30.5.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 147/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/825

z dne 17. marca 2022

o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 89(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1062/2014 (2) je naveden seznam kombinacij aktivnih snovi/vrst proizvodov, vključenih v program pregledovanja obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, z dne 6. novembra 2018.

(2)

Opisi nekaterih aktivnih snovi iz Priloge II k Delegirani uredbi (EU) št. 1062/2014 so bili ponovno opredeljeni v skladu s členom 13 navedene uredbe, da bi se navedene aktivne snovi natančneje opredelile in določili ustrezni novi opisi snovi.

(3)

Potem ko je Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavila javni razpis za prevzem vloge udeleženca za nekatere kombinacije aktivnih snovi/vrst proizvodov, ki so zajete v obstoječem opisu snovi, vendar ne v novem opisu snovi, bi bilo treba kombinacije snovi/vrst proizvodov, ki so bile prijavljene v skladu s členom 14(1), točka (b), in za katere je Agencija ugotovila, da so skladne s členom 17(2) Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014, vključiti v Prilogo II k navedeni uredbi v skladu s členom 18 navedene uredbe.

(4)

Agencija je glede na izjave, prejete v skladu s členom 16(4) Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014, objavila vabilo, da lahko vse zainteresirane osebe prijavijo aktivne snovi v vrsti proizvodov 19, ki so bile upravičene do odstopanja za živila in krmo iz člena 6 Uredbe Komisije (ES) št. 1451/2007 (3). Dve prijavi za arašidno maslo in brandy za uporabo v vrsti proizvodov 19 sta bili predloženi v skladu s členom 16(5) in Agencija je ugotovila, da sta skladni s členom 17(2) Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2014. Navedene aktivne snovi bi bilo zato treba vključiti v Prilogo II k navedeni uredbi v skladu s členom 18 navedene uredbe.

(5)

V Prilogi k tej uredbi je ustrezno navesti imena držav članic, katerih pristojni organi bodo ocenjevalni pristojni organi za kombinacije aktivnih snovi/vrst proizvodov, in jih je treba dodati v Prilogo II k Delegirani uredbi (EU) št. 1062/2014.

(6)

Aktivne snovi, za katere je bil sklep o odobritvi ali neodobritvi za eno ali več vrst proizvodov sprejet po 6. novembru 2018 ali ki so bile vključene v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 528/2012 v skladu s členom 28(1) navedene uredbe, niso več vključene v program pregledovanja. Zato navedene aktivne snovi ne bi smele biti več vključene v Prilogo II k Delegirani uredbi (EU) št. 1062/2014 za zadevne vrste proizvodov.

(7)

Glede na dejansko stanje in zaradi preglednosti je primerno zagotoviti seznam kombinacij aktivnih snovi/vrst proizvodov, vključenih v program pregledovanja obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi na dan sprejetja te uredbe.

(8)

Delegirano uredbo (EU) št. 1062/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Delegirani uredbi (EU) št. 1062/2014 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 (UL L 294, 10.10.2014, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).


PRILOGA

„PRILOGA II

KOMBINACIJE SNOVI/VRST PROIZVODOV, VKLJUČENE V PROGRAM PREGLEDOVANJA, NA DAN 17. MARCA 2022

Kombinacije aktivnih snovi/vrst proizvodov, podprte 17. marca 2022, brez kakršnih koli nanomaterialov, ki niso bili izrecno navedeni v vnosu 1017, pri čemer je izključeno kakršno koli pridobivanje aktivnih snovi in situ, razen kadar je to izrecno navedeno s sklicem na podprte predhodne sestavine (prekurzorje)

Številka vnosa

Ime snovi

Država članica poročevalka

Številka ES

Številka CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehid

DE

200-001-8

50-00-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Mravljinčna kislina

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

Peroksimravljična kislina, pridobljena iz mravljične kisline in vodikovega peroksida

BE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salicilna kislina

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etilen oksid

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glikolna kislina

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Perocetna kislina, pridobljena iz tetraacetil etilendiamina (TAED) in vodikovega peroksida

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Perocetna kislina, pridobljena iz 1,3-diacetiloksipropan-2-il acetata in vodikovega peroksida

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-mlečna kislina

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on (rotenon)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Simklozen

