25.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 98/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/474

z dne 17. januarja 2022

o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za pridelavo in uporabo neekoloških sejancev, sejancev iz preusmeritve in ekoloških sejancev ter drugega rastlinskega razmnoževalnega materiala

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 12(2), točki (b) in (e), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2018/848 in zlasti Priloga II, del I, k Uredbi določa nekatere zahteve v zvezi z uporabo rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve in neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala.

(2)

Zaradi postopne odprave odstopanj od uporabe ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala iz člena 53 Uredbe (EU) 2018/848 je pomembno, da se povečata proizvodnja in dajanje na trg ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve.

(3)

Vendar je za nekatere sorte vrtnin trenutna razpoložljivost ekoloških semen in semen iz preusmeritve omejena, uporaba neekoloških semen za pridelavo sejancev kot rastlinskega razmnoževalnega materiala, gojenega pod ekološkimi pogoji, pa je običajna tehnika.

(4)

Podatkovne zbirke in sistemi iz člena 26(1) in (2) Uredbe (EU) 2018/848, v katerih morajo države članice objaviti informacije o razpoložljivosti ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve, ne vključujejo sejancev. Glede na posebno naravo sejancev in različno trajanje njihovih ciklusov gojenja je treba pojasniti pravila o njihovi uporabi v ekološki pridelavi. Razpoložljivost ekoloških semen in semen iz preusmeritve za zadevne vrste in sorte bi bilo treba upoštevati pri določitvi morebitne razpoložljivosti ekoloških sejancev in sejancev iz preusmeritve na trgu.

(5)

V skladu členom 10(4), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe (EU) 2018/848 se neekološki rastlinski razmnoževalni material lahko trži tudi kot rastlinski razmnoževalni material iz preusmeritve, pod pogojem, da je bilo za ta material zaključeno vsaj 12-mesečno obdobje preusmeritve. Uporabi rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve bi bilo treba dati prednost pred uporabo neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala. V zvezi s tem je treba pojasniti, da se „sejanci iz preusmeritve“ lahko uporabijo, če je njihov ciklus gojenja trajal vsaj 12 mesecev na zemljišču, na katerem je bilo zaključeno 12-mesečno obdobje preusmeritve, oziroma kadar se gojijo v posodah ali na zemljišču, če sejanci izvirajo iz semen iz preusmeritve, ki so bila pridobljena iz rastlin, gojenih na zemljišču, na katerem je bilo zaključeno 12-mesečno obdobje preusmeritve.

(6)

Kljub temu je treba v zvezi s sejanci prepovedati uporabo neekoloških sejancev za posevke, pri katerih se ciklus gojenja od presajanja sejancev do prvega pobiranja pridelkov zaključi v eni rastni sezoni, da se zagotovi neoporečnost ekoloških proizvodov, ki bi lahko bila ogrožena v primeru prisotnosti ostankov v neekoloških semenih, ki se uporabljajo kot vhodni material.

(7)

Za nekatere vrste sadja, vinske trte oziroma okrasne vrste ali sorte je razpoložljivost matičnih rastlin ali, kadar je ustrezno, drugih rastlin, namenjenih za pridelavo rastlinskega razmnoževalnega materiala, gojenega v skladu s Prilogo II, del I, točka 1.8.2, k Uredbi (EU) 2018/848, nezadostna. Poleg tega je zaradi dolgoročnih naložb in tehničnih težav pri zagotavljanju popolne skladnosti z zahtevami glede certificiranja kakovosti in fitosanitarnimi zahtevami malo ekoloških sadnih drevesnic in trsnic, ki trenutno delajo z matičnimi rastlinami, gojenimi v skladu s točko 1.8.2.

(8)

Da pa bi spodbudili nadaljnji razvoj tega visoko specializiranega proizvodnega sektorja, je primerno uvesti možnost odobritve uporabe neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala, gojenega pod ekološkimi pogoji, za pridelavo rastlinskega razmnoževalnega materiala, ki se trži in uporablja za ekološke posevke, če so izpolnjeni nekateri posebni pogoji.

(9)

Izvajalcem dejavnosti, ki pridelujejo tak rastlinski razmnoževalni material, bi bilo treba omogočiti, da prostovoljno objavijo informacije o razpoložljivosti takega materiala v nacionalnih sistemih, vzpostavljenih v skladu s členom 26(2) Uredbe (EU) 2018/848. To bo izvajalcem dejavnosti omogočilo, da izberejo ekološko gojen rastlinski razmnoževalni material, kadar ekološki rastlinski razmnoževalni material ali rastlinski razmnoževalni material iz preusmeritve ni na voljo.

(10)

Za zagotovitev skladnosti bi morale odobritve uporabe neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala, gojenega pod ekološkimi pogoji, za pridelavo rastlinskega razmnoževalnega materiala prenehati veljati hkrati z odstopanji od uporabe ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala. Komisija bi morala spremljati razpoložljivost ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala ter prenehati ali podaljšati take odobritve v skladu z ugotovitvami glede razpoložljivosti ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala, predstavljenimi v poročilu iz člena 53(7) Uredbe (EU) 2018/848, in v skladu s členom 53(2) navedene uredbe.

