24.6.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 167/10


UREDBA SVETA (EU) 2022/972

z dne 17. junija 2022

o spremembi Uredbe (EU) 2021/2283 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila zadostna in neprekinjena oskrba z nekaterimi kmetijskimi in industrijskimi proizvodi, ki se v Uniji ne proizvajajo v zadostnih količinah, ter da bi se na ta način preprečile morebitne motnje na trgu teh proizvodov, so bile z Uredbo Sveta (EU) 2021/2283 (1) odprte avtonomne tarifne kvote (v nadaljnjem besedilu: kvote). Proizvodi v okviru navedenih kvot se lahko uvažajo v Unijo po znižanih stopnjah dajatve ali po stopnji dajatve nič.

(2)

Ker je v interesu Unije, da se zagotovi ustrezna oskrba z nekaterimi industrijskimi proizvodi, in ob upoštevanju dejstva, da se enaki, enakovredni ali nadomestni proizvodi v Uniji ne proizvajajo v zadostnih količinah, je treba odpreti nove kvote z zaporednimi številkami 09.2819, 09.2839, 09.2855, 09.2857 in 09.2702 po stopnji dajatve nič za ustrezne količine zadevnih proizvodov.

(3)

Ker obseg kvot pod zaporednima številkama 09.2583 in 09.2876 ne ustreza več potrebam gospodarskih subjektov v Uniji, bi bilo treba spremeniti poimenovanje proizvodov iz teh kvot. Navedbo oznake TARIC, ki se uporablja za zadevne proizvode, bi bilo zato treba spremeniti.

(4)

Ker ni več v interesu Unije, da se ohranijo kvote z zaporednimi številkami 09.2637, 09.2679 in 09.2740, bi bilo treba te kvote zapreti z učinkom od 1. julija 2022.

(5)

Ob upoštevanju sprememb, ki jih je treba sprejeti, in zaradi jasnosti bi bilo treba nadomestiti Prilogo k Uredbi (EU) 2021/2283.

(6)

Da bi se izognili prekinitvam pri uporabi sheme kvot in da bi upoštevali smernice iz Sporočila Komisije z dne 13. decembra 2011 o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah, je treba spremembe kvot iz te uredbe za zadevne proizvode uporabljati od 1. julija 2022. Ta uredba bi morala zato začeti veljati nemudoma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) 2021/2283 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 17. junija 2022

Za Svet

predsednik

B. LE MAIRE


(1)  Uredba Sveta (EU) 2021/2283 z dne 20. decembra 2021 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske proizvode ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1388/2013 (UL L 458, 22.12.2021, str. 33).


PRILOGA

„PRILOGA

Zaporedna številka

Oznaka KN

TARIC

Poimenovanje blaga

Obdobje veljavnosti kvote

Višina kvote

Stopnja dajatve v okviru kvote

09.2849

ex 0710 80 69

10

Gobe vrste Auricularia polytricha (nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali pari), zamrznjene, namenjene za proizvodnjo pripravljenih jedi (1)  (2)

1.1.–31.12.

700 ton

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Sladke češnje, ki vsebujejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja ne več kot 9 mas. %, s premerom ne več kot 19,9 mm, s koščico, za uporabo v čokoladnih izdelkih (1)

1.1.–31.12.

1 000 ton

10 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Naravni nepredelan tobak, narezan ali ne na običajno velikost, s carinsko vrednostjo ne manj kot 450 EUR za 100 kg neto mase, ki se uporablja kot vezivo ali ovoj v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 2402 10 00  (1)

1.1.–31.12.

6 000 ton

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75 mas. % olja

1.1.–31.12.

100 000 ton

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Surovi parafinski vosek (CAS RN 64742-61-6)

1.1.–31.12.

100 000 ton

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Sulfamidna kislina (CAS RN 5329-14-6) s čistočo 95 mas. % ali več, z dodatkom največ 5 mas. % silicijevega dioksida (CAS RN 112926-00-8) kot sredstva proti strjevanju ali ne

1.1.–31.12.

27 000 ton

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Kremenčevo polnilo v obliki zrnc, s čistoto silicijevega dioksida 97 mas. % ali več

1.1.–31.12.

