.

2.   Javna naročila v zvezi z dejavnostmi AnaEE-ERIC, ki jih izvajajo članice in opazovalke, se izvedejo tako, da se zagotovi ustrezno upoštevanje potreb, tehničnih zahtev in specifikacij AnaEE-ERIC, ki jih izdajo ustrezni organi.

POGLAVJE 2

ČLANSTVO

Člen 12

Članstvo in subjekt, ki zastopa

1.   Naslednji subjekti lahko postanejo članice AnaEE-ERIC ali opazovalke AnaEE-ERIC brez glasovalnih pravic:

a)

države članice Evropske unije;

b)

pridružene države;

c)

tretje države, ki niso pridružene države;

d)

medvladne organizacije.

2   Pogoji za članstvo ali status opazovalke so določeni v členu 13.

3   Članice AnaEE-ERIC morajo biti vsaj ena država članica in dve drugi državi, ki sta bodisi državi članici bodisi pridruženi državi.

4   V vsakem primeru imajo države članice Evropske unije ali pridružene države skupaj večino glasovalnih pravic v skupščini članic. Skupščina članic določi vse spremembe glasovalnih pravic, ki so potrebne za zagotovitev, da AnaEE-ERIC vedno izpolnjuje navedeno zahtevo.

5   Subjekti iz člena 12(1), ki so pripravljeni prispevati v AnaEE-ERIC, vendar se še ne morejo vključiti kot članice, lahko zaprosijo za status opazovalke.

6   Vsako članico ali opazovalko iz odstavka 1, točke (a) do (c), lahko zastopa en javni subjekt ali en zasebni subjekt, ki opravlja javne storitve, pri čemer ga članica ali opazovalka izbere sama in imenuje v skladu s svojimi pravili in postopki. Vsaka članica ali opazovalka skupščino članic obvesti o vseh spremembah subjekta, ki jo zastopa, o posebnih pravicah ali obveznostih, ki so bile prenesene nanj, ali o vseh drugih relevantnih spremembah.

7   Članice in opazovalke AnaEE-ERIC ter subjekti, ki jih zastopajo, so navedeni v Prilogi II. Prilogo II posodablja predsednik skupščine članic.

Člen 13

Sprejem članice ali opazovalke

1.   Pogoji za sprejem novih članic so naslednji:

a)

vlagateljice predložijo pisno vlogo predsedniku skupščine članic in generalnemu direktorju AnaEE-ERIC;

b)

vlagateljica v vlogi opiše, kako bo prispevala k ciljem in dejavnostim AnaEE-ERIC iz člena 3 ter kako bo izpolnjevala obveznosti iz člena 15;

c)

za sprejem novih članic je potrebna odobritev skupščine članic, kot je opisano v členu 18(10).

2.   Vlagateljica mora zlasti skupščini članic zadovoljivo dokazati, kar se preveri z ustreznimi načini za zagotavljanje kakovosti, da ima sredstva in je trajno zavezana naslednjemu:

a)

prispevala bo k virom in storitvam AnaEE-ERIC na področjih eksperimentiranja na ekosistemih;

b)

upoštevala bo znanstvene standarde kakovosti in standardne operativne postopke, ki jih določi AnaEE-ERIC;

c)

letno bo finančno prispevala k uravnoteženim letnim proračunom AnaEE-ERIC;

d)

upoštevala bo ta statut;

e)

zavezala se bo k vsaj petletnemu članstvu v AnaEE-ERIC.

3.   Subjekti iz člena 12(1), ki so pripravljeni prispevati v AnaEE-ERIC, vendar se še ne morejo vključiti kot članice, lahko zaprosijo za status opazovalke. Pogoji za sprejem opazovalk so naslednji:

a)

opazovalke se sprejmejo za dveletno obdobje in največ za dve obdobji;

b)

vlagateljice predložijo pisno vlogo predsedniku skupščine članic in generalnemu direktorju;

c)

vlagateljica v vlogi opiše, kako bo prispevala k AnaEE-ERIC;

d)

sprejem ali ponovni sprejem opazovalk mora odobriti skupščina članic.

Člen 14

Izstop članice ali opazovalke/prenehanje članstva ali statusa opazovalke

1.   Nobena članica ne sme izstopiti v prvih petih koledarskih letih po ustanovitvi AnaEE-ERIC.

2.   Prvo leto je skrajšano leto, ki se začne na datum začetka veljavnosti sklepa Komisije o ustanovitvi AnaEE-ERIC.

3.   Članica lahko izstopi po prvih petih letih članstva ob zaključku proračunskega leta na podlagi zahteve, ki jo predloži 12 mesecev pred nameravanim izstopom.

4.   Članica, ki je zaprosila za izstop, nima več glasovalnih pravic v skupščini članic, če predlagane odločitve nanjo ne vplivajo neposredno.

5.   Opazovalke lahko izstopijo ob zaključku proračunskega leta na podlagi zahteve, predložene šest mesecev pred nameravanim izstopom.

6.   Vse finančne in druge obveznosti morajo izpolniti še pred iztekom leta izstopa. Odvisno od okoliščin morajo svoje obveznosti izpolniti tudi po datumu začetka veljavnosti izstopa, da se zagotovi izpolnitev pravno zavezujočih zavez, ki jih je AnaEE-ERIC sklenil, preden je zadevna članica zaprosila za izstop.

7.   Skupščina članic lahko prekliče članstvo ali status opazovalke, če so izpolnjeni vsi navedeni pogoji:

a)

članica ali opazovalka resno krši eno ali več svojih obveznosti, ki jih ima v skladu s tem statutom;

b)

članica ali opazovalka v šestih mesecih od prejetja pisnega obvestila skupščine članic o kršitvi ni odpravila take kršitve.

