5.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 229/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1455

z dne 11. aprila 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za kapitalsko zahtevo za investicijska podjetja na podlagi stalnih splošnih stroškov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (1) ter zlasti četrtega pododstavka člena 13(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na to, da se od vseh investicijskih podjetij ne zahteva, da imajo revidirane računovodske izkaze, bi morala pravila, ki določajo kapitalsko zahtevo za investicijska podjetja na podlagi stalnih splošnih stroškov, investicijskim podjetjem omogočati, da izračunajo zahtevo na podlagi stalnih splošnih stroškov tudi na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov, kadar jim ni treba imeti revidiranih računovodskih izkazov. Poleg tega bi moralo investicijsko podjetje, kadar revidirani računovodski izkazi ne zajemajo dvanajstmesečnega obdobja, izračunati enakovreden letni znesek, da se zagotovi skladnost z zahtevo iz člena 13(1) Uredbe (EU) 2019/2033.

(2)

Glede na to, da razliko med bruto in čistim dobičkom glede na finančni položaj podjetja predstavljajo stalni stroški vodenja poslovanja podjetja, bi bilo treba odbitek deležev zaposlenih, direktorjev in partnerjev v dobičku od skupnih stroškov investicijskega podjetja iz člena 13(4) Uredbe (EU) 2019/2033 razumeti kot čisti dobiček.

(3)

Ker se poleg tega plačilo bonusov za osebje in drugih prejemkov lahko časovno odloži in lahko sledi različnim strukturam dogovora, bi bilo treba te bonuse in druge prejemke za osebje obravnavati kot odvisne od čistega dobička, kadar to ne bi vplivalo na kapitalski položaj podjetja, in sicer zaradi že opravljenih plačil ali neobstoja obveznosti plačila v primeru odsotnosti čistega dobička.

(4)

Investicijska podjetja morajo v izračun svojih skupnih stroškov vključiti stalne stroške tretjih oseb. Kadar pa ti stroški niso v celoti nastali v imenu investicijskih podjetij, bi jih bilo treba vključiti do zneska, ki ga je mogoče pripisati investicijskemu podjetju.

(5)

Vsa investicijska podjetja ne uporabljajo mednarodnih standardov računovodskega poročanja in veljavni računovodski standardi se pri izračunu skupnih stroškov razlikujejo. Poleg elementov iz člena 13(4) Uredbe (EU) 2019/2033 bi bilo treba dodatno opredeliti elemente, ki jih morajo investicijska podjetja odbiti od svojih skupnih stroškov, ki se uporabljajo za izračun zahteve na podlagi stalnih splošnih stroškov, da se zagotovi primerljivost pri izračunu zahteve na podlagi stalnih splošnih stroškov.

(6)

V skladu s posebnostjo poslovanja trgovcev z blagom in pravicami do emisij bi morali slednji stroške, povezane s surovinami, odbiti od skupnih stroškov, ki se uporabljajo za izračun njihove zahteve na podlagi stalnih splošnih stroškov.

(7)

Če investicijsko podjetje, ki je vzdrževalec trga, preneha poslovati, preneha zagotavljati svoje storitve vzdrževanja trga in zato ne plačuje več provizij za trgovanje, ki jih običajno plača pri opravljanju teh storitev. Zato bi bilo treba navedene provizije izključiti iz skupnih stroškov, ki se uporabljajo za izračun zahteve na podlagi stalnih splošnih stroškov. Hkrati ima lahko vzdrževalec trga v primeru prenehanja poslovanja še naprej inventar vrednostnih papirjev, ki ga običajno uporablja pri svojih dejavnostih vzdrževanja trga. Če bi navedeni inventar likvidiral, bi se zaračunale provizije za trgovanje, ki bi jih bilo treba vključiti v skupne stroške, ki se uporabljajo za izračun zahteve na podlagi stalnih splošnih stroškov.

(8)

Stalni splošni stroški se lahko razvijajo podobno hitro kot dejavnosti investicijskega podjetja in se v tem primeru ne bi smeli šteti za pomembne spremembe za namene člena 13(2) Uredbe (EU) 2019/2033. Vendar lahko obstajajo okoliščine, v katerih lahko pride do sprememb, kot so spremembe poslovnih modelov ali združitve in prevzemi, ki povzročijo znatne spremembe predvidenih stalnih splošnih stroškov. Zato bi bilo treba s pravili, ki določajo kapitalsko zahtevo za investicijska podjetja na podlagi stalnih splošnih stroškov, določiti objektivne pragove na podlagi predvidenih stalnih splošnih stroškov za namene opredelitve pojma pomembne spremembe.

(9)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Komisiji predložil Evropski bančni organ po posvetovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge.

(10)

Evropski bančni organ je opravil javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izračun zahteve na podlagi stalnih splošnih stroškov

1.   Za namene člena 13(1) Uredbe (EU) 2019/2033 se „zneski, ki izhajajo iz veljavnega računovodskega okvira“ nanašajo na zneske iz najnovejših revidiranih letnih računovodskih izkazov investicijskega podjetja po razdelitvi dobička ali letnih računovodskih izkazov, kadar investicijskim podjetjem ni treba imeti revidiranih računovodskih izkazov.