(11)

Prilogo II k Uredbi (EU) 2018/848 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Da bi se preprečila pravna praznina, bi se morala ta uredba uporabljati retroaktvino od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EU) 2018/848 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.


PRILOGA

Del I Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 se spremeni:

(a)

točka 1.8.5.1 se spremeni:

(i)

prvi odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Kadar podatki, zbrani v podatkovni zbirki iz člena 26(1) ali sistemih iz člena 26(2), pokažejo, da kvalitativne ali količinske potrebe izvajalca dejavnosti glede zadevnega ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala niso izpolnjene, lahko izvajalec dejavnosti z odstopanjem od točke 1.8.1 uporabi rastlinski razmnoževalni material iz preusmeritve v skladu s členom 10(4), drugi pododstavek, točka (a), ali rastlinski razmnoževalni material, odobren v skladu s točko 1.8.6.“;

(ii)

za prvim odstavkom se vstavi naslednji odstavek:

„Poleg tega se lahko ‚sejanci iz preusmeritve‘, ki se tržijo v skladu s členom 10(4), drugi pododstavek, točka (a), v primeru nerazpoložljivosti ekoloških sejancev uporabijo pri gojenju:

(a)

skozi ciklus gojenja od semena do končnega sejanca, ki traja vsaj 12 mesecev na zemljišču, na katerem je bilo v istem obdobju zaključeno vsaj 12-mesečno obdobje preusmeritve, ali

(b)

na ekološkem zemljišču ali zemljišču iz preusmeritve ali v posodah, za katere velja odstopanje iz točke 1.4, pod pogojem, da so sejanci pridelani iz semen iz preusmeritve, pridobljenih iz rastline, ki je rasla na zemljišču, na katerem je bilo zaključeno vsaj 12-mesečno obdobje preusmeritve.“;

(iii)

drugi, tretji in četrti odstavek se nadomestijo z naslednjim:

„Kadar ekološki rastlinski razmnoževalni material ali rastlinski razmnoževalni material iz preusmeritve ali rastlinski razmnoževalni material, odobren v skladu s točko 1.8.6, niso na voljo v zadostnih količinah ali niso dovolj kakovostni, da bi ustrezali potrebam izvajalca dejavnosti, lahko pristojni organi odobrijo uporabo neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala v skladu s točkami 1.8.5.3. do 1.8.5.8.

Takšna posamezna odobritev se izda samo v enem od naslednjih primerov:

(a)

kadar v podatkovni zbirki iz člena 26(1) ali sistemih iz člena 26(2) ni registrirana nobena sorta vrste, ki jo želi izvajalec dejavnosti pridobiti;

(b)

kadar noben izvajalec dejavnosti, ki trži rastlinski razmnoževalni material, ne more pravočasno dostaviti zadevnega ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala ali rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve ali rastlinskega razmnoževalnega materiala, odobrenega v skladu s točko 1.8.6, za setev ali sajenje, kadar je uporabnik rastlinski razmnoževalni material naročil v razumnem času, ki omogoča pripravo in dobavo ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala ali rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve ali rastlinskega razmnoževalnega materiala, odobrenega v skladu s točko 1.8.6;

(c)

kadar sorta, ki jo želi pridobiti izvajalec dejavnosti, ni registrirana kot ekološki rastlinski razmnoževalni material ali rastlinski razmnoževalni material iz preusmeritve ali rastlinski razmnoževalni material, odobren v skladu s točko 1.8.6, v podatkovni zbirki iz člena 26(1) ali sistemih iz člena 26(2), izvajalec dejavnosti pa lahko dokaže, da nobena registrirana alternativa iste vrste ni primerna, in sicer zlasti za agronomske, talne in podnebne razmere ter za tehnološke lastnosti, potrebne za načrtovano proizvodnjo;

(d)

kadar je to upravičeno za uporabo v raziskavah, za testiranje majhnega obsega v terenskih poskusih, za namen ohranjanja sort ali inovativne proizvode ter kadar uporabo odobrijo pristojni organi zadevne države članice.