1 700 ton

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframov trioksid, vključno modri volframov oksid (CAS RN 1314-35-8 ali CAS RN 39318-18-8)

1.1.–31.12.

12 000 ton

0 %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Bakrov hidroksid sulfat (Cu4(OH)6(SO4)), hidrat (CAS RN 12527-76-3) s čistoto 98 mas. % ali več

1.7.–31.12.

120 000 kg

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Cezijev sulfat (CAS RN 10294-54-9) v trdni obliki ali kot vodna raztopina, ki vsebuje več kot 48 , vendar največ 52 mas. % cezijevega sulfata

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trikloretilen (CAS RN 79-01-6) s čistoto 99 mas. % ali več

1.1.–31.12.

11 885 000 kg

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoklorometan (CAS RN 74-97-5)

1.1.–31.12.

600 ton

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-diklorobenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.–31.12.

2 600 ton

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (propil alkohol) (CAS RN 71-23-8)

1.1.–31.12.

15 000 ton

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciklopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.–31.12.

20 ton

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol (CAS RN 95-48-7) s čistoto ne manj kot 98,5 mas. %

1.1.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-tetrakis(hidroksimetil)-3,3'-oksidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Kalcijev acetilacetonat (CAS RN 19372-44-2) s čistoto 95 mas. % ali več

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciklopropil metil ketona (CAS RN 765-43-5)

1.1.–31.12.

300 ton

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Ocetna kislina s čistoto 99 mas. % ali več (CAS RN 64-19-7)

1.1.–31.12.

1 000 000 kg

0 %

09.2702

2915 32 00

 

Vinil acetat (CAS RN 108-05-4)

1.7.–31.12.

225 000 ton

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etil trifluoroacetat (CAS RN 383-63-1)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5)

1.1.–31.12.

8 250 ton

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimetilfenilacetil klorid (CAS RN 55312-97-5)

1.1.–31.12.

700 ton

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Dietil oksalat (CAS RN 95-92-1)

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetil sebacat (CAS RN 106-79-6)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Dodekanedojska kislina (CAS RN 693-23-2), s čistoto več kot 98,5 mas. %

1.1.–31.12.

8 000 ton

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

O-acetilsalicilna kislina (CAS RN 50-78-2)

1.1.–31.12.

120 ton

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat (CAS RN 2082-79-3):

z deležem proizvoda, ki prehaja skozi sito z velikostjo odprtin 500 μm več kot 99 mas. % in

s tališčem 49 ali več, vendar največ 54 °C,

za uporabo v proizvodnji enopaketnih stabilizatorjev za obdelavo PVC na podlagi mešanic prahu (prahu ali granul) (1)

1.1.–31.12.

380 ton

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat) (CAS RN 6683-19-8)

z deležem proizvoda, ki prehaja skozi sito z velikostjo odprtin 250 μm več kot 75 mas. % in sito s širino rež 500 μm več kot 99 mas. % ter

s tališčem 110 ali več, vendar največ 125 °C,

za uporabo v proizvodnji enopaketnih stabilizatorjev za obdelavo PVC na podlagi mešanic prahu (prahu ali granul) (1)

1.1.–31.12.

140 ton

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tris(2,4-di-terc-butilfenil)fosfit (CAS RN 31570-04-4)

1.1.–31.12.

6 000 ton

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecilamin (CAS RN 124-30-1)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amin (CAS RN 3030-47-5)

1.1.–31.12.

1 700 ton

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilin (CAS RN 62-53-3) s čistoto 99 mas. % ali več

1.1.–31.12.

150 000 ton

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-fluoro-N-(1-metiletil)benzenamin (CAS RN 70441-63-3)

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenilendiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1.–31.12.

1 800 ton

0 %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-lizin hidroklorid (CAS RN 657-27-2) ali vodna raztopina L-lizina (CAS RN 56-87-1), ki vsebuje 50 mas. % ali več L-lizina

1.7.–31.12.

122 500 ton

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-treonin (CAS RN 72-19-5)

1.1.–31.12.