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenil-propen-2-al (cinamaldehid)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glioksal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-dienojska kislina (sorbinska kislina)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksietanol

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

180

Natrijev dimetilarzinat (natrijev kakodilat)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Natrijev tozilkloramid (kloramin-T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kalijev metilditiokarbamat

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natrijev dimetilditiokarbamat

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazol (tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cianamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

283

Terbutrin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil (1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat (d-tetrametrin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuron

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin (diamin)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2’-ditiobis[N-metilbenzamid] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Natrijev dikloroizocianurat dihidrat

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

345

Natrijev troklozen

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

348

Mecetronijev etilsulfat (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Formaldehid, ki se sprošča iz (etilendioksi) dimetanola (reakcijski produkti etilen glikola s paraformaldehidom (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Piridin-2-tiol 1-oksid, natrijeva sol (natrijev pirition)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metenamin 3-kloroaliloklorid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2’,2"-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metilen ditiocianat

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecildimetilamonijev klorid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Srebro

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

405

Žveplov dioksid, pridobljen iz žvepla z zgorevanjem

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Aktivni brom, pridobljen iz natrijevega bromida in natrijevega hipoklorita

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Aktivni brom, pridobljen iz natrijevega bromida in kalcijevega hipoklorita

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Aktivni brom, pridobljen iz natrijevega bromida in kora

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Aktivni brom, pridobljen iz natrijevega bromida z elektrolizo

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Aktivni brom, pridobljen iz hipobromove kisline ter sečnine in bromove sečnine

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Aktivni brom, pridobljen iz natrijevega hipobromita in N-bromosulfamata ter sulfaminske kisline

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Vodikov peroksid

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Vodikov peroksid, sproščen iz natrijevega perkarbonata

FI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Srebrov nitrat

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinatrijev peroksodisulfat

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Aktivni klor, sproščen iz natrijevega hipoklorita

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Aktivni klor, sproščen iz kalcijevega hipoklorita

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Aktivni klor, sproščen iz klora

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Monokloramin, pridobljen iz amonijevega sulfata in vira klora

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Srebrov klorid

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076

Srebrov polietilenimin klorid

SE

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

Klorov dioksid

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Klorov dioksid, pridobljen iz natrijevega klorita z elektrolizo

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Klorov dioksid, pridobljen iz natrijevega klorita z acidifikacijo

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Klorov dioksid, pridobljen iz natrijevega klorita z oksidacijo

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Klorov dioksid, pridobljen iz natrijevega klorata in vodikovega peroksida ob prisotnosti močne kisline

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibromo-2-cianoacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1022

Dialuminijev klorid pentahidroksid

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

Reakcijski produkti aluminijevega trihidroksida in klorovodikove kisline ter aluminija in vode

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Z bromidom aktivirani kloramin (BAC), pridobljen iz prekurzorjev, tj. amonijevega bromida in natrijevega hipoklorita

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Cinkov pirition

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecilgvanidinijev monohidroklorid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Aktivni brom, pridobljen iz bromovega klorida

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benziloksi)metanol

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-glukonska kislina, spojina z N,N"-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

P-[(dijodometil)sulfonil]toluen

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Benzotiazol-2-iltio)metil tiocianat (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-en-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat (praletrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

566

Reakcijski produkti paraformaldehida in 2-hidroksipropilamina (v razmerju 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromokloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilsečnina (izoproturon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-kloro-2-oksooksazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil tiofosfat (azametifos)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Eucalyptus citriodora olje, hidrirano, ciklizirano

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Cymbopogon winterianus olje, frakcionirano, hidrirano, ciklizirano

CZ

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonijev sulfat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dikloro-2-oktilizotiazol-3(2H)-on (4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Reakcijski produkti paraformaldehida in 2-hidroksipropilamina (v razmerju 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkil (C12–18) dimetilbenzil amonijev klorid (ADBAC (C12–18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkil (C12–16) dimetilbenzil amonijev klorid (ADBAC/BKC (C12–16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecildimetilamonijev klorid (DDAC (C8–10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Kvaterne amonijeve spojine, benzil-C12–18-alkildimetil, soli z 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioksidom (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrijev N-(hidroksimetil)glicinat

