28.6.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 170/15


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/1009

z dne 27. junija 2022

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1183/2005 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Demokratični republiki Kongo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2005 z dne 18. julija 2005 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Demokratični republiki Kongo (1)in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. julija 2005 sprejel Uredbo (ES) št. 1183/2005.

(2)

Na podlagi sodbe Splošnega sodišča v zadevi T-108/21 (2) bi bilo treba s seznama oseb, subjektov in organov iz Priloge Ia k Uredbi (ES) št. 1183/2005 črtati en vnos.

(3)

Prilogo Ia k Uredbi (ES) št. 1183/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga Ia k Uredbi (ES) št. 1183/2005 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 27. junija 2022

Za Svet

predsednica

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  UL L 193, 23.7.2005, str. 1.

(2)  Sodba splošnega Sodišče z dne 27. aprila 2022, Ferdinand Ilunga Luyoyo proti Svetu Evropske unije, Zadeva T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.


PRILOGA

Iz seznama iz dela A („Osebe“) v Prilogi Ia k Uredbi Sveta (ES) št. 1183/2005 se črta naslednji vnos:

„3.

Ferdinand Ilunga LUYOYO“.