166 000 ton

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

(3-kloro-2-hidroksipropil)trimetilamonijev klorid (CAS RN 3327-22-8), v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 71 mas. % (3-kloro-2-hidroksipropil)trimetilamonijevega klorida

1.1.–31.12.

19 000 ton

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-il N-butilkarbamat (CAS RN 55406-53-6)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1) za uporabo v proizvodnji blaga iz 55. poglavja in tarifne številke 6815  (1)

1.1.–31.12.

60 000 ton

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1) za uporabo v proizvodnji blaga iz tarifnih številk 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 in 4002  (1)

1.7.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-nitro-4-(trifluorometil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.–31.12.

900 ton

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilhidrazin (CAS RN 60-34-4) v obliki vodne raztopine z vsebnostjo monometilhidrazina 40 mas. (±5) %

1.1.–31.12.

900 ton

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

1,5-naftilen diizocianat (CAS RN 3173-72-6) s čistoto 90 mas. % ali več

1.1.–31.12.

300 ton

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitrogvanidin (CAS RN 556-88-7)

1.1.–31.12.

6 500 ton

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis [3-(trietoksisilil)propil]disulfid (CAS RN 56706-10-6)

1.1.–31.12.

6 000 ton

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-kloro-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetoksi)metil) benzojska kislina (CAS RN 120100-77-8)

1.1.–31.12.

300 ton

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Heksadeciltrimetoksisilan (CAS RN 16415-12-6) s čistoto najmanj 95 mas. %, za uporabo v proizvodnji polietilena (1)

1.1.–31.12.

165 ton

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehid (furfuraldehid)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.–31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.–31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.–31.12.

4 000 ton

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.–31.12.

220 ton

0 %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-piridil)etanol (CAS RN 103-74-2) s čistoto 99 mas. % ali več

1.7.–31.12.

350 ton

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib INN (CAS RN 936563-96-1)

1.1.–31.12.

5 ton

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)

1.1.–31.12.

600 ton

0 %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-tetraazaciklododekan (CAS RN 294-90-6) s čistoto 96 mas. % ali več

1.1.–31.12.

60 ton

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(acetoacetilamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-klorotiopen-2-karbosilna kislina (CAS RN 24065-33-6)

1.1.–31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metoksibenzoil)amino]sulfonil]benzoil klorid (CAS RN 816431-72-8)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-trimetilpentan-2-aminijev (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4-(4- fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 917805-85-7)

1.1.–31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloza (CAS RN 58-86-6)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Barvilo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 99 mas. % ali več barvila C.I. Disperse Yellow 54

1.1.–31.12.

250 ton

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparati na osnovi barvila C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2), ki vsebujejo 60 ali več, vendar manj kot 85 mas. %, barvila C.I. Pigment Red 48:2

1.1.–31.12.

50 ton

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Barvilo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 60 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 4

1.1.–31.12.

150 ton

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

S tokomsode kalcinirana diatomejska zemlja

1.1.–31.12.

35 000 ton

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natrijev lignosulfonat (CAS RN 8061-51-6)

1.1.–31.12.

40 000 ton

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatni terpentin

1.1.–31.12.

25 000 ton

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonija in smolne kisline, dobljene iz svežih oljnatih smol (oleo smol)

1.1.–31.12.

280 000 ton

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Pripravek, ki vsebuje 38 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % cinkovega piritiona (INN) (CAS RN 13463-41-7) v vodni disperziji

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Dodatki, sestavljeni iz reakcijskih produktov difenilamina in razvejanih nonenov:

z vsebnostjo več kot 20 mas. %, vendar ne več kot 50 mas. % 4-monononildifenilamina in

z vsebnostjo več kot 50 mas. %, vendar ne več kot 80 mas. % 4,4’-dinonildifenilamina,

s skupnim deležem 2,4-dinonildifenilamina in 2,4’-dinonildifenilamina, ki ne znaša več kot 15 mas. %,

za uporabo v proizvodnji mazalnih olj (1)

1.1.–31.12.

900 ton

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator, ki sestoji iz titanovega dioksida in volframovega trioksida

1.1.–31.12.

