13.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 186/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1203

z dne 12. julija 2022

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 z namenom posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (1) ter zlasti člena 4(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 (2) vzpostavlja seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo (v nadaljnjem besedilu: seznam Unije), ki se po potrebi posodablja v skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

(2)

Komisija je na podlagi razpoložljivih dokazov in ocen tveganja, opravljenih v skladu s členom 5(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014, ugotovila, da so izpolnjena vsa merila iz člena 4(3) navedene uredbe za naslednje invazivne tujerodne vrste: Ameiurus melas (Rafinesque, 1820), Axis axis (Erxleben, 1777), Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823), Celastrus orbiculatus Thunb., Channa argus (Cantor, 1842), Faxonius rusticus (Girard, 1852), Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766), Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), Gambusia holbrooki Girard, 1859, Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766), Limnoperna fortunei (Dunker, 1857), Morone americana (Gmelin, 1789), Pistia stratiotes L., Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766), Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009, Solenopsis geminata (Fabricius, 1804), Solenopsis invicta Buren, 1972, Solenopsis richteri Forel, 1909, Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) in Xenopus laevis (Daudin, 1802).

(3)

Komisija je ugotovila, da so bili za vse navedene invazivne tujerodne vrste ustrezno upoštevani vsi elementi, določeni v členu 4(6) Uredbe (EU) št. 1143/2014.

(4)

Vrsti Xenopus laevis (Daudin, 1802) in Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) se uporabljata za znanstvene raziskave, ki se jih ne sme prekiniti. Vključitev navedenih vrst na seznam Unije bi bilo treba odložiti, da bi imele države članice dovolj časa za pripravo na izdajo dovoljenj iz člena 8(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014, preden začne veljati uvrstitev teh vrst na seznam.

(5)

Ob upoštevanju dolgoročnih naložb pridelovalcev vrst Pistia stratiotes L. in Celastrus orbiculatus Thunb. v nekaterih državah članicah, bi moralo za vključitev teh vrst na seznam Unije veljati prehodno obdobje.

(6)

Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za invazivne tujerodne vrste –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1141 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 2 Priloge se uporablja od 2. avgusta 2024.

Točka 3 Priloge se uporablja od 2. avgusta 2027.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 4.11.2014, str. 35.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 189, 14.7.2016, str. 4).


PRILOGA

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1141 se spremeni:

(1)

v razpredelnici se po abecednem vrstnem redu vstavijo naslednje vrste:

Vrsta

Oznake KN za žive osebke

Oznake KN za dele, ki se lahko razmnožujejo

Kategorije povezanega blaga

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (oplojene ribje ikre za valitev)“

 

Axis axis (Erxleben, 1777)

ex 0106 19 00

—“

 

Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823)

ex 0106 19 00

—“

 

Channa argus (Cantor, 1842)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (oplojene ribje ikre za valitev)“

 

Faxonius rusticus (Girard, 1852)

ex 0306 39 10

—“

 

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (oplojene ribje ikre za valitev)

(4)“

Gambusia holbrooki Girard, 1859

ex 0301 11 00

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (oplojene ribje ikre za valitev)

(4)“

Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)“

 

Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(7)“

Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766)

ex 0106 20 00

(5)“

Limnoperna fortunei (Dunker, 1857)

ex 0307 91 00

—“

 

Morone americana (Gmelin, 1789)

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (oplojene ribje ikre za valitev)

(4)“

Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766)

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplojena jajca za valitev)“

 

Rugulopteryx okamurae (E.Y.Dawson) I.K.Hwang, W.J.Lee & H.S.Kim, 2009

ex 1212 29 00

(14), (15)“

Solenopsis geminata (Fabricius, 1804)

ex 0106 49 00

(5), (7)“

Solenopsis invicta Buren, 1972

ex 0106 49 00

(5), (7)“

Solenopsis richteri Forel, 1909

ex 0106 49 00

(5), (7)“

Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)

ex 0106 49 00

(5), (7)“

(2)

v razpredelnici se po abecednem vrstnem redu vstavijo naslednje vrste:

Vrsta

Oznake KN za žive osebke

Oznake KN za dele, ki se lahko razmnožujejo

Kategorije povezanega blaga

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766)

ex 0301 11 00

ex 0301 19 00

ex 0301 99 17

ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (oplojene ribje ikre za valitev)

(4)“

Pistia stratiotes L.

ex 0602 90 50

—“

 

Xenopus laevis (Daudin, 1802)

ex 0106 90 00

—“

 

(3)

v razpredelnici se vstavi naslednja vrsta:

Vrsta

Oznake KN za žive osebke

Oznake KN za dele, ki se lahko razmnožujejo

Kategorije povezanega blaga

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Celastrus orbiculatus Thunb.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)“

 

(4)

v opombah k razpredelnici se za stolpec (iv) dodata naslednji točki:

„14.

ex 0307 11: žive ostrige

15.

ex 0307 31: žive školjke“.