20.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/14


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/643

z dne 10. februarja 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede uvrstitve pesticidov, industrijskih kemikalij, obstojnih organskih onesnaževal in živega srebra na seznam ter posodobitve carinskih oznak

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (1) ter zlasti člena 23(4), točke (a), (b), (c) in (d), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (EU) št. 649/2012 se izvaja Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (2) (v nadaljnjem besedilu: Rotterdamska konvencija).

(2)

Komisija je z izvedbenimi uredbami (EU) 2020/1280 (3), (EU) 2020/892 (4), (EU) 2020/1276 (5), (EU) 2020/18 (6), (EU) 2020/17 (7), (EU) 2020/1246 (8), (EU) 2020/2087 (9), (EU) 2019/1606 (10), (EU) 2020/23 (11) in (EU) 2020/1498 (12) sklenila, da za snovi benalaksil, beta-ciflutrin, bromoksinil, klorpirifos, klorpirifos-metil, fenamifos, mankozeb, metiokarb, tiakloprid oziroma tiofanat-metil ne obnovi odobritve za aktivne snovi v okviru Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (13). Posledica navedenih dokončnih ureditvenih ukrepov je prepoved vsakršne uporabe navedenih snovi v kategoriji „pesticid“, ker niso bile odobrene za nobeno drugo uporabo v navedeni kategoriji. Zato bi bilo treba navedene snovi dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(3)

Industrija je aktivni snovi epoksikonazol in mekoprop umaknila iz postopka odobritve v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Posledica navedenega umika je prepoved vsakršne uporabe navedenih snovi v kategoriji „pesticid“, ker niso bile odobrene za nobeno drugo uporabo v navedeni kategoriji. Poleg tega je usklajena razvrstitev epoksikonazola in mekopropa v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (14) zadosten dokaz, da snovi vzbujata zaskrbljenost za zdravje ljudi in za okolje. Zato bi bilo treba epoksikonazol in mekoprop dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(4)

Industrija je aktivno snov bifentrin umaknila iz postopka odobritve v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Posledica navedenega umika je, da je bifentrin prepovedan za uporabo v podskupini „pesticid iz skupine fitofarmacevtskih sredstev“. Navedena prepoved pomeni strogo omejitev uporabe snovi na ravni kategorije „pesticid“, saj je bifentrin odobren le za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (15) v podskupini „drug pesticid, vključno z biocidi“, hkrati pa v skladu z navedeno uredbo ni nacionalnih dovoljenj za uporabo biocidnih proizvodov, ki vsebujejo bifentrin. Poleg tega je usklajena razvrstitev bifentrina v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 zadosten dokaz, da snov vzbuja zaskrbljenost za zdravje ljudi in za okolje. Zato bi bilo treba bifentrin dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(5)

Komisija je z Izvedbenim sklepom (EU) 2018/1251 (16) sklenila, da empentrina ne bo odobrila kot aktivne snovi v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012. Posledica navedenega dokončnega ureditvenega ukrepa je prepoved vsakršne uporabe empetrina v kategoriji „pesticid“, ker ni bil odobren za nobeno drugo uporabo v navedeni kategoriji. Zato bi bilo treba empetrin dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(6)

Industrija je aktivne snovi azinfos-etil, ferbam in heksazinon umaknila iz postopka odobritve v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Posledica navedenega umika je prepoved vsakršne uporabe navedenih snovi v kategoriji „pesticid“, ker niso bile odobrene za nobeno drugo uporabo v navedeni kategoriji. Zato bi bilo treba azinfos-etil, ferbam in heksazinon dodati na seznam kemikalij iz dela 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(7)

Industrija je aktivno snov metomil umaknila iz postopka odobritve v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Posledica navedenega umika je, da je metomil prepovedan za uporabo v podskupini „pesticid iz skupine fitofarmacevtskih sredstev“. Navedena prepoved pomeni prepoved uporabe snovi na ravni kategorije „pesticid“, glede na to, da metomil ni bil odobren za nobeno drugo uporabo v navedeni kategoriji. Zato bi bilo treba metomil dodati na seznam kemikalij iz dela 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(8)

Snovi 2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT) in 4,4’-diaminodifenilmetan (MDA) sta navedeni v Prilogi XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (17), saj sta bili predhodno opredeljeni kot snovi, ki vzbujata veliko zaskrbljenost. Zato je za navedeni snovi potrebno pridobiti avtorizacijo v skladu z naslovom VII Uredbe (ES) št. 1907/2006. Ker avtorizacija ni bila dodeljena, sta snovi 2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT) in 4,4’-diaminodifenilmetan (MDA) strogo omejeni za industrijsko uporabo. Zato bi bilo treba navedeni snovi dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(9)

Uporaba živega srebra je omejena z Uredbo (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta (18), Uredbo (ES) št. 1907/2006, Direktivo 2011/65/EU Evrospkega parlamenta in Sveta (19) ter Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta (20), zaradi česar je uporaba živega srebra strogo omejena za vso industrijsko uporabo. Zato bi bilo treba živo srebro dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(10)

Uporaba kadmija in njegovih spojin je strogo omejena z Uredbo (ES) št. 1907/2006 v podkategoriji „industrijska kemikalija za splošno uporabo“. Navedena omejitev pomeni strogo omejitev uporabe snovi na ravni kategorije „industrijske kemikalije“, saj so kadmij in njegove spojine prav tako strogo omejene v podskupini „industrijska kemikalija za profesionalno uporabo.“ Zato bi bilo treba kadmij in njegove spojine dodati na seznam kemikalij iz dela 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(11)

Uporaba svinca je strogo omejena z Uredbo (ES) št. 1907/2006 v podkategoriji „industrijska kemikalija za splošno uporabo“. Zato bi bilo treba svinec za navedeno podkategorijo dodati na seznam kemikalij iz dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(12)

Uporaba benzena kot sestavine drugih snovi je z Uredbo (ES) št. 1907/2006 strogo omejena v podkategoriji „industrijska kemikalija za splošno uporabo“. Zato bi bilo treba benzen kot sestavino drugih snovi za navedeno podkategorijo dodati na seznam kemikalij iz dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(13)

Uporaba bis(pentabromofenil) etra (dekaBDE) ter perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih spojin je z Uredbo (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta (21) strogo omejena za vso industrijsko uporabo. Zato bi bilo treba navedene snovi dodati na seznam kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(14)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1506 (22) sklenila, da snovi malein hidrazid obnovi odobritev kot aktivni snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, zaradi česar malein hidrazid in njegove holinove, kalijeve in natrijeve soli niso več prepovedane za uporabo v podskupini „pesticid iz skupine fitofarmacevtskih sredstev“. Zato bi bilo treba navedene snovi črtati s seznama kemikalij iz dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(15)

Konferenca pogodbenic Rotterdamske konvencije je na šestem zasedanju, ki je potekalo od 28. aprila do 10. maja 2013, odločila, da se komercialni pentabromodifenil eter, vključno s tetra- in pentabromodifenil etrom, ter komercialni oktabromodifenil eter, vključno s heksa- in heptabromodifenil etrom, vključita v Prilogo III k navedeni konvenciji, s čimer se je na podlagi navedene konvencije za navedene kemikalije začel uporabljati postopek soglasja po predhodnem obveščanju. Zato so bile navedene kemikalije z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2229 (23) dodane na seznam kemikalij iz dela 3 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012. Da bi olajšali izvajanje navedenega seznama in zlasti predložitev obvestil o izvozu nekaterih izdelkov, bi bilo treba navedene kemikalije navesti tudi v delu 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(16)

Vnos za komercialni oktabromodifenil eter v delu 3 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 zajema tudi snov oktabromodifenil eter iz delov 1 in 2 Priloge I k navedeni uredbi. Zato bi bilo treba oktabromodifenil eter črtati s seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(17)

Konferenca pogodbenic Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih („Stockholmska konvencija“) je na svojem devetem zasedanju, ki je potekalo od 29. aprila do 10. maja 2019, sklenila, da se snov dikofol vključi v Prilogo A k navedeni konvenciji. Posledično je bila navedena snov uvrščena na seznam v delu A Priloge I k Uredbi (EU) 2019/1021 ter bi jo zato bilo treba dodati na seznam kemikalij iz dela 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012. Ker seznam v delu 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012 prepoveduje izvoz snovi brez izjeme, uvrstitev dikofola v dela 1 in 2 Priloge I k navedeni uredbi ni več potrebna in bi jo bilo treba črtati.