8.   Članica ali opazovalka iz člena 14(7) mora pojasniti svoje stališče skupščini članic AnaEE-ERIC, preden skupščina članic sprejme kakršno koli odločitev o zadevi.

9.   Skupščina članic se lahko v okoliščinah, navedenih v členu 14(7), tudi odloči, da članici ne bo preklicala članstva, ampak ji bo za določen čas odvzela glasovalno pravico. Skupščina članic lahko z glasovanjem članici kadar koli vrne glasovalno pravico, če je taka članica zadovoljivo odpravila kršitev iz člena 14(7). Zastopnik omenjene članice bo izključen iz takega glasovanja.

10.   Skupščina članic začasno prekliče glasovalno pravico članici, če ta ni pravočasno poravnala finančnih obveznosti iz Priloge III k temu statutu.

11.   Članice ali opazovalke, ki izstopijo ali jim je bilo članstvo ali status opazovalke preklicano, nimajo pravice do povračila ali nadomestila vplačanih prispevkov, prav tako nimajo pravice, da bi zahtevale sredstva AnaEE-ERIC.

POGLAVJE 3

PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANIC IN OPAZOVALK

Člen 15

Članice

1.   Pravice članic vključujejo:

a)

udeležbo na skupščini članic in glasovanje;

b)

sodelovanje pri razvoju strategij in politik AnaEE-ERIC;

c)

uporabo znamke AnaEE-ERIC;

d)

sodelovanje pri projektnih predlogih, kadar AnaEE-ERIC deluje kot konzorcij za predložitev;

e)

dostop do storitev in dejavnosti, ki jih AnaEE-ERIC usklajuje za svojo raziskovalno skupnost.

2.   Vsaka članica:

a)

plača letni finančni prispevek, kot je določen v ustreznih letnih finančnih proračunih, ki jih odobri skupščina članic;

b)

svojega zastopnika ali zastopnike polno pooblasti za glasovanje o vseh zadevah, obravnavanih na sejah skupščine članic in objavljenih na dnevnem redu;

c)

v skladu s politiko dostopa AnaEE-ERIC zagotovi dostop do dejavnosti nacionalne platforme v skladu z merili AnaEE-ERIC;

d)

spodbuja sprejetje in ohranjanje standardov kakovosti in standardnih operativnih postopkov AnaEE-ERIC v svojih prispevajočih nacionalnih raziskovalnih platformah;

e)

spodbuja uporabo virov in storitev AnaEE-ERIC med raziskovalci.

Člen 16

Opazovalci

1.   Pravice opazovalk vključujejo:

a)

udeležbo na skupščini članic brez glasovanja;

b)

sodelovanje na dogodkih AnaEE-ERIC, kot so delavnice, konference in tečaji usposabljanja, ter pri vseh drugih dejavnostih, ki jih opredeli skupščina članic;

c)

dostop do podpore AnaEE-ERIC pri razvoju ustreznih sistemov, postopkov in storitev.

2.   Vsaka opazovalka:

a)

imenuje subjekt, ki jo zastopa, v skladu s členom 18;

b)

zagotovi letni prispevek, določen glede na skupne letne finančne prispevke članic, ne da bi nanje lahko vplivala. Znesek tega prispevka določi skupščina članic;

c)

prispeva k nalogam in dejavnostim AnaEE-ERIC, kot so določene v členu 3;

d)

z AnaEE-ERIC sklene sporazum o opazovanju, da se določijo pogoji, v skladu s katerimi izpolnjuje svoje obveznosti in izvršuje svoje pravice.

Člen 17

Prispevki

1.   Članice in opazovalke plačujejo letne prispevke, kot so opisani v Prilogi III.

2.   Članice in opazovalke lahko letne prispevke plačajo v gotovini in/ali delno v naravi. Načela v zvezi s prispevki so navedena v Prilogi III in bodo podrobneje opredeljena v pravilih delovanja.

POGLAVJE 4

UPRAVLJANJE

Člen 18

Skupščina članic

1.   Skupščina članic je najvišji in končni organ upravljanja AnaEE-ERIC, ki je v celoti pooblaščen za sprejemanje odločitev ter odgovoren za vodenje in nadzor AnaEE-ERIC. Sestavljena je iz ustrezno imenovanih zastopnikov članic in opazovalk AnaEE-ERIC. Članice in opazovalke zastopata največ dve osebi, od katerih ima ena znanstveno, druga pa upravno strokovno znanje, pri čemer se šteje, da je članica ali opazovalka zastopana, če je na seji prisoten vsaj eden od zastopnikov.

2.   Vsaka članica ima en glas.

3.   Skupščina članic izvoli predsednika in podpredsednika, ki prihajata iz delegacij članic. Predsednik in podpredsednik sta izvoljena za triletni mandat, ki ga je praviloma mogoče podaljšati le enkrat. Predsednika nima glasovalne pravice. Podpredsednik nadomešča predsednika, kadar ta ne more opravljati svojih dolžnosti. Podrobnosti o volitvah in vodenju sej so določene v pravilih delovanja, ki jih sprejme skupščina članic.

4.   Skupščino članic skliče predsednik z obvestilom vsaj osem tednov pred sejo, dnevni red, vključno z dokumenti za sejo, pa se razpošlje vsaj dva tedna pred sejo. Vabilo in dnevni red se običajno pošljeta po elektronski poti. Podrobnosti so določene v pravilih delovanja, ki jih sprejme skupščina članic.