3 000 ton

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparat, ki vsebuje:

55 mas. % ali več, vendar ne več kot 78 mas. % dimetil glutarata (CAS RN 1119-40-0),

10 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % dimetil adipata (CAS RN 627-93-0) in

ne več kot 35 mas. % dimetil sukcinata (CAS RN 106-65-0)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mešanica bis(3-trietoksisililpropil) sulfidov (CAS RN 211519-85-6 )

1.1.–31.12.

9 000 ton

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenon (CAS RN 98-86-2) s čistoto 60 mas. % ali več, vendar največ 90 mas. %

1.1.–31.12.

2 000 ton

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Trdni ekstrakt ostankov, nastalih pri ekstrakciji kolofonije iz lesa, netopen v alifatskih topilih in ki ima naslednje značilnosti:

vsebnost smolnih kislin ne presega 30 mas %

kislinsko število ne presega 110 in

tališče 100° C ali več

1.1.–31.12.

1 600 ton

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mešanica fitosterolov, v obliki prahu, ki vsebujejo:

75 mas % ali več sterolov

ne več kot 25 mas % stanolov

za uporabo v proizvodnji stanolov/sterolov ali estrov stanolov/sterolov (1)

1.1.–31.12.

2 500 ton

0 %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Mešanica, v obliki peletov, ki vsebuje:

49 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % bis[3-(trietoksisilil)propil] polisulfidov (CAS RN 211519-85-6), in

50 mas. % ali več, vendar ne več kot 51 mas. % rastlinskega oglja (CAS RN 1333-86-4),

od katerega 75 mas. % ali več lahko prehaja skozi sito z velikostjo odprtin 0,60 mm, skozi sito z velikostjo odprtin 0,25 mm pa ne prehaja več kot 10 mas. % (določeno po metodi ASTM D1511)

1.1.–31.12.

1 500 ton

0 %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Zmesi, ki vsebujejo:

60 ali več, vendar največ 90 mas. % 2-kloropropena (CAS RN 557-98-2),

8 ali več, vendar največ 14 mas. % (Z)-1-kloropropena (CAS RN 16136-84-8),

5 ali več, vendar največ 23 mas. % 2-kloropropena (CAS RN 75-29-6),

največ 6 mas. % 3-kloropropena (CAS RN 107-05-1) in

največ 1 mas. % etil klorida (CAS RN 75-00-3)

1.1.–31.12.

6 000 ton

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Polivinil butiral (CAS RN 63148-65-2):

vsebuje 17,5–20 mas. % hidroksilnih skupin in

ima mediano velikosti delcev (D50) najmanj 0,6 mm

1.1.–31.12.

12 500 ton

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mešanica polimerov iz polikarbonata in poli(metilmetakrilata) z masnim deležem polikarbonata najmanj 98,5, v obliki peletov ali granul, s svetlobno prepustnostjo najmanj 88,5 %, izmerjeno na preskusnem vzorcu debeline 4,0 mm pri valovni dolžini λ = 400 nm (po ISO 13468-2)

1.1.–31.12.

2 000 ton

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Kopolimer poli(etilentereftalata) in cikloheksan dimetanola, ki vsebuje več kot 10 mas. % cikloheksan dimetanola

1.1.–31.12.

60 000 ton

2 %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Tekoči poli(metilhidrosiloksan) s končnimi (terminalnimi) trimetilsililnimi skupinami (CAS RN 63148-57-2) s čistoto 99,9 mas. % ali več

1.7.–31.12.

250 tonnes

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4'-bifenilen)

1.1.–31.12.

5 000 ton

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Kosmiči iz celuloznega acetata

1.1.–31.12.

75 000 ton

0 %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Natrijev alginat, pridobljen iz rjave morske (CAS RN 9005-38-3) alge

z izgubo pri sušenju ne več kot 15 mas. % (4 ure pri 105 °C),

z ne več kot 2 mas. % v vodi netopne frakcije, računano na suho snov

1.1.–31.12.

2 000 ton

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natrijev hialuronat, nesterilen:

s povprečno molsko maso (Mw) ne več kot 900 000 ,

z ravnjo endotoksinov, ki ni višja od 0,008 enot endotoksina (EU)/mg,

z vsebnostjo etanola, ki ni višja od 1 mas %,

z vsebnostjo izopropanola, ki ni višja od 0,5 mas %

1.1.–31.12.

