10.10.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 263/6


UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2022/1917

z dne 29. septembra 2022

o postopkih za ugotavljanje kršitev v primerih neizpolnjevanja zahtev za statistično poročanje in razveljavitvi Sklepa ECB/2010/10 (ECB/2022/31)

Svet Evropske centralne banke je –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 132(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 5 in 34 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (1) in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (2) in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska centralna banka (ECB) lahko poročevalskim enotam naloži sankcije v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 2533/98 in bi morala vzpostaviti okvir za natančnejšo opredelitev ureditve nalaganja takih sankcij v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 2532/98. Zato je primerno, da se določijo postopki, po katerih bi se morale take sankcije uporabiti.

(2)

Za zmanjšanje upravnega bremena bi bilo treba take postopke čim bolj uskladiti z obstoječimi postopkovnimi pravili. Pri postopkih za ugotavljanje kršitev in izvrševanje v tej uredbi bi morali zato upoštevati Uredbo Evropske centralne banke (ES) št. 2157/1999 (ECB/1999/4) (3) ter člena 3 in 4 Uredbe Sveta (ES) št. 2532/98. Člen 3 Uredbe (ES) št. 2532/98 določa, da lahko ECB ali nacionalna centralna banka (NCB) države članice, pod jurisdikcijo katere je prišlo do domnevne kršitve, bodisi na lastno pobudo bodisi na podlagi ustreznega predloga, ki ga zadevna NCB naslovi na ECB ali ga ECB naslovi na zadevno NCB, uvede postopek za ugotavljanje kršitev.

(3)

Uredba (ES) št. 2157/1999 (ECB/1999/4) zagotavlja, da se v zvezi s postopki za ugotavljanje kršitev spoštuje načelo ne bis in idem, in določa, da se proti istemu podjetju na osnovi istih dejstev ne sme uvesti več kot en postopek za ugotavljanje kršitev. Zato ECB ali pristojna NCB ne smeta sprejeti nobenih odločitev o uvedbi postopka za ugotavljanje kršitev, dokler se medsebojno ne obvestita in posvetujeta. Prav tako ECB ali pristojna NCB ne smeta sprejeti nobenih odločitev o uvedbi postopka za ugotavljanje kršitev, dokler pristojna NCB ne obvesti pristojnega nacionalnega organa, ki zbira statistične informacije in te informacije prenese pristojni NCB na podlagi lokalne ureditve sodelovanja. Podobno je v primerih, ko se za izpolnjevanje zahtev za statistično poročanje uporabijo nadzorniške informacije, pred uvedbo postopka za ugotavljanje kršitev ali naložitvijo sankcije lahko potrebna uskladitev z enotnim mehanizmom nadzora (EMN).

(4)

Uredba (ES) št. 2157/1999 (ECB/1999/4) določa tudi postopek za predložitev predloga neodvisne preiskovalne enote ECB ali pristojne NCB Izvršilnemu odboru ECB za namene ugotavljanja, ali je zadevna poročevalska enota storila kršitev, in določitve zneska sankcije, ki se naloži, ter omogoča poenostavljen postopek za ugotavljanje kršitev za sankcioniranje manjših kršitev.

(5)

Treba je zagotoviti dosleden pristop k nalaganju sankcij na različnih statističnih področjih, jasno opredeliti vloge ECB in NCB v postopkih za ugotavljanje kršitev ter zagotoviti, da bodo vse postopkovne določbe v zvezi z začetkom postopka za ugotavljanje kršitev in naložitvijo sankcije na področju statistike jasno opredeljene, da se zagotovi ustrezno postopanje in zaščitijo pravice zadevnih poročevalskih enot.

(6)

Za zagotovitev enake obravnave poročevalskih enot bi moral Evropski sistem centralnih bank (ESCB) sprejeti usklajen pristop glede elementov, ki jih je treba upoštevati pri spremljanju izpolnjevanja zahtev za statistično poročanje in ocenjevanju domnevnih kršitev, samega postopka za ugotavljanje kršitev ter izračunavanja in nalaganja sankcij za kršitve zahtev za poročanje. Zato je pomembno zagotoviti tudi, da se spremljajo ponavljajoči se primeri domnevnih kršitev katerih koli zahtev za poročanje iz iste uredbe ali sklepa ECB in da se o njih glede na primer poroča ECB ali pristojni NCB.

