22.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 195/13


UREDBA (EU) 2022/1280 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. julija 2022

o posebnih in začasnih ukrepih zaradi ruske invazije na Ukrajino glede vozniških dokumentov, ki jih je Ukrajina izdala v skladu s svojo zakonodajo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ruske oborožene sile so 24. februarja 2022 začele obsežno invazijo na Ukrajino z več lokacij v Ruski federaciji in Belorusiji ter z ozemelj Ukrajine, ki niso pod nadzorom vlade. Zato so obsežna območja ukrajinskega ozemlja zdaj območja oboroženih spopadov, s katerih je zbežalo ali beži na milijone ljudi.

(2)

Zaradi te neizzvane in neupravičene vojaške agresije proti Ukrajini se je razselilo na milijone oseb. V odziv je Svet prvič ugotovil obstoj množičnega prihoda razseljenih oseb, ki so morale zaradi oboroženega spopada zapustiti Ukrajino, v Unijo v skladu z Direktivo Sveta 2001/55/ES (2) s sprejetjem Izvedbenega sklepa Sveta (EU) 2022/382 (3), v katerem so navedene kategorije razseljenih oseb, ki so v Uniji upravičene do začasne zaščite ali ustrezne zaščite na podlagi nacionalnega prava.

(3)

Vozniška dovoljenja povečujejo mobilnost njihovih imetnikov in lajšajo njihovo vsakdanje življenje, saj jim omogočajo, da vozijo vozila na motorni pogon. Spričevalo o strokovni usposobljenosti potrebuje imetnik, ki želi delati kot poklicni voznik, ki prevaža blago in potnike za podjetje s sedežem v Uniji. V trenutnih okoliščinah obe vrsti dokumentov spodbujata sodelovanje oseb, ki uživajo začasno zaščito ali ustrezno zaščito na podlagi nacionalnega prava, v gospodarskih in družbenih dejavnostih v njihovem novem okolju.

(4)

Ukrajina je v skladu s Prilogo XXXII k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (4) približala svoje zakone določbam Direktive 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5), zlasti da se omogoči izdaja ustreznih spričeval o strokovni usposobljenosti voznikom avtobusov in tovornjakov, ki opravljajo mednarodne prevoze.

(5)

Konvencija o cestnem prometu, sklenjena 8. novembra 1968 na Dunaju (v nadaljnjem besedilu: Dunajska konvencija o cestnem prometu), katere pogodbenica je Ukrajina, določa nekatera pravila, ki omogočajo priznavanje vozniških dovoljenj pod določenimi pogoji. Vendar vse države članice niso pogodbenice te konvencije. Poleg tega trenutno ni usklajenega okvira Unije za zamenjavo vozniških dovoljenj ali spričeval o strokovni usposobljenosti, izdanih v tretji državi, kot je Ukrajina. Zahteve, povezane z morebitno zamenjavo vozniških dovoljenj, so večinoma določene v nacionalni zakonodaji držav članic ali v okviru obstoječih dvostranskih sporazumov med temi državami članicami in Ukrajino. Različne zahteve različnih držav članic, zlasti glede priznavanja vozniških dovoljenj in spričeval o strokovni usposobljenosti, lahko škodljivo vplivajo na življenje in svoboščine razseljenih oseb, ki bežijo pred vojaško agresijo Rusije proti Ukrajini, v času, ko so te osebe še posebej ranljive.

(6)

V teh okoliščinah je zato primerno, da se za priznavanje vozniških dovoljenj, ki jih je izdala Ukrajina in jih imajo osebe, ki uživajo začasno zaščito ali ustrezno zaščito na podlagi nacionalnega prava, uporablja skupni okvir Unije. Da bi se zmanjšalo breme za take osebe in organe držav članic, bi bilo treba vozniška dovoljenja, ki jih je tem osebam veljavno izdala Ukrajina, priznati za čas trajanja obdobja začasne zaščite, ne da bi jih morali njihovi imetniki zamenjati.