5.   Skupščina članic se sestaja redno, in sicer vsaj enkrat letno. Seja velja za sklepčno, če sta prisotni in ustrezno zastopani vsaj 2/3 (dve tretjini) članic. Seje z udeležbo na daljavo, vključno z videokonferencami in prek drugih dogovorjenih elektronskih sredstev, so mogoče, vendar morajo biti odločitve in sklepi potrjeni s pisnim postopkom. Izredna seja skupščine članic se skliče na zahtevo vsaj 1/3 (tretjine) članic.

6.   Generalni direktor AnaEE-ERIC se običajno udeležuje sej skupščine članic.

7.   Skupščina članic lahko na seje povabi strokovnjake v vlogi svetovalcev. Če se v prisotnosti zunanjih oseb obravnavajo zaupne informacije, morajo zunanje osebe pred tem podpisati izjavo o nerazkrivanju.

8.   Skupščina članic odloča o vseh zadevah, ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev AnaEE-ERIC in ki niso izrecno dodeljene drugemu organu upravljanja ali drugemu organu.

9.   Če ni izrecno navedeno drugače, se vse odločitve skupščine članic sprejmejo z navadno večino oddanih glasov.

10.   Naslednje odločitve se sprejmejo s kvalificirano večino 2/3 oddanih glasov:

a)

imenovanje in razrešitev generalnega direktorja;

b)

izvolitev predsednika in podpredsednika v skladu s členom 18(3) tega statuta;

c)

odobritev pravil delovanja tega statuta (pravilniki);

d)

odobritev vseh pravil delovanja organov AnaEE-ERIC;

e)

odobritev pravil o javnem naročanju AnaEE-ERIC;

f)

odobritev letnega znanstvenega delovnega programa;

g)

odobritev letnih računovodskih izkazov;

h)

spremembe letnega finančnega proračuna med zadevnim proračunskim letom, na podlagi katerih se proračun zmanjša ali poveča za manj kot 4 % (štiri odstotke);

i)

sklepi o ustrezni ravni prihodkov, vključno z oblikovanjem rezerv;

j)

odločitve v zvezi z načeli podatkovne politike in načeli politike dostopa;

k)

odločitve v zvezi z vprašanji intelektualne lastnine;

l)

ustanovitev upravnega odbora;

m)

pristop novih članic in prenehanje članstva;

n)

pristop novih opazovalk in prenehanje statusa opazovalke;

o)

likvidacija AnaEE-ERIC.

11.   Naslednje odločitve se sprejmejo s kvalificirano večino 2/3 oddanih glasov, če bodisi prispevki zadevnih članic predstavljajo najmanj tri četrtine vseh prispevkov v proračun AnaEE-ERIC bodisi glasove za oddajo vse članice, ki so prisotne ali zastopane in glasujejo, razen ene:

a)

odobritev finančnih pravil AnaEE-ERIC;

b)

odobritev petletnega finančnega načrta;

c)

odobritev letnega finančnega proračuna, ki ga predloži generalni direktor;

d)

spremembe letnega finančnega proračuna med zadevnim proračunskim letom, na podlagi katerih se proračun zmanjša ali poveča za več kot 4 % (štiri odstotke);

e)

predlogi za spremembe Statuta AnaEE-ERIC in ustrezno obveščanje Evropske komisije v skladu s členoma 9 in 11 Uredbe (ES) št. 723/2009, ki spremembo odobri ali ji ugovarja.

12.   Vzdržani glasovi ne štejejo kot glasovi za ali proti zadevnemu sklepu.

Člen 19

Generalni direktor

1.   Generalni direktor je izvršni direktor in zakoniti zastopnik AnaEE-ERIC.

2.   Generalnega direktorja imenuje skupščina članic na podlagi mednarodnega razpisa. Pogoji za imenovanje so podrobno navedeni v pravilih delovanja.

3.   Generalni direktor je odgovoren za:

a)

zakonito zastopanje AnaEE-ERIC, med drugim za sklepanje pogodb ter vodenje drugih pravnih in administrativnih postopkov, kot je ustrezno v skladu z odločitvami skupščine članic;

b)

razvoj strategije AnaEE-ERIC in predložitev predlogov skupščini članic, in sicer na podlagi prispevkov iz neposredne interakcije s članicami, upravnim odborom, svetovalnimi odbori, vozlišči in storitvenimi centri AnaEE-ERIC;

c)

vsakodnevno usmerjanje, upravljanje in vodenje AnaEE-ERIC, med drugim za izvajanje odločitev, ki jih sprejme skupščina članic, usklajevanje tekočih projektov in pobud, imenovanje vseh zaposlenih AnaEE-ERIC in vodenje sekretariata;

d)

predsedovanje upravnemu odboru in delegiranje ukrepov za zagotovitev, da se odločitve AnaEE-ERIC izvajajo v vsakem storitvenem centru ali nacionalnem vozlišču;

e)

zagotavljanje, da upravni odbor in vozlišča delujejo v skladu s pristojnostmi, določenimi v pravilih delovanja in tem dokumentu;

f)

organizacijo sej skupščine članic, med drugim za predlaganje točk dnevnega reda za seje ter pripravo in predložitev letnega poročila o dejavnostih v odobritev skupščini članic, kot je opisano v členu 28;

g)

organizacijo sej svetovalnih odborov AnaEE-ERIC za oceno znanstvenega programa in etične politike v skladu s členoma 24 in 25;

h)

oceno potencialnih novih članic ali opazovalk in pogovore z njimi, da se lahko predlaga njihov sprejem v AnaEE-ERIC.

4.   Generalni direktor skupščini članic šest mesecev po zaključku proračunskega leta predloži računovodski izkaz za predhodno proračunsko leto, revidiran v skladu s členom 32. Podrobnosti takega izkaza so navedene v pravilih delovanja.