300 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plošče iz polimetilmetakrilata, ki izpolnjujejo naslednje standarde:

EN 4364 (MIL-P-5425E) in DTD5592A ali

EN 4365 (MIL-P-8184) in DTD5592A

1.1.–31.12.

100 ton

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Celičast blok regenerirane celuloze, impregniran z vodo, ki vsebuje magnezijev klorid in kvaterno amonijevo spojino, v velikosti 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.–31.12.

1 700 ton

0 %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Surova bela enojna bombažna preja

iz česanih vlaken,

s povprečno dolžino vlaken 36,5 mm ali več,

proizvedena s postopkom kompaktnega prstanskega predenja s komprimiranim zrakom,

z odpornostjo na trganje 26,5 cN/tex ali več (v skladu s standardom ISO 2062:2009, pri hitrosti 5 000 mm/min)

1.1.–31.12.

50 000 ton

0 %

09.2576

ex 5208 12 16

20

Nebeljene tkanine v platnovi vezavi:

širine ne več kot 145 cm,

mase 120 g/m2 ali več, vendar ne več kot 130 g/m2,

30 ali več, vendar ne več kot 45 niti votka na cm,

z robom na obeh straneh tkanine.

Od znotraj navzven je rob tkanine, širine 15 mm (± 2 mm), sestavljen iz 6 mm ali več, vendar ne več kot 9 mm širokega traku v platnovi vezavi, in 6 mm ali več, vendar ne več kot 9 mm širokega traku v panama vezavi

1.1.–31.12.

1 500 000 m2

0 %

09.2577

ex 5208 12 96

20

Nebeljene tkanine v platnovi vezavi:

širine ne več kot 145 cm,

mase več kot 130 g/m2, vendar ne več kot 145 g/m2,

30 ali več, vendar ne več kot 45 niti votka na cm,

z robom na obeh straneh tkanine.

Od znotraj navzven je rob tkanine, širine 15 mm (± 2 mm), sestavljen iz 6 mm ali več, vendar ne več kot 9 mm širokega traku v platnovi vezavi, in 6 mm ali več, vendar ne več kot 9 mm širokega traku v panama vezavi

1.1.–31.12.

2 300 000 m2

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpadki sintetičnih vlaken (vključno z izčeski, odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz najlona ali drugih poliamidov (PA6 in PA66)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tkan in laminiran gumirani tekstilni material z naslednjimi lastnostmi:

iz treh plasti,

ena zunanja plast je iz akrilnega materiala,

druga zunanja plast je iz poliestrskega materiala,

srednja plast je iz gume iz klorobutila,

srednja plast ima težo 452 g/m2 ali več, vendar ne več kot 569 g/m2,

tekstilni material ima skupno težo 952 g/m2 ali več, vendar ne več kot 1 159  g/m2, in

tekstilni material je skupne debeline 0,8 mm ali več, vendar ne več kot 4 mm,

ki se uporablja v proizvodnji zložljivih streh za motorna vozila (1)

1.1.–31.12.

375 000 m2

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Predpreja (roving) iz S-stekla:

iz nepretrganih steklenih filamentov s premerom 9 μm (±0,5 μm),

200 teksov ali več, vendar ne več kot 680 teksov,

ne vsebuje kalcijevega oksida,

z natezno trdnostjo več kot 3 550 Mpa določena po standardu ASTM D2343-09,

za uporabo v aeronavtiki (1)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Steklena tkana mreža iz steklenih vlaken, prevlečenih s plastiko, z maso 120 g/m2 (± 10 g/m2), za uporabo v proizvodnji navojnih komarnikov s fiksnim okvirjem

1.1.–31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Fero-krom, ki vsebuje 1,5 mas % ali več, vendar ne več kot 4 mas % ogljika in ne več kot 70 mas% kroma

1.1.–31.12.

50 000 ton

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Folije in trakovi iz prečiščenega bakra, proizvedeni z elektrolizo, debeline 0,015 mm ali več

1.1.–31.12.