(7)

Z Dunajsko konvencijo o cestnem prometu se zahteva, da imetniki vozniških dovoljenj predložijo mednarodna vozniška dovoljenja, da bi se jim v nekaterih primerih priznala pravica do vožnje. Od njih se lahko tudi zahteva, da predložijo overjeni prevod svojega vozniškega dovoljenja. Vendar te zahteve pomenijo nesorazmerno breme za ljudi, razseljene iz Ukrajine, in v mnogih primerih verjetno ne bodo izpolnjene. Zato se od takih oseb, ki uživajo začasno zaščito ali ustrezno zaščito na podlagi nacionalnega prava predložitev takih dokumentov na ozemlju Unije ne bi smela zahtevati. Takšno priznavanje ne sme posegati v uporabo kazenskih in policijskih pravil, za katere velja načelo teritorialnosti.

(8)

Čeprav je Ukrajina svoje nacionalno pravo že približala Direktivi 2003/59/ES za voznike, ki opravljajo mednarodne prevoze, morajo ukrajinski poklicni vozniki, ki iščejo zaposlitev v podjetjih cestnega prevoza s sedežem v Uniji, še vedno opraviti ustrezno usposabljanje v eni od držav članic. Zato bi morale imeti države članice možnost, da zadevnim osebam izdajo izkaznico o vozniških kvalifikacijah iz Direktive 2003/59/ES ali v ustrezno vozniško dovoljenje oseb, ki uživajo začasno zaščito ali ustrezno zaščito na podlagi nacionalnega prava in imajo izkaznico o vozniških kvalifikacijah, ki jo je izdala Ukrajina v skladu z ukrajinsko nacionalno zakonodajo, vnesejo posebno začasno oznako Unije „95.01 (najdlje do 6. marca 2025)“, ki zadevnim osebam omogoča pravice na začasni podlagi podobno kot osebam, usposobljenim za opravljanje vožnje, kot je zajeta s členom 1 Direktive 2003/59/ES. Države članice lahko zato sprejmejo nacionalna pravila, ki določajo obseg in trajanje dodatnega obveznega usposabljanja in poznejšega preizkusa za zagotovitev, da zadevne osebe dosegajo standarde iz Direktive 2003/59/ES. Države članice bi morale v primeru prijave izgube ali kraje izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ki jo je izdala Ukrajina, imeti možnost, da preverijo, vključno pri pristojnih ukrajinskih organih, ali ima zadevna oseba veljavno spričevalo o strokovni usposobljenosti, ki ga je izdala Ukrajina. Kot dodaten ukrep bi moralo biti mogoče, da se posebna začasna oznaka Unije vnese tudi v potrdilo za voznike, ki je bilo izdano za voznika.

(9)

Ker imajo vozniška dovoljenja in izkaznice o vozniških kvalifikacijah običajno omejeno obdobje veljavnosti, jih je treba redno podaljševati. Trenutne razmere Ukrajini ne omogočajo, da bi svoje naloge izvajala na običajen način, zato morda ne more podaljševati obstoječih uradnih listin. Države članice bi morale zato upoštevati informacije, ki jih Ukrajina po uradnih poteh lahko zagotovi državam članicam in Komisiji.

(10)

V okoliščinah, ko ljudje bežijo pred vojno, pogosto izgubijo ali jim ukradejo vozniška dovoljenja, ali pa ta dovoljenja pustijo na vojnem območju in jih ne morejo takoj dobiti nazaj. Državam članicam bi bilo treba v takih primerih omogočiti, da izdajo začasna vozniška dovoljenja, ki med začasno zaščito nadomeščajo izvirna vozniška dovoljenja, če imajo pristojni organi držav članic možnost preveriti informacije, ki jih zagotovijo razseljene osebe, na primer z dostopom do ukrajinskih nacionalnih registrov. Takšna začasna vozniška dovoljenja bi morala biti vzajemno priznana v Uniji, njihova veljavnost pa ne bi smela presegati trajanja začasne zaščite.