(7)

Prav tako je treba določiti usklajena pravila za uporabo lokalnih ureditev sodelovanja, kadar pristojna NCB prenese ECB statistične informacije, ki jih je zbrala od pristojnega nacionalnega organa in ne neposredno od poročevalske enote. Lokalna ureditev sodelovanja nikakor ne bi smela spreminjati ali omejevati dolžnosti poročevalske enote glede izpolnjevanja njenih zahtev za statistično poročanje v skladu z uredbami ali sklepi ECB. V takih primerih se v celoti uporablja pravni okvir za sankcioniranje kršitev zahtev za statistično poročanje. Bi pa morala pristojna NCB in zadevni pristojni nacionalni organ med seboj ustrezno komunicirati glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti v skladu s tem okvirom, da se zagotovi skladnost z načelom ne bis in idem.

(8)

Razen v primerih kršitev zahtev za statistično poročanje iz Uredbe (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/48) (4), pri katerih zaradi zelo pogostega poročanja zadevnih statističnih informacij načrti za odpravo pomanjkljivosti niso primerni za pravočasno odpravo domnevnih kršitev, in primerih hujših kršitev je morda mogoče in primerno, da se domnevne kršitve odpravijo s sodelovanjem s poročevalsko enoto. Zato bi bilo treba olajšati možnost, da se pristojna NCB ali ECB in poročevalska enota dogovorita o načrtu za odpravo pomanjkljivosti. Ta načrt za odpravo pomanjkljivosti bi lahko med drugim določal tudi metode, postopke, vire in osebje, s katerimi namerava poročevalska enota odpraviti vsako domnevno kršitev, postopke pregleda in nadzora, ki jih bo poročevalska enota uporabila za odpravo pomanjkljivosti, ter postopkovne izboljšave za zmanjšanje verjetnosti ponovitve kršitev poročevalske enote.

(9)

Da pa bi se zmanjšalo upravno breme in upoštevala praktična uporaba postopka za ugotavljanje kršitev, bi bilo treba postopke za ugotavljanje kršitev v zvezi z domnevnimi kršitvami, ki se ne štejejo za kumulativne domnevne kršitve, začeti, kadar je to primerno, ob upoštevanju ustreznih okoliščin posameznega primera.

(10)

Ker ESCB upošteva načelo sorazmernosti, je primerno upoštevati morebitne okoliščine, za katere bi se lahko štelo, da so zunaj nadzora poročevalske enote, in za take okoliščine določiti izjemo od začetka postopka za ugotavljanje kršitev. Taka izjema bi morala veljati samo za tiste poročevalske enote, ki so si razumno prizadevale preprečiti kršitev zahtev za poročanje. Poleg tega ne bi smeli šteti, da pri poročevalskih enotah uporaba zunanjega izvajanja za nekatere dejavnosti, ki so pomembne za izpolnjevanje njihovih obveznosti poročanja, ali težave pri vzdrževanju ali nadgradnji infrastrukture informacijske tehnologije same po sebi pomenijo okoliščine, ki so zunaj nadzora poročevalske enote. Prav tako pristojna centralna banka Eurosistema okoliščin, ki so zunaj nadzora poročevalske enote, ne bi smela upoštevati v primerih hujših kršitev.

(11)

Zaradi stroškovne učinkovitosti in zmanjševanja upravnega bremena se postopek za ugotavljanje kršitev ne bi smel začeti, če je možni znesek globe pod najnižjim zneskom, ki je naveden v tej uredbi. Po začetku postopka se kljub temu lahko naloži globa, ki je nižja od zneskov, ki so navedeni v tej uredbi.

(12)

Za vse zahteve za statistično poročanje, ki so določene v uredbah ali sklepih ECB, bi morali uporabljati usklajen pristop. Da bi imele poročevalske enote dovolj časa za prilagoditev novim zahtevam za poročanje, ECB pooblastila za nalaganje sankcij ne bi smela izvajati 12 mesecev po tem, ko je prvič nastala obveznost poročanja v skladu z veljavno uredbo ali sklepom ECB. Prav tako je treba določiti, da spremembe zahtev za poročanje, ki spreminjajo osnovni konceptualni okvir ali vplivajo na breme poročanja, za potrebe prehodne ureditve štejejo za bistvene. Za primere hujših kršitev ne bi smelo biti prehodnega obdobja.

