6.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 107/18


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/545

z dne 26. januarja 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2144 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih pravil v zvezi s posebnimi preizkuševalnimi postopki in tehničnimi zahtevami za homologacijo motornih vozil glede njihovih zapisovalnikov podatkov o dogodku in za homologacijo teh sistemov kot samostojnih tehničnih enot ter o spremembi Priloge II k navedeni uredbi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/2144 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 631/2009, (EU) št. 406/2010, (EU) št. 672/2010, (EU) št. 1003/2010, (EU) št. 1005/2010, (EU) št. 1008/2010, (EU) št. 1009/2010, (EU) št. 19/2011, (EU) št. 109/2011, (EU) št. 458/2011, (EU) št. 65/2012, (EU) št. 130/2012, (EU) št. 347/2012, (EU) št. 351/2012, (EU) št. 1230/2012 in (EU) 2015/166 (1) ter zlasti člena 4(6) in člena 6(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2019/2144 določa splošno obveznost, da morajo biti motorna vozila opremljena z nekaterimi naprednimi sistemi vozil. V Prilogi II k navedeni uredbi bi bilo treba navesti zahteve za homologacijo motornih vozil glede na njihove zapisovalnike podatkov o dogodku in za homologacijo navedenih sistemov kot samostojnih tehničnih enot. Navedene zahteve je treba dopolniti z določitvijo podrobnih harmoniziranih pravil o posebnih preizkuševalnih postopkih in tehničnih zahtevah za tako homologacijo.

(2)

Tehnične zahteve in preizkuševalni postopki iz te uredbe zadevajo kategorije motornih vozil M1 in N1, v skladu z veljavnimi datumi za zavrnitev podelitve EU-homologacije v zvezi z navedenimi kategorijami motornih vozil iz Uredbe (EU) 2019/2144.

(3)

V skladu s členom 3, točka 13, Uredbe (EU) 2019/2144 je zapisovalnik podatkov o dogodku sistem, katerega namen je izključno beleženje in shranjevanje ključnih s trkom povezanih parametrov in informacij v kratkem obdobju pred in med trkom ter takoj po njem, da bi se pridobilo točnejše, bolj poglobljene podatke o nesreči, da lahko države članice opravijo analizo varnosti v cestnem prometu in oceno učinkovitosti določenih ukrepov.

(4)

Za preizkusne postopke in podrobne tehnične zahteve za homologacijo tipov vozil v zvezi z zapisovalniki podatkov veljajo določbe Pravilnika ZN št. 160 (2). Navedeni pravilnik ZN bi bilo zato treba dodati na seznam veljavnih zahtev iz člena 4(5) in člena 5(3) Uredbe (EU) 2019/2144.

(5)

Pravilnik ZN št. 160 vključuje zahteve v zvezi s podatkovnimi elementi, ki jih morajo beležiti zapisovalniki podatkov o dogodku, obliko navedenih podatkov, zahtevami za zajemanje, zapisovanje in shranjevanje podatkov na krovu ter zahtevami glede učinkovitosti preizkusa trka in trajnosti.

(6)

Vse tehnične zahteve iz sprememb 01 Pravilnika ZN št. 160 (3) se brez poseganja v mednarodne obveznosti EU uporabljajo od datumov, določenih v Prilogi II k Uredbi (EU) 2019/2144.

(7)

Za zagotovitev, da proizvajalci vozil sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev varstva podatkov zapisovalnika podatkov o dogodku pred poseganjem vanje in za razpoložljivost podatkov zapisovalnika podatkov o dogodku prek standardiziranega vmesnika ter da se omogoči njihova anonimizacija, bi bilo treba navedene zahteve dopolniti z dodatnimi zahtevami za pridobivanje podatkov, njihovo zasebnost in varnost.

(8)

Za zagotovitev, da podatki, ki jih beležijo zapisovalniki podatkov o dogodku, ostanejo anonimizirani, bi morali proizvajalci sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bi preprečili sporočanje ali pridobivanje navedenih podatkov skupaj z vsemi informacijami, povezanimi s fizično osebo.

(9)

Dokler ne bodo prek delegiranega akta Komisije vzpostavljeni standardizirani komunikacijski protokoli za dostop do podatkov o dogodku in njihovo pridobivanje, bi morali proizvajalci vozil zadevnim stranem zagotoviti informacije o tem, kako do podatkov v zapisovalniku podatkov o dogodku dostopati, jih pridobiti in razlagati.

(10)

Pravilno stanje delovanja zapisovalnika podatkov o dogodku ter njegovo pravilno funkcionalnost in celovitost programske opreme bi bilo treba preverjati z rednimi tehničnimi pregledi vozil.

(11)

Preglednica s seznamom zahtev iz Priloge II k Uredbi (EU) 2019/2144 ne vsebuje sklica na regulativne akte v zvezi z zapisovalniki podatkov o dogodku. Zato je treba v navedeno prilogo vključiti sklic na to uredbo in Pravilnik ZN št. 160.