1 020 ton

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Plošče ali listi:

iz plasti keramike iz silicijevega nitrida z debelino 0,32 mm (± 0,1 mm) ali več, vendar ne več kot 1,0 mm (± 0,1 mm),

na obeh straneh prekriti s folijo iz rafiniranega bakra z debelino 0,8 mm (± 0,1 mm) in

na eni strani deloma prekriti s premazom iz srebra

1.1.–31.12.

7 000 000 kg

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plošče:

sestavljene iz vsaj ene plasti tkanine iz steklenih vlaken, impregnirane z epoksidno smolo,

prevlečene na eni ali na obeh straneh z bakreno folijo debeline največ 0,15 mm,

z dielektrično konstanto (DK) manj kot 5,4 pri 1 MHz, merjeno v skladu z IPC-TM-650 2.5.5.2,

s tangento izgub manj kot 0,035 pri 1 MHz, merjeno v skladu z IPC-TM-650 2.5.5.2 in

s faktorjem CTI (Comparative Tracking Index) 600 ali več

1.1.–31.12.

80 000 m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Palice iz aluminijeve zlitine s premerom 300,1 mm ali več, do vključno 533,4 mm

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Trak ali folija iz zlitine aluminija in magnezija:

iz zlitine, ki ustreza standardu 5182-H19 ali 5052-H19,

v zvitkih z zunanjim premerom najmanj 1 250  mm, vendar ne več kot 1 350  mm,

debeline (s toleranco ± 0,006 mm) 0,15, 0,16, 0,18 ali 0,20 mm,

širine (s toleranco ± 0,3 mm) 12,5, 15,0, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0 ali 356 mm,

s toleranco izbočenosti ne več kot 0,4 mm/750 mm,

z izmerjeno ploskostjo ± 4 mednarodnih enot (I-unit),

z natezno trdnostjo več kot 365 (5182-H19) ali 320 MPa (5052-H19) in

z raztezkom ob pretrganju A50 več kot 3 % (5182-H19) ali 2,5 % (5052-H19)

za uporabo v proizvodnji lamel za žaluzije (1)

1.1.–31.12.

600 ton

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Surov magnezij, ki vsebuje vsaj 99,8 mas % magnezija

1.1.–31.12.

120 000 ton

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnezij v obliki prahu:

čistoto 98 ali več, ampak ne več kot 99,5 mas. % in

z velikostjo delcev 0,2 ali več, vendar ne več kot 0,8 mm

1.1.–31.12.

2 000 ton

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopski ročaj iz aluminija, ki se uporablja za proizvodnjo potovalnih kovčkov, potovalnih torb (1)

1.1.–31.12.

1 500 000 kosov

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Glava črpalke za visokotlačno črpalko z dvema valjema iz kovanega jekla z:

brušenimi fitingi z navojem premera 10 ali več, vendar ne več kot 36,8 mm in

izvrtanimi kanali za gorivo premera 3,5 ali več, vendar ne več kot 10 mm,

ki se uporablja v sistemih za vbrizgavanje dizelskega goriva

1.1.–31.12.

65 000 kosov

0 %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Ohišje turbine turbinskega polnilnika iz lite aluminijeve zlitine ali litega železa:

z odpornostjo proti toploti do 400 °C,

z odprtino 30 mm ali več, vendar ne več kot 300 mm, kamor se vstavi rotor kompresorja,

za uporabo v avtomobilski industriji (1)

1.1.–31.12.

4 000 000 kosov

0 %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Valjčki z logaritmičnim profilom in premerom 25 mm ali več, vendar ne več kot 70 mm, ali kroglice s premerom 30 mm ali več, vendar ne več kot 100 mm,

iz jekla 100Cr6 ali jekla 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

z odstopanjem 0,5 mm ali manj, kot je določeno z metodo FBH,

za uporabo v industriji vetrnih turbin (1)

1.1.–31.12.

600 000 kosov

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Medeninaste kletke z naslednjimi lastnostmi:

kontinuirno ali centrifugalno lite,

stružene,

ki vsebujejo 35 ali več, vendar ne več kot 38 mas. % cinka,

ki vsebujejo 0,75 ali več, vendar ne več kot 1,25 mas. % svinca,

ki vsebujejo 1,0 ali več, vendar ne več kot 1,4 mas. % aluminija, ter

z natezno trdnostjo 415 Pa ali več,

ki se uporabljajo za proizvodnjo krogličnih ležajev

1.1.–31.12.