(18)

Konferenca pogodbenic Stockholmske konvencije je na svojem devetem zasedanju, ki je potekalo od 29. aprila do 10. maja 2019, sklenila, da se perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine vključijo v Prilogo A k navedeni konvenciji z več izjemami in obveznostjo pogodbenic, da prepovejo izvoz pen za gašenje požarov, ki vsebujejo navedene kemikalije. Posledično so bile perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine uvrščene na seznam iz dela A Priloge I k Uredbi (EU) 2019/1021 ter bi jih zato bilo treba dodati na seznam kemikalij iz dela 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(19)

Konferenca pogodbenic Stockholmske konvencije je na svojem sedmem zasedanju, ki je potekalo od 4. do 15. maja 2015, sklenila, da se snovi pentaklorofenol, njegove soli in estri vključijo v Prilogo A k navedeni konvenciji. Posledično so bile navedene snovi uvrščene na seznam iz dela A Priloge I k Uredbi (EU) 2019/1021 ter bi jih zato bilo treba dodati na seznam kemikalij iz dela 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(20)

Konferenca pogodbenic Stockholmske konvencije je na svojem četrtem zasedanju, ki je potekalo od 4. do 8. maja 2009, sklenila, da se perfluorooktan sulfonska kislina (PFOS), njene soli in perfluorooktan sulfonil fluorid vključijo v Prilogo B k navedeni konvenciji. Naveden vnos je bil leta 2019 naknadno spremenjen s Sklepom SC-9/4. Navedene snovi so uvrščene na seznam iz dela A Priloge I k Uredbi (EU) 2019/1021 ter bi jih zato bilo treba dodati na seznam kemikalij iz dela 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(21)

Del 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012 vsebuje vnos za izdelke, ki vsebujejo koncentracije tetra-, penta-, heksa- in heptabromodifenil etra, ki so enake ali višje od 0,1 mas. %, ko so delno ali v celoti proizvedene iz recikliranih materialov ali materialov iz odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo. Navedeni vnos temelji na omejitvi iz Uredbe (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (24). Določbe v zvezi z navedenimi snovmi so bile spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1021, ki zmanjšuje dovoljene koncentracije v izdelkih in dodaja dekabromodifenil eter na seznam polibromiranih difenil etrov. Navedene spremembe bi se morale odražati v delu 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(22)

Uredba (EU) 2017/852 prepoveduje izvoz živega srebra, nekaterih zmesi kovinskega živega srebra z drugimi snovmi, nekaterih spojin živega srebra in nekaterih proizvodov z dodanim živim srebrom. Navedene prepovedi izvoza bi se morale odražati v delu 2 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(23)

V skladu s členom 14(2) Uredbe (EU) št. 649/2012 se od Komisije zahteva, da spremeni razvrstitev kemikalij iz Priloge I k navedeni uredbi glede na kakršne koli spremembe, ki jih sprejme Svetovna carinska organizacija za nomenklaturo usklajenega sistema, ali glede na spremembe kombinirane nomenklature Evropske unije. Številne razvrstitve kemikalij v kombinirani nomenklaturi Evropske unije so bile spremenjene, saj so bile navedene kemikalije dodane v Prilogo I k Uredbi (EU) št. 649/2012. Navedene spremembe bi se morale odražati v Prilogi.

(24)

Uredbo (EU) št. 649/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(25)

Primerno je zagotoviti razumno obdobje, da deležniki lahko sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev s to uredbo in da države članice lahko sprejmejo potrebne ukrepe za njeno izvajanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 649/2012 se spremeni:

(a)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

(b)

Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2022 .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 60.

(2)  UL L 63, 6.3.2003, str. 29.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1280 z dne 14. septembra 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi benalaksil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 301, 15.9.2020, str. 4).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/892 z dne 29. junija 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi beta-ciflutrin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 206, 30.6.2020, str. 5).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1276 z dne 11. septembra 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi bromoksinil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 300, 14.9.2020, str. 32).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/18 z dne 10. januarja 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi klorpirifos v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 7, 13.1.2020, str. 14).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/17 z dne 10. januarja 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi klorpirifos-metil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 7, 13.1.2020, str. 11).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1246 z dne 2. septembra 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi fenamifos v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 288, 3.9.2020, str. 18).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2087 z dne 14. decembra 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi mankozeb v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 423, 15.12.2020, str. 50).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1606 z dne 27. septembra 2019 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi metiokarb v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 250, 30.9.2019, str. 53).

(11)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/23 z dne 13. januarja 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi tiakloprid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 8, 14.1.2020, str. 8).

(12)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1498 z dne 15. oktobra 2020 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi tiofanat-metil v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 342, 16.10.2020, str. 5).

(13)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(14)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(15)  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(16)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1251 z dne 18. septembra 2018 o neodobritvi empetrina kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (UL L 235, 19.9.2018, str. 24).

(17)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(18)  Uredba (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (UL L 137, 24.5.2017, str. 1).

(19)  Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 174, 1.7.2011, str. 88).

(20)  Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (UL L 266, 26.9.2006, str. 1).

(21)  Uredba (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 169, 25.6.2019, str. 45).

(22)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1506 z dne 28. avgusta 2017 o obnovitvi odobritve aktivne snovi malein hidrazid v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 222, 29.8.2017, str. 21).

(23)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2229 z dne 29. septembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 317, 3.12.2015, str. 13).

(24)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).


PRILOGA I

„PRILOGA I

SEZNAM KEMIKALIJ

(iz člena 7)

DEL 1

Seznam kemikalij, za katere velja postopek obvestila o izvozu

(iz člena 8)

Treba je opozoriti, da kadar za kemikalije iz tega dela Priloge velja postopek PIC, se obveznosti glede obveščanja o izvozu iz člena 8(2) do (4) ne uporabljajo, če so izpolnjeni pogoji iz člena 8(6), prvi pododstavek, točki (b) in (c). Takšne kemikalije, ki so v spodnjem seznamu označene z znakom #, so zaradi lažjega sklicevanja ponovno naštete v delu 3 te priloge.

Opozoriti je tudi treba, da so kemikalije iz tega dela te priloge, ki zaradi narave dokončnega ureditvenega ukrepa Unije izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC, naštete tudi v delu 2 te priloge. Takšne kemikalije so v spodnjem seznamu označene z znakom +.

Kemikalija

Št. CAS

Št. ES

Oznaka KN (*3)

Podskupina (*1)

Omejitev uporabe (*2)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

1,1-dikloroetan

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

so

 

1,1,1-trikloroetan

71-55-6

200-756-3

ex 2903 19 00

i(2)

pr

 

1,1,2-trikloroetan

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 00

i(2)

so

 

1,1,1,2-tetrakloroetan

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 00

i(2)

so

 

1,1,2,2-tetrakloroetan

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 00

i(2)

so

 

1,2-dibromoetan (etilendibromid) ((#))

106-93-4

203-444-5

ex 2903 62 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

1,2-dikloroetan (etilen diklorid) ((#))

107-06-2

203-458-1

ex 2903 15 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

i(2)

pr

1,3-dikloropropen (1)  ((+))

542-75-6

208-826-5

ex 2903 29 00

p(1)

pr

 

1,3-dikloropropen (cis) ((Z)-1,3-dikloropropen)

10061-01-5

233-195-8

ex 2903 29 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

2-aminobutan

13952-84-6

237-732-7

ex 2921 19 99

p(1)-p(2)

pr-pr

 

2-naftilamin in njegove soli ((+))

91-59-8

553-00-4

612-52-2

in druge

202-080-4

209-030-0

210-313-6

in druge

ex 2921 45 00

i(1)-i(2)

pr-pr

 

2-naftiloksiocetna kislina ((+))

120-23-0

204-380-0

ex 2918 99 90

p(1)

pr

 

2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT) ((+))

121-14-2

204-450-0

ex 2904 20 00

i(1)-i(2)

so-pr

 

2,4,5-T in njegove soli in estri ((#))

93-76-5

in druge

202-273-3

in druge

ex 2918 91 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

3-decen-2-on ((+))

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

pr

 

4-aminobifenil (bifenil-4-amin) in njegove soli ((+))

92-67-1

2113-61-3

in druge

202-177-1

in druge

ex 2921 49 00

i(1)-i(2)

pr-pr

 

4-nitrobifenil  ((+))

92-93-3

202-204-7

ex 2904 20 00

i(1)-i(2)

pr-pr

 

4,4'-diaminodifenilmetan (MDA) ((+))

101-77-9

202-974-4

ex 2921 59 90

i(1)-i(2)

so-pr

 

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen ((+))

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1)-i(2)

so-pr

 

acefat ((+))

30560-19-1

250-241-2

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

pr-pr

 

acetoklor ((+))

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p(1)

pr

 

acilfluorfen

50594-66-6

256-634-5

ex 2918 99 90

p(1)-p(2)

pr-pr

 

alaklor ((#))

15972-60-8

240-110-8

ex 2924 25 00

p(1)

pr

 

aldikarb ((#))

116-06-3

204-123-2

ex 2930 80 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

ametrin

834-12-8

212-634-7

ex 2933 69 80

p(1)-p(2)

pr-pr

 

amitraz ((+))

33089-61-1

251-375-4

ex 2925 29 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

amitrol ((+))

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

pr

 

antrakinon ((+))

84-65-1

201-549-0

ex 2914 61 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

arzenove spojine

 

 

 

p(2)

so

 

azbestna vlakna ((+)):

1332-21-4

in druge

 

ex 2524 90 00

 

 

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

aktinolit ((#))

77536-66-4

 

ex 2524 90 00

i

pr

 

antofilit ((#))

77536-67-5

 

ex 2524 90 00

i

pr

 

amozit ((#))

12172-73-5

 

ex 2524 90 00

i

pr

 

krokidolit ((#))

12001-28-4

 

ex 2524 10 00

i

pr

 

tremolit ((#))

77536-68-6

 

ex 2524 90 00

i

pr

 

krizotil ((+))

12001-29-5, 132207-32-0

 

ex 2524 90 00

i

pr

 

asulam ((+))

3337-71-1

2302-17-2

222-077-1

218-953-8

ex 2935 90 90

p(1)

pr

 

atrazin ((+))

1912-24-9

217-617-8

ex 2933 69 10

p(1)

pr

 

azinfos-etil ((+))

2642-71-9

220-147-6

ex 2933 99 80

p(1)-p(2)

pr-pr

 

azinfos-metil ((#))

86-50-0

201-676-1

ex 2933 92 00

p(1)

pr

 

azociklotin ((+))

41083-11-8

255-209-1

ex 2933 99 80

p(1)

pr

 

benalaksil ((+))

71626-11-4

275-728-7

ex 2924 29 70

p(1)

pr

 

benfurakarb ((+))

82560-54-1

 

ex 2932 99 00

p(1)

pr

 

bensultap

17606-31-4

 

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

pr-pr

 

benzen (2)

71-43-2

200-753-7

ex 2902 20 00

ex 2707 10 00

i(2)

so

 

benzen kot sestavina drugih snovi v koncentracijah, enakih ali večjih od 0,1 masnega % (2)

 

 

ex 2707 10 00

i(2)

so

 

benzidin in njegove soli ((+))

derivati benzidina ((+))