(13)

Za uskladitev postopkov za ugotavljanje kršitev v zvezi z zahtevami za statistično poročanje in zagotovitev preglednosti je primerno sprejeti uredbo, s katero se bo vzpostavil usklajen okvir, v katerem se lahko poročevalskim enotam naložijo sankcije v primeru neizpolnjevanja zahtev za statistično poročanje. Zato je treba Sklep ECB/2010/10 (5) razveljaviti. Zaradi kontinuitete in jasnosti pa bi se moral za domnevne kršitve, ki se zgodijo pred ustreznim datumom začetka uporabe te uredbe, še naprej uporabljati Sklep ECB/2010/10.

(14)

Iz istih razlogov je primerno določiti, da bi morale pristojne NCB in ECB še naprej ravnati v skladu z zahtevami iz Sklepa ECB/2010/10 v primerih domnevnih kršitev, ki se zgodijo pred ustreznim datumom začetka uporabe te uredbe, tudi v primerih ponavljajočega se neizpolnjevanja, v katerih se eden ali več primerov neizpolnjevanja zgodi pred ustreznim datumom začetka uporabe te uredbe in po njem.

(15)

Da se NCB zagotovi dovolj časa za postopkovne in tehnične spremembe, ki jih morajo uvesti po novem usklajenem okviru iz te uredbe, se ta uredba ne bi smela uporabljati 18 mesecev od datuma začetka veljavnosti. Vendar pa je ustrezno in primerno, da se ta uredba že prej začne uporabljati pri neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje iz Uredbe (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48), saj je prejemanje pravočasnih, točnih in popolnih statističnih informacij ključno za opravljanje nalog ECB na področju denarne politike, neizpolnjevanje navedenih zahtev za statistično poročanje pa lahko opravljanje teh nalog močno ovira. Ta uredba bi se morala zato v primerih neizpolnjevanja zahtev za statistično poročanje iz Uredbe (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) začeti uporabljati tri mesece po začetku veljavnosti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa usklajen okvir, v katerem se lahko poročevalskim enotam naložijo sankcije zaradi neizpolnjevanja zahtev za statistično poročanje, ki so določene v uredbah in sklepih ECB. Določa zlasti obseg spremljanja, ali poročevalske enote te zahteve izpolnjujejo, in opredeljuje naslednje postopke, ki jih mora uporabljati pristojna centralna banka Eurosistema:

(1)

postopek spremljanja in evidentiranja;

(2)

postopek poročanja;

(3)

postopek uradnega obveščanja;

(4)

potrditev in izvajanje načrta za odpravo pomanjkljivosti;

(5)

postopek za ugotavljanje kršitev.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„pristojna centralna banka Eurosistema“ pomeni pristojno NCB ali v primeru neposrednega poročanja ECB;

(2)

„pristojna NCB“ pomeni NCB države članice euroobmočja, v jurisdikciji katere se je zgodila domnevna kršitev;

(3)

„kumulativna domnevna kršitev“ pomeni vrsto domnevnih kršitev, navedenih v točkah (a) do (e) člena 8(2) te uredbe, v zvezi z eno ali več zahtevami za statistično poročanje iz iste uredbe ali sklepa ECB;

(4)

„neposredno poročanje“ pomeni poročanje statističnih informacij s strani poročevalskih enot neposredno ECB v skladu z odločitvijo pristojne NCB na podlagi uredbe ali sklepa ECB;

(5)

„zunaj nadzora poročevalske enote“ pomeni nepredvidljiv zunanji dogodek, na katerega poročevalska enota razumno ne more vplivati in katerega posledice bi bile kljub vsem razumnim prizadevanjem neizogibne;

(6)

„poročevalske enote“ pomeni „poročevalske enote“, kakor so opredeljene v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 2533/98;

(7)

„kršitev“ pomeni „kršitev“, kakor je opredeljena v členu 1(4) Uredbe (ES) št. 2532/98;

(8)

„sankcije“ pomeni „sankcije“, kakor so opredeljene v členu 1(7) Uredbe (ES) št. 2532/98;

(9)

„zahteve za statistično poročanje“ pomeni „zahteve ECB za statistično poročanje“, kakor so opredeljene v členu 1(1) Uredbe (ES) št. 2533/98;

(10)

„domnevna kršitev“ pomeni neizpolnjevanje zahtev za statistično poročanje iz uredbe ali sklepa ECB s strani poročevalske enote, ki:

(a)

ga je ugotovila pristojna centralna banka Eurosistema in

(b)

še ni bilo potrjeno kot kršitev z obrazloženo odločitvijo Izvršilnega odbora ECB v skladu s členom 3(4) Uredbe (ES) št. 2532/98.