2.   Če najnovejši revidirani računovodski izkazi investicijskega podjetja ne prikazujejo dvanajstmesečnega obdobja, investicijsko podjetje razdeli zneske iz teh izkazov s številom mesecev, ki so prikazani v teh računovodskih izkazih, in nato pomnoži rezultat z 12, da dobi enakovreden letni znesek.

3.   Za namene člena 13(4), prvi pododstavek, točka (b), Uredbe (EU) 2019/2033 se deleži zaposlenih, direktorjev in partnerjev v dobičku izračunajo na podlagi čistega dobička.

4.   Za namene člena 13(4), prvi pododstavek, točka (a), Uredbe (EU) 2019/2033 se za bonuse za osebje in druge prejemke šteje, da so odvisni od čistega dobička investicijskega podjetja v zadevnem letu, kadar sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

(a)

bonusi za osebje ali drugi prejemki, ki se bodo odbili, so že bili plačani zaposlenim v letu pred letom plačila ali pa plačilo bonusov za osebje ali drugih prejemkov zaposlenim ne bo vplivalo na kapitalski položaj podjetja v letu plačila;

(b)

za tekoče leto in prihodnja leta podjetju ni treba dodeliti ali nameniti dodatnih bonusov ali drugih plačil v obliki prejemkov, razen če v zadevnem letu ustvari čisti dobiček.

5.   Kadar v imenu investicijskega podjetja nastanejo stalni stroški, za katere so odgovorne tretje osebe, vključno z vezanimi zastopniki, in ti stalni stroški niso že vključeni v skupne stroške v letnih računovodskih izkazih iz odstavka 1, se dodajo med skupne stroške investicijskega podjetja. Če je na voljo razčlenitev stroškov tretje osebe, investicijsko podjetje k znesku, ki predstavlja skupne stroške, doda samo tisti del teh stalnih stroškov, ki se nanaša na investicijsko podjetje. Če taka razčlenitev ni na voljo, investicijsko podjetje k znesku, ki predstavlja skupne stroške, doda samo svoj del stroškov tretje osebe, ki izhaja iz poslovnega načrta investicijskega podjetja.

6.   Poleg postavk za odbitek iz člena 13(4) Uredbe (EU) 2019/2033 se od skupnih stroškov odbijejo tudi naslednje postavke, kadar so vključene v skupne stroške v skladu z ustreznim računovodskim okvirom:

(a)

provizije, posredniške provizije in drugi stroški, plačani centralnim nasprotnim strankam, borzam in drugim mestom trgovanja ter posrednikom za izvrševanje, registriranje ali kliring poslov, samo kadar se ti neposredno prenesejo na stranke in zaračunajo strankam. Ne vključujejo provizij in drugih stroškov, potrebnih za ohranjanje članstva ali drug način izpolnjevanja finančnih obveznosti za delitev izgub do centralnih nasprotnih strank, borz in drugih mest trgovanja;

(b)

obresti, plačane strankam, za denar strank, ki se upravlja, kadar ni nobene obveznosti plačila takih obresti;

(c)

izdatki za davke, kadar zapadejo v plačilo povezavi z letnim dobičkom investicijskega podjetja;

(d)

izgube iz trgovanja za svoj račun s finančnimi instrumenti;

(e)

plačila, povezana s pogodbenimi dogovori o prenosu poslovnega izida, v skladu s katerim mora investicijsko podjetje po pripravi svojih letnih računovodskih izkazov svoj letni rezultat prenesti na obvladujoče podjetje;

(f)

plačila v sklad za splošna bančna tveganja v skladu s členom 26(1), točka (f), Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3);

(g)

stroški, povezani s postavkami, ki so že bile odbite od kapitala v skladu s členom 36(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.

Poleg postavk iz prvega pododstavka lahko vzdrževalci trga, kot so opredeljeni v členu 4(1), točka 7, Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4), odbijejo tudi naslednji znesek (A):

A = B – 4 × C, pri čemer:

B

=

pomeni provizije za trgovanje, ki jih vzdrževalec trga plača za posle, za katere zagotavlja dejavnosti vzdrževanja trga (letni znesek), če te provizije niso bile neposredno prenesene na stranke in zaračunane strankam;

C

=

pomeni provizije za trgovanje, ki bi nastale pri prodaji portfelja vrednostnih papirjev, enakovrednega največjemu inventarju vrednostnih papirjev ob koncu dneva, ki ga ima vzdrževalec trga za vzdrževanje trga, v predhodnem letu.

Člen 2

Izračun zahteve na podlagi stalnih splošnih stroškov za trgovce z blagom in pravicami do emisij

Trgovci z blagom in pravicami do emisij lahko odbijejo izdatke za surovine v povezavi s trgovanjem investicijskega podjetja z izvedenimi finančnimi instrumenti na osnovno blago.

Člen 3

Pojem pomembne spremembe

Šteje se, da je prišlo do pomembne spremembe iz člena 13(2) Uredbe (EU) 2019/2033, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)

sprememba v obliki povečanja ali zmanjšanja poslovne dejavnosti podjetja povzroči spremembo predvidenih stalnih splošnih stroškov podjetja za tekoče leto za 30 % ali več;

(b)

sprememba v obliki povečanja ali zmanjšanja poslovne dejavnosti podjetja povzroči spremembe kapitalskih zahtev podjetja na podlagi predvidenih stalnih splošnih stroškov za tekoče leto v višini 2 milijona EUR ali več.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 314, 5.12.2019, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(3)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(4)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).