5.   Generalni direktor skupščini članic do konca novembra, kot je podrobneje navedeno v pravilih delovanja, predloži naslednje:

a)

poročilo o opravljenem delu med letom z računovodskim izkazom;

b)

osnutek delovnega programa za naslednje leto;

c)

predviden proračun za naslednje proračunsko leto.

6.   Generalni direktor lahko v skladu s pravili delovanja kadar koli ustanovi delovne skupine za podporo dejavnostim AnaEE-ERIC.

Člen 20

Osrednje vozlišče

1.   Osrednje vozlišče vključuje naslednje podporne storitve:

a)

pomoč generalnemu direktorju pri izvajanju delovnega programa AnaEE-ERIC;

b)

osrednja točka za komunikacijo z deležniki in interakcijo z nacionalnimi vozlišči;

c)

usklajevanje dejavnosti centrov, vključno s skupnimi razvojnimi dejavnostmi in izmenjavo osebja;

d)

organizacija in programi usposabljanja za osebje platform AnaEE-ERIC;

e)

organizacija vseh sej organov vodenja in upravljanja;

f)

upravljanje in vodenje spletnega portala;

g)

upravljanje dejavnosti AnaEE-ERIC;

h)

promocija, komuniciranje in trženje za AnaEE-ERIC.

2.   Osebje osrednjega vozlišča generalnemu direktorju pomaga pri vseh zadevah in mu poroča.

3.   Sestava osebja osrednjega vozlišča in njegov način delovanja sta podrobno določena v pravilih delovanja.

Člen 21

Storitveni centri AnaEE-ERIC

1.   Storitveni centri AnaEE-ERIC zagotavljajo strokovno znanje, storitve in orodja, pomembne za opravljanje nalog in dejavnosti AnaEE-ERIC, kot so določene v delovnih programih AnaEE-ERIC.

2.   V okviru AnaEE-ERIC in pod pristojnostjo generalnega direktorja se vzpostavijo trije storitveni centri: tehnološki center, center za modeliranje podatkov ter center za povezovanje in zbirna poročila.

3.   Storitvene centre gostijo države, ki so članice AnaEE-ERIC.

4.   Vsakega od storitvenih centrov vodi vodja storitvenega centra, ki je pod pristojnostjo generalnega direktorja in je zaposlen v skladu s politiko zaposlovanja.

Člen 22

Nacionalna vozlišča in nacionalne platforme

1.   Nacionalno vozlišče je bodisi pravni subjekt ali ima pooblastilo pravnega subjekta, da ga zastopa in v njegovem imenu podpisuje pravni sporazum o storitvah.

2.   Vsako nacionalno vozlišče zastopa kontaktna oseba za vozlišče. Članice AnaEE-ERIC generalnemu direktorju sporočijo ime svoje kontaktne osebe za vozlišče. Kontaktna oseba za vozlišče se po potrebi in „vsaj“ dvakrat letno sestane z generalnim direktorjem in „vsaj“ enkrat letno z upravnim odborom.

3.   Vsako nacionalno vozlišče zavezuje sporazum o ravni storitev, sklenjen z AnaEE-ERIC, v skladu s katerim mora zagotavljati najmanj storitve organizacije in usklajevanja storitev nacionalnih platform članice ter organizacije komunikacije med AnaEE-ERIC in nacionalnimi platformami.

4.   Vsako nacionalno platformo članice zavezuje sporazum o ravni storitev, sklenjen z AnaEE-ERIC, v skladu s katerim mora zagotavljati storitve za upravljanje raziskovalne infrastrukture. Ta sporazum o ravni storitev vključuje merila, v skladu s katerimi se nacionalne platforme opredelijo kot platforme AnaEE-ERIC.

5.   Z odstopanjem od člena 22(4) lahko članica svoje nacionalne platforme pravno zaveže tudi v okviru nacionalnega vozlišča. Če z nacionalnimi platformami ni sklenjen ločen sporazum o ravni storitev v skladu s členom 22(4), nacionalno vozlišče sklene pravno zavezujoče sporazume z nacionalnimi platformami, da se zagotovi opravljanje storitev za AnaEE-ERIC. V tem primeru sporazum o ravni storitev, sklenjen z nacionalnim vozliščem, poleg člena 22(3) vključuje tudi merila, v skladu s katerimi se nacionalne platforme opredelijo kot platforme AnaEE-ERIC.

6.   Kontaktna oseba za vozlišče generalnemu direktorju AnaEE-ERIC redno predloži poročilo o dejavnostih nacionalnega vozlišča za AnaEE-ERIC, kot je opredeljeno v pravilih delovanja in sporazumu o ravni storitev.

Člen 23

Upravni odbor

1.   Upravni odbor sestavljajo generalni direktor in vodje storitvenih centrov AnaEE-ERIC. Generalni direktor lahko na seje upravnega odbora povabi strokovnjake, zastopnike nacionalnih vozlišč in zastopnike vrste platform. Upravni odbor se vsaj enkrat letno sestane z zastopniki nacionalnih vozlišč in vrst platform.

2.   Upravnemu odboru predseduje generalni direktor.

3.   Upravni odbor je odgovoren za:

a)

pomoč in podporo generalnemu direktorju pri pripravi osnutka letnega delovnega programa in predloga proračuna (leto N), skupaj s predhodnim osnutkom delovnega programa in predlogom proračuna za naslednji dve leti (leto N + 1 in leto N + 2);

b)

podporo generalnemu direktorju pri izvajanju delovnega programa ter za omogočanje učinkovite interakcije med AnaEE-ERIC ter članicami in opazovalkami, pa tudi med uporabniki in deležniki AnaEE-ERIC.