Preden zahtevajo kakršno koli takšno odobritev, izvajalci dejavnosti v podatkovni zbirki iz člena 26(1) ali sistemih iz člena 26(2) preverijo, ali je na voljo ustrezen ekološki rastlinski razmnoževalni material ali rastlinski razmnoževalni material iz preusmeritve ali rastlinski razmnoževalni material, odobren v skladu s točko 1.8.6, in ali je njihova zahteva upravičena.“;

(b)

točka 1.8.5.2 se spremeni:

(i)

prvi odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od točke 1.8.1 lahko izvajalci dejavnosti v tretjih državah uporabijo rastlinski razmnoževalni material iz preusmeritve v skladu s členom 10(4), drugi pododstavek, točka (a), ali rastlinski razmnoževalni material, odobren v skladu s točko 1.8.6, če ekološki rastlinski razmnoževalni material dokazano ni dovolj kakovosten ali ni na voljo v zadostni količini na ozemlju tretje države, v kateri je izvajalec dejavnosti.“;

(ii)

tretji odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Nadzorni organi ali izvajalci nadzora, priznani v skladu s členom 46(1), lahko izvajalcem dejavnosti iz tretjih držav odobrijo uporabo neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala v ekološki pridelovalni enoti, če ekološki rastlinski razmnoževalni material ali rastlinski razmnoževalni material iz preusmeritve ali rastlinski razmnoževalni organ, odobren v skladu s točko 1.8.6, ni dovolj kakovosten ali ni na voljo v zadostni količini na ozemlju tretje države, v kateri je izvajalec dejavnosti, ter v skladu s pogoji iz točk 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 in 1.8.5.8.“;

(c)

vstavita se naslednji točki 1.8.5.8 in 1.8.6:

„1.8.5.8

Pristojni organi uporabe neekoloških sejancev ne odobrijo v primeru sejancev vrst, pri katerih se ciklus gojenja od presajanja sejancev do prvega pobiranja pridelka zaključi v eni rastni sezoni.

1.8.6

Pristojni organi ali po potrebi nadzorni organi ali izvajalci nadzora, priznani v skladu s členom 46(1), lahko izvajalcem dejavnosti, ki pridelujejo rastlinski razmnoževalni material za uporabo v ekološki pridelavi, odobrijo uporabo neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala, če matične rastline ali, kadar je ustrezno, druge rastline, namenjene za pridelavo rastlinskega razmnoževalnega materiala in pridelane v skladu s točko 1.8.2, niso na voljo v zadostni količini ali niso dovolj kakovostne, ter dajanje takega materiala na trg za uporabo v ekološki pridelavi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

uporabljeni neekološki rastlinski razmnoževalni material po spravilu ni bil obdelan s fitofarmacevtskimi sredstvi, razen s tistimi, ki so odobrena v skladu s členom 24(1) te uredbe, razen če pristojni organi zadevne države članice v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 predpišejo kemično obdelavo za fitosanitarne namene za vse sorte in heterogeni material zadevne vrste na območju, na katerem naj bi se uporabljal rastlinski razmnoževalni material. Kadar se uporablja neekološki rastlinski razmnoževalni material, ki je bil kemično obdelan, kot je predpisano, za zemljišče, na katerem raste obdelani rastlinski razmnoževalni material, po potrebi velja obdobje preusmeritve, kot je določeno v točkah 1.7.3 in 1.7.4;

(b)

uporabljeni neekološki rastlinski razmnoževalni material ni sejanec vrste, pri kateri se ciklus gojenja od presajanja sejancev do prvega pobiranja pridelka zaključi v eni rastni sezoni;

(c)

rastlinski razmnoževalni material se goji v skladu z vsemi drugimi ustreznimi zahtevami za ekološko pridelavo rastlin;

(d)

odobritev uporabe neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala se pridobi pred setvijo ali sajenjem navedenega materiala;

(e)

pristojni organ, nadzorni organ ali izvajalec nadzora, odgovoren za odobritev, izda odobritev samo posameznim uporabnikom in za eno sezono naenkrat ter navede količine odobrenega rastlinskega razmnoževalnega materiala;

(f)

z odstopanjem od točke (e) lahko pristojni organi držav članic vsako leto izdajo splošno odobritev za uporabo določene vrste ali podvrste ali sorte neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala ter dajo seznam vrst, podvrst ali sort na voljo javnosti in ga vsako leto posodabljajo. V tem primeru navedeni pristojni organi navedejo količine odobrenega neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala;

(g)

odobritve, podeljene v skladu s tem odstavkom, prenehajo veljati 31. decembra 2036.

Pristojni organi držav članic do 30. junija vsako leto in prvič do 30. junija 2023 uradno obvestijo Komisijo in druge države članice o informacijah o odobritvah, podeljenih v skladu s prvim odstavkom.

Izvajalci dejavnosti, ki pridelujejo in tržijo rastlinski razmnoževalni material, pridelan v skladu s prvim odstavkom, lahko prostovoljno objavijo ustrezne specifične informacije o razpoložljivosti takega rastlinskega razmnoževalnega materiala v nacionalnih sistemih, vzpostavljenih v skladu s členom 26(2). Izvajalci dejavnosti, ki se odločijo za vključitev takih informacij, zagotovijo, da se informacije redno posodabljajo in umaknejo iz nacionalnih sistemov, ko rastlinski razmnoževalni material ni več na voljo. Kadar se izvajalci dejavnosti zanašajo na splošno odobritev iz točke (f), vodijo evidenco o porabljeni količini.“.