92-87-5

36341-27-2

in druge

202-199-1

252-984-8

in druge

ex 2921 59 90

i(1)-i(2)

so-pr

 

i(2)

pr

 

benzil butil ftalat ((+))

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

so-pr

 

beta-ciflutrin ((+))

1820573-27-0

 

ex 2926 90 70

p(1)

pr

 

beta-cipermetrin ((+))

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

pr

 

bifentrin ((+))

82657-04-3

 

ex 2916 20 00

p(1)-p(2)

p-so

 

binapakril ((#))

485-31-4

207-612-9

ex 2916 16 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

i(2)

pr

bis(pentabromofenil) eter ((+))

1163-19-5

214-604-9

ex 2909 30 38

i(1)-i(2)

so-pr

 

biternatol ((+))

55179-31-2

259-513-5

ex 2933 99 80

p(1)

pr

 

bromoksinil ((+))

1689-84-5

3861-41-4

56634-95-8

1689-99-2

216-882-7

223-374-9

260-300-4

216-885-3

ex 2926 90 70

p(1)

pr

 

butralin ((+))

33629-47-9

251-607-4

ex 2921 49 00

p(1)

pr

 

kadmij in njegove spojine ((+))

7440-43-9

in druge

231-152-8

in druge

ex 8112

in druge

i(1)-i(2)

so-so

 

kaduzafos ((+))

95465-99-9

 

ex 2930 90 98

p(1)

pr

 

kalciferol

50-14-6

200-014-9

ex 2936 29 00

p(1)

pr

 

kaptafol ((#))

2425-06-1

219-363-3

ex 2930 80 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

karbaril ((+))

63-25-2

200-555-0

ex 2924 29 70

p(1)-p(2)

pr-pr

 

karbendazim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

pr

 

karbofuran ((#))

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

p(1)

pr

 

ogljikov tetraklorid

56-23-5

200-262-8

ex 2903 14 00

i(2)

pr

 

karbosulfan ((+))

55285-14-8

259-565-9

ex 2932 99 00

p(1)

pr

 

kartap

15263-53-3

 

ex 2930 20 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

kinometionat

2439-01-2

219-455-3

ex 2934 99 90

p(1)-p(2)

pr-pr

 

klorat ((+))

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

in druge

231-887-4

233-378-2

232-034-9

in druge

ex 2829 11 00

ex 2829 19 00

ex 2843 29 00

p(1)

pr

 

klordimeform ((#))

6164-98-3

228-200-5

ex 2925 21 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

klorfenapir ((+))

122453-73-0

 

ex 2933 99 80

p(1)

pr

 

klorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

ex 2919 90 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

klormefos

24934-91-6

246-538-1

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

pr-pr

 

klorobenzilat ((#))

510-15-6

208-110-2

ex 2918 18 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

kloroform

67-66-3

200-663-8

ex 2903 13 00

i(2)

pr

 

kloropikrin ((+))

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p(1)

pr

 

klorotalonil ((+))

1897-45-6

217-588-1

ex 2926 90 70

p(1)

pr

 

klorprofam ((+))

101-21-3

202-925-7

ex 2924 29 70

p(1)

pr

 

klorpirifos ((+))

2921-88-2

220-864-4

ex 2933 39 99

p(1)

pr

 

klorpirifos-metil ((+))

5598-13-0

227-011-5

ex 2933 39 99

p(1)

pr

 

klortal dimetil ((+))

1861-32-1

217-464-7

ex 2917 39 95

p(1)

pr

 

klozolinat ((+))

84332-86-5

282-714-4

ex 2934 99 90

p(1)-p(2)

pr-pr

 

holekalciferol

67-97-0

200-673-2

ex 2936 29 00

p(1)

pr

 

cinidon-etil ((+))

142891-20-1

 

ex 2925 19 95

p(1)

pr

 

klotianidin ((+))

210880-92-5

433-460-1

ex 2934 10 00

p(1)

pr

 

kumafuril

117-52-2

204-195-5

ex 2932 20 90

p(1)-p(2)

pr-pr

 

kreozot in kreozotu sorodne snovi

8001-58-9

232-287-5

ex 2707 91 00

ex 3807 00 90

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

ex 2707 91 00

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

ex 2707 40 00

ex 2707 50 00

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

ex 2707 91 00

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

ex 3807 00 90

ex 2707 99 19

i(2)

pr

 

90640-80-5

292-602-7

ex 2707 99 20

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

ex 2707 99 80

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

ex 3807 00 90

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

ex 3807 00 90

 

 

 

krimidin

535-89-7

208-622-6

ex 2933 59 95

p(1)

pr

 

cianamid

420-04-2

206-992-3

ex 2853 90 90

p(1)

pr

 

cianazin

21725-46-2

244-544-9

ex 2933 69 80

p(1)-p(2)

pr-pr

 

cibutrin ((+))

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

pr

 

ciklanilid ((+))

113136-77-9

419-150-7

ex 2924 29 70

p(1)

pr

 

ciflutrin

68359-37-5

269-855-7

ex 2926 90 70

p(1)

pr

 

cihalothrin

68085-85-8

268-450-2

ex 2926 90 70

p(1)

pr

 

ciheksatin ((+))

13121-70-5

236-049-1

ex 2931 90 00

p(1)

pr

 

DBB (Di-μ-okso-di-n-butilstanio-hidroksiboran/dioksastanaboretan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

ex 2931 90 00

i(1)

pr

 

desmedifam ((+))

13684-56-5

237-198-5

ex 2924 29 70

p(1)

pr

 

diarzenov pentaoksid ((+))

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1)-i(2)

so-pr

 

diazinon ((+))

333-41-5

206-373-8

ex 2933 59 10

p(1)

pr

 

dibutilkositrne spojine

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

in druge

211-670-0

201-039-8

213-928-8

in druge

ex 2931 90 00

i(2)

so

 

diklobenil ((+))

1194-65-6

214-787-5

ex 2926 90 70

p(1)

pr

 

dikloran ((+))

99-30-9

202-746-4

ex 2921 42 00

p(1)

pr

 

diklorvos ((+))

62-73-7

200-547-7

ex 2919 90 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

didecildimetilamonijev klorid

7173-51-5

230-525-2

ex 2923 90 00

p(1)

pr

 

diizobutil ftalat ((+))

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

so-pr

 

dimetenamid ((+))

87674-68-8

 

ex 2934 99 90

p(1)

pr

 

dimetoat ((+))

60-51-5

200-480-3

ex 2930 90 98

p(1)

pr

 

dinikonazol-M ((+))

83657-18-5

 

ex 2933 99 80

p(1)

pr

 

dinitro-orto-kresol (DNOC) in njegove soli (kot so amonijeva sol, kalijeva sol in natrijeva sol) ((#))

534-52-1

208-601-1

ex 2908 92 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

 

2312-76-7

219-007-7

dinobuton

973-21-7

213-546-1

ex 2920 90 10

p(1)-p(2)

pr-pr

 

dinozeb, njegove soli in estri ((#))

88-85-7

in druge

201-861-7

in druge

ex 2908 91 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

ex 2915 36 00

i(2)

pr

dinoterb ((+))

1420-07-1

215-813-8

ex 2908 99 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

dioktilkositrne spojine

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

in druge

222-583-2

212-791-1

240-253-6

in druge

ex 2931 90 00

i(2)

so

 

difenilamin ((+))

122-39-4

204-539-4

ex 2921 44 00

p(1)

pr

 

dikvat, vključno z dikvat dibromidom ((+))

2764-72-9

85-00-7

220-433-0

201-579-4

ex 2933 99 80

p(1)

pr

 

DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil) ((+))

150315-10-9

144740-54-5

 

ex 2935 90 90

p(1)

pr

 

pripravki razpršljivega prahu, ki vsebujejo kombinacijo:

 

 

ex 3808 99 90

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

7 % ali več benomila

17804-35-2

241-775-7

ex 2933 99 80

 

 

 

10 % ali več karbofurana

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

 

 

 

in 15 % ali več tirama ((#))

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

 

 

 

empentrin ((+))

54406-48-3

259-154-4

ex 2916 20 00

p(2)

pr

 

epoksikonazol ((+))

135319-73-2

406-850-2

ex 2934 99 90

p(1)

pr

 

etalfluralin ((+))

55283-68-6

259-564-3

ex 2921 43 00

p(1)

pr

 

etion

563-12-2

209-242-3

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

pr-pr

 

etoprofos ((+))

13194-48-4

236-152-1

ex 2930 90 98

p(1)

pr

 

etoksisulfuron ((+))

126801-58-9

 

ex 2933 59 95

p(1)

pr

 

etoksikvin ((+))

91-53-2

202-075-7

ex 2933 49 90

p(1)

pr

 

etilen oksid (oksiran) ((#))

75-21-8

200-849-9

ex 2910 10 00

p(1)

pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

fenamidon ((+))

161326-34-7

 

ex 2933 29 90

p(1)

pr

 

fenarimol ((+))

60168-88-9

262-095-7

ex 2933 59 95

p(1)

pr

 

fenamifos ((+))

22224-92-6

244-848-1

ex 2930 90 98

p(1)

pr

 

fenbutatin oksid ((+))

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 00

p(1)

pr

 

fenitrotion ((+))

122-14-5

204-524-2

ex 2920 19 00

p(1)

pr

 

fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

ex 2926 90 70

p(1)-p(2)

pr-pr

 

fention ((+))

55-38-9

200-231-9

ex 2930 90 98

p(1)

so

 

fentin acetat ((+))

900-95-8

212-984-0

ex 2931 90 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

fentin hidroksid ((+))

76-87-9

200-990-6

ex 2931 90 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

fenvalerat

51630-58-1

257-326-3

ex 2926 90 70

p(1)

pr

 

ferbam ((+))

14484-64-1

238-484-2

ex 2930 20 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

fipronil ((+))