Člen 24

Neodvisni znanstveni svetovalni odbor (ISAC)

1.   Vloga odbora ISAC je svetovati skupščini članic v zvezi z naslednjim:

a)

revizija meril za sprejem platforme v AnaEE-ERIC;

b)

svetovanje v zvezi s strategijo AnaEE-ERIC glede njene eksperimentalne zmogljivosti in storitev platforme;

c)

sodelovanje z drugimi evropskimi ali mednarodnimi infrastrukturami;

d)

analiza poročil o dejavnostih osrednjega vozlišča in storitvenih centrov ter priporočila za njihov delovni program in dolgoročno strategijo;

e)

občasen pregled raziskovalnih projektov na zahtevo generalnega direktorja, ki lahko vključuje tudi zunanje strokovnjake;

f)

predvidevanje na področju vede o ekosistemih ter njeni povezavi s trajnostnostjo prehranskega sistema, trajnostnim biogospodarstvom in biotsko raznovrstnostjo.

2.   Člane neodvisnega znanstvenega svetovalnega odbora imenuje skupščina članov. Znanstveni svetovalni odbor sestavljajo neodvisni strokovnjaki iz javnega ali zasebnega sektorja, ki imajo visoko raven strokovnega znanja na področju agronomije, zdravja rastlin, ekologije, biotske raznovrstnosti, okoljske znanosti, globalnih sprememb, ravnanja s podatki in modeliranja ter tudi izkušnje z obsežnimi raziskovalnimi infrastrukturami ali programi ali njihovim vodenjem, ter druge neodvisne osebe. Odbor ima najmanj pet in največ deset članov.

3.   Člane neodvisnega znanstvenega svetovalnega odbora imenuje skupščina članic za obdobje petih let z možnostjo enega podaljšanja mandata. Člani izvolijo predsednika in se sestanejo vsaj enkrat letno. Generalni direktor se lahko kadar koli posvetuje s predsednikom.

4.   Podrobna pravila delovanja neodvisnega znanstvenega svetovalnega odbora sprejme skupščina članic.

Člen 25

Neodvisni svetovalni odbor za etiko (IEAC)

1.   Vloga odbora IEAC je svetovati skupščini članov o etičnih vprašanjih, ki jih morajo storitveni centri in nacionalne platforme upoštevati pri svojih dejavnostih.

2.   Člane neodvisnega svetovalnega odbora za etiko imenuje skupščina članov. Neodvisni svetovalni odbor za etiko sestavljajo neodvisni strokovnjaki iz javnega ali zasebnega sektorja, ki imajo visoko raven strokovnega znanja na področju etike okoljske znanosti in znanosti o življenju. Odbor ima najmanj tri in največ deset članov.

3.   Člane neodvisnega svetovalnega odbora za etiko imenuje skupščina članic za obdobje petih let z možnostjo enega podaljšanja mandata. Člani izvolijo predsednika in se sestanejo vsaj enkrat letno. Generalni direktor se lahko kadar koli posvetuje s predsednikom.

4.   Podrobna pravila delovanja neodvisnega svetovalnega odbora za etiko sprejme skupščina članic.

Člen 26

Odbor deležnikov

1.   Odbor deležnikov sestavljajo zastopniki organov in institucij, ki imajo interes za storitve in rezultate, ki jih zagotavlja AnaEE-ERIC, kot so uporabniki objektov ali podatkov AnaEE-ERIC, oblikovalci politik, industrije, nevladne organizacije in mediji. Odbor ima najmanj deset in največ 20 članov.

2.   Vloga odbora deležnikov je svetovati skupščini članic v zvezi z naslednjim:

a)

analiza poročil o dejavnostih storitvenih centrov ter priporočila za njihov delovni program in dolgoročno strategijo;

b)

komunikacijski načrt;

c)

razvoj orodij za podporo pri odločanju za upravljanje ekosistemov;

d)

sodelovanje z drugimi evropskimi ali mednarodnimi infrastrukturami.

3.   Člane odbora deležnikov imenuje skupščina članic za obdobje petih let z možnostjo enega podaljšanja mandata. Člani izvolijo predsednika in se sestanejo vsaj enkrat letno. Generalni direktor se lahko kadar koli posvetuje s predsednikom.

4.   Podrobna pravila delovanja odbora deležnikov sprejme skupščina članic.

Člen 27

Pomožni organi

1.   Skupščina članic lahko glede na okoliščine ustanovi pomožni organ, na primer za zagotovitev priporočil v zvezi s posameznimi temami.

2.   Sestavo in pravila delovanja pomožnih organov odobri skupščina članic v skladu s členom 18(10).

3.   Vsak pomožni organ se sestane najmanj enkrat letno. Skupščina članic lahko od predsednika pomožnega organa zahteva, da skliče seje za obravnavo in zagotovitev priporočil v zvezi s posameznimi temami.

POGLAVJE 5

POROČANJE EVROPSKI KOMISIJI

Člen 28

Poročanje Evropski komisiji

1.   AnaEE-ERIC pripravi letno poročilo o dejavnostih, ki vsebuje zlasti znanstvene, operativne in finančne vidike njegovih dejavnosti. Poročilo se pošlje v odobritev skupščini članic v štirih mesecih po zaključku zadevnega proračunskega leta, nato pa v šestih mesecih po zaključku zadevnega proračunskega leta še Komisiji in ustreznim javnim organom. To poročilo je javno dostopno.

2.   Generalni direktor AnaEE-ERIC obvesti Komisijo o vseh okoliščinah, ki bi lahko resno ogrozile izvajanje nalog AnaEE-ERIC ali ga ovirale pri izpolnjevanju zahtev iz Uredbe (ES) št. 723/2009.