Člen 3

Spremljanje in evidentiranje

1.   Pristojne NCB redno spremljajo, ali poročevalske enote izpolnjujejo zahteve za statistično poročanje, in domnevne kršitve teh zahtev evidentirajo v namenskem sistemu. Vsaka pristojna NCB vzdržuje tak sistem za namene te uredbe.

2.   ECB redno spremlja, ali poročevalske enote v primerih neposrednega poročanja izpolnjujejo zahteve za statistično poročanje, v sodelovanju s pristojno NCB na zahtevo ECB in evidentira domnevne kršitve teh zahtev v namenskem sistemu. ECB vzdržuje ta sistem za namene te uredbe.

3.   Če poročevalska enota trdi, da je domnevna kršitev posledica okoliščin, ki so zunaj nadzora poročevalske enote, pristojna centralna banka Eurosistema to trditev zabeleži, ko evidentira podrobnosti domnevne kršitve.

4.   Če pristojna centralna banka Eurosistema ugotovi več kot eno domnevno kršitev zahtev za statistično poročanje s strani iste poročevalske enote, ločeno evidentira vsako domnevno kršitev.

Člen 4

Lokalna ureditev sodelovanja

1.   Če pristojna NCB poroča ECB statistične informacije, ki jih je zbrala prek pristojnega nacionalnega organa v skladu z lokalno ureditvijo sodelovanja, ta pristojna NCB zagotovi, da informacije, ki se zberejo in prenesejo prek tega pristojnega nacionalnega organa, omogočajo učinkovito spremljanje izpolnjevanja zahtev za statistično poročanje.

2.   Če poročevalska enota pristojni NCB predloži statistične informacije prek pristojnega nacionalnega organa v skladu z lokalno ureditvijo sodelovanja pred začetkom postopka za ugotavljanje kršitev, se pristojna NCB poveže s tem pristojnim nacionalnim organom, da pridobi informacije o tem, ali je domnevna kršitev posledica ravnanja ali opustitve ravnanja poročevalske enote, in zagotovi, da se hkrati proti isti poročevalski enoti začne samo en postopek za ugotavljanje kršitev, ki temelji na istih dejstvih.

3.   Če poročevalska enota pristojni NCB predloži statistične informacije prek pristojnega nacionalnega organa v skladu z lokalno ureditvijo sodelovanja, pristojna NCB obvesti ta pristojni nacionalni organ v primerih, ko je poročevalska enota predložila in pristojna NCB potrdila načrt za odpravo pomanjkljivosti iz člena 7, tudi o tem, ali je bil ta načrt uspešno izveden, ter v primerih, ko je Izvršilni odbor ECB poročevalski enoti naložil sankcijo v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 2532/98 in členom 7 Uredbe (ES) št. 2533/98.

Člen 5

Poročanje

1.   Pristojne NCB nemudoma poročajo ECB o vsaki od naslednjih domnevnih kršitev:

(a)

vsaki domnevni kršitvi zahtev za dnevno poročanje s strani poročevalske enote;

(b)

treh ali več domnevnih kršitvah zahtev za mesečno poročanje s strani poročevalske enote v šestih zaporednih mesecih;

(c)

treh ali več domnevnih kršitvah zahtev za četrtletno poročanje s strani poročevalske enote v štirih zaporednih četrtletjih;

(d)

dveh ali več zaporednih domnevnih kršitvah polletnih zahtev za poročanje s strani poročevalske enote;

(e)

vsaki domnevni kršitvi zahtev za letno poročanje s strani poročevalske enote.

Pristojne NCB za namene poročanja o domnevnih kršitvah v skladu s tem odstavkom te domnevne kršitve evidentirajo v istem namenskem sistemu, kot je naveden v členu 3(1).

2.   Pristojne NCB poročajo ECB o vsakem od naslednjih primerov hujših kršitev takoj, ko se ugotovi:

(a)

vsakem sistematičnem ali namernem neporočanju statističnih informacij pristojni NCB v predpisanem roku;

(b)

vsakem sistematičnem ali namernem neporočanju pravilnih ali popolnih statističnih informacij;

(c)

vsakem sistematičnem ali namernem neupoštevanju predpisane oblike pri zahtevah za statistično poročanje;

(d)

vsaki odsotnosti učinkovitega sodelovanja s pristojno NCB ali ravnanja z razumno stopnjo skrbnosti.

Za namene ugotavljanja hujših kršitev lahko pristojna NCB od poročevalske enote zahteva dodatne informacije.

