21.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 244/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1622

z dne 17. maja 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o nastajajočih tržnih in razvitih gospodarstvih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) ter zlasti člena 325ap(3), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kapitalske zahteve za tržno tveganje v skladu z alternativnim standardiziranim pristopom iz členov 325c do 325ay Uredbe (EU) št. 575/2013 zahtevajo za izračun kapitalske zahteve v skladu z metodo na podlagi občutljivosti iz členov 325d do 325k uporabo uteži tveganja za tveganje lastniških instrumentov iz razpredelnice 8 člena 325ap navedene uredbe na podlagi delegiranega akta iz člena 461a. Ker so trgi, ki se štejejo za razvita gospodarstva, in nastajajoča tržna gospodarstva, med seboj izključujoči kategoriji, je treba pojasniti, da je treba vse trge, ki se ne štejejo za razvita gospodarstva, obravnavati kot nastajajoča tržna gospodarstva.

(2)

Pri določanju, kateri trgi so razvita gospodarstva in kateri trgi so nastajajoča tržna gospodarstva, je treba na eni strani zagotoviti enake konkurenčne pogoje, na drugi strani pa vzpostaviti pristop, ki temelji na tveganju. V zvezi s tem velja priprava seznama držav, ki se štejejo za razvita gospodarstva, za najustreznejšo rešitev glede na pristop Baselskega odbora za bančni nadzor (BCBS) in potrebo po doseganju skupnega izvajanja metodologije za izračun povezanih zahtev glede tržnega tveganja v vseh državah članicah. Medtem ko bi bilo treba upoštevati mednarodne standarde Baselskega odbora za bančni nadzor, bi bilo treba določiti, da se trgi držav članic, ki so manj nestanovitni od trgov, ki so priznani kot razvita gospodarstva v skladu z navedenimi mednarodnimi standardi, štejejo za razvita in ne nastajajoča tržna gospodarstva. Poleg tega bi bilo treba pri določanju razvitih in nastajajočih tržnih gospodarstev ustrezno upoštevati vzpostavitev notranjega trga v Uniji, prisotnost Evropskega gospodarskega prostora ter posebnosti, povezane s čezmorskimi državami in ozemlji nekaterih držav članic.

(3)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski bančni organ.

(4)

Evropski bančni organ je opravil javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za nasvet interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Razvita gospodarstva in nastajajoča tržna gospodarstva

1.   Za določitev uteži tveganja za občutljivosti na dejavnike tveganja lastniških finančnih instrumentov in cene repo poslov z lastniškimi finančnimi instrumenti v skladu s členom 325ap Uredbe (EU) št. 575/2013 se za razvita gospodarstva štejejo naslednje države:

(a)

države članice Evropske unije;

(b)

čezmorske države in ozemlja, ki imajo posebne odnose z Dansko, Francijo ali Nizozemsko, vključno s Ferskimi otoki in tistimi iz Priloge II k Pogodbi o delovanju Evropske unije;

(c)

naslednje tretje države:

(i)

tretje države, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru;

(ii)

Avstralija;

(iii)

Kanada;

(iv)

Hongkong;

(v)

Japonska;

(vi)

Mehika;

(vii)

Nova Zelandija;

(viii)

Singapur;

(ix)

Švica;

(x)

Združeno kraljestvo;

(xi)

Združene države Amerike.

2.   Za določitev uteži tveganja za občutljivosti na dejavnike tveganja lastniških finančnih instrumentov in cene repo poslov z lastniškimi finančnimi instrumenti v skladu s členom 325ap Uredbe (EU) št. 575/2013 se države, ki niso naštete v odstavku 1, štejejo za nastajajoča tržna gospodarstva.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 27.6.2013, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).