POGLAVJE 6

FINANCE

Člen 29

Proračunsko leto

Proračunsko leto AnaEE-ERIC se vsako leto začne 1. januarja in konča 31. decembra. Prvo proračunsko leto AnaEE-ERIC je skrajšano proračunsko leto, ki se začne na datum začetka veljavnosti sklepa Komisije o ustanovitvi AnaEE-ERIC.

Člen 30

Sredstva

Sredstva AnaEE-ERIC sestavljajo:

1.

prispevki članic in opazovalk v skladu s členoma 17 in 31;

2.

premijski prispevek gostiteljice, ki ga zagotovijo članice, ki gostijo bodisi storitveni center ali osrednje vozlišče, kot je določeno v Prilogi III;

3.

vsi drugi prispevki, kot so nepovratna sredstva ali prihodki, ki izhajajo iz storitev ali pravic intelektualne lastnine v lasti AnaEE-ERIC, v okviru omejitev in pod pogoji, ki jih odobri skupščina članic.

Člen 31

Načela za prispevke članic in opazovalk

1.   Članice in opazovalke plačujejo letne prispevke za AnaEE-ERIC.

2.   Višina prispevka članic se določi za proračunski cikel, skupščina članic pa jo odobri v skladu s postopki iz člena 18 in Priloge III.

3.   Prispevki v naravi se upoštevajo le, če so v obliki učinkovitega prispevka v AnaEE-ERIC, ki ga je mogoče količinsko opredeliti, vključno z napotenim osebjem v AnaEE-ERIC, odobri pa jih skupščina članic. Skupščina članic se dogovori o računovodskem sistemu ter pravilih za sprejemanje prispevkov v naravi in oceno njihove vrednosti.

4.   Finančni prispevki se plačujejo v eurih.

5.   Vrednost prispevkov v naravi se upošteva pri izračunu finančnih prispevkov, plačanih v istem obdobju, da se izračunajo (i) skupni znesek prispevkov, plačanih v zadevnem letu, in (ii) posamezni deleži, ki jih vsaka članica prispeva k skupnemu znesku prispevkov.

Article 32

Proračun, proračunska načela, računovodski izkazi in revizija

1.   Vse postavke prihodkov in odhodkov AnaEE-ERIC se vključijo v ocene, ki jih je treba pripraviti za vsako proračunsko leto, in se prikažejo v proračunu.

2.   Prihodki in odhodki AnaEE-ERIC so uravnoteženi.

3.   Skupščina članic zagotovi, da se sredstva AnaEE-ERIC uporabljajo v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja.

4.   Proračun se pripravi in izvršuje v skladu z načelom preglednosti, v skladu s katerim se pripravijo tudi računovodski izkazi.

5.   Revizija računovodskih izkazov AnaEE-ERIC se izvaja letno, računovodskim izkazom pa se priloži poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za predhodno proračunsko leto. Skupščina članic odobri imenovanje zunanjega revizorja in trajanje njegovega mandata ter v šestih mesecih po zaključku vsakega proračunskega leta potrdi revidirane računovodske izkaze in poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za predhodno proračunsko leto.

6.   AnaEE-ERIC izpolnjuje zahteve zakonodaje, ki se uporablja na področju priprave, evidentiranja, revizije in objave računovodskih izkazov.

Člen 33

Davki

1.   Oprostitve plačila DDV na podlagi člena 143(1), točka (g), in člena 151(1), točka (b), Direktive Sveta 2006/112/ES ter v skladu s členoma 50 in 51 Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 veljajo za nakupe blaga in storitev, ki jih AnaEE-ERIC in njegove članice opravijo v smislu poglavij 2 in 3 Statuta ter so namenjeni za uradno in izključno uporabo v AnaEE-ERIC, če so taki nakupi opravljeni izključno za negospodarske dejavnosti AnaEE-ERIC v skladu z njegovimi dejavnostmi. Oprostitve plačila DDV se omejijo na nakupe, ki presegajo vrednost 300 EUR.

2.   Oprostitve plačila trošarine v skladu s členom 12 Direktive Sveta (EU) 2020/262 so omejene na nakupe AnaEE-ERIC za uradno in izključno uporabo v okviru AnaEE-ERIC, če se tak nakup opravi izključno za negospodarske dejavnosti AnaEE-ERIC v skladu z njegovimi dejavnostmi in presega vrednost 300 EUR.

3.   Oprostitve ne zajemajo nakupov, ki jih opravijo uslužbenci.

POGLAVJE 7

RAZNO

Člen 34

Pravo, ki se uporablja

Notranje delovanje AnaEE-ERIC urejajo:

1.

pravo Unije, zlasti Uredba (ES) št. 723/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1261/2013;

2.

pravo države, v kateri ima AnaEE-ERIC uradni sedež, če pravo Unije zadev ne ureja ali jih ureja le delno;

3.

ta statut in pravila delovanja.

Člen 35

Delovni jezik

Delovni jezik AnaEE-ERIC je angleščina.

Člen 36

Spori

1.   V primeru spora ali nesoglasja med članicami, ki izhaja iz Statuta ali je z njim povezano, se skupščina članic sestane takoj, ko je to razumno mogoče, da bi se posvetovala v dobri veri in poskušala rešiti spor sporazumno.

2.   Za spore med članicami v zvezi z AnaEE-ERIC ali med članicami in AnaEE-ERIC ter za vse spore, v katerih je udeležena Evropska unija, je pristojno Sodišče Evropske unije.

3.   Za spore med AnaEE-ERIC in tretjimi osebami se uporablja zakonodaja Evropske unije o sodni pristojnosti. V primerih, ki niso zajeti v zakonodaji Evropske unije, pristojno sodišče za reševanje takega spora določa pravo države, v kateri ima AnaEE-ERIC uradni sedež.