(11)

Izdaja začasnega vozniškega dovoljenja v primeru izgube ali kraje ukrajinskega vozniškega dovoljenja ter vzpostavitev dodatnega obveznega usposabljanja za imetnike izkaznice o vozniških kvalifikacijah sta neobvezna ukrepa, za katera bodo morda potrebni sorazmerni izvedbeni ukrepi na nacionalni ravni. Takšne nacionalne ukrepe bi bilo treba sprejeti v skladu z ustreznimi postopki, ki veljajo v posamezni državi članici.

(12)

Boj proti goljufijam in ponarejanju je bistvenega pomena za ohranjanje varnosti v cestnem prometu ter preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. V zvezi s tem bi moralo izvajanje te uredbe spremljati upravno sodelovanje med Ukrajino in Unijo, s katerim bi se omogočilo preverjanje veljavnosti in avtentičnosti vozniških dokumentov, ki jih je izdala Ukrajina.

(13)

Ker cilja te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinka ukrepa lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(14)

Da bi se upravno breme za države članice zmanjšalo na minimalno možno raven ter preprečilo večkratna podaljšanja, bi moral datum veljavnosti, naveden na vozniških dokumentih, izdanih v skladu s to uredbo, ustrezati trenutnemu maksimalnemu trajanju začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine, ob upoštevanju morebitnih podaljšanj te zaščite v skladu s členom 4 Direktive 2001/55/ES. Vendar mora veljavnost vozniških dokumentov, ne glede na v njih naveden datum veljavnosti, ustrezati trajanju začasne zaščite.

(15)

Zaradi ruske invazije na Ukrajino ter nujnosti določitve posebnih in začasnih ukrepov glede vozniških dokumentov, ki jih je Ukrajina izdala v skladu s svojo zakonodajo, se je primerno sklicevati na izjemo od roka osmih tednov, določeno v členu 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(16)

Ker je treba brez odlašanja določiti posebne in začasne ukrepe glede vozniških dokumentov, ki jih je Ukrajina izdala v skladu s svojo zakonodajo, bi morala ta uredba nujno začeti veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(17)

Glede na izjemne okoliščine, na katerih temelji ta uredba in posebne cilje, ki se jih želi z njo doseči, je ustrezno, da se veljavnost te uredbe časovno omeji –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa posebne in začasne ukrepe, ki veljajo za vozniške dokumente, ki jih je Ukrajina izdala v skladu s svojo zakonodajo in katerih imetniki so osebe, ki v skladu z Direktivo 2001/55/ES in Izvedbenim sklepom (EU) 2022/382 uživajo začasno zaščito ali ustrezno zaščito na podlagi nacionalnega prava.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi „vozniški dokumenti, ki jih je izdala Ukrajina“ pomeni:

(a)

vozniška dovoljenja, ki jih je izdala Ukrajina in ki dokazujejo, da je vozniku dovoljeno voziti na podlagi prava Ukrajine, in pod katerimi pogoji, ali

(b)

izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ki jih je Ukrajina izdala v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, sprejeto za izvajanje Direktive 2003/59/ES na podlagi člena 368(1) in Priloge XXXII k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, voznikom cestnih vozil, ki opravljajo mednarodni cestni prevoz blaga ali potnikov, ki spada na področje uporabe navedene direktive.

Člen 3

Priznavanje vozniških dovoljenj, ki jih je izdala Ukrajina

1.   Veljavna vozniška dovoljenja, ki jih je izdala Ukrajina, se priznavajo na ozemlju Unije, kadar njihovi imetniki v skladu z Direktivo 2001/55/ES in Izvedbenim sklepom (EU) 2022/382 uživajo začasno zaščito ali ustrezno zaščito na podlagi nacionalnega prava, do trenutka, ko ta začasna zaščita preneha veljati. Takšno priznavanje ne posega v uporabo nacionalnih predpisov o omejitvi, začasnem odvzemu, odvzemu ali preklicu pravice do vožnje na ozemlju te države članice, v skladu z načelom teritorialnosti kazenske in policijske zakonodaje.

