23.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 94/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/463

z dne 22. marca 2022

o popravku nemške jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) 2015/1998 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (1) ter zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nemška jezikovna različica Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1998 (2) vsebuje napako v Prilogi, točka 1.1.2.3, prvi stavek, zaradi katere je pomen določbe spremenjen.

(2)

Nemško jezikovno različico Izvedbene uredbe (EU) 2015/1998 bi bilo zato treba ustrezno popraviti. Druge jezikovne različice te napake ne vsebujejo.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 19 Uredbe (ES) št. 300/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

(ne zadeva slovenskega jezika)

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. marca 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva (UL L 299, 14.11.2015, str. 1).