Pristojne NCB za namene poročanja o hujših kršitvah v skladu s tem odstavkom hujšo kršitev evidentirajo v istem namenskem sistemu, kot je naveden v členu 3(1).

3.   ECB brez odlašanja obvesti pristojno NCB o vseh domnevnih kršitvah in hujših kršitvah iz odstavkov 1 in 2, ki jih je ugotovila v primerih neposrednega poročanja, ter te domnevne kršitve ali hujše kršitve evidentira v istem namenskem sistemu, kot je naveden v členu 3(2).

Člen 6

Uradno obvestilo

1.   Pristojna centralna banka Eurosistema pred začetkom postopka za ugotavljanje kršitev v skladu s členom 8 zadevno poročevalsko enoto s pisnim uradnim obvestilom opozori vsaj na naslednje:

(a)

naravo domnevne kršitve;

(b)

možnost začetka postopka za ugotavljanje kršitev in možnost, da se v tem primeru poročevalski enoti naloži sankcija;

(c)

da ima poročevalska enota možnost, da navede razloge, vključno s tem, da so bile domnevne kršitve posledica okoliščin, ki so zunaj nadzora poročevalske enote;

(d)

da je treba domnevne kršitve odpraviti, če še niso bile odpravljene, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev za statistično poročanje; ter

(e)

kadar to pride v poštev, da lahko pristojna centralna banka potrdi načrt za odpravo pomanjkljivosti, ki naj bi ga poročevalska enota izvedla, če ga ta predloži.

2.   Če pristojna centralna banka Eurosistema ugotovi, da gre za hujšo kršitev v skladu s členom 5(2), pisno stopi v stik z zadevno poročevalsko enoto, da jo uradno obvesti vsaj o naslednjem:

(a)

naravi hujše kršitve;

(b)

da se bo začel postopek za ugotavljanje kršitev in da se lahko v tem primeru poročevalski enoti naloži sankcija;

(c)

da ima poročevalska enota možnost, da navede razloge, ter

(d)

da mora poročevalska enota hujšo kršitev odpraviti, da zagotovi izpolnjevanje zahteve za statistično poročanje in po potrebi zagotovi učinkovito sodelovanje s pristojno centralno banko Eurosistema, brez odlašanja.

3.   Pristojna centralna banka Eurosistema predloži pisno uradno obvestilo iz odstavkov 1 in 2 poročevalski enoti čim prej po tem, ko se je zgodila domnevna kršitev ali ko se je ta centralna banka Eurosistema prvič seznanila s hujšo kršitvijo. Če gre za domnevno kršitev zahtev za dnevno poročanje, pristojna centralna banka Eurosistema to uradno obvestilo predloži po možnosti pred nastankom kumulativne domnevne kršitve.

Člen 7

Načrt za odpravo pomanjkljivosti

1.   Po opozorilu na domnevno kršitev v skladu s členom 6(1) in po tem, ko je dosežen prag za kumulativno domnevno kršitev iz člena 8(2), pristojna centralna banka Eurosistema poročevalsko enoto uradno obvesti, da lahko predloži načrt za odpravo pomanjkljivosti.

2.   Pristojna centralna banka Eurosistema lahko v 60 koledarskih dneh po uradni obvestitvi iz odstavka 1 potrdi načrt za odpravo pomanjkljivosti, ki ga poročevalska enota predloži v skladu s tem členom.

3.   Ta člen se ne uporablja v nobenem od naslednjih primerov:

(a)

hujša kršitev iz člena 5(2) ali

(b)

domnevna kršitev zahtev za statistično poročanje, določenih v Uredbi (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48).

4.   Načrt za odpravo pomanjkljivosti pripravi poročevalska enota, v njem pa se vsaj:

(a)

navedejo razlogi za domnevno kršitev;

(b)

določijo korektivni ukrepi, ki jih mora sprejeti poročevalska enota, vključno z določbo, da se brez odlašanja predložijo pravilne ali manjkajoče statistične informacije;

(c)

vključi časovni razpored za izvajanje ukrepov iz točke (b) in

(d)

vključijo podatki o odgovornih kontaktnih osebah.

5.   Pristojna centralna banka Eurosistema oceni načrt za odpravo pomanjkljivosti, predložen v skladu z odstavkom 4, brez odlašanja in v vsakem primeru v 12 koledarskih dneh od datuma te predložitve ter ob upoštevanju morebitnih pripomb ECB v skladu z odstavkom 7:

(a)

potrdi načrt in določi končni rok za njegovo celotno izvedbo, ki ni daljši od 60 koledarskih dni od datuma potrditve tega načrta, ali

(b)

če načrt ne zadostuje za odpravo domnevne kršitve, zahteva, da poročevalska enota pripravi in predloži revidiran načrt za odpravo pomanjkljivosti v 10 koledarskih dneh od datuma te zahteve.