2.   Kadar ima oseba, ki uživa začasno zaščito ali ustrezno zaščito na podlagi nacionalnega prava v skladu z Direktivo 2001/55/ES in Izvedbenim sklepom (EU) 2022/382, veljavno vozniško dovoljenje, ki ga je izdala Ukrajina, države članice ne zahtevajo predložitve overjenega prevoda ali mednarodnega vozniškega dovoljenja iz člena 41(2) Dunajske konvencije o cestnem prometu. Države članice lahko zahtevajo predložitev potnega lista, dokumenta o začasnem prebivališču ali drugega ustreznega dokumenta, da bi preverile identiteto imetnika vozniškega dovoljenja.

Člen 4

Izkaznice o vozniških kvalifikacijah in potrdila za voznike

1.   Na zahtevo osebe, ki ima izkaznico o vozniških kvalifikacijah, ki jo je izdala Ukrajina, iz člena 2, točka (b), te uredbe in ki v skladu z Direktivo 2001/55/ES in Izvedbenim sklepom (EU) 2022/382 uživa začasno zaščito ali ustrezno zaščito na podlagi nacionalnega prava, lahko država članica, v kateri je bilo tej osebi izdano dovoljenje za začasno prebivanje, ali država članica, v kateri ta oseba uživa ustrezno zaščito na podlagi nacionalnega prava:

(a)

z odstopanjem od točke 12 Priloge I k Direktivi 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) zabeleži posebno začasno oznako Unije „95.01 (najdlje do 6. marca 2025)“, ki pomeni „Voznik, ki ima spričevalo o poklicnih kvalifikacijah, izpolnjuje obveznost strokovne usposobljenosti – posebna izdaja samo za trajanje začasne zaščite“ v polje 12 na strani 2 vozniškega dovoljenja zadevne osebe, če ima ta oseba tudi vozniško dovoljenje, ki ustreza vzorcu Unije in ga je izdala ta država članica, ali

(b)

tej osebi izda izkaznico o vozniških kvalifikacijah s posebno začasno oznako Unije „95.01 (najdlje do 6. marca 2025)“ v polju 10 na strani 2 navedene izkaznice o vozniških kvalifikacijah iz člena 10(1) Direktive 2003/59/ES.

Z odstopanjem od člena 10(2) Direktive 2003/59/ES mora imeti voznik, ki uživa začasno zaščito ali ustrezno zaščito v skladu z nacionalno zakonodajo in ki ima izkaznico o vozniških kvalifikacijah za cestni prevoz blaga, ki jo je izdala Ukrajina, tudi možnost, da lahko s potrdilom za voznike, določenim z Uredbo (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (7), dokaže, da ima kvalifikacije in opravljeno usposabljanje, določene v odstavku 4 tega člena, če potrdilo vključuje oznako Unije „95.01 (najdlje do 6. marca 2025)“.

Za namene te uredbe država članica, ki izda potrdilo, navede oznako Unije „95.01 (najdlje do 6. marca 2025)“ pod opombami v potrdilu za voznike v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1072/2009, če je zadevni imetnik opravil usposabljanje in preskus ter izpolnjuje minimalne standarde v zvezi s telesnim in duševnim zdravjem, ki so določeni v tem členu.

2.   Izkaznice o vozniških kvalifikacijah in oznaka na vozniških dovoljenjih iz odstavka 1, točki (a) in (b) tega člena ter potrdila za voznike iz drugega pododstavka odstavka 1 tega člena se vzajemno priznajo na ozemlju Unije. Za imetnike takšnih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, takšnih vozniških dovoljenj s posebno začasno oznako Unije „95.01 (najdlje do 6. marca 2025)“ ali takšnih potrdil za voznike s posebno začasno oznako Unije „95.01 (najdlje do 6. marca 2025)“ se šteje, da izpolnjujejo zahtevo glede obveznih temeljnih kvalifikacij za opravljanje vožnje iz člena 3 Direktive 2003/59/ES.

