13.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/38


UREDBA (EU) 2022/613 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. aprila 2022

o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 223/2014 v zvezi z večjim predhodnim financiranjem iz virov REACT-EU in uvedbo stroškov na enoto

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 175, tretji odstavek, in člena 177 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nedavna vojaška agresija Ruske federacije proti Ukrajini in oboroženi spopadi, ki potekajo, so korenito spremenili varnostne razmere v Evropi. Zaradi te vojaške agresije se Unija in zlasti njene vzhodne regije soočajo z znatnim pritokom oseb. To je dodaten izziv za javne proračune v obdobju, ko gospodarstva držav članic še vedno okrevajo po pandemiji COVID-19, in bi lahko ogrozilo pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

(2)

Države članice že lahko financirajo širok nabor naložb za obravnavanje migracijskih izzivov v okviru svojih operativnih programov s podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD), vključno z dodatnimi viri, ki so na voljo kot pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU), da bi se zagotovila pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.

(3)

Poleg tega je Uredba (EU) 2022/562 Evropskega parlamenta in Sveta (2) uvedla več ciljno usmerjenih sprememb uredb (EU) št. 1303/2013 (3) in (EU) št. 223/2014 (4) Evropskega parlamenta in Sveta, da bi državam članicam olajšala uporabo preostalih dodeljenih sredstev iz ESRR, ESS in FEAD v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ter uporabo virov REACT-EU za čim učinkovitejše in čim hitrejše obravnavanje migracijskih izzivov.

(4)

Ne glede na prožnost, ki jo ponuja Uredba (EU) 2022/562, se države članice še vedno soočajo z znatnim pritiskom na javne proračune zaradi izzivov, ki so povezani z velikim številom prihodov oseb, ki bežijo iz Ukrajine. Ta pritisk bi lahko ogrozil zmogljivost držav članic za napredek pri odpornem okrevanju gospodarstva po pandemiji COVID-19. V pomoč državam članicam pri obravnavanju migracijskih izzivov bi bilo zato treba hitro mobilizirati podporo iz ESRR, ESS in FEAD, in sicer s povečanjem stopnje začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača iz virov REACT-EU, za vse države članice. Obenem se nekatere države članice srečujejo z znatnim številom oseb, ki prihajajo iz Ukrajine in potrebujejo takojšnjo podporo. Povečanje stopnje začetnega predhodnega financiranja za te države članice bi zato moralo biti bistveno večje, da bi se izravnali takojšnji proračunski stroški in podprla njihova prizadevanja pri pripravi okrevanja gospodarstev.

(5)

Za spremljanje porabe tega dodatnega predhodnega financiranja bi morala končna poročila o izvajanju programov ESRR in ESS, ki so prejeli dodatno predhodno financiranje, vsebovati informacije o uporabi dodatnih prejetih zneskov za obravnavanje migracijskih izzivov, ki so posledica vojaške agresije Ruske federacije, ter o tem, kako so ti dodatni zneski prispevali k okrevanju gospodarstva.

(6)

Z Da bi se poenostavila uporaba evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter zmanjšalo upravno breme za upravičence in uprave držav članic v okviru obravnavanja migracijskih izzivov, ki so posledica vojaške agresije Ruske federacije, bi bilo treba uvesti stroške na enoto. Stroški na enoto bi morali olajšati financiranje osnovnih potreb oseb, ki jim je bila priznana začasna zaščita ali druga ustrezna zaščita na podlagi nacionalnega prava v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta (EU) 2022/382 (5) in Direktivo Sveta 2001/55/ES (6), ter podporo tem osebam v vseh državah članicah, v katerih se nahajajo v 13 tednih od njihovega prihoda v Unijo. V skladu z Uredbo (EU) 2022/562 bi lahko države članice stroške na enoto uporabile tudi takrat, kadar uporabijo možnost iz člena 98(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 za financiranje operacij za obravnavanje migracijskih izzivov bodisi iz ESRR bodisi iz ESS na podlagi pravil, ki se uporabljajo za drugi sklad tudi kadar to vključuje vire REACT-EU. Države članice bi morale pri uporabi stroškov na enoto zagotoviti, da imajo vzpostavljene potrebne ureditve za preprečevanje dvojnega financiranja istih stroškov.

(7)

Ker ciljev te uredbe, in sicer pomagati državam članicam pri obravnavanju izzivov, ki jih povzroča izjemno veliko število prihodov oseb, ki bežijo pred vojaško agresijo Ruske federacije proti Ukrajini, in podpirati države članice pri prehodu k odpornemu okrevanju gospodarstva po pandemiji COVID-19, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(8)

Uredbi (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 223/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ker je nujno zagotoviti hitro pomoč javnim proračunom, da bi se ohranila zmogljivost držav članic za podporo pri okrevanju gospodarstev po pandemiji COVID-19, ter da bi brez odlašanja omogočili dodatna plačila za operativne programe, se je primerno sklicevati na izjemo od roka osmih tednov, določeno v členu 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(10)

Glede na to, da je treba zagotoviti hitro pomoč javnim proračunom, da bi ohranili zmogljivost držav članic za nadaljevanje procesa okrevanja gospodarstva ter brez odlašanja omogočiti dodatna plačila za operativne programe, bi morala ta uredba nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (EU) št. 1303/2013

Uredba (EU) št. 1303/2013 se spremeni:

(1)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 68c

Stroški na enoto za operacije za obravnavanje migracijskih izzivov, ki so posledica vojaške agresije Ruske federacije

Za izvajanje operacij za obravnavanje migracijskih izzivov, ki so posledica vojaške agresije Ruske federacije, lahko države članice v izdatke, prijavljene v zahtevkih za plačilo, vključijo stroške na enoto, povezane z osnovnimi potrebami oseb, ki jim je bila priznana začasna zaščita ali druga ustrezna zaščita na podlagi nacionalnega prava v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta (EU) 2022/382 (*1) in Direktivo Sveta 2001/55/ES (*2), ter zagotavljanjem podpore tem osebam. Navedeni stroški na enoto znašajo 40 EUR na teden za vsak polni ali delni teden, v katerem se oseba nahaja v zadevni državi članici. Stroški na enoto se lahko uporabljajo skupaj največ 13 tednov od datuma prihoda osebe v Unijo.

Zneski, izračunani na tej osnovi, se štejejo za javno podporo, izplačano upravičencem, in za upravičene izdatke za namene uporabe te uredbe.

(*1)  Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2022/382 z dne 4. marca 2022 o ugotovitvi obstoja množičnega prihoda razseljenih oseb iz Ukrajine v smislu člena 5 Direktive 2001/55/ES in z učinkom uvedbe začasne zaščite (UL L 71, 4.3.2022, str. 1)."

(*2)  Direktiva Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb (UL L 212, 7.8.2001, str. 12).“;"

(2)

člen 92b, odstavek 7, se spremeni:

(a)

za prvim pododstavkom se vstavita naslednja pododstavka:

„Komisija poleg začetnega predplačila iz prvega pododstavka izplača 4 % virov REACT-EU, dodeljenih programom za leto 2021, kot dodatno začetno predplačilo v letu 2022. Za programe v državah članicah, v katerih je število prispelih oseb iz Ukrajine med 24. februarjem 2022 in 23. marcem 2022 preseglo 1 % njihovega nacionalnega prebivalstva, se navedeni delež virov poveča na 34 %.

Države članice ob predložitvi končnega poročila o izvajanju, ki se zahteva na podlagi člena 50(1) in člena 111, poročajo o uporabi dodatnega začetnega predplačila iz drugega pododstavka tega odstavka za obravnavanje migracijskih izzivov, s katerimi se soočajo zaradi vojaške agresije Ruske federacije, in o prispevku tega dodatnega začetnega predplačila k okrevanju gospodarstva.“;

(b)

tretji pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Kadar je bila odločitev Komisije o odobritvi operativnega programa ali spremembe operativnega programa za dodelitev virov REACT-EU za leto 2021 sprejeta po 31. decembru 2021 in s tem povezano predplačilo ni bilo izplačano, se znesek začetnega predplačila iz prvega in drugega pododstavka tega odstavka izplača v letu 2022.

Znesek, plačan kot začetno predplačilo iz prvega in drugega pododstavka tega odstavka, Komisija v celoti obračuna najpozneje ob zaključku operativnega programa.“;

(3)

člen 131, odstavek 2, se nadomesti z naslednjim:

„2.   Upravičeni izdatki v zahtevku za plačilo se podprejo s prejetimi računi ali računovodskimi listinami z enako dokazno vrednostjo, razen če gre za oblike podpore iz točk (b) do (e) prvega pododstavka člena 67(1), členov 68, 68a, 68b in 68c, člena 69(1) in člena 109 te uredbe ter iz člena 14 uredbe o ESS. Za take oblike podpore ustrezajo zneski iz zahtevka za plačilo stroškom, izračunanim na veljavni osnovi.“

Člen 2

Sprememba Uredbe (EU) št. 223/2014

Člen 6a, odstavek 4, Uredbe (EU) št. 223/2014 se spremeni:

(1)

za prvim pododstavkom se vstavi naslednji pododstavek:

„Komisija poleg začetnega predhodnega financiranja iz prvega pododstavka izplača 4 % virov REACT-EU, dodeljenih programom za leto 2021, kot dodatno začetno predhodno financiranje v letu 2022. Za programe v državah članicah, v katerih je število prispelih oseb iz Ukrajine med 24. februarjem 2022 in 23. marcem 2022 preseglo 1 % njihovega nacionalnega prebivalstva, se navedeni delež virov poveča na 34 %.“;

(2)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Znesek, plačan kot začetno predhodno financiranje iz prvega in drugega pododstavka, Komisija v celoti obračuna najpozneje ob zaključku operativnega programa.“

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. aprila 2022

Za Evropski parlament

predsednica

R. METSOLA

Za Svet

predsednik

C. BEAUNE


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 7. aprila 2022 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 12. aprila 2022.

(2)  Uredba (EU) 2022/562 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. aprila 2022 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 223/2014 v zvezi s kohezijskim ukrepom za begunce v Evropi (CARE) (UL L 109, 8.4.2022, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(4)  Uredba (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (UL L 72, 12.3.2014, str. 1).

(5)  Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2022/382 z dne 4. marca 2022 o ugotovitvi obstoja množičnega prihoda razseljenih oseb iz Ukrajine v smislu člena 5 Direktive 2001/55/ES in z učinkom uvedbe začasne zaščite (UL L 71, 4.3.2022, str. 1).

(6)  Direktiva Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb (UL L 212, 7.8.2001, str. 12).