6.   Če se revidirani načrt za odpravo pomanjkljivosti predloži v roku iz odstavka 5, točka (b), ga pristojna centralna banka Eurosistema oceni brez odlašanja in v vsakem primeru v osmih koledarskih dneh od datuma te predložitve ter ob upoštevanju morebitnih pripomb ECB v skladu z odstavkom 7:

(a)

potrdi revidirani načrt za odpravo pomanjkljivosti in določi končni rok za njegovo celotno izvedbo, ki ni daljši od 42 koledarskih dni od datuma potrditve revidiranega načrta, ali

(b)

če revidirani načrt za odpravo pomanjkljivosti ne zadostuje za odpravo domnevne kršitve, ta načrt zavrne in začne postopek za ugotavljanje kršitev v skladu s členom 8.

7.   Pristojna NCB načrt za odpravo pomanjkljivosti ali revidirani načrt za odpravo pomanjkljivosti, ki ga prejme v skladu s tem členom, brez odlašanja predloži ECB. Če ECB meni, da načrt ne zadostuje za odpravo domnevne kršitve, se uporablja naslednje:

(a)

v primeru načrta za odpravo pomanjkljivosti iz odstavka 5 pristojna NCB zahteva, da poročevalska enota pripravi in predloži revidiran načrt za odpravo pomanjkljivosti v 10 koledarskih dneh od datuma te zahteve, ter

(b)

v primeru revidiranega načrta za odpravo pomanjkljivosti iz odstavka 6 pristojna NCB ta načrt zavrne in začne postopek za ugotavljanje kršitev v skladu s členom 8.

8.   Če pristojna centralna banka Eurosistema potrdi načrt za odpravo pomanjkljivosti v skladu z odstavkom 5 ali 6, spremlja izvajanje tega načrta in preveri, ali so bili korektivni ukrepi iz tega načrta uspešno in brez odlašanja izvedeni.

9.   Pristojna centralna banka Eurosistema lahko v izjemnih okoliščinah enkrat podaljša rok za izvedbo načrta za odpravo pomanjkljivosti, potrjenega v skladu z odstavkom 5 ali 6, če poročevalska enota dokaže, da se načrt za odpravo pomanjkljivosti uspešno izvaja. Morebitno podaljšanje se omeji na obdobje, za katero pristojna centralna banka Eurosistema meni, da ga poročevalska enota potrebuje za izvedbo načrta za odpravo pomanjkljivosti, in v nobenem primeru ne sme biti daljše od 30 koledarskih dni od izteka končnega roka iz odstavka 5 ali 6.

10.   Pristojne NCB in ECB se med seboj obvestijo o vseh načrtih za odpravo pomanjkljivosti, dogovorjenih s poročevalsko enoto, takoj ko se tak načrt potrdi, in se obveščajo o izvajanju vsakega načrta.

11.   Če se načrt za odpravo pomanjkljivosti potrdi in izvaja v skladu s tem členom, pristojna centralna banka Eurosistema ne začne postopka za ugotavljanje kršitev v skladu s členom 8 v zvezi z isto domnevno kršitvijo iste poročevalske enote pred iztekom končnega roka iz odstavka 5 ali 6, ob upoštevanju morebitnega podaljšanja, odobrenega v skladu z odstavkom 9.

12.   Če poročevalska enota ne spoštuje roka iz odstavka 5 ali 6 ali morebitnega podaljšanega roka, odobrenega v skladu z odstavkom 9, ali če se domnevna kršitev ne odpravi do končnega roka iz odstavka 5 ali 6 ali morebitnega podaljšanega roka, odobrenega v skladu z odstavkom 9, pristojna centralna banka Eurosistema začne postopek za ugotavljanje kršitev v skladu s členom 8.

13.   Ne glede na odstavke 1 do 12 pristojne centralne banke Eurosistema še naprej spremljajo domnevno kršitev ali domnevne kršitve, ki so predmet načrta za odpravo pomanjkljivosti, spremljajo, ali poročevalske enote izpolnjujejo zahteve za statistično poročanje, ter evidentirajo vse domnevne kršitve in o njih poročajo v skladu s členoma 3 in 5.