Člen 37

Spremembe Statuta, njegove posodobitve in razpoložljivost

1.   Za vse spremembe Statuta se uporabljajo določbe člena 11 Uredbe (ES) št. 723/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1261/2013.

2.   Statut se posodablja in je javno dostopen na spletišču in na uradnem sedežu AnaEE-ERIC.

Člen 38

Določbe o ustanovitvi

1.   Prvo sejo skupščine članic skliče država, v kateri ima AnaEE-ERIC uradni sedež, in sicer čim prej po začetku veljavnosti sklepa Komisije o ustanovitvi AnaEE-ERIC.

2.   Zadevna država pred prvo sejo in najpozneje 45 koledarskih dni po začetku veljavnosti sklepa Komisije o ustanovitvi AnaEE-ERIC ustanovne članice in opazovalke obvesti o vsakem posebnem nujnem pravnem ukrepu, ki ga je treba sprejeti v imenu AnaEE-ERIC. Če ustanovna članica temu ne ugovarja v petih delovnih dneh po obvestilu, pravni ukrep izvede oseba, ki jo ustrezno pooblasti zadevna država.


(1)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).


PRILOGA I

OPREDELITEV POJMOV

V tem statutu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

AnaEE“ pomeni: vseevropsko raziskovalno infrastrukturo za upravljane in neupravljane kopenske in vodne ekosisteme, ki bo zagotavljala dostop do razpršenega in usklajenega obsežnega nabora eksperimentalnih platform, ki zajemajo najrazličnejše ekosisteme in podnebna območja Evrope, ter do najsodobnejših analitičnih platform in platform za modeliranje, ki jih podpirajo. AnaEE bo z eksperimentalnim simuliranjem prihodnjih scenarijev meril in napovedoval odziv ekosistemov na okoljske spremembe in spremembe rabe tal ter preizkušal inženirske možnosti za blažitev in prilagajanje za ohranjanje ekosistemskih storitev;

2.

AnaEE-ERIC“ pomeni: pravni subjekt, ki ga sestavljajo osrednje vozlišče in trije storitveni centri: center za povezovanje in zbirna poročila (ISC), tehnološki center in center za modeliranje podatkov (DMC);

3.

nacionalno vozlišče“ pomeni: operativni subjekt, ki organizira prispevek eksperimentalnih in analitičnih platform ter platform za modeliranje določene države za AnaEE;

4.

kontaktna oseba za vozlišče“ pomeni: osebo, ki jo nacionalno vozlišče imenuje za neposredno interakcijo z generalnim direktorjem glede vseh vprašanj, ki jih ima ali prejme nacionalno vozlišče;

5.

nacionalna platforma“ pomeni: eksperimentalni objekt, ki izpolnjuje merila AnaEE in ki ga podpira institucija iz države, ki je članica AnaEE-ERIC;

6.

vrsta platforme“ pomeni: glavni pristop, ki ga predlaga nacionalna platforma. Možni so štirje pristopi: eksperimentiranje na prostem, eksperimentiranje v zaprtem prostoru, analitične meritve in modeliranje;

7.

podatki AnaEE“ pomeni:

a.

podatki, programska oprema, dokumenti in protokoli, ki jih pripravi AnaEE-ERIC;

b.

osnovni podatki platform; okoljski parametri, ki jih platforme dolgoročno redno merijo, pri čemer lahko nekateri spadajo na področje uporabe uredbe INSPIRE;

c.

podatki projektov, ki jih gostijo platforme AnaEE.


PRILOGA II

SEZNAM ČLANIC, OPAZOVALK IN SUBJEKTOV, KI JIH ZASTOPAJO

Članica

Subjekt, ki zastopa

Francoska republika

Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Kraljevina Danska

Univerza v Københavnu

Češka republika

Ministrstvo za šolstvo, mladino in šport

Italijanska republika

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA)

Republika Finska

Luonnonvarakeskus (LUKE)

Republika Bolgarija

Ministrstvo za šolstvo in znanost

CIHEAM

n. r.


Opazovalka

Subjekt, ki zastopa

Kraljevina Belgija

Belgijski urad za zvezno politiko znanosti (BELSPO)


PRILOGA III

PRISPEVKI V PRORAČUN

MODEL FINANCIRANJA ANAEE-ERIC

Proračuni osrednjih storitev so del proračuna ERIC, pooblastilo za odločanje o njih pa ima skupščina članic. Operativni stroški AnaEE-ERIC se v veliki meri krijejo z javnimi sredstvi njegovih članic.

Ko bo AnaEE-ERIC odobren, se v fazi delovanja pričakuje najmanj 50 % premijskega prispevka gostiteljice. Ostali odhodki osrednjih storitev se krijejo z letnimi članarinami (v nadaljnjem besedilu: članarina) za AnaEE-ERIC, ki je predvideni pravni subjekt. Premijski prispevki gostiteljice so lahko v gotovini in/ali delno v naravi, članarina pa je v gotovini in krije stroške osrednjih storitev, povezane npr. s potrošnim materialom, potovanjem osebja, sejami, terenskim delom, storitvami (vključno npr. s pravnimi, računovodskimi, revizijskimi in tržnimi storitvami, zaposlovanjem in oddajanjem naročil podizvajalcem), opremo (programska oprema, licence itd.) in plačo generalnega direktorja. Prispevke v naravi v obliki človeških virov držav negostiteljic za vsak primer posebej obravnava in o njih odloča skupščina članic AnaEE-ERIC. Članarina za AnaEE-ERIC se s sklepom skupščine članic dodeli vsem storitvenim centrom.