3.   Brez poseganja v prihodnje akte Unije v zvezi s trajanjem začasne zaščite, z odstopanjem od točk 4(b) in 11 Priloge 1 k Direktivi 2006/126/ES in točke 4(b) Priloge II k Direktivi 2003/59/ES, se kot datum izteka, naveden v takšnih izkaznicah o vozniških kvalifikacijah ali pri posebni začasni oznaki Unije na vozniških dovoljenjih, določi 6. marec 2025.

Vendar ne glede na datum, ki je naveden na takšnih dokumentih, njihova veljavnost ustreza trajanju začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine iz člena 4 Direktive 2001/55/ES, trajanju ustrezne zaščite na podlagi nacionalnega prava imetnika ali obdobju veljavnosti vozniškega dovoljenja, kar koli se izteče prej. Imetnika se ustrezno obvesti o tej omejitvi.

4.   Države članice pred izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah ali vnosom posebne začasne oznake Unije „95.01 (najdlje do 6. marca 2025)“ v vozniško dovoljenje ali v potrdilo za voznike iz odstavka 1 tega člena zahtevajo, da imetnik izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ki jo je izdala Ukrajina, iz člena 2, točka (b), opravi dodatno obvezno usposabljanje, ki se zaključi s preizkusom, da se preveri, ali ima voznik stopnjo znanja, zahtevano v oddelku 1 Priloge I k Direktivi 2003/59/ES.

Dodatno obvezno usposabljanje traja vsaj 35 ur in največ 60 ur, pri čemer vključuje vsaj 2,5 uri individualne vožnje, kot je določeno v oddelku 2, točka 2.1, Priloge I k Direktivi 2003/59/ES. Takšno usposabljanje lahko poteka v obliki obveznega rednega usposabljanja, kot je določeno v razdelku 4 Priloge I k Direktivi 2003/59/ES. Glede na posebne potrebe usposabljanja, ki jih je treba s tem v zvezi upoštevati, bi bilo treba poudarek dati na pridobitev znanja o predpisih v Uredbi (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

Ob koncu usposabljanja pristojni organi držav članic ali subjekt, ki ga ti določijo, voznikovo usposobljenost pisno ali ustno preizkusijo ali na podlagi računalniškega preizkusa v ustreznih preizkusnih centrih.

Države članice obvestijo Komisijo o nacionalnih pravilih, sprejetih v skladu s tem odstavkom, preden izdajo izkaznico o vozniških kvalifikacijah ali označijo vozniško dovoljenje iz odstavka 1.

5.   V primeru izgube ali kraje izkaznice o vozniških kvalifikacijah, iz člena 2, točka (b), te uredbe, katerega imetnik je oseba, ki v skladu z Direktivo 2001/55/ES in Izvedbenim sklepom (EU) 2022/382 uživa začasno zaščito ali ustrezno zaščito na podlagi nacionalnega prava, lahko država članica, v kateri je bilo tej osebi izdano dovoljenje za začasno prebivanje ali v kateri ta oseba uživa ustrezno zaščito na podlagi nacionalnega prava, na zahtevo te osebe preveri, vključno pri pristojnih ukrajinskih organih, ali je ta oseba imetnik veljavnega spričevala o strokovni usposobljenosti, ki ga je Ukrajina izdala v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, in ali ta oseba nima dokumenta, ki ga je v skladu z odstavkom 1 tega člena označila ali izdala druga država članica.

Zadevna država članica lahko po izvedbi tega preverjanja izda izkaznico o vozniških kvalifikacijah ali vnese posebno začasno oznako Unije „95.01 (najdlje do 6. marca 2025)“ v vozniško dovoljenje ali v potrdilo za voznike v skladu s postopki iz odstavkov 1 do 4.