Člen 8

Postopek za ugotavljanje kršitev

1.   Pristojne NCB ali ECB začnejo postopek za ugotavljanje kršitev proti poročevalski enoti v vsakem od naslednjih primerov:

(a)

hujša kršitev iz člena 5(2);

(b)

kumulativna domnevna kršitev zahtev za statistično poročanje, določenih v Uredbi (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48), iz odstavka 2;

(c)

kumulativna domnevna kršitev iz odstavka 2, če ni bil predložen načrt za odpravo pomanjkljivosti v skladu s členom 7 ali če pristojna centralna banka Eurosistema ni potrdila načrta ali revidiranega načrta za odpravo pomanjkljivosti, ki ga je predložila poročevalska enota, v skladu s členom 7(5) ali 7(6), ali

(d)

kumulativna domnevna kršitev iz odstavka 2, če se je končni rok za izvedbo načrta za odpravo pomanjkljivosti ali revidiranega načrta za odpravo pomanjkljivosti iz člena 7(5) ali 7(6) ali njegovo podaljšanje iz člena 7(9) izteklo pred odpravo neizpolnjevanja.

2.   Za namene odstavka 1, točke (b), (c) in (d), je kumulativna domnevna kršitev vsak od naslednjih primerov:

(a)

vsaj tri domnevne kršitve zahtev za dnevno poročanje s strani poročevalske enote v istem mesecu ali vsaj pet domnevnih kršitev v treh zaporednih koledarskih mesecih;

(b)

vsaj tri domnevne kršitve zahtev za mesečno poročanje s strani poročevalske enote v šestih zaporednih mesecih;

(c)

vsaj tri domnevne kršitve zahtev za četrtletno poročanje s strani poročevalske enote v štirih zaporednih četrtletjih;

(d)

dve zaporedni domnevni kršitvi zahtev za polletno poročanje s strani poročevalske enote;

(e)

dve zaporedni domnevni kršitvi zahtev za letno poročanje s strani poročevalske enote.

3.   Pristojne NCB ali ECB lahko začnejo postopek za ugotavljanje kršitev proti poročevalski enoti v primerih domnevnih kršitev, ki niso navedeni v odstavku 1. V teh primerih pristojna NCB ali ECB pri odločanju, ali naj začne postopek za ugotavljanje kršitev, upošteva okoliščine posameznega primera, kar vključuje naslednje, kadar pride v poštev:

(a)

ali je poročevalska enota pri razlagi in izpolnjevanju zahteve za statistično poročanje ravnala v dobri veri;

(b)

ali je poročevalska enota pri razlagi in izpolnjevanju zahteve za statistično poročanje ravnala skrbno in bila pripravljena za sodelovanje;

(c)

ali je poročevalska enota pri razlagi in izpolnjevanju zahteve za statistično poročanje namerno zavajala;

(d)

resnost učinkov domnevne kršitve;

(e)

ponavljanje, pogostost ali trajanje domnevne kršitve;

(f)

morebitne koristi, ki jih ima poročevalska enota zaradi domnevne kršitve;

(g)

ekonomsko velikost poročevalske enote;

(h)

ali so bile poročevalski enoti v preteklosti že naložene sankcije zaradi neizpolnjevanja zahtev za statistično poročanja.

4.   Za namene odstavkov 1 in 3 pristojne NCB ali ECB začnejo postopek za ugotavljanje kršitev v skladu s:

(a)

členom 2 Uredbe (ES) št. 2157/1999 (ECB/1999/4) ter

(b)

členoma 3 in 4 Uredbe (ES) št. 2532/98.

5.   Pristojne NCB ali ECB lahko začnejo postopek za ugotavljanje kršitev, tudi če pristojna centralna banka Eurosistema ni evidentirala domnevne kršitve ali o njej ni poročala v skladu s členoma 3 in 5.

6.   Razen v primerih hujših kršitev pristojna NCB ali ECB ne začne postopka za ugotavljanje kršitev, če meni, da je bila domnevna kršitev storjena zaradi okoliščin, ki so zunaj nadzora poročevalske enote. Pri ugotavljanju, ali se je domnevna kršitev zgodila zaradi okoliščin, ki so zunaj nadzora poročevalske enote, pristojne NCB in ECB upoštevajo zlasti, ali so bile okoliščine:

(a)

dovolj nenavadne;

(b)

izjemne;

(c)

nepredvidljive;

(d)

take, da se lahko pripišejo ravnanju ali opustitvi ravnanja poročevalske enote.