Predlagani model za delitev stroškov osrednjega vozlišča in storitvenih centrov, kritih s članarino, je 50 %-enak delež + 25 %-BDP + 25 %-število platform (glej podrobnosti v nadaljevanju).

Članarine in premijski prispevki gostiteljice prvih pet let ostajajo nespremenjeni (vključno s prvim skrajšanim letom). Po tem obdobju bo skupščina članic revidirala članarino. Prispevek novih članic se izračuna v skladu s pravilom, predlaganim v tej prilogi, vendar do zaključka prvega petletnega cikla ne bo vplival na prispevek drugih članic. Ob zaključku petletnega cikla bo prispevek članic (tj. tistih, ki članice postanejo po ustanovitvi ERIC) revidiran v skladu s pravili, ki jih opredeli skupščina članic.

Za specifične dejavnosti AnaEE-ERIC so dobrodošli izredni prispevki članic in opazovalk.

Model za članarino je sestavljen iz naslednjih komponent:

1.

enak delež = porazdelitev 50 % stroškov osrednjih storitev, ki jih ne krije premijski prispevek gostiteljice, enakovredno med članice;

2.

bruto domači proizvod [BDP] = porazdelitev 25 % stroškov, ki jih ne krije premijski prispevek gostiteljice, med članice na podlagi odstotnega deleža posamezne članice glede na skupni BDP vseh članic. Merilo bo povprečni BDP v zadnjem znanem petletnem obdobju pred ustanovitvijo ERIC (2014–2018, januarja 2020). Podatki za ocene BDP se pridobijo od Eurostata, za druge države pa od Svetovne banke;

3.

prispevek na podlagi števila platform = porazdelitev 25 % stroškov, ki jih ne krije premijski prispevek gostiteljice, med članice z uporabo prispevkov za platformo posamezne članice. Različnim vrstam platforme se zaračuna na naslednji način:

odprtim ekosistemskim platformam brez manipulacij s podnebnimi spremembami in vsem zaprtim ekosistemskim platformam se zaračuna polna cena;

odprte ekosistemske platforme z manipulacijami s podnebnimi spremembami bodo imele 20 %, analitične platforme 25 % in platforme za modeliranje 50 % popusta na polno ceno.

Ustrezna matematična enačba za določitev polne cene za platformo in članarine za članico AnaEE-ERIC (označena kot „i“) je navedena spodaj.

Image 1
, (enačba 1),

pri čemer je HC premijski prispevek gostiteljice (v %), proračun je skupni proračun osrednjih storitev, N označuje število razpršenih nacionalnih platform v infrastrukturi AnaEE-ERIC, podpisano besedilo pa navaja vrsto platforme; odprta,0 (odprta ekosistemska platforma, brez manipulacij s podnebnimi spremembami), odprta,1 (odprta ekosistemska platforma, izvajajo se manipulacije s podnebnimi spremembami), zaprta (zaprta ekosistemska platforma), analitična in modeliranje.

Skupna članarina za članico i je torej:

Image 2
, (enačba 2)

pri čemer je Nčlanice število polnopravnih članic AnaEE-ERIC, BDPi je odstotni delež za posamezno članico glede na skupni BDP vseh članic, Ni pa je število določene vrste platform za posamezno članico (podobno kot zgoraj).

Članarina za medvladne organizacije se bo izračunala kot pavšal, ki bi moral biti dogovorjen na podlagi petletnega pravila (vključno z morebitno revizijo ob koncu petletnega cikla), ki se mu prišteje prispevek na podlagi števila in vrste platform, ki jih gosti, izračunan z enačbo 2.

Image 3
(enačba 3),

pri čemer je L dogovorjeni pavšal.

Prispevek za opazovalke bo fiksni prispevek, enak polovici povprečja članarine (le držav). Ta prispevek se bo dodal ob koncu izračuna proračuna.

Za predvideni skupni proračun v višini 900 000 EUR in za članice, ki sedaj sodelujejo v fazi izvajanja (šest držav članic, ena članica medvladna organizacija in ena opazovalka), je predvideni proračun opredeljen v nadaljevanju ob upoštevanju povprečnega prispevka v višini 60 000 EUR.

V spodnjih tabelah je povzet proračun AnaEE-ERIC ob predpostavki skupnega zneska članarin članic, ki so države, v višini 400 000 EUR, pavšala ene medvladne organizacije v višini 30 000 EUR, ene opazovalke in znanih platform.

Tabela 1

Letne članarine

Članice

Članarina (v tisoč EUR)

Bolgarija

39

Češka republika

47

Danska

58

Finska

61

Francija

103

Italija

92

Znesek članarin držav/leto

400

Med. organ. [CIHEAM]

35

Članarine članic skupaj

435

Belgija – opazovalka

30

Članarine skupaj/leto (članice + opazovalka)

465


Tabela 2

Letni proračun storitvenih centrov in premijski prispevek gostiteljice

Proračun storitvenih centrov

(v tisoč EUR)

Premijski prispevek gostiteljice

(v tisoč EUR)

Osrednje vozlišče

360

40  %

174

Tehnološki center

207

23  %

100

ISC

117

13  %

57

DMC

216

24  %

104

Skupaj

900

 

435


Tabela 3

Proračun AnaEE-ERIC

Članica

Članarina (v tisoč EUR)

Premijski prispevek gostiteljice (v tisoč EUR)

Prispevek skupaj (v tisoč EUR)

Bolgarija

39

0

39

Češka republika

47

57

104

Danska

58

100

158

Finska

61

0

61

Francija

103

174

277

Italija

92

104

196

CIHEAM

35

0

35

Belgija

30

0

30

SKUPAJ

900