6.   Kadar oseba iz odstavka 1 tega člena nima vozniškega dovoljenja, ki ustreza vzorcu Unije in ga je izdala država članica, država članica pred izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah ali vnosom posebne začasne oznake Unije v potrdilo za voznike v skladu s tem členom zahteva preverjanje minimalnih standardov telesnega in duševnega zdravja, ki so potrebni za vožnjo, v skladu z nacionalnim pravom za prenos Priloge III k Direktivi 2006/126/ES.

7.   Z iztekom obdobja veljavnosti za razseljene osebe iz Ukrajine, kot je določeno v členu 4 Direktive 2001/55/ES, so izkaznice o vozniških kvalifikacijah, potrdila za voznike in posebne začasne oznake Unije vnesene v vozniško dovoljenje ki so jih izdale države članice v skladu s tem členom, nične.

Člen 5

Podaljšanje veljavnosti pretečenih vozniških dokumentov, ki jih je izdala Ukrajina

Brez poseganja v člene 3, 4 in 6, kadar Ukrajina sprejme sklepe o podaljšanju veljavnosti vozniških dokumentov, ki jih je izdala in katerih veljavnost se je iztekla 31. decembra 2021, države članice za namene členov 3, 4 in 6 imetnike ustreznih vozniških dokumentov, ki jih je izdala Ukrajina, obravnavajo kot osebe z veljavnimi dokumenti, če Ukrajina obvesti Komisijo in države članice o svoji odločitvi, da bo podaljšala veljavnost takšnih vozniških dokumentov. Takšna informacija se sporoči prek ustreznih uradnih poti.

Člen 6

Izgubljena ali ukradena vozniška dovoljenja, ki jih je izdala Ukrajina

1.   Kadar oseba, ki v skladu z Direktivo 2001/55/ES in Izvedbenim sklepom (EU) 2022/382 uživa začasno zaščito ali ustrezno zaščito na podlagi nacionalnega prava, prijavi izgubo ali krajo svojega vozniškega dovoljenja, država članica, v kateri je bilo tej osebi izdano dovoljenje za začasno prebivanje ali v kateri uživa ustrezno zaščito na podlagi nacionalnega prava, na zahtevo te osebe lahko preveri, vključno pri pristojnih ukrajinskih organih, pravice do vožnje, ki jih je ta oseba pridobila v skladu z zakonodajo, ki velja v Ukrajini, in ali nobena druga država članica še ni izdala vozniškega dovoljenja tej osebi v skladu s tem členom, zlasti za zagotovitev, da vozniško dovoljenje ni bilo omejeno, začasno odvzeto ali odvzeto.

2.   Z odstopanjem od člena 11(6) Direktive 2006/126/ES lahko država članica po izvedbi preverjanja iz odstavka 1 tega člena zadevni osebi izda vozniško dovoljenje iste kategorije ali kategorij na podlagi vzorca Unije iz Priloge I k Direktivi 2006/126/ES. Države članice v takem primeru in z odstopanjem od točke 12 Priloge I k Direktivi 2006/126/ES v polje 12 vozniškega dovoljenja vnesejo posebno začasno oznako Unije „99.01 (najdlje do 6. marca 2025)“, in sicer „Posebna izdaja, veljavna le med začasno zaščito (izgubljeno ali ukradeno ukrajinsko dovoljenje)“.

Države članice lahko pri preverjanju iz odstavka 1 tega člena in pred izdajo vozniškega dovoljenja iz tega odstavka za kategorije AM, A1, A2, A, B, B1 in BE zahtevajo preverjanje izpolnjevanja minimalnih standardov telesnega in duševnega zdravja za vožnjo v skladu z nacionalnim pravom za prenos Priloge III k Direktivi 2006/126/ES.

Države članice lahko pri preverjanju iz odstavka 1 tega člena pred izdajo vozniškega dovoljenja iz tega odstavka za kategorije C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E zahtevajo preverjanje izpolnjevanja minimalnih standardov telesnega in duševnega zdravja za vožnjo v skladu z nacionalnim pravom za prenos Priloge III k Direktivi 2006/126/ES.