120068-37-3

424-610-5

ex 2933 19 90

p(1)

pr

 

flufenoksuron ((+))

101463-69-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p(1)-p(2)

p-so

 

fluoroacetamid ((#))

640-19-7

211-363-1

ex 2924 12 00

p(1)

pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

flurenol

467-69-6

207-397-1

ex 2918 19 98

p(1)-p(2)

pr-pr

 

flurprimidol ((+))

56425-91-3

 

ex 2933 59 95

p(1)

pr

 

flurtamon ((+))

96525-23-4

 

ex 2932 19 00

p(1)

pr

 

furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

ex 2932 99 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

glufosinat, vključno z glufosinat amonijem ((+))

51276-47-2

77182-82-2

257-102-5

278-636-5

ex 2931 49 90

p(1)

pr

 

gvazatin ((+))

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

ex 3808 99 90

p(1)-p(2)

pr-pr

 

heksakloroetan

67-72-1

200-666-4

ex 2903 19 00

i(1)

so

 

heksazinon ((+))

51235-04-2

257-074-4

ex 2933 69 80

p(1)-p(2)

pr-pr

 

imidakloprid

138261-41-3

428-040-8

ex 2933 39 99

p(1)

so

 

iminoktadin

13516-27-3

236-855-3

ex 2925 29 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

indolilocetna kislina ((+))

87-51-4

201-748-2

ex 2933 99 80

p(1)

pr

 

iprodion ((+))

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

pr

 

izoproturon ((+))

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

pr

 

izoksation

18854-01-8

242-624-8

ex 2934 99 90

p(1)

pr

 

svinec in njegove spojine

7439-92-1

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

in druge

231-100-4

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

in druge

ex 7801 10 00 in ex 7804 20 00

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90 in ex 3206 49 70

ex 2908 99 00

i(2)

so

 

linuron ((+))

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p(1)

pr

 

malation

121-75-5

204-497-7

ex 2930 90 98

p(2)

pr

 

malein hidrazidove soli, razen holinove, kalijeve in natrijeve soli

5716-15-4

42489-17-8

36518-59-9

65445-74-1

51137-11-2

in druge

227-213-3

255-849-1

253-082-7

265-780-9

in druge

ex 2933 99 80

p(1)

pr

 

mankozeb ((+))

8018-01-7

 

ex 3808 92 30

p(1)

pr

 

maneb ((+))

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)-p(2)

pr-pr

 

mekoprop ((+))

7085-19-0

93-65-2

230-386-8

202-264-4

ex 2918 99 90

p(1)

pr

 

živo srebro ((+))

7439-97-6

231-106-7

ex 2805 40

i(1)-i(2)

so-pr

 

živosrebrove spojine, vključno z anorganskimi živosrebrovimi spojinami, alkil živosrebrovimi spojinami in alkiloksialkil in aril živosrebrovimi spojinami, razen živosrebrovih spojin iz Priloge V ((#))

62-38-4,

26545-49-3

in druge

200-532-5,

247-783-7

in druge

ex 2852 10 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

metamidofos ((#))

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

pr

 

metidation

950-37-8

213-449-4

ex 2934 99 90

p(1)-p(2)

pr-pr

 

metiokarb ((+))

2032-65-7

217-991-2

ex 2930 90 98

p(1)

pr

 

metomil ((+))

16752-77-5

240-815-0

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

pr-pr

 

metilbromid ((+))

74-83-9

200-813-2

ex 2903 61 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

metil paration ((+))  ((#))

298-00-0

206-050-1

ex 2920 11 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

metoksuron

19937-59-8

243-433-2

ex 2924 21 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

monokrotofos ((#))

6923-22-4

230-042-7

ex 2924 12 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

monolinuron

1746-81-2

217-129-5

ex 2928 00 90

p(1)

pr

 

monometil-dibromo-difenil metan;

trgovsko ime: DBBT ((+))

99688-47-8

402-210-1

ex 2903 99 80

i(1)

pr

 

monometil-dikloro-difenil metan;

trgovsko ime: Ugilec 121 ali Ugilec 21 ((+))

 

400-140-6

ex 2903 99 80

i(1)-i(2)

pr-pr

 

monometil-tetraklorodifenil metan;

trgovsko ime: Ugilec141 ((+))

76253-60-6

278-404-3

ex 2903 99 80

i(1)-i(2)

pr-pr

 

monuron

150-68-5

205-766-1

ex 2924 21 00

p(1)

pr

 

naled ((+))

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

nikotin ((+))

54-11-5

200-193-3

ex 2939 79 10

p(1)

pr

 

nitrofen ((+))

1836-75-5

217-406-0

ex 2909 30 90

p(1)-p(2)

pr-pr

 

nonilfenoli C6H4(OH)C9H19  ((+))

25154-52-3 (fenol, nonil-)

246-672-0

ex 2907 13 00

i(1)-i(2)

so-so

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, razvejan)

284-325-5

ex 2907 13 00

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenol)

234-284-4

ex 2907 13 00

 

 

 

90481-04-2 (fenol, nonil-, razvejan)

291-844-0

ex 2907 13 00

 

 

 

104-40-5 (p-nonilfenol)

in druge

203-199-4

in druge

ex 2907 13 00

 

 

 

nonilfenol etoksilati (C2H4O)nC15H24O ((+))

9016-45-9

26027-38-3

68412-54-4

37205-87-1

127087-87-0

in druge

 

ex 3402 42 00

ex 3907 29 11

ex 3824 99 92

i(1)-i(2)

so-so

 

p(1)-p(2)

pr-pr

komercialni oktabromodifenil eter, vključno s

heksabromo difenil etrom

heptabromo difenil etrom ((#))

36483-60-0

68928-80-3

253-058-6

273-031-2

ex 3824 88 00

ex 2909 30 38

i(1)-i(2)

pr-pr

 

ometoat

1113-02-6

214-197-8

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

pr-pr

 

ortosulfamuron ((+))

213464-77-8

 

ex 2933 59 95

p(1)

pr

 

oksadiargil ((+))

39807-15-3

254-637-6

ex 2934 99 90

p(1)

pr

 

oksasulfuron ((+))

144651-06-9

 

ex 2935 90 90

p(1)

pr

 

oksidemeton-metil ((+))

301-12-2

206-110-7

ex 2930 90 98

p(1)

pr

 

parakvat ((+))

4685-14-7

1910-42-5

2074-50-2

225-141-7

217-615-7

218-196-3

ex 2933 39 99

p(1)

pr

 

paration ((#))

56-38-2

200-271-7

ex 2920 11 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

pebulat

1114-71-2

214-215-4

ex 2930 20 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

komercialni pentabromodifenil eter, vključno s

tetrabromo difenil etrom

pentabromo difenil etrom ((#))

40088-47-9

32534-81-9

254-787-2

251-084-2

ex 2909 30 31

ex 2909 30 38

ex 3824 88 00

i(1)-i(2)

pr-pr

 

pentakloretan

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 00

i(2)

so

 

pentaklorofenol, njegove soli in estri ((#))

87-86-5

in druge

201-778-6

in druge

ex 2908 11 00

in druge

p(1)-p(2)

pr-so

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine ((+))

335-67-1

in druge

206-397-9

in druge

ex 2915 90 70

in druge

i(1)-i(2)

so-pr

 

perfluorooktan sulfonati

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, kovinska sol (O-M +), halid, amid in drugi derivati, vključno s polimeri) ((+))/ ((#))

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

in druge

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

in druge

ex 2904 31 00

ex 2904 34 00

ex 2922 16 00

ex 2923 30 00

ex 2935 20 00

ex 2924 29 70

ex 3824 99 92

i(1)

so

 

permetrin

52645-53-1

258-067-9

ex 2916 20 00

p(1)

pr

 

forat ((#))

298-02-2

206-052-2

ex 2930 90 98

p(1)

pr

 

fosalon ((+))

2310-17-0

218-996-2

ex 2934 99 90

p(1)

pr

 

fosfamidon (topni tekoči pripravki, ki vsebujejo več kot 1 000 g aktivne snovi/l) ((#))

13171-21-6 (zmes, (E) & (Z) izomera)

23783-98-4 ((Z)-izomer)

297-99-4 ((E)-izomer)

236-116-5

ex 2924 12 00

ex 3808 59 00

p(1)-p(2)

pr-pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

pikoksistrobin ((+))

117428-22-5

 

ex 2933 39 99

p(1)

pr

 

polibrominirani bifenili (PBB) razen heksabromobifenila ((#))

13654-09-6,

27858-07-7

in druge

237-137-2,

248-696-7

in druge

ex 2903 99 80

i(1)

so

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

poliklorirani terfenili (PCT) ((#))

61788-33-8

262-968-2

ex 2903 99 80

i(1)

pr

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

procimidon ((+))

32809-16-8

251-233-1

ex 2925 19 95

p(1)

pr

 

propaklor ((+))

1918-16-7

217-638-2

ex 2924 29 70

p(1)

pr

 

propanil ((+))

709-98-8

211-914-6

ex 2924 29 70

p(1)

pr

 

profam

122-42-9

204-542-0

ex 2924 29 70

p(1)

pr

 

propargit ((+))

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p(1)

pr

 

propikonazol

60207-90-1

262-104-4

ex 2934 99 90

p(1)

pr

 

propineb ((+))

12071-83-9

9016-72-2

235-134-0

ex 2930 20 00

p(1)

pr

 

propizoklor ((+))

86763-47-5

 

ex 2924 29 70

p(1)

pr

 

pimetrozin ((+))

123312-89-0

 

ex 2933 69 80

p(1)

pr

 

pirazofos ((+))

13457-18-6

236-656-1

ex 2933 59 95

p(1)-p(2)

pr-pr

 

kvinoksifen ((+))