50 000 kosov

0 %

09.2857

ex 8482 99 00

50

Notranji in zunanji obroči iz jekla, nezglajeni, zunanji obroč z notranjim žlebom, notranji obroč z zunanjim žlebom, zunanjega premera:

14 mm ali več, vendar največ 77 mm pri notranjem obroču, in

26 mm ali več, vendar največ 101 mm pri zunanjem obroču

1.7.–31.12.

10 000 000 kg

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Električni komutatorski motor na izmenični tok, enofazni, z izhodno močjo 250 W ali več, z vhodno močjo 700 W ali več, vendar ne več kot 2 700 W, z zunanjim premerom več kot 120 mm (± 0,2 mm), vendar ne več kot 135 mm (± 0,2 mm), z nominalno hitrostjo več kot 30 000 obr./min, vendar ne več kot 50 000 obr./min, opremljen z ventilatorjem za indukcijo zraka, za uporabo pri proizvodnji sesalnikov za prah (1)

1.1.–31.12.

2 000 000 kosov

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Plošča tiskanega vezja s svetlečimi diodami:

opremljena s prizmami/lečami ali ne ter

opremljena s priključki ali ne

za proizvodnjo enot za osvetlitev ozadja za blago iz tarifne številke 8528  (1)

1.1.–31.12.

115 000 000 kosov

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Večnamenska naprava (instrumenti na armaturni plošči vozila)

z ukrivljenim prikazovalnikom TFT-LCD (polmera 750 mm) s površinami, občutljivimi na dotik,

z mikroprocesorji in spominskimi čipi,

z zvočnim modulom in zvočnikom,

s priključki za CAN, tremi priključki za vodilo LIN, priključki za LVDS in priključki za Ethernet,

za upravljanje različnih funkcij (npr. vzmetenje, osvetlitev),

za prikaz podatkov o vozilu in navigaciji glede na razmere (npr. hitrost, števec za merjenje prevožene poti, raven polnjenja pogonskega akumulatorja),

za uporabo v proizvodnji osebnih avtomobilov, ki jih poganja izključno električni motor iz tarifne podštevilke HS 8703 80  (1)

1.1.–31.12.

66 900 kosov

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Z napetostjo krmiljeni frekvenčni generator, ki je sestavljen iz aktivnih in pasivnih elementov, nameščenih na tiskanem vezju, v ohišju z zunanjimi dimenzijami ne več kot 30 mm x 30 mm

1.1.–31.12.

1 400 000 kosov

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Podporni nosilec iz aluminijeve zlitine, z odprtinami za pritrditev, z maticami ali brez, za posredno pritrditev menjalnika na karoserijo vozila, za uporabo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87 (1)

1.1.–31.12.

200 000 kosov

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Vpenjala za osi, ohišja, vilični mostovi in vpenjalni deli iz aluminijeve zlitine za motorna kolesa

1.1.–31.12.

1 000 000 kosov

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Okvirji koles, izdelani iz ogljikovih vlaken in umetnih smol, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) (1)

1.1.–31.12.

600 000 kosov

0 %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Okvir, izdelan iz aluminija ali aluminija, ogljikovih vlaken in umetne smole, za uporabo pri proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) (1)

1.1.–31.12.

9 600 000 kosov

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Kombinirana instrumentna plošča:

s koračnim motorjem,

z analognimi kazalci in številčnicami,

z ali brez mikroprocesorske krmilne enote,

z ali brez LED indikatorjev ali LCD zaslona

ki prikazujejo vsaj:

hitrost,

število vrtljajev motorja,

temperaturo motorja,

količino goriva,

ki komunicira prek protokolov CAN-BUS in/ali K-LINE,

za uporabo v proizvodnji izdelkov iz poglavja 87 (1)

1.1.–31.12.

160 000 kosov

0 %


(1)  Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne rabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013.

(2)  Vendar se opustitev tarifnih dajatev ne uporablja, če obdelavo izvajajo podjetja za trgovino na drobno ali gostinska podjetja.