(12)

Seznam pravilnikov ZN iz člena 4(2) Uredbe (EU) 2019/2144 iz Priloge I k navedeni uredbi bi bilo treba spremeniti, da se vključi sklic na spremembe 01 Pravilnika ZN št. 160.

(13)

Uredbo (EU) 2019/2144 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Določbe iz te uredbe so tesno medsebojno povezane, saj določajo pravila o tehničnih zahtevah za homologacijo motornih vozil glede zapisovalnika podatkov o dogodku in homologacijo zapisovalnikov podatkov o dogodku kot samostojnih tehničnih enot. Zaradi pravil iz te uredbe je treba v Prilogi II k Uredbi (EU) 2019/2144 dodati sklic na to uredbo, Pravilnik ZN št. 160 in spremembe 01 Pravilnika ZN št. 160. Zato je primerno, da se navedene določbe določijo v eni sami delegirani uredbi.

(15)

Ker se zahteve iz Uredbe (EU) 2019/2144 glede zapisovalnikov podatkov o dogodku za vozila kategorij M1 in N1 uporabljajo od 6. julija 2022, bi se morala ta uredba uporabljati od istega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za kategorije vozil M1 in N1, kot je opredeljeno v členu 4 Uredbe (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

Člen 2

Veljavne tehnične zahteve

1.   Sistem zapisovalnika podatkov o dogodku v vozilu izpolnjuje tehnične zahteve iz:

(a)

Pravilnika ZN št. 160, ter

(b)

členov 3, 4 in 5 te uredbe.

2.   Za homologacijo samostojne tehnične enote zapisovalnika podatkov o dogodku veljajo iste zahteve, ki jih mora izpolnjevati samostojna tehnična enota, kot so določene v odstavkih 5.3 (uvodni odstavek), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 in 5.5 Pravilnika ZN št. 160.

3.   Kadar je motorno vozilo opremljeno z zapisovalnikom podatkov o dogodku, homologiranim kot samostojna tehnična enota, vozilo in njegov zapisovalnik podatkov o dogodku izpolnjujeta tehnične zahteve iz odstavka 1 tega člena. Vendar morata v zvezi z odstavkom 5 Pravilnika št. 160 izpolnjevati zahteve iz odstavkov 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 in 5.4 navedenega pravilnika.

Člen 3

Varnost podatkov

1.   Podatki o trku, ki jih beleži in shranjuje zapisovalnik podatkov, so zaščiteni pred poseganjem vanje tako, da izpolnjujejo ustrezne tehnične zahteve in prehodne določbe prvotne različice Pravilnika ZN št. 155 (5) ali njegovih morebitnih poznejših sprememb.

2.   Posodobitve programske opreme, opravljene na zapisovalniku podatkov o dogodku, so zaščitene, da se razumno prepreči njihovo ogrožanje in razumno preprečijo neveljavne posodobitve.

Člen 4

Pridobivanje podatkov

1.   Podatki o trku, ki jih zabeležijo zapisovalniki podatkov o dogodku, so na voljo za pridobivanje prek zaporednih podatkovnih vrat na standardiziranem priključku za podatkovno povezavo iz točke 2.9 Priloge X k Uredbi (EU) 2018/858. Kadar zaporedna podatkovna vrata po trku ne delujejo več, se podatki pridobijo z neposredno povezavo z zapisovalnikom podatkov o dogodku.

2.   Proizvajalec vozila homologacijskemu organu in, na zahtevo homologacijskega organa, vsakemu zainteresiranemu proizvajalcu ali serviserju sestavnih delov, diagnostičnih orodij ali preizkuševalne opreme zagotovi informacije o tem, kako lahko dostopa do podatkov o dogodku, jih pridobi in razlaga.

3.   Vozila in njihovi zapisovalniki podatkov o dogodku so zasnovani na način, ki orodju za pridobivanje podatkov omogoča pripravo poročil o dogodku, ki vsebujejo naslednje podatkovne elemente:

(a)

vsakega od obveznih podatkovnih elementov v skladu s Pravilnikom ZN št. 160;

(b)

natančen tip, varianto in različico (vključno z vgrajenimi aktivnimi varnostnimi sistemi in sistemi za preprečevanje nesreč) vozila, v katerem je nameščen zapisovalnik podatkov o dogodku.

Podatki iz točke (b) zgoraj so na voljo tudi ob zaključku preizkusa trka iz odstavka 5.4.3 Pravilnika ZN št. 160.

4.   Podatki, ki jih zabeleži zapisovalnik podatkov o dogodku, niso na voljo za pridobivanje prek vmesnikov, dostopnih brez potrebe po odklepanju vozila ali uporabi orodja, ali prek vmesnikov vozila za brezžične povezave.

5.   Podatki zapisovalnika podatkov o dogodku, ki so na voljo v skladu z odstavkom 1:

(a)

so na voljo v strojno berljivi obliki;

(b)

ne vključujejo ali se ne dajo na voljo skupaj z informacijami, ki omogočajo pripisovanje teh podatkov fizični osebi.