Za tehnične težave ali težave, povezane z vzdrževanjem in nadgradnjo infrastrukture informacijske tehnologije, vključno z infrastrukturo informacijske tehnologije, oddano v zunanje izvajanje, se ne šteje, da so zunaj nadzora poročevalske enote.

7.   Pristojna NCB ali ECB ne začne postopka za ugotavljanje kršitev v nobenem od naslednjih primerov:

(a)

možna globa za domnevno kršitev verjetno ne bo presegla 10 000 EUR, če gre za domnevno kršitev, ki se nanaša na neporočanje statističnih informacij ECB ali pristojni NCB do veljavnega roka, ali

(b)

možna globa za domnevno kršitev verjetno ne bo presegla 20 000 EUR, če gre za domnevno kršitev, ki se nanaša na nepravilnost ali nepopolnost statističnih informacij ali neskladnost njihove oblike z veljavno zahtevo.

Če se je postopek za ugotavljanje kršitev začel, se lahko naloži globa, ki je nižja od zneskov, ki so navedeni v prvem pododstavku.

8.   Pristojna NCB ali ECB ne začne postopka za ugotavljanje kršitev proti poročevalski enoti, če se je proti njej začel drug postopek za ugotavljanje kršitev ali ji je bila naložena sankcija na podlagi istih dejstev.

9.   Pristojna NCB ali ECB hrani elektronske evidence o vsakem postopku za ugotavljanje kršitev, ki ga je začela v skladu s to uredbo.

Člen 9

Metodologija za sankcije

ECB sprejme sklep o metodologiji za izračun predlaganega zneska sankcij.

Člen 10

Pregled

Svet ECB pregleda splošno uporabo in izvajanje te uredbe najpozneje pet let po datumu začetka njene veljavnosti, zatem pa vsaka tri leta, in oceni, ali bi jo bilo treba spremeniti.

Člen 11

Prehodne določbe

1.   Člen 8 se ne uporablja 12 mesecev po prvem poročanju v skladu z veljavno uredbo ali sklepom ECB, kadar velja kar koli od naslednjega:

(a)

statistične informacije se v skladu z uredbo ali sklepom ECB poročajo prvič;

(b)

zahteve za statistično poročanje so se z uredbo ali sklepom ECB bistveno spremenile, tako da se spreminja osnovni konceptualni okvir ali se vpliva na breme poročanja, ustrezne statistične informacije pa se poročajo prvič po taki spremembi;

(c)

statistične informacije poročajo nove poročevalske enote ali poročevalske enote novih podjetij, za katere po istem regulativnem okviru prej niso veljale zahteve za statistično poročanje.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja v primerih hujših kršitev iz člena 5.

3.   Če se domnevna kršitev zgodi pred ustreznim datumom začetka uporabe te uredbe, kakor je določen v členu 14, pristojna NCB ali ECB ravna v skladu z zahtevami iz Sklepa ECB/2010/10, tudi v primerih ponavljajočega se neizpolnjevanja iz člena 3(2), točka (b), navedenega sklepa, v katerih se eden ali več primerov neizpolnjevanja zgodi pred ustreznim datumom začetka uporabe te uredbe in po njem.

Člen 12

Posebna uporaba za kršitve pri statističnem poročanju o denarnih trgih

V primerih domnevnih kršitev Uredbe (EU) št. 1333/2014 (ECB/2014/48) pristojne NCB in ECB ravnajo v skladu z zahtevami iz te uredbe od 31. januarja 2023.

Člen 13

Razveljavitev

Sklep ECB/2010/10 se razveljavi z učinkom od 31. januarja 2023. Se pa še uporablja za domnevne kršitve, ki se zgodijo pred ustreznim datumom začetka uporabe te uredbe, kakor je določen v členu 14.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 30. aprila 2024, razen člena 12, ki se uporablja od 31. januarja 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Frankfurtu na Majni, 29. septembra 2022

Za Svet ECB

predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 4.

(2)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(3)  Uredba Evropske centralne banke (ES) št. 2157/1999 z dne 23. septembra 1999 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (ECB/1999/4) (UL L 264, 12.10.1999, str. 21).

(4)  Uredba (EU) št. 1333/2014 Evropske centralne banke z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48) (UL L 359, 16.12.2014, str. 97).

(5)  Sklep Evropske centralne banke ECB/2010/10 z dne 19. avgusta 2010 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (UL L 226, 28.8.2010, str. 48).