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakalijev bis(peroksimonosulfat)bis(sulfat) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida z elektrolizo

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1049

Aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida in pentakalijevega bis(peroksimonosulfat)bis(sulfata)

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Aktivni klor, pridobljen iz morske vode (natrijev klorid) z elektrolizo

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Aktivni klor, pridobljen iz magnezijevega klorida heksahidrata in kalijevega klorida z elektrolizo

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Aktivni klor, pridobljen iz natrijevega N- klorosulfamata

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

701

Divodikov bis[monoperoksiftalato(2-)-O1,OO1]magnezat(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Margoza, ekstrakt, ekstrahiran iz hladno stisnjenega olja iz jedrc Azadirachta indicas s superkritičnim ogljikovim dioksidom

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkil (C12–14) dimetilbenzilamonijev klorid (ADBAC (C12–14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkil (C12–14) dimetil(etilbenzil)amonijev klorid (ADEBAC (C12–14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1057

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt, pridobljen iz odprtih in zrelih cvetov Tanacetum cinerariifolium z ogljikovodikovim topilom

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt, pridobljen iz odprtih in zrelih cvetov Tanacetum cinerariifolium s superkritičnim ogljikovim dioksidom

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Sivka, Lavandula hybrida, ekstrakt/olje sivke

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Reakcijski produkti: glutaminske kisline in N-(C12–14-alkil)propilendiamina (glukoprotamin)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftalimido)peroksiheksanojska kislina (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butil-benzo[d]izotiazol-3-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Klorov dioksid, pridobljen iz kompleksa tetrakloro dekaoksida (TCDO) z acidifikacijo

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Srebrov natrijev vodikov cirkonijev fosfat

SE

422-570-3

265647-11-8

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

Cis-1-(3-kloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanijev klorid (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1014

Srebrov zeolit

SE

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Reakcijski produkti 5,5-dimetilhidantoina, 5-etil-5-metilhidantoina z bromom in klorom (DCDMH)

NL

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Reakcijska zmes titanovega dioksida in srebrovega klorida

SE

Ni na voljo

Ni na voljo

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Reakcijski produkti 5,5-dimetilhidantoina, 5-etil-5-metilhidantoina s klorom (DCEMH)

NL

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Srebrovo fosfatno steklo

SE

Ni na voljo

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

Srebrovo borofosfatno steklo

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078

Srebrovo fosfoboratno steklo

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Srebrov cinkov zeolit

SE

Ni na voljo

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Srebrov bakrov zeolit

SE

Ni na voljo

130328-19-7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Srebro, adsorbirano na silicijevem dioksidu (kot nanomaterial v obliki stabilnega agregata s primarnimi delci v nanovelikosti)

SE

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilat (zmes 4 izomerov: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletrin)

DE

Fitofarmacevtsko sredstvo

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromo-2-(4-klorofenil)-1-etoksimetil-5-trifluorometilpirol-3-karbonitril (klorfenapir)

PT

Fitofarmacevtsko sredstvo

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polimer N-metilmetanamina (EINECS 204-697-4 s (klorometil)oksiranom (EINECS 203-439-8)/polimerni kvaterni amonijev klorid (PQ polimer)

HU

Polimer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poli(oksi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamonio)etil]-.omega.-hidroksi-, propanoat (sol) (Bardap 26)

IT

Polimer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecil-N-dipolietoksiamonijev borat/didecilpolioksetilamonijev borat (polimerni betain)

EL

Polimer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

Pomarančevec, sladki, ekstrakt

Ekstrakti in njihovi fizično spremenjeni derivati, kot so tinkture, zgoščena olja, čista olja, eterična olja, oljne smole, terpeni, frakcije brez terpena, destilati, ostanki itd., pridobljeni iz Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Česen, ekstrakt

Ekstrakti in njihovi fizično spremenjeni derivati, kot so tinkture, zgoščena olja, čista olja, eterična olja, oljne smole, terpeni, frakcije brez terpena, destilati, ostanki itd., pridobljeni iz Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1072

Vinjak

Še ni določeno

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1073

Arašidovo maslo

BE

Ni na voljo

Ni na voljo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1074

Baker, prah

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x