124495-18-7

 

ex 2933 49 90

p(1)

pr

 

kvintozen ((+))

82-68-8

201-435-0

ex 2904 99 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

rotenon ((+))

83-79-4

201-501-9

ex 2932 99 00

p(1)

pr

 

scilirozid

507-60-8

208-077-4

ex 2938 90 90

p(1)

pr

 

simazin ((+))

122-34-9

204-535-2

ex 2933 69 10

p(1)-p(2)

pr-pr

 

strihnin

57-24-9

200-319-7

ex 2939 79 90

p(1)

pr

 

teknazen ((+))

117-18-0

204-178-2

ex 2904 99 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

tepraloksidim ((+))

149979-41-9

 

ex 2932 99 00

ex 3808 93 27

p(1)

pr

 

terbufos

13071-79-9

235-963-8

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

pr-pr

 

tetraetil svinec ((#))

78-00-2

201-075-4

ex 2931 10 00

i(1)

so

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

tetrametil svinec ((#))

75-74-1

200-897-0

ex 2931 10 00

i(1)

so

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

talijev sulfat

7446-18-6

231-201-3

ex 2833 29 80

p(1)

pr

 

tiakloprid ((+))

111988-49-9

 

ex 2934 10 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

tiametoksam ((+))

153719-23-4

428-650-4

ex 2934 10 00

p(1)

pr

 

tiobenkarb ((+))

28249-77-6

248-924-5

ex 2930 20 00

p(1)

pr

 

tiociklam

31895-22-4

250-859-2

ex 2934 99 90

p(1)-p(2)

pr-pr

 

tiodikarb ((+))

59669-26-0

261-848-7

ex 2930 90 98

p(1)

pr

 

tiofanat-metil ((+))

23564-05-8

245-740-7

ex 2930 90 98

p(1)

pr

 

tiram ((+))

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

p(1)-p(2)

pr-so

 

tolilfluanid ((+))

731-27-1

211-986-9

ex 2930 90 98

p(1)

pr

 

triasulfuron ((+))

82097-50-5

 

ex 2935 90 90

p(1)

pr

 

triazofos

24017-47-8

245-986-5

ex 2933 99 80

p(1)-p(2)

pr-pr

 

vse tributilkositrove spojine, kar vključuje: ((#))

 

 

ex 2931 20 00

p(2)

i(1)-i(2)

pr

so-so

 

tributilkositrov oksid

56-35-9

200-268-0

 

tributilkositrov fluorid

1983-10-4

217-847-9

 

tributilkositrov metakrilat

2155-70-6

218-452-4

 

tributilkositrov benzoat

4342-36-3

224-399-8

 

tributilkositrov klorid

1461-22-9

215-958-7

 

tributilkositrov linoleat

24124-25-2

246-024-7

 

tributilkositrov naftenat

85409-17-2

287-083-9

 

 

in druge

in druge

 

 

 

 

triklorfon ((#))

52-68-6

200-149-3

ex 2931 54 00

p(1)-p(2)

pr-pr

 

triklorobenzen

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 80

i(2)

so

 

triklosan ((+))

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

pr

 

triciklazol ((+))

41814-78-2

255-559-5

ex 2934 99 90

p(1)

pr

 

tridemorf

24602-86-6

246-347-3

ex 2934 99 90

p(1)-p(2)

pr-pr

 

triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

pr

 

trifluralin ((+))

1582-09-8

216-428-8

ex 2921 43 00

p(1)

pr

 

triorganokositrne spojine razen tributilkositrovih spojin ((+))

 

 

ex 2931 90 00 in druge

p(2)

so

 

i(2)

so

 

tris (2-kloroetil) fosfat ((+))

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1)-i(2)

so-pr

 

tris (2,3-dibromopropil) fosfat ((#))

126-72-7

204-799-9

ex 2919 10 00

i(1)

so

Glej okrožnico PIC na www.pic.int/

tris(aziridinil)fosfinoksid (1,1′,1′-fosforiltriaziridin)

545-55-1

208-892-5

ex 2933 99 80

i(1)

so

 

vamidotion

2275-23-2

218-894-8

ex 2930 90 98

p(1)-p(2)

pr-pr

 

vinklozolin ((+))

50471-44-8

256-599-6

ex 2934 99 90

p(1)

pr

 

varfarin

81-81-2

201-377-6

ex 2932 20 90

p(1)

pr

 

zineb

12122-67-7

235-180-1

ex 3824 99 93

ex 3808 92 30

p(1)

pr

 

Št. CAS = karakteristična številka po mednarodnem seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.

DEL 2

Seznam kemikalij, ki izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC

(iz člena 11)

Ta seznam obsega kemikalije, ki izpolnjujejo pogoje za obveščanje PIC. Vanj niso vključene kemikalije, za katere postopek PIC že velja in so naštete v delu 3 te priloge.

Kemikalija

Št. CAS

Št. ES

Oznaka KN (*6)

Skupina (*4)

Omejitev uporabe (*5)

1,3-dikloropropen

542-75-6

208-826-5

ex 2903 29 00

p

pr

2-naftilamin (naftalen-2-amin) in njegove soli

91-59-8,

553-00-4,

612-52-2

in druge

202-080-4,

209-030-0,

210-313-6

in druge

ex 2921 45 00

i

pr

2-naftiloksiocetna kislina

120-23-0

204-380-0

ex 2918 99 90

p

pr

2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT)

121-14-2

204-450-0

ex 2904 20 00

i

so

3-decen-2-on

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

pr

4-aminobifenil (bifenil-4-amin) in njegove soli

92-67-1

2113-61-3

in druge

202-177-1

in druge

ex 2921 49 00

i

pr

4-nitrobifenil

92-92-3

202-204-7

ex 2904 20 00

i

pr

4,4'-diaminodifenilmetan (MDA)

101-77-9

202-974-4

ex 2921 59 90

i

so

5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

so

acefat

30560-19-1

250-241-2

ex 2930 90 98

p

pr

acetoklor

34256-82-1

251-899-3

ex 2924 29 70

p

pr

amitraz

33089-61-1

251-375-4

ex 2925 29 00

p

pr

amitrol

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

pr

antrakinon

84-65-1

201-549-0

ex 2914 61 00

p

pr

azbestna vlakna: krizotil

12001-29-5

132207-32-0

 

ex 2524 90 00

i

pr

asulam

3337-71-1

2302-17-2

222-077-1

218-953-8

ex 2935 90 90

p

pr

atrazin

1912-24-9

217-617-8

ex 2933 69 10

p

pr

azinfos-etil

2642-71-9

220-147-6

ex 2933 99 80

p

pr

azociklotin

41083-11-8

255-209-1

ex 2933 99 80

p

pr

benalaksil

71626-11-4

275-728-7

ex 2924 29 70

p

pr

benfurakarb

82560-54-1

 

ex 2932 99 00

p

pr

benzidin in njegove soli

derivati benzidina

92-87-5

36341-27-2

in druge

202-199-1

252-984-8

in druge

ex 2921 59 90

i

so

benzil butil ftalat

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

so

beta-ciflutrin

1820573-27-0

 

ex 2926 90 70

p

pr

beta-cipermetrin

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

pr

bifentrin

82657-04-3

 

ex 2916 20 00

p

so

bis(pentabromofenil) eter

1163-19-5

214-604-9

ex 2909 30 38

i

so

bitertanol

55179-31-2

259-513-5

ex 2933 99 80

p

pr

bromoksinil

1689-84-5

3861-41-4

56634-95-8

1689-99-2

216-882-7

223-374-9

260-300-4

216-885-3

ex 2926 90 70

p

pr

butralin

33629-47-9

251-607-4

ex 2921 49 00

p

pr

kadmij in njegove spojine

7440-43-9

in druge

231-152-8

in druge

ex 8112

in druge

i

so

kadusafos

95465-99-9

 

ex 2930 90 98

p

pr

karbaril

63-25-2

200-555-0

ex 2924 29 70

p

pr

karbosulfan

55285-14-8

259-565-9

ex 2932 99 00

p

pr

klorat

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

in druge

231-887-4

233-378-2

232-034-9

in druge

ex 2829 11 00

ex 2829 19 00

ex 2843 29 00

p

pr

klorfenapir

122453-73-0

 

ex 2933 99 80

p

so

kloropikrin

76-06-2

200-930-9

ex 2904 91 00

p

pr

klorotalonil

1897-45-6

217-588-1

ex 2926 90 70

p

pr

klorprofam

101-21-3

202-925-7

ex 2924 29 70

p

pr

klorpirifos

2921-88-2

220-864-4

ex 2933 39 99

p

pr

klorpirifos-metil

5598-13-0

227-011-5

ex 2933 39 99

p

pr

klortal-dimetil

1861-32-1

217-464-7

ex 2917 39 95

p

pr

klozolinat

84332-86-5

282-714-4

ex 2934 99 90

p

pr

cinidon-etil

142891-20-1

 

ex 2925 19 95

p

pr

klotianidin

210880-92-5

433-460-1

ex 2934 10 00

p

so

cibutrin

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

pr

ciklanilid

113136-77-9

419-150-7

ex 2924 29 70

p

pr

ciheksatin

13121-70-5

236-049-1

ex 2931 90 00

p

pr

desmedifam

13684-56-5

237-198-5

ex 2924 29 70

p

pr

diarzenov pentaoksid

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

so

diazinon

333-41-5

206-373-8

ex 2933 59 10

p

so

diklobenil

1194-65-6

214-787-5

ex 2926 90 70

p

pr

dikloran

99-30-9

202-746-4

ex 2921 42 00

p

pr

diklorvos

62-73-7

200-547-7

ex 2919 90 00

p

pr

diizobutil ftalat

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

so

dimetenamid

87674-68-8

 

ex 2934 99 90

p

pr

dimetoat

60-51-5

200-480-3

ex 2930 90 98

p

pr

dinikonazol-M

83657-18-5

 

ex 2933 99 80

p

pr

dinoterb

1420-07-1

215-813-8

ex 2908 99 00

p

pr

difenilamin

122-39-4

204-539-4

ex 2921 44 00

p

pr

dikvat, vključno z dikvat dibromidom

2764-72-9

85-00-7

220-433-0

201-579-4

ex 2933 99 80

p

pr

DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil)