Člen 5

Določbe za tehnične preglede

Za namene rednih tehničnih pregledov vozil je mogoče preveriti naslednje lastnosti sistema zapisovalnika podatkov o dogodku:

(1)

njegovo pravilno stanje delovanja z opazovanjem stanja opozorilnega signala za okvaro po vklopu glavnega nadzornega stikala vozila in vsakem preizkusu indikatorja. Če je opozorilni signal za okvaro prikazan v skupnem prostoru (območju, kjer sta lahko prikazani dve ali več informacijskih funkcij/simbolov, vendar ne hkrati), je treba pred preverjanjem stanja opozorilnega signala za okvaro najprej preveriti delovanje skupnega prostora;

(2)

njegovo pravilno funkcionalnost in celovitost programske opreme z uporabo elektronskega vmesnika vozila, kot je tisti iz točke I.(14) Priloge III k Direktivi 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6), kadar to dovoljujejo tehnične značilnosti vozila in so na voljo potrebni podatki. Proizvajalci v skladu s členom 6 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/621 dajo na voljo tehnične podatke za uporabo elektronskega vmesnika vozila (7).

Člen 6

Začasne določbe o homologacijah v skladu s Pravilnikom ZN št. 160

1.   Z učinkom od 6. julija 2022 nacionalni organi iz razlogov, ki se nanašajo na zapisovalnike podatkov o dogodku, zavrnejo podelitev EU-homologacije ali nacionalne homologacije za nove tipe vozil, ki niso skladni s to uredbo in tehničnimi zahtevami sprememb 01 Pravilnika ZN št. 160. Vendar nacionalni organi za namene podelitve EU-homologacije v skladu s to uredbo do 1. julija 2024 sprejmejo homologacijo v skladu s Pravilnikom ZN št. 160, podeljeno zunaj EU, kot alternativo homologaciji v skladu s spremembami 01 Pravilnika ZN št. 160.

2.   Z učinkom od 6. julija 2024 nacionalni organi iz razlogov, ki se nanašajo na zapisovalnike podatkov o dogodku, prepovejo registracijo, prodajo in začetek uporabe novih vozil, kadar taka vozila niso skladna s to uredbo in tehničnimi zahtevami sprememb 01 Pravilnika ZN št. 160, saj potrdila o skladnosti takih vozil prenehajo veljati. Vendar nacionalni organi za namene registracije, prodaje in začetka uporabe takih vozil v skladu s členi 48, 49 in 50 Uredbe (EU) 2018/858 do 1. julija 2026 sprejmejo homologacijo v skladu s Pravilnikom ZN št. 160, podeljeno zunaj EU, kot alternativo homologaciji v skladu s spremembami 01 Pravilnika ZN št. 160.

Člen 7

Sprememba Uredbe (EU) 2019/2144

Prilogi I in II k Uredbi (EU) 2019/2144 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 8

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 6. julija 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 325, 16.12.2019, str. 1.

(2)  Pravilnik ZN št. 160 – Enotne določbe o homologaciji motornih vozil glede na zapisovalnik podatkov o dogodku (UL L 221, 21.6.2021, str. 15); Pravilnik ZN št. 160 – Enotne določbe o homologaciji motornih vozil glede na zapisovalnik podatkov o dogodku [2021/1215], spremembe 01 (UL L 265, 26.7.2021, str. 3).

(3)  Pravilnik ZN št. 160 – Enotne določbe o homologaciji motornih vozil glede na zapisovalnik podatkov o dogodku [2021/1215], spremembe 01 (UL L 265, 26.7.2021, str. 3).

(4)  Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi Uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 in razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1).

(5)  Pravilnik ZN št. 155 – Enotne določbe o homologaciji vozil glede na kibernetsko varnost in sistem za upravljanje kibernetske varnosti [2021/387] (UL L 82, 9.3.2021, str. 30).

(6)  Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L 127, 29.4.2014, str. 51).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/621 z dne 17. aprila 2019 o tehničnih podatkih, potrebnih za izvajanje tehničnih pregledov postavk, ki se pregledujejo, o uporabi priporočenih metod pregledov ter določitvi podrobnih pravil o obliki podatkov in postopkih za dostop do ustreznih tehničnih podatkov (UL L 108, 23.4.2019, str. 5).


PRILOGA

Sprememba Uredbe (EU) 2019/2144

Priloga I k Uredbi (EU) 2019/2144 se spremeni:

160

Zapisovalnik podatkov o dogodku (EDR)

Spremembe 01

UL L 265, 26.7.2021, str. 3.

M1, N1“.

V Prilogi II, del E, se vrstica za zahtevo E5 nadomesti z naslednjim:

„Tema

Regulativni akti

Dodatne specifične tehnične določbe

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

STE

Sestavni del

E5 Zapisovalnik podatkov o dogodku

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/545  (*1)

Pravilnik ZN št. 160

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 


(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/545 z dne 26. januarja 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2144 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih pravil v zvezi s posebnimi preizkuševalnimi postopki in tehničnimi zahtevami za homologacijo motornih vozil glede njihovih zapisovalnikov podatkov o dogodku in za homologacijo teh sistemov kot samostojnih tehničnih enot ter o spremembi Priloge II k navedeni uredbi (UL L 107, 5.4.2022, str. 18).“.