3.   Vozniško dovoljenje iz odstavka 2 tega člena se vzajemno prizna v Uniji. Brez poseganja v prihodnje akte Unije v zvezi s trajanjem začasne zaščite, z odstopanjem od točk 4(b) in 11 Priloge 1 k Direktivi 2006/126/ES, se kot datum izteka na takšnem vozniškem dovoljenju določi 6. marec 2025. Vendar ne glede na datum, naveden na takšnem vozniškem dovoljenju, njegova veljavnost ustreza trajanju začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine iz člena 4 Direktive 2001/55/ES ali trajanju začasne zaščite ali ustrezne zaščite na podlagi nacionalnega prava imetnika, kar koli se izteče prej. Imetnika se ustrezno obvesti o tej omejitvi.

4.   Kadar ni mogoče izvesti preverjanja iz odstavka 1, zadevna država članica ne izda vozniškega dovoljenja iz odstavka 2. V tem primeru lahko država članica zadevni osebi v skladu s svojim nacionalnim pravom izda vozniško dovoljenje, ki velja le na njenem ozemlju. Tako dovoljenje se razlikuje od vzorca iz Priloge I k Direktivi 2006/126/ES.

5.   Z iztekom obdobja veljavnosti za razseljene osebe iz Ukrajine, kot je določeno v členu 4 Direktive 2001/55/ES, so vozniška dovoljenja, ki so jih izdale države članice v skladu s tem členom, nična.

Člen 7

Preprečevanje goljufij in ponarejanja

Države članice pri izvajanju te uredbe uporabijo vsa ustrezna sredstva za preprečevanje goljufij v zvezi z vozniškimi dokumenti, ki jih je izdala Ukrajina, in njihovega ponarejanja ter boj proti njim.

Države članice lahko kadar koli preverijo veljavnost vozniških dokumentov, ki jih je izdala Ukrajina. Države članice lahko zavrnejo priznanje takšnega vozniškega dokumenta v primeru negativnega odgovora ukrajinskih organov ali če odgovora od njih niso prejele, potem ko so se z njimi posvetovale o pravicah, ki jih uveljavlja imetnik vozniškega dokumenta, ki ga je izdala Ukrajina, in če obstajajo resni dvomi glede avtentičnosti vozniškega dokumenta, zaradi česar bi bila ogrožena varnost v cestnem prometu.

Države članice ne uporabijo določb te uredbe za vozniške dokumente, ki jih je Ukrajina izdala v elektronski obliki, če ne morejo preveriti njihove verodostojnosti, celovitosti in veljavnosti.

Člen 8

Spremljanje

Komisija obvešča Evropski parlament in Svet o izvajanju te uredbe, in sicer vsakih šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe in predvsem na podlagi informacij, ki so jih posredovale države članice in Komisija.

Člen 9

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Ta uredba se preneha uporabljati dan po koncu obdobja uporabe začasne zaščite v zvezi z razseljenimi osebami iz Ukrajine iz člena 4 Direktive 2001/55/ES v skladu s členom 6 navedene direktive.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 2022

Za Evropski parlament

predsednica

R. METSOLA

Za Svet

predsednik

Z. NEKULA


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 7. julija 2022 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 18. julija 2022.

(2)  Direktiva Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb (UL L 212, 7.8.2001, str. 12).

(3)  Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2022/382 z dne 4. marca 2022 o ugotovitvi obstoja množičnega prihoda razseljenih oseb iz Ukrajine v smislu člena 5 Direktive 2001/55/ES in z učinkom uvedbe začasne zaščite (UL L 71, 4.3.2022, str. 1).

(4)  UL L 161, 29.5.2014, str. 3.

(5)  Direktiva 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in Direktive Sveta 91/439/EGS ter o razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS (UL L 226, 10.9.2003, str. 4).

(6)  Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L 403, 30.12.2006, str. 18).

(7)  Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, 14.11.2009, str. 72).

(8)  Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1).