150315-10-9

144740-54-5

 

ex 2935 90 90

p

pr

empentrin

54406-48-3

259-154-4

ex 2916 20 00

p

pr

epoksikonazol

135319-73-2

406-850-2

ex 2934 99 90

p

pr

etalfluralin

55283-68-6

259-564-3

ex 2921 43 00

p

pr

etoprofos

13194-48-4

236-152-1

ex 2930 90 98

p

pr

etoksisulfuron

126801-58-9

 

ex 2933 59 95

p

pr

etoksikvin

91-53-2

202-075-7

ex 2933 49 90

p

pr

fenamidon

161326-34-7

 

ex 2933 29 90

p

pr

fenarimol

60168-88-9

262-095-7

ex 2933 59 95

p

pr

fenamifos

22224-92-6

244-848-1

ex 2930 90 98

p

pr

fenbutatin oksid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 00

p

pr

fenitrotion

122-14-5

204-524-2

ex 2920 19 00

p

so

fention

55-38-9

200-231-9

ex 2930 90 98

p

so

fentin acetat

900-95-8

212-984-0

ex 2931 90 00

p

pr

fentin hidroksid

76-87-9

200-990-6

ex 2931 90 00

p

pr

ferbam

14484-64-1

238-484-2

ex 2930 20 00

p

pr

fipronil

120068-37-3

424-610-5

ex 2933 19 90

p

so

flufenoksuron

101463-69-8

417-680-3

ex 2924 21 00

p

so

flurprimidol

56425-91-3

 

ex 2933 59 95

p

pr

flurtamon

96525-23-4

 

ex 2932 19 00

p

pr

glufosinat, vključno z glufosinat-amonijem

51276-47-2

77182-82-2

257-102-5

278-636-5

ex 2931 49 90

p

pr

gvazatin

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

ex 3808 99 90

p

pr

heksazinon

51235-04-2

257-074-4

ex 2933 69 80

p

pr

indolilocetna kislina

87-51-4

201-748-2

ex 2933 99 80

p

pr

iprodion

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

pr

izoproturon

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

so

linuron

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

pr

mankozeb

8018-01-7

 

ex 3808 92 30

p

pr

maneb

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

pr

mekoprop

7085-19-0

93-65-2

230-386-8

202-264-4

ex 2918 99 90

p

pr

živo srebro

7439-97-6

231-106-7

ex 2805 40

i

so

metiokarb

2032-65-7

217-991-2

ex 2930 90 98

p

pr

metomil

16752-77-5

240-815-0

ex 2930 90 98

p

pr

metilbromid

74-83-9

200-813-2

ex 2903 61 00

p

pr

metil paration ((#))

298-00-0

206-050-1

ex 2920 11 00

p

pr

monometil-dibromo-difenil metan;

trgovsko ime: DBBT

99688-47-8

401-210-1

ex 2903 99 80

i

pr

monometil-dikloro-difenil metan;

trgovsko ime: Ugilec 121 ali Ugilec 21

400-140-6

ex 2903 99 80

i

pr

monometil-tetraklorodifenil metan;

trgovsko ime: Ugilec141

76253-60-6

278-404-3

ex 2903 99 80

i

pr

naled

300-76-5

206-098-3

ex 2919 90 00

p

pr

nikotin

54-11-5

200-193-3

ex 2939 79 10

p

pr

nitrofen

1836-75-5

217-406-0

ex 2909 30 90

p

pr

nonilfenoli C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenol, nonil-)

246-672-0

ex 2907 13 00

i

so

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, razvejan)

284-325-5

11066-49-2 (izononilfenol)

234-284-4

90481-04-2 (fenol, nonil-, razvejan)

291-844-0

104-40-5 (P-nonilfenol)

in druge

203-199-4

in druge

nonilfenol etoksilati (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9

26027-38-3

68412-54-4

37205-87-1

127087-87-0

in druge

 

ex 3402 42 00

ex 3907 29 11

ex 3824 99 92

i

so

p

pr

ortosulfamuron

213464-77-8

 

ex 2933 59 95

p

pr

oksadiargil

39807-15-3

254-637-6

ex 2934 99 90

p

pr

oksasulfuron

144651-06-9

 

ex 2935 90 90

p

pr

oksidemeton-metil

301-12-2

206-110-7

ex 2930 90 98

p

pr

parakvat

4685-14-7

1910-42-5

2074-50-2

225-141-7

217-615-7

218-196-3

ex 2933 39 99

p

pr

perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine

335-67-1

in druge

206-397-9

in druge

2915 90 70

in druge

i

so

derivati perfluorooktan sulfonatov (vključno s polimeri), ki niso zajeti v

perfluorooktan sulfonski kislini, perfluorooktan sulfonatih, perfluorooktan sulfonamidih, perfluorooktan sulfonilih

57589-85-2

68081-83-4

in druge

260-837-4

268-357-7

in druge

ex 2924 29 70

ex 3824 99 92

i

so

fosalon

2310-17-0

218-996-2

ex 2934 99 90

p

pr

pikoksistrobin

117428-22-5

 

ex 2933 39 99

p

pr

procimidon

32809-16-8

251-233-1

ex 2925 19 95

p

pr

propaklor

1918-16-7

217-638-2

ex 2924 29 70

p

pr

propanil

709-98-8

211-914-6

ex 2924 29 70

p

pr

propargit

2312-35-8

219-006-1

ex 2920 90 70

p

pr

propineb

12071-83-9

9016-72-2

235-134-0

ex 2930 20 00

p

pr

propizoklor

86763-47-5

 

ex 2924 29 70

p

pr

pimetrozin

123312-89-0

 

ex 2933 69 80

p

pr

pirazofos

13457-18-6

236-656-1

ex 2933 59 95

p

pr

kvinoksifen

124495-18-7

 

ex 2933 49 90

p

pr

kvintozen

82-68-8

201-435-0

ex 2904 99 00

p

pr

rotenon

83-79-4

201-501-9

ex 2932 99 00

p

so

simazin

122-34-9

204-535-2

ex 2933 69 10

p

pr

teknazen

117-18-0

204-178-2

ex 2904 99 00

p

pr

tepraloksidim

149979-41-9

 

ex 2932 99 00

ex 3808 93 27

p

pr

tiakloprid

111988-49-9

 

ex 2934 10 00

p

pr

tiametoksam

153719-23-4

428-650-4

ex 2934 10 00

p

so

tiobenkarb

28249-77-6

248-924-5

ex 2930 20 00

p

pr

tiodikarb

59669-26-0

261-848-7

ex 2930 90 98

p

pr

tiofanat-metil

23564-05-8

245-740-7

ex 2930 90 98

p

pr

tiram

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

p

so

tolilfluanid

731-27-1

211-986-9

ex 2930 90 98

p

so

triasulfuron

82097-50-5

 

ex 2935 90 90

p

pr

triklosan

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

pr

triciklazol

41814-78-2

255-559-5

ex 2934 99 90

p

pr

trifluralin

1582-09-8

216-428-8

ex 2921 43 00

p

pr

triorganokositrne spojine razen tributilkositrovih spojin

 

 

ex 2931 90 00 in druge

p

so

tris (2-kloroetil) fosfat

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

so

vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

ex 2934 99 90

p

pr

Št. CAS = karakteristična številka po mednarodnem seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.

DEL 3

Seznam kemikalij, za katere velja postopek PIC

(iz členov 13 in 14)

(Navedene skupine se nanašajo na skupine iz Konvencije)

Kemikalija

Ustrezna številka(-e) CAS

Oznaka HS

Čista snov (*8)

Oznaka HS

Zmesi, ki vsebujejo snov (*8)

Skupina

2,4,5-T ter njegove soli in estri

93-76-5 ((#))

ex 2918.91

ex 3808.59

pesticid

alaklor

15972-60-8

ex 2924.25

ex 3808.93

pesticid

aldikarb

116-06-3

ex 2930.80

ex 3808.91

pesticid

aldrin (*7)

309-00-2

ex 2903.82

ex 3808.59

pesticid

azinfos-metil

86-50-0

ex 2933.92

ex 3808.59

pesticid

binapakril

485-31-4

ex 2916.16

ex 3808.59

pesticid

kaptafol

2425-06-1

ex 2930.80

ex 3808.59

pesticid

karbofuran

1563-66-2

ex 2932.99

ex 3808.91

ex 3808.59

pesticid

klordan (*7)

57-74-9

ex 2903.82

ex 3808.59

pesticid

klordimeform

6164-98-3

ex 2925.21

ex 3808.59

pesticid

klorobenzilat

510-15-6

ex 2918.18

ex 3808.59

pesticid

DDT (*7)

50-29-3

ex 2903.92

ex 3808.59

pesticid

dieldrin (*7)

60-57-1

ex 2910.40

ex 3808.59

pesticid

dinitro-orto-kresol (DNOC) in njegove soli (kot so amonijeva sol, kalijeva sol in natrijeva sol)

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

ex 2908.92

ex 3808.91

ex 3808.92

ex 3808.93

pesticid

dinozeb ter njegove soli in estri

88-85-7 ((#))

ex 2908.91

ex 3808.59

pesticid

1,2-dibromoetan (EDB)

106-93-4

ex 2903.62

ex 3808.59

pesticid

endosulfan (*7)

115-29-7

ex 2920.30

ex 3808.91

pesticid

etilen diklorid (1,2-dikloroetan)

107-06-2

ex 2903.15

ex 3808.59

pesticid

etilen oksid

75-21-8

ex 2910.10

ex 3808.59

ex 3824.81

pesticid

fluoroacetamid

640-19-7

ex 2924.12

ex 3808.59

pesticid

HCH (mešani izomeri) (*7)

608-73-1

ex 2903.81

ex 3808.59

pesticid

heptaklor (*7)

76-44-8

ex 2903.82

ex 3808.59

pesticid

heksabromociklododekan (*7)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 in druge

ex 2903.89

 

industrijska kemikalija

heksaklorobenzen (*7)

118-74-1

ex 2903.92

ex 3808.59

pesticid

lindan (*7)

58-89-9

ex 2903.81

ex 3808.59

pesticid

živosrebrove spojine, vključno z anorganskimi živosrebrovimi spojinami, alkilživosrebrovimi spojinami ter alkiloksialkil in arilživosrebrovimi spojinami

10112-91-1, 21908-53-2 in druge

Glej tudi: www.pic.int/

ex 2852.10

ex 3808.59

pesticid

metamidofos

10265-92-6

ex 2930.80

ex 3808.59

pesticid

monokrotofos

6923-22-4

ex 2924.12

ex 3808.59

pesticid

komercialni oktabromodifenil eter, vključno s

 

ex 3824.88

ex 2909.30

ex 3824.88

industrijska kemikalija

heksabromodifenil etrom (*7)

36483-60-0

 

heptabromodifenil etrom (*7)

68928-80-3

 

paration

56-38-2

ex 2920.11

ex 3808.59

pesticid

komercialni pentabromodifenil eter, vključno s

 

ex 2909.30

ex 3824.88

industrijska kemikalija

tetrabromodifenil etrom (*7)

40088-47-9

pentabromodifenil etrom (*7)

32534-81-9

pentaklorofenol ter njegove soli in estri (*7)

87-86-5  ((#))

ex 2908.11

ex 3808.59

ex 3808.91

ex 3808.92

ex 3808.93

ex 3808.94

ex 3808.99

pesticid

perfluorooktan sulfonska kislina, perfluorooktan sulfonati, perfluorooktan sulfonamidi, perfluorooktan sulfonili (*7)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

in druge

ex 2904.31

ex 2904.34

ex 2904.33

ex 2904.32

ex 2922.16

ex 2923.30

ex 2923.40

ex 2935.20

ex 2935.10

ex 2935.30

ex 2935.40

ex 2904.36

ex 3824.87

industrijska kemikalija

forat

298-02-2

ex 2930.90

ex 3808.91

pesticid

toksafen (*7)

8001-35-2

ex 3808.59

ex 3808.59

pesticid

pripravki razpršljivega prahu, ki vsebujejo kombinacijo:

 

 

ex 3808.92

zelo nevarna oblika pesticidnega pripravka

7 % ali več benomila

17804-35-2

ex 2933.99

10 % ali več karbofurana

1563-66-2

ex 2932.99

in 15 % ali več tirama

137-26-8

ex 2930.30

metilparation (metilparationovi koncentrati za emulzijo (EC) z 19,5 % ali več aktivne snovi in prah, ki vsebuje 1,5 % ali več aktivne snovi)

298-00-0

ex 2920.11

ex 3808.59

zelo nevarna oblika pesticidnega pripravka

fosfamidon (topni tekoči pripravki, ki vsebujejo več kot 1 000  g aktivne snovi/l)

13171-21-6 (zmes, (E) & (Z) izomera)

23783-98-4 ((Z)-izomer)

297-99-4 ((E)-izomer)

ex 2924.12

ex 3808.59

zelo nevarna oblika pesticidnega pripravka

azbestna vlakna:

 

ex 2524.10

ex 6811.40

industrijska kemikalija

ex 2524.90

ex 6812.80

aktinolit

77536-66-4

ex 2524.90

ex 6812.99

antofilit

77536-67-5

ex 2524.90

ex 6812.99

amozit

12172-73-5

ex 2524.90

ex 6812.99

krokidolit

12001-28-4

ex 2524.10

ex 6812.91

tremolit

77536-68-6

ex 2524.90

ex 6813.20

polibrominirani bifenili (PBB)

 

 

 

industrijska kemikalija

(heksa-) (*7)

36355-01-8

ex 2903.94

ex 3824.82

 

(okta-)

27858-07-7

ex 2903.99

 

 

(deka-)

13654-09-6

ex 2903.99

 

 

poliklorirani bifenili (PCB) (*7)

1336-36-3

ex 2903.99

ex 3824.82

industrijska kemikalija

poliklorirani terfenili (PCT)

61788-33-8

ex 2903.99

ex 3824.82

industrijska kemikalija

klorirani parafini s kratkimi verigami (*7)

85535-84-8

ex 3824.99

 

industrijska kemikalija

tetraetil svinec

78-00-2

ex 2931.10

ex 3811.11

industrijska kemikalija

tetrametil svinec

75-74-1

ex 2931.10

ex 3811.11

industrijska kemikalija

vse tributilkositrove spojine, kar vključuje:

 

ex 2931.20

ex 3808.59

pesticid

industrijska kemikalija

tributilkositrov oksid

56-35-9

ex 2931.20

ex 3808.59

 

tributilkositrov fluorid

1983-10-4

ex 2931.20

ex 3808.92

tributilkositrov metakrilat

2155-70-6

ex 2931.20

 

tributilkositrov benzoat

4342-36-3

ex 2931.20

 

tributilkositrov klorid

1461-22-9

ex 2931.20

 

tributilkositrov linoleat

24124-25-2

ex 2931.20

 

tributilkositrov naftenat

85409-17-2

ex 2931.20

 

triklorfon

52-68-6

ex 2931.54

ex 3808.91

pesticid

tris (2,3-dibromopropil) fosfat

126-72-7

ex 2919.10

ex 3824.83

industrijska kemikalija


(*1)  Podskupina: p(1) – pesticid iz skupine fitofarmacevtskih sredstev, p(2) – drug pesticid, vključno z biocidi, i(1) – industrijska kemikalija za profesionalno uporabo in i(2) – industrijska kemikalija za splošno uporabo.

(*2)  Omejitev uporabe: so – stroga omejitev, pr – prepoved (za posamezno podskupino ali podskupine) na podlagi zakonodaje Unije.

(*3)  Navedba ‚ex‘ pred oznako pomeni, da poleg kemikalij iz stolpca ‚Kemikalija‘ v navedeno podštevilko lahko spadajo še druge kemikalije.

(1)  Ta vnos ne vpliva na obstoječi vnos za 1,3-dikloropropen (cis) (št. CAS: 10061-01-5).

(2)  Razen motornih goriv, za katere velja Direktiva 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive Sveta 93/12/EGS (UL L 350, 28.12.1998, str. 58).

((#))  Kemikalija, za katero velja ali delno velja postopek PIC.

((+))  Kemikalija, ki izpolnjuje pogoje za obveščanje PIC.

(*4)  Skupina: p – pesticidi; i – industrijska kemikalija.

(*5)  Omejitev uporabe: so – stroga omejitev, pr – prepoved (za posamezno skupino ali skupine) na podlagi zakonodaje Unije.

(*6)  Navedba ‚ex‘ pred oznako pomeni, da poleg kemikalij iz stolpca ‚Kemikalija‘ v navedeno podštevilko lahko spadajo še druge kemikalije.

((#))  Kemikalija, za katero velja ali delno velja postopek PIC.

(*7)  Za te snovi velja prepoved izvoza v skladu s členom 15(2) te uredbe in Prilogo V k tej uredbi.

(*8)  Navedba ‚ex‘ pred oznako pomeni, da poleg kemikalij iz stolpca ‚Kemikalija‘ v navedeno podštevilko lahko spadajo še druge kemikalije.

((#))  Številke CAS so navedene samo za izhodne spojine.


PRILOGA II

„PRILOGA V

Kemikalije in izdelki, za katere velja prepoved izvoza

(iz člena 15)

DEL 1

Obstojna organska onesnaževala iz prilog A in B Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (1) v skladu z določbami navedene konvencije

Opis kemikalij/izdelka(-ov), za katere velja prepoved izvoza

Dodatni podatki, kadar je primerno (npr. ime kemikalije, št. ES, št. CAS itd.)

 

aldrin

št. ES 206-215-8

št. CAS 309-00-2

oznaka KN ex 2903 82 00

 

klordan

št. ES 200-349-0

št. CAS 57-74-9

oznaka KN ex 2903 82 00

 

klordekon

št. ES 205-601-3

št. CAS 143-50-0

oznaka KN ex 2914 71 00

 

dikofol

št. ES 204-082-0

št. CAS 115-32-2

oznaka KN ex 2906 29 00

 

dieldrin

št. ES 200-484-5

št. CAS 60-57-1

oznaka KN ex 2910 40 00

 

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis (p-klorofenil) etan

št. ES 200-024-3

št. CAS 50-29-3

oznaka KN ex 2903 92 00

 

endosulfan

št. ES 204-079-4

št. CAS 115-29-7

Oznaka KN 2920 30 00

 

endrin

št. ES 200-775-7

št. CAS 72-20-8

oznaka KN ex 2910 50 00

 

heptabromodifenil eter C12H3Br7O

št. ES 273-031-2

št. CAS 68928-80-3 in druge

oznaka KN ex 2909 30 38

 

heptaklor

št. ES 200-962-3

št. CAS 76-44-8

oznaka KN ex 2903 82 00

 

heksabromobifenil

št. ES 252-994-2

št. CAS 36355-01-8

oznaka KN ex 2903 94 00

 

heksabromociklododekan

št. ES 247-148-4, 221-695-9

št. CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 in druge

oznaka KN ex 2903 89 80

 

heksabromodifenil eter C12H4Br6O

št. ES 253-058-6

št. CAS 36483-60-0 in druge

oznaka KN ex 2909 30 38

 

heksaklorobenzen

št. ES 204-273-9

št. CAS 118-74-1

oznaka KN ex 2903 92 00

 

heksaklorobutadien

št. ES 201-765-5

št. CAS 87-68-3

oznaka KN ex 2903 29 00

 

heksaklorocikloheksani, vključno z lindanom

št. ES 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

št. CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

oznaka KN ex 2903 81 00

 

mireks

št. ES 219-196-6

št. CAS 2385-85-5

oznaka KN ex 2903 83 00

 

pentabromodifenil eter C12H5Br5O

št. ES 251-084-2 in druge

št. CAS 32534-81-9 in druge

oznaka KN ex 2909 30 31

 

pentaklorobenzen

št. ES 210-172-0

št. CAS 608-93-5

oznaka KN ex 2903 93 00

 

pentaklorofenol in njegove soli in estri

št. ES 201-778-6 in druge

št. ES 87-86-5 in druge

oznake KN ex 2908 11 00 , ex 2908 19 00 in druge

Prepoved izvoza velja samo za gasilno peno, ki vsebuje ali bi lahko vsebovala PFOA, njene soli in njej sorodne spojine.

perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine

št. ES 206-397-9 in druge

št. ES 335-67-1 in druge

Oznake KN ex 2915 90 70 in druge

Prepoved izvoza se ne uporablja, kadar se PFOS, njene soli in perfluorooktan sulfonil fluorid uporabljajo kot snovi, ki preprečujejo rosenje na nedekorativnih prevlekah iz trdega kroma (VI) v zaprtih sistemih.

perfluorooktan sulfonska kislina (PFOS), njene soli in perfluorooktan sulfonil fluorid

št. ES No 217-179-8, 220-527-1, 274-460-8, 260-375-3 in druge

št. CAS 1763-23-1, 2795-39-3, 70225-14-8, 56773-42-3 in druge

oznake KN 2904 31 00 , 2904 34 00 , 2922 16 00 , 2923 30 00 in druge

 

poliklorirani bifenili (PCB)

št. ES 215-648-1 in druge

št. CAS 1336-36-3 in druge

oznaka KN ex 2903 99 80

 

poliklorirani naftaleni

št. ES 274-864-4

št. CAS 70776-03-3 in druge

oznaka KN ex 3824 99 92

 

klorirani parafini s kratkimi verigami

št. ES 287-476-5

št. CAS 85535-84-8

oznaka KN ex 3824 99 92

 

tetrabromodifenil eter C12H6Br4O

št. ES 254-787-2 in druge

št. CAS 40088-47-9 in druge

oznaka KN ex 2909 30 38

Prepoved izvoza se uporablja samo za izdelke, pri katerih je vsota koncentracije tetra-, penta-, heksa-, hepta- in dekabromodifenil etra enaka ali večja od 500 mg/kg.

Z odstopanjem od prvega odstavka so izdelki, katerih vsota koncentracije je enaka ali večja 500 mg/kg zaradi višje koncentracije dekabromodifenil etra, izvzeti iz prepovedi izvoza, če je prisotnost dekabromodifenil etra v skladu z Uredbo (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 169, 25.6.2019, str. 45).

tetrabromodifenil eter

št. ES 254-787-2 in druge

št. CAS 40088-47-9 in druge

oznaka KN ex 2909 30 38

pentabromodifenil eter

št. ES 251-084-2 in druge

št. CAS 32534-81-9 in druge

oznaka KN ex 2909 30 31

heksabromodifenil eter

št. ES 253-058-6 in druge

št. CAS 36483-60-0 in druge

oznaka KN ex 2909 30 38

heptabromodifenil eter

št. ES 273-031-2 in druge

št. CAS 68928-80-3 in druge

oznaka KN ex 2909 30 38

dekabromodifenil eter

št. ES 214-604-9 in druge

št. CAS 1163-19-5 in druge

oznaka KN ex 2909 30 38

 

toksafen

št. ES 232-283-3

št. CAS 8001-35-2

oznaka KN ex 3808 59 00

DEL 2

Kemikalije, razen obstojnih organskih onesnaževal iz prilog A in B k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih v skladu z določbami navedene konvencije

Št.

Opis kemikalij/izdelka(-ov), za katere velja prepoved izvoza  (*1)

Dodatni podatki, kadar je primerno (npr. ime kemikalije, št. ES, št. CAS itd.)

1

Toaletna mila, ki vsebujejo živo srebro

oznake KN ex 3401 11 00 , ex 3401 19 00 , ex 3401 20 10 , ex 3401 20 90 , ex 3401 30 00

2

Kovinsko živo srebro in zmesi kovinskega živega srebra z drugimi snovmi, vključno z zlitinami živega srebra, z najmanj 95-odstotnim masnim deležem živega srebra

št. CAS 7439-97-6

št. ES 231-106-7

oznaka KN ex 2805 40

3

Naslednje živosrebrove spojine, razen če se izvažajo za laboratorijsko preskušanje ali laboratorijsko analizo:

cinabaritna ruda

živosrebrov (I) klorid (Cl2Hg2)

živosrebrov (II) oksid (HgO)

živosrebrov sulfid (HgS)

živosrebrov (II) sulfat (HgSO4)

živosrebrov (II) nitrat (Hg(NO3)2)

št. CAS 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5, 7783-35-9, 10045-94-0

št. ES 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3, 231-992-5, 233-152-3

oznaki KN ex 2852 10 00 , ex 2617 90 00

4

Vse zmesi kovinskega živega srebra z drugimi snovmi, vključno z zlitinami živega srebra, ki niso zajete v vnosu 2, in vse živosrebrove spojine, ki niso zajete v vnosu 3, če se izvažajo za namen ponovnega pridobivanja kovinskega živega srebra

to vključuje:

živosrebrov (I) sulfat (Hg2SO4, št. CAS 7783-36-0), živosrebrov (II) tiocianat (Hg(SCN)2, št. CAS 592-85-8), živosrebrov (I) jodid (Hg2I2, št. CAS 15385-57-6)

oznaka KN ex 2852 10 00

5

Kompaktne fluorescenčne sijalke (CFL) za splošno razsvetljavo:

(a)

CFL.i ≤ 30 wattov z vsebnostjo živega srebra nad 2,5 mg na razelektritveno cevko

(b)

CFL.ni ≤ 30 wattov z vsebnostjo živega srebra nad 3,5 mg na razelektritveno cevko

 

6

Naslednje linearne fluorescenčne sijalke za splošno razsvetljavo:

(a)

tripasovne fosforne < 60 wattov z vsebnostjo živega srebra nad 5 mg na sijalko

(b)

halofosfatne fosforne ≤ 40 wattov z vsebnostjo živega srebra nad 10 mg na sijalko

 

7

Visokotlačne živosrebrove sijalke za splošno razsvetljavo

 

8

Naslednje hladnokatodne fluorescenčne sijalke in fluorescenčne sijalke z zunanjo elektrodo za elektronske zaslone, ki vsebujejo dodano živo srebro:

(a)

kratke (≤ 500 mm) z vsebnostjo živega srebra nad 3,5 mg na sijalko

(b)

srednje dolge (> 500 mm in ≤ 1 500 mm) z vsebnostjo živega srebra nad 5 mg na sijalko

(c)

dolge (> 1 500 mm) z vsebnostjo živega srebra nad 13 mg na sijalko

 

9

Baterije ali akumulatorji, ki vsebujejo več kot 0,0005 % živega srebra glede na maso

 

10

Stikala in releji, razen mostičkov z zelo natančno merljivostjo kapacitete in izgub ter visokofrekvenčnih stikal in relejev za radijske frekvence v instrumentih za spremljanje in nadzor z najvišjo vsebnostjo živega srebra 20 mg na mostiček, stikalo ali rele

 

11

Kozmetični izdelki z živim srebrom in živosrebrovimi spojinami, razen izjem, navedenih v vnosih 16 in 17 Priloge V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (UL L 342, 22.12.2009, str. 59).

 

12

Pesticidi, biocidi in topični antiseptiki, ki vsebujejo namenoma dodano živo srebro ali živosrebrovo spojino

 

13

Naslednji neelektronski merilniki, ki vsebujejo namenoma dodano živo srebro ali živosrebrovo spojino:

(a)

barometri

(b)

higrometri

(c)

manometri

(d)

termometri in druge neelektrične termometrske naprave

(e)

sfigmomanometri

(f)

pripomočki za merjenje napetosti za uporabo s pletizmografi

(g)

živosrebrni piknometri

(h)

živosrebrne merilne naprave za določitev zmehčišča

Ta vnos ne zajema naslednjih merilnikov:

neelektronskih merilnikov, vgrajenih v velike naprave, ali merilnikov, ki se uporabljajo za precizna merjenja, če ni na voljo ustrezne nadomestne rešitve brez živega srebra

merilne naprave, ki so bile 3. oktobra 2007 starejše od 50 let

merilne naprave, namenjene za javne razstave v kulturne in zgodovinske namene

 


(1)  UL L 209, 31.7.2006, str. 3.

(*1)  Prepoved izvoza se ne uporablja za nobenega od naslednjih proizvodov, ki vsebujejo dodano živo srebro:

(a)

proizvode, ki so bistveni za uporabo za civilno zaščito in vojaško rabo;

(b)

proizvode za raziskave, umerjanje instrumentov ali za uporabo kot referenčni standard;

(c)

stikala in releje, hladnokatodne fluorescenčne sijalke in fluorescenčne sijalke z zunanjo elektrodo (CCFL in EEFL) za elektronske zaslone in merilne naprave, če se uporabijo za zamenjavo sestavnega dela velike naprave in pod pogojem, da za ta sestavni del ni nobene izvedljive nadomestne rešitve brez živega srebra, v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L 269, 21.10.2000, str. 34) ter Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 174, 